Basın; aynadır, bağdır, oksijendir, en fazla akupunktur iğnesidir. / Press; it is a mirror, it is a bond, it is oxygen, it is the most acupuncture needle.

Kur’an-ı Kerim’in 78 suresinin adı Nebe: “Haber” demek.

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in bir ismi de Muhbir-i Sadık: “Hep doğru söyleyici, doğru haber verici” demek.

Ve 124 bin peygamber de aşkın varlıktan taşkın varlıklara haber taşımışlar asırlar boyu.

Kainattan süzülen insan yaratılışı gereği kainatla alakadar; bu yüzden her zaman her şeyi merak eder, her şeyle ilgilenir.

Sağlam ve doğru haber tertemiz aynadır insan için kainatta kendi yansımasını görür görmek isteyen.

Fertleri ve milletleri bağlayan bir bağdır basın, birbirleriyle irtibatlarını hatırlatır, tazeler, güçlendirir.

Karanlığa ışık, vücuda oksijendir; halkın gözüdür daima ve basının girmediği yer havasızdır, karbondioksitle doludur, karanlıktır ve öncelikle basına kapalı alanda yaşayanlar zarar görür.

Akupunktur iğneleri gibidir basın; evet öncesinde biraz acıtır ama sonrasında şifa sunar.

İlk vahiy Alak suresinde okumak(3), ikincisi Kalem suresinde yazmak(1), 3 ve 4. Müddessir ve Müzzemmil surelerinde temizlenmenin, dirilmenin ve uyarmanın en yalın halidir basın.

Daha çok şeyler yazılabilir ama arife işaret yeter!

Hayatın içinden, bir devi ayakta tutmaya çalışan bir vatanseverin tecrübelerinden basının fert, toplum ve devlet nazarında yerini öğrenmek için sözü ona bırakıyoruz.

“Basın hürriyeti ancak hatalarını düzeltmek istemeyen hükümetler için bir tehlikedir. Sizin hükümetiniz yurdun iyiliğinden başka bir şey düşünmüyor, o halde böyle ir hürriyet onun için nimettir. Bir milletin düşüncesini baskı altında tutmak, onu birtakım gizli yollar aramaya zorlar, eninde sonunda bulur bu yolları. Hürriyetsizlik her türlü fesadı kolaylaştırır.Devletin güveni tehlikeye girer, zora başvurmak gerekir. Basın hürriyeti kötülerle savaşmak ve faydalı olmak isteyen bir hükümetin tabii müttefikidir. Bugünkü idarede basın, Osmanlılar arasında zayıf bir bağ kurabiliyor. Amme menfaati, bilhassa taşrada meçhul; tek kaygı; özel çıkar. Basına ve genel olarak her nevi yayına geniş bir hürriyet verilmeli ki, Osmanlıları birbirine bağlayan bağ kuvvetlensin. Basın siyasi meselelerle uğraşacak, hükümetin yaptıklarını değerlendirecek ve ülkenin ihtiyaçlarını belirtecek, ihdasını istediğimiz genel komiserlerin işini kolaylaştıracaktır. Basın, millet meclisi kuruluncaya kadar bu meclisin yerini tutacaktır. Memleketi tanımayanlar boyuna millet meclisinden söz ediyorlar. Devlet işlerini tartışacak, denetleyecekmiş bu meclis, Eyaletlerden, hatta payitaht ahalisinden kurulacak böyle bir topluluk çok geçmeden acınacak acz içine düşer. Acele etmemeliyiz. Yapılacak iş, basını bütün engellerden kurtarmak ve tam bir hürriyete kavuşturmaktır.

Hükümette büyük bir gazete kurmalıdır. Bu gazete yerli ve yabancı makalelere cevap vermelidir. Hükümetin ve yurdun gerçek menfaatlerini müdafaa etmelidir. Kanunları, nizamnameleri, buyrukları yayımlayacak, halka hükümetin aldığı tedbirleri izah edecek, gerekçelerini anlatacaktır bu büyük gazete. Gazetenin yöneticileri hiçbir dalkavukluğa  tenezzül etmeyecektir. Halk müdaheneden (yağcılıktan) iğrenir. Ona göre müdahene en acı hakikatten daha çirkindir. Bu gazetenin şiarı hakikat ve samimiyet olacaktır. ”

(Mehmet Emin Âli Paşa, Sadrazam, (1814-1871), Cemil Meriç, Ümrandan Uygarlığa, 42)

Press; it is a mirror, it is a bond, it is oxygen, it is the most acupuncture needle.

The name of 78 suras of the Quran is Nabe: It means “News”.

Hz. One of the names of Muhammad (pbuh) is Muhbir-i Sadik: “Always telling the truth, giving the right news”.

And 124 thousand prophets have carried news from transcendent beings to overflowing beings for centuries.

The human being, filtering from the universe, is related to the universe due to his creation; that’s why he’s always curious about everything, taking care of everything.

Solid and true news is a clean mirror for people who want to see their own reflection in the universe.

The press is a bond that binds individuals and nations, reminds, refreshes and strengthens their ties with each other.

Light to darkness is oxygen to the body; it is always the eyes of the public and the place where the press does not enter is airless, full of carbon dioxide, dark and primarily those living in closed areas are harmed.

Press like acupuncture needles; yes, it hurts a little at first, but then it heals.

The first revelation is to read in Surah Alak (3), the second to write in Surah Pen (1), the simplest form of purification, resurrection and warning in Surah 3 and 4 Müddessir and Muzzammil.

More things can be written, but the eve sign is enough!

We leave the word to him to learn from the experience of a patriot who is trying to keep a giant alive, and the place of the press in the eyes of individuals, society and the state.

“Freedom of the press is a danger only to governments that do not want to correct their mistakes. Your government thinks of nothing but the good of the country, so such freedom is a blessing for it. Suppressing the thought of a nation forces it to seek some secret ways, which eventually it finds. Lack of freedom facilitates all kinds of mischief. The trust of the state is in danger, it is necessary to resort to force. Freedom of the press is a natural ally of a government that wants to fight evil and be useful. In the current administration, the press can establish a weak link between the Ottomans. Public interest, especially in the provinces unknown; the only concern; special interest. Broad freedom should be given to the press and to all kinds of publications in general so that the bond that binds the Ottomans to each other is strengthened. The press will deal with political issues, evaluate the government’s actions and indicate the needs of the country, and facilitate the work of the general commissioners we want to be created. The press will replace this assembly until the national assembly is established. Those who do not know the country are talking about the national assembly. This assembly, which was to discuss and supervise the affairs of the state, and such a community to be formed from the States, even from the people of the capital city, would soon fall into pitiful weakness. We must not rush. The task to be done is to free the press from all obstacles and to achieve complete freedom.

The government should establish a major newspaper. This newspaper should respond to domestic and foreign articles. It must defend the true interests of the government and the country. This great newspaper will publish laws, regulations and orders, explain to the public the measures taken by the government, and explain its reasons. The editors of the newspaper will not condescend to any flattery. People abhor interference (flattery). According to him, intervention is uglier than the bitterest truth. The slogan of this newspaper will be truth and sincerity. ”

(Mehmet Emin Âli Pasha, Prime Minister, (1814-1871), Cemil Meriç, From Umran to Civilization, 42)

Yorum Ekle