Afrika’lı Leo’ya Kulak Verin!/ Listen to African Leo!

Hz. Adem (a.s.) babamızın siyahi (zenci) olduğuna dair görüşler var.

Hayatın Afrika’dan başladığına da.

Bu cümleler konuyu “Afrika’lı Leo” ya ve O’nun ibretlerle dolu hayat hikayesine getirmek için…

Aslında ütopyamız cennetten yasak ağacın meyvesini yiyerek başlayan ve bir drama dönüşen dünya hayatını en iyi anlatan hikayelerden Hasan el-Vezzan’ın hikayesi.

“Andolsun ki, sizi korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve (alın teri) ürünlerinden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele!” Bakara, 2/155.

Ayette ifade edilen imtihanların en çok çeşitlerini ömründe görmüş Afrika’lı Leo.

Bize kıymetli gelen ise o imtihanlar karşısında duruşu ve sabrı…

Zaten ayetin sonlarında Rabbimiz hep sabra dikkat çeker:

“Sabredenleri müjdele!” Bakara, 2/155.

“Rabbin için sabret!” Müddessir, 74/7.

“Allah sabredenlerle beraberdir!” Enfal, 8/46.

“Allah sabredenleri sever!” Âl-i İmrân, 3/146.

“Rabbim üzerimize sabır yağdır!” Bakara, 2/250.

“Kim kötülükten sakınır, Allah’a saygı duyar ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükâfatını zayi etmez” Yusuf, 12/90.

“İman eden, hakkı ve sabrı kuşananlar kazanacak” Asr, 103/3

Hasan el-Vezzan tecrübesi benzer imtihanları yaşayan bizler için de güzel ibretler  ve tavsiyeler içeriyor.

Bakın imtihanın zenginliğini Afrika’lı Leo ne güzel anlatıyor:

“Ben, Hasan tartıcıbaşı Muhammed’in oğlu, ben, Giovanni Leone de Medici; bir berberin sünnet ettiği, bir papanın vaftiz ettiği ben… Benim Arapça, Türkçe, Kastilya dili, Berberi dili, İbranice, Latince, sokak İtalyanca’sı konuştuğumu duyacaksınız; çünkü bütün diller ve dualar benim dillerim ve benim dualarım, fakat ben hiçbirine ait değilim. Ben yalnızca Tanrıya ve dünyaya aidim; ve yakında bir gün yine onlara döneceğim. Şimdilerde bana Afrikalı diyorlar. Fakat ben ne Afrikalıyım, ne Avrupalıyım, ne de Arabistanlıyım. Bana Gırnatalı, Faslı, Zeyyatinili de derler; ama ben hiçbir ülkeye, hiçbir şehre, hiçbir kabileye ait değilim. Ben yolun evladıyım, benim ülkem kervandır; hayatım, yolculukların en beklenilmeyenidir.” (Amin Maalouf, Leo the African (London: Abacus,1994), 1 (Afrikalı Leon: Hasan el-Vezzan’ın Hikayesi)

Hasan el-Vezzan elinde olan ve olmayan sebeplerle bir nehir gibi sürekli aktı.

Bazen coştu, girdaplar oluşturdu, bazen önüne bentler barajlar yapıldı, durgunlaştı.

Ama o setleri de aşmayı bildi.

Aslında insan hikayesi hep aynı.

Her şey gibi zaman da izafiyet teorisine tabi dostlar!

Siz ne kadar hareket ediyorsanız, saatiniz çalışıyor.

Otomatik kurmalı saat gibi yani.

Hareket etmeyince duruyor, taa ki yeniden hareket edene kadar.

Afrikalı Leo Mevlana’nın dizlerini bizzat yaşadı:

“Her gün bir yerden göçmek ne iyi,

Her gün bir yere konmak ne güzel,

Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş.

Dünle beraber gitti cancağızım,

Ne kadar söz varsa düne ait…

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım…”

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s.)

Hasan el-Vezzan/Afrika’lı Leo ibretlik bir hayat hikayesi bırakarak göçtü gitti dünyadan.

Hala okumayan dostlarım varsa ısrarla tavsiyem; bu zenginliği mutlaka okuyun.

Akıllı insan, başına gelenlerden ibret alandır.

Daha akıllı insan ise; başkasının başına gelenlerden ibret alandır.

Listen to African Leo!

Hz. There are opinions that Adam (pbuh) our father was black (black).

That life started in Africa.

These sentences to bring the subject to “Leo of Africa” and his life story full of signs …

In fact, our utopia is the story of Hasan al-Vezzan, one of the stories that best describes the world life that started by eating the fruit of the forbidden tree from heaven and turned into a drama.

“Indeed, we will test you with fear and hunger, by reducing goods, lives and (sweat) products. Good news for those who are patient! ” Baccarat, 2/155.

Leo, who saw the most varieties of the exams expressed in the verse in his lifetime.

What is precious to us is the stance and patience of those exams.

Already at the end of the verse, our Lord always draws attention to patience:

“Good news for those who are patient!” Baccarat, 2/155.

“Be patient for your Lord!” Müddessir, 74/7.

“God is with those who are patient!” Enfal, 8/46.

“Allah loves those who are patient!” Al-i İmrân, 3/146.

“My Lord, patience is upon us!” Baccarat, 2/250.

“Whoever avoids evil, respects God and is patient, undoubtedly God does not waste the reward of those who do good” Yusuf, 12/90.

“Those who believe, who have the right and patience will win” Asr, 103/3

Hasan al-Vezzan experience includes good signs and advice for those of us who have had similar exams.

Look how beautiful the African Leo tells about the richness of the test:

“I’m hasanthe head of the weighter is Mohammed’s son, me, Giovanni Leone de Medici; a barber is circumcised, a pope is baptized… You will hear that I speak Arabic, Turkish, Castilian language, Berber language, Hebrew, Latin, street Italian; because all languages ​​and prayers are my languages ​​and my prayers, but I do not belong to any of them. I belong only to God and the world; and I will return to them again someday soon. ” Now they call me African. But I am neither African nor European, nor Arab. They call me Gırnatalı, Moroccan and Zeyyatinili; but I do not belong to any country, any city, no tribe. I am the son of the road, my country is caravan; my life is the most unexpected of the journeys. ” (Amin Maalouf, Leo the African (London: Abacus, 1994), 1 (African Leon: The Story of Hasan al-Vezzan)

Hasan al-Vezzan flowed like a river for reasons that were or not.

Sometimes it was enthusiastic, it made swirls, sometimes dams were built in front of it, it became stagnant.

But he also knew how to overcome those sets.

In fact, the human story is always the same.

Like everything else, subject to the theory of relativity in time!

No matter how much you move, your watch is running.

It is like an automatic winding clock.

It stops when it does not move until it moves again.

He experienced the knees of African Leo Mevlana himself:

“How good is it to migrate every day,

How nice to be somewhere every day,

Discovered before, what a nice flow without freezing.

My dear went with yesterday,

How much is the word of yesterday…

Now it needs to be said new things…”

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî (k.s.)

Hasan al-Vezzan / Leo from Africa left the world, leaving a exemplary life story.

If I still have friends who do not read, my persistence advice is; be sure to read this wealth.

The smart person is a sign of what happened to him.

If he is a smarter person; It is a field of lessons that happens to someone else.

Yorum Ekle