KUTLU DOĞUM HAFTASI VE AİLENİN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat Fakültesi, Haseki ve diğer enstitülerin klasik, daha çok kişinin şahsi ibadetiyle alakalı olan konulardan toplumsal, sosyal konuları ele alması takdir edilecek bir husus. İşçi hakları, kadın hakları, fikir ve düşünce özgürlüğü, Alevilik, Dezavantajlı kesimler ve Din’in onlara bakışı, kan verme, organ bağışı, camilerin sosyal kültürel merkezler haline getirilmesi, camilerde ve Fakültelerde çok farklı branşlarda insanlara cemaate hitap etme imkanlarının verilmesi gibi. Mesela: Diyanet İşleri Başkanlığımızın “Aile” yi merkeze alan bir dizi etkinlik kararı alması ,S.Ü. İlahiyat Fakültesi’nin Alevilik konulu seminerleri, Din Eğitimi üzerine sempozyum düzenlemesi ve buna Huzurevleri ve Yetiştirme Yurtlarındaki Din Eğitimi konusunu dahil etmesini alkışlıyorum.

Özellikle bu yıl ki Kutlu Doğum etkinliklerinin “Aile” merkezli olması Aile Danışma Merkezi Müdürü olarak beni çok mutlu etti. Yazılarımda sosyal hizmetlere yönelik, özellikle aileye yönelik yoğunlaştığımı okurlarım bilirler.

Aile. Aile, insanın bu dünyada sığınabileceği ,mutlu olacağı ,huzur bulacağı yegane yuva.10 yıl sağlık kuruluşlarında,7 yıl Yetiştirme Yurdunda,2 yıl huzurevinde,3 yıla yakındır İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde çalışıyorum.2 yıla yakındır Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü görevini ifa ediyorum.

Bütün hayatım boyunca hakkalyakin bu gerçeği yaşadım ve gördüm. Aile olmadan insanın gerçek anlamda mutlu olması mümkün değildir.

Evli ve 3 çocuk babasıyım. Değişik vesilelerle maddi refah açısından en lüks otellerde kalıyorum. Ama ailedeki o tarif edemediğimiz sıcaklığı ve muhabbeti bulamıyorum. Bu gerçeği aynı manada yaşayan bir çok arkadaşımın da paylaştığını biliyorum

Yuvalarımızda, yurtlarımızda, huzurevlerinde verdiğimiz hizmetlerle beş yıldızlı otel konforu ,kalitesi olsa da çocuk, genç ve yaşlılarımızın yüzünü istediğimiz gibi güldüremiyoruz. Onun için Sosyal Hizmetler olarak eğer çocuğun, gencin, yaşlının yaşayabileceği bir aile ortamı varsa o aileyi bütün kuvvetimizle destekliyoruz. Aile yoksa evlat edindirme, Koruyucu Aile gibi alternatifleri uyguluyoruz. Yuvamızın 180 olan kapasitesini aileye döndürdüğümüz çocuklar sayesinde 110 a düşürdük. Daha da düşürmeye gayret ediyoruz

Çünkü bana göre  sevginin formülü şu: Baba+Anne+Çocuk=Sevgi .

Sevgi öyle bir manevi gıdadır ki ,onun yeri hiçbir şeyle doldurulamaz. Fransız bilim adamı  Winnecott ”Hırsızlık yapan çocuk annesini arar” der. Buna psikiyatri de “anne noksanlığı” (Carance maternal) denir ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.

“Her anne babanın çocuğu vardır, fakat her çocuğun anne babası yoktur.” Sözü de anne babalığın sadece fizyolojik olarak çocuğu dünyaya getirmekle bitmediğine işaret ediyor.

Bu konularla ilgili o kadar çok şey yazılabilir ki…

Sadece şu kadarını söyleyeyim: Bana göre tüm sosyal, psikolojik, ekonomik problemlerin temelinde aile müessesesi var. Çünkü insanın tüm hayatına yön veren ,kişiliğin oluştuğu ilk 7 yıl aile içerisinde geçiyor.

Bu gün diziler ve filmlerle Aile müessesesi yıpratılıyor, nikahsız birliktelikler özendiriliyor. Çarpık ilişkiler konu alan dizi ve filmler ödüllendiriliyor. Sanki sağlıklı , nikaha dayalı mutlu bir aile kalmamış, tüm dünyada işler öyle gidiyormuş duygusu insanlara aşılanmaya çalışılıyor.

Buradan başta Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanımıza ve Kadın ve Aileden sorumlu Bakanımıza bir çağrıda bulunarak “Aile” konusunda seferberlik ilan etmelerini istirham ediyorum. Tüm örgün ve yaygın eğitim vasıtalarını kullanarak halkımıza şu gerçeği ,anlatmalı hatta haykırmalıyız:  AİLESİZ OLMAZ.

BIRTH AND FAMILY WEEK KUTLU the importance of

Of Religious Affairs, Faculty of Theology, and other institutions Haseki classic, more of the issues that are relevant to the person’s personal worship community, to address social issues will be a matter of discretion. Workers’ rights, women’s rights, ideas and freedom of thought, Alevism disadvantaged sectors and Religion of the view of them, give blood, organ donations, the mosque of the social cultural centers into the mosque and in the Faculty in many different branches of human communities to address the opportunities to give gibi.Mesela : Religious Affairs of the “family” then the center of a series of events to take decisions, S.Ü. Faculty of Theology of the Alevism seminar, symposium on Religious Education and the arrangement and Training Huzurevi include topics on Religious Education in the dormitory would applaud.

Especially this year, events that Kutlu Doğum “family” is based Family Counseling Center Director, was very happy as me. For social services in my article, especially for families of intensive reading know.

Family. Family, people may seek refuge in this world, be happy, will find peace only in yuva.10 health organizations, Yetiştirme 7 years in the dormitory, nursing home in 2 years, 3 years is close to the Provincial Directorate of Social Services in çalışıyorum.2 year is close to the Family Counseling Center Department task would be performed.

All my life I’ve lived through and saw this reality hakkalyakin. Families of people with no real sense of happiness is not possible.

He is married and has 3 children. In terms of material well-being of different occasions that I would stay in the luxury hotel. But family and friends in the temperature can not find can not describe. This is real live in the same sense, I know you share a lot of my friends

In Mount, the country in our five-star hotel comfort huzurevlerinde with our services, quality is in the child, youth and the elderly, such as the face that are unable to laugh. For him as the Social Services if the child, young person, the elderly can live in a family environment, if our forces that support the whole family. Or adoptive families are, Protective family of alternatives like the capacity uyguluyoruz.Yuvamızın 180 children have returned to the family through 110 are a düşürdük.Daha also strives to reduce

Because the formula of love for me is this: Father + Mother + Children = Love.

Love that it is a spiritual food, it’s nothing in place doldurulamaz.Fransız scientists Winnecott “the thief who looks for the children” der.Buna psychiatry in the “mother of the flaw” (Carance maternal) is and always should be treated is an inconvenience.

“Every parent has the child, but each child’s parents do not.” That the child as the mother of physiological fatherhood only to bring to the world mark is not finished.

So many things to write about this topic is …

Let me just say this much: to me all the social, psychological, economic problems on the basis of the family house is available. Because people with all aspects of life, the personality of this family in the first 7 years are passing.

Arrays and films these days is fraying of the family house, the marriage is encouraged. Relations and movies series awards Distorted subject areas. Like healthy, happy family not based on marriage, so go all over the world had a sense of business people are trying to be vaccinated.

Here, especially our President, our Prime Minister, our Minister of National Education and Health and Minister responsible for Women and Families in a call to our “family” to the petition campaign would be announced. All formal and non-formal education by using the means that our people the truth, to tell even have to shout: IMPOSSIBLE FAMİLY.

Yorum Ekle