Korona bela mı? / Corona trouble?

Her kesimin ağzında “Ey Rabbimiz! Bu korona belasından bizi kurtar” duasını işitiyoruz.

İnsan, Allah tarafından esmanın manası öğretilerek kâinata halife olarak yaratılmış, en şerefli, en üstün, en değerli varlıktır.

Esmanın anlamı demek; kâinatta cereyan eden olayların manasını bilmektir ki “hikmet” olarak ifade edilir.

Korona’ya da sebep olan canlılar ailesine “virüs” ismini veriyoruz.

Virüslerle ilgili ilk yazımı korona Çin-Wuhan’da tespit edildikten 1,5 ay sonra; Türkiye’de tespit edildikten 1,5 ay önce 27 Ocak 2020 Pazartesi günü yazmıştım.

Yazımın başlığı şöyleydi:

“Grip bir hastalık değil, şefkatli ama ciddi bir müfettiştir.”

Yazım da virüslerin bakteri, basil v.b. diğer hastalık yapan mikroorganizmalardan farklı olduklarını, görevlerinin bize emanet verilen vücudu teftiş etmek olduğunu belirtmiştim.

6 yıl müfettiş, 7. Yıl gelenin ise başmüfettiş (İspanyol, asya, sars, mers, kuş/domuz gribi ve korona) olduğunu; 6 yıllık teftişleri de inceleyen başmüfettişlerin “alın bunu” emrini verme yetkisiyle Allah tarafından görevlendirildiklerini ifade ettim.

Yine virüs korona ile ilgili birkaç you tube videosu yayınladım kanalımda.

Allah’ın değişmeyeceği garantisi ile kâinatı yönettiği kanunlara “sünnetullah” diyoruz.

Hakim-i Rahim gerek Kur’an-ı Kerim (Hicr,15/9), gerekse Kitab-ı Kebir-i Kainat’ta/Fıtrat/Sünnetullah (Fetih,48/23; Fatır, 35/43) asla değişiklik olmayacağı taahhüdünde bulunmuştur.

Allah; değişmez sünnetullahı, yine değişmez olan Kur’an/Peygamber (vahiy) ve Akıl/Kalp vasıtasıyla öğrenip; onlara mutabık hareket etmemizi ister.

Kader; bizim sünnetullah karşısında yaptığımız doğru (takva) veya yanlış (fücur) davranışlarımızın dünya/ahiret karşılıklarıdır. Yüce Allah’ın sonsuz ilmi ile yapacaklarımızı önceden bilmesi bizim özgür irademizi ortadan kaldırmaz.

Gelelim korona v.b. olaylara yönelik dua konusuna…

Rabbimiz ayetlerde açıkça biz insanları dünyaya imtihan için gönderdiğini bildiriyor:

“Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden (hiç de hak etmediğiniz) birçok üzücü söz işiteceksiniz. Eğer (zorluklar ve hakaretler karşısında) sabreder ve kötü davranışlardan sakınıp korunursanız (nem mutlu sizlere ki bu yaptıklarınız) sebat gerektiren işlerdendir.” Al-i İmran, 3/186

Başımıza gelen olaylardan kitap ehli ve müşriklerin yaptıkları gibi şikâyet etmek; sınava girip sınav kağıdı ve sorulardan şikayetle aynıdır ve yaratana isyan anlamı taşır.

Her olayda mümin hikmetin izini, yüzünü, manasını arar, aramalıdır.

Koronayı ben de 2020 Aralık ayının ilk haftasında yaşadım.

Şefkatli ama ciddi baş müfettiş geldi vücudumun her zerresini denetledi, denetleme defterine “sana emanet ettiğimiz zatına hoşça bakmışsın” ifadesinin eşliğinde teşekkürlerini yazdı ve 7 yıl sonra ömrümüz olursa yine geleceğini söyledi.

Şişmanlık/Obezite sünnetullaha isyandır, takvaya aykırıdır, fücurdur; Avrupa birincisiyiz.

Mideyi tamamen doldurmak vücuda saatli bomba koymaktır.

Alkol, sigara, uykusuzluk, hareketsiz yaşam, aşırı konfor aşkı (konfor çürütür) ve hepsinden önemlisi stres, stres, stres.

Duvarı nem, insanı gam yıkar.

Ayağını sıcak, başını serin, düşünme derin derin.

Stres ise; sünnetullah’ta bize ayrılan imtihan alanının dışına çıkıp, bizi imtihan eden Rabbimizin lazer ışınlarıyla koruduğu yasak alana girmemizden kaynaklanan aşırı tehlikeli (yüksek gerilim) bir durumdur.

Her strese girdiğinizde düşünün mutlaka kendi alanınızın dışındasınızdır.

Korona geldi gidecek ve başka imtihan/belalar gelecek.

Gönderen zata hürmeten onlara iyi davranın ve sizden gerçekten ne istiyor öğrenin.

Korkmayın belalardan/imtihanlardan, şikâyet etmeyin!

Gönderildikleri hikmete uygun vazifelerinin yerine getirdiklerinde onlar size teşekkür ederek ayrılırlar ve düzenledikleri raporlarla ahirette lehinize şahitlik yaparlar.

Allah bize imtihan için tahsis ettiği alanda her şeyi mükemmel yaratmaya devam ediyor.

İnsan eli değmemiş yerlerin güzelliği, temizliği malum.

İnsana ayırdığı alana direkt müdahale etmiyor.

Lütfen!

Dualarımızda M. Akif Ersoy’un ifadesiyle Allah bizim “özel kalem müdürü”müz gibi kendi işimizi O’na havale etmeyelim.

İmtihan olan bizleriz, Rabbimizi imtihan etmeye veya imtihanımızda ortak etmeye çalışmayalım.

Korona v.b. imtihan kağıtlarındaki soruları dikkatle okuyalım, güzelce cevaplayalım ki; dünya ahirette yerleşeceğimiz bölüm iyi olsun inşallah.

Rabbim cümlemizi, her şeyde ve her işte rahmetin/hikmetin izini, yüzünü gören bahtiyar kullarından olmamız hususunda bizi desteklesin.

Corona trouble?

In the mouth of every segment, “O our Lord! We hear the prayer “Save us from this corona scourge”.

Man is the most honorable, superior and valuable being, created by Allah as the caliph of the universe by being taught the meaning of the name.

The meaning of Esman means; Knowing the meaning of the events taking place in the universe is expressed as “wisdom”.

We call the family of living things that also cause Corona “virus”.

My first article on viruses 1.5 months after the corona was detected in China-Wuhan; I wrote on Monday, January 27, 2020, 1.5 months before I was detected in Turkey.

The title of my post was:

“The flu is not a disease, it is a caring but serious investigator.”

In my spelling, viruses, bacteria, bacillus etc. I stated that they are different from other disease-causing microorganisms and that their duty is to inspect the body entrusted to us.

He was an inspector for 6 years and chief inspector for the 7th year (Spanish, Asian, sars, myrtle, bird/swine flu and corona); I stated that the chief inspectors, who also examined the 6-year inspections, were appointed by God with the authority to give the order “take this”.

Again, I published a few you tube videos about the virus corona on my channel.

With the guarantee that Allah will not change, we call the laws that govern the universe “sunnetullah”.

Hakim-i Rahim pledges that there will never be any change in both the Qur’an (Hijr, 15/9) and the Book of the Kabir-i Kainat/Fitrat/Sunnetullah (Fatih, 48/23; Fatir, 35/43). found.

God; learning the immutable sunnah through the unchanging Qur’an/Prophet (revelation) and Mind/Heart; He wants us to act in agreement with them.

Destiny; They are the worldly/hereafter equivalents of our right (taqwa) or wrong (fücur) behavior in the face of sunnatullah. The fact that Almighty Allah knows in advance what we will do with his infinite knowledge does not abolish our free will.

Let’s corona etc. On the subject of prayer for events…

Our Lord clearly states in the verses that He sent us humans to the world to be tested:

“You will certainly be put to the test regarding your wealth and your lives. You will hear many sad words from those who were given the Book before you and from the polytheists (which you do not deserve at all). If you are patient (in the face of difficulties and insults) and avoid bad behavior and protect yourself (whatever you do), it is one of the deeds that require perseverance.” Al-i Imran, 3/186

Complaining about what happened to us as the people of the book and polytheists do It is the same as taking the exam and complaining about the exam paper and questions and it means rebellion against the creator.

In every event, the believer looks for the trace, face and meaning of wisdom.

I also experienced the corona in the first week of December 2020.

The compassionate but serious chief inspector came, inspected every part of my body, wrote his thanks in the audit book, accompanied by the phrase “You took good care of the person we entrusted to you”, and said that he will come again if we live 7 years later.

Obesity/Obesity is a rebellion against sunnah, it is against taqwa, it is fucur; We are the first in Europe.

Filling the stomach completely is putting a time bomb in the body.

Alcohol, smoking, insomnia, sedentary life, excessive love of comfort (comfort corrupts) and above all stress, stress, stress.

Moisture destroys the wall and grieves a person.

Warm your feet, cool your head, think deeply.

Stress is; It is an extremely dangerous (high voltage) situation resulting from stepping out of the testing area reserved for us in the Sunnah and entering the forbidden area protected by laser beams of our Lord, who put us to the test.

Every time you get stressed, think that you are definitely outside your own field.

Corona has come and gone and other tests/troubles will come.

Treat them well out of respect for the sender and find out what they really want from you.

Do not be afraid of troubles/tests, do not complain!

When they fulfill their duties in accordance with the wisdom they were sent, they leave by thanking you and testify in your favor in the hereafter with the reports they prepared.

Allah continues to create everything perfectly in the space He has allocated for the test.

The beauty and cleanliness of untouched places is known.

It does not directly interfere with the space reserved for people.

Please!

As M. Akif Ersoy puts it in our prayers, let’s not delegate our affairs to Allah like our ” Chief of Staff”.

We are the ones who are tested, let’s not try to test our Lord or make partners in our test.

Corona etc. Let’s read the questions on the exam papers carefully and answer them well so that; I hope the part of the world where we will settle in the hereafter will be good.

May my Lord support us in being one of the happy servants who see the traces and faces of mercy/wisdom in everything and in everything.

Yorum Ekle