Çalışmak istiyoruz. Çalışamıyoruz…

En son 1 Mayıs resmi tatil kervanına eklendi. Türkiye’de dini, milli bayramlar ve diğer tatil günleri oldukça fazla. Bunlara zaman zaman yaşanan soğuk ve kar tatilleri de eklendiğinde tam bir tatil cenneti oluyor ülkemiz.

Peki bu kadar tatil olması ne kadar sağlıklı ,ne kadar verimli, ne kadar maksada hizmet ediyor ?

İnsan için üç şey çok zordur.

1.Affedebilmek

2.Sır tutmak

3.Serbest (boş) zamanı değerlendirmek

Tatil yaptığımız günlerde tatilin muhatapları ne yapıyor ?

Tatili nasıl ve ne şekilde değerlendiriyorlar bir araştırma var mı ?

22 yıllık çalışma hayatını Sağlık ve Sosyal hizmet kuruluşlarında geçiren biri olarak şu kanaatimi okuyucularımla paylaşıyorum: İhtiyaçtan fazla tatil, izin, serbest zaman herkes için zararlı neticeleri beraberinde gerektirmektedir.Bu zararları şöyle sıralayabiliriz:

a.) Serbest zamanın en az zarar verdiği insan; işi dışında 2. iş yapan insandır. Bu halde kendi asıl işine konsantre olamadığı için asıl işine yönelik  ihmal ve aksamalar ortaya çıkmaktadır.

b.) İşsizlik yüzdesinin bu kadar  yüksek olmasının en büyük sebebi ülkemizde bu kadar bol izin ve tatil imkanı neticesi insanların rahatlıkla 2. hatta 3. işi yapabilmesidir.

c.) Serbest zaman tüketimin tetikleyicisidir. Meşgul olmayan insan sürekli tüketimle zamanını dolduran insandır.

d.)Serbest zamanın bol olması diğer zamanların yaşam kalitesini de düşürür. Zamanın genel kalitesinin düşmesi toplumlar için en büyük felakettir.

e.)Serbest zamanın içi doldurulmazsa “sıkıntı” meydana getirir. Sıkıntı ise sefahatin üstadıdır. Aile içi kavgalar, insanların birbirine şiddet uygulaması gibi “sıkıntı” nın sonuçları daha çok serbest zamanlarda yoğunlaşmaktadır.

Biz Aile Danışma Merkezi olarak çalıştığımız ailelere ilk uyguladığımız materyal “günlük yaşam rotası” dır. Bize göre insanın günlük yaşam rotasında büyük boşluklar (blanko zamanlar) olmamalıdır. Büyük boşluk ,büyük risk demektir.

Benim önerilerim:

a.) Tüm tatil günlerinin tekrar gözden geçirilerek ilgililere tatil yapılması ve genellemelerin sonlandırılması gerekmektedir. Örnek:23 Nisan sadece ilköğretim çağı çocuklarına, 19 Mayıs sadece lise çağındaki gençlere, 1 Mayıs sadece işçilere, 24 Kasım sadece öğretmen ve öğrencilere, 14 Mart sadece sağlıkçılara, 10 Ocak sadece gazetecilere v.b.

b.) Seçmeli tatil uygulamasına geçilmesi. Örnek Cumartesi saat 13.30 a kadar tüm resmi kurum ve bankalara mesai konulması ve bu günde belli bir ücret mukabilinde talep eden insanların çalışması,

Seçmeli tatil uygulamasının Cumartesi dahil tüm tatil günlerine uygulanması. Böylelikle tüm kuruluşların tatillerde dahil açık tutulması,

c.)Düzenli ve yoğun bir tempoyla çalışan insanlara yılda bir en az on beş gün iznin kullanımını mecburi hale getirilmesi ve bu izin öncesi o on beş günü değerlendirebileceği birkaç il ya da en az bir ülke gezebileceği bir ücret ödenmesi,

d.)Milli bayramlar ve diğer tatil günlerindeki etkinliklerin çalışma hayatını aksatmayacak şekilde kutlanmasına önem verilmesi.

Bu önerilerim hayata geçirilirse çalışma hayatı ve eğitimde verimliliğin % 100 artacağı iddiasındayım.

22 yıllık eğitim 22 yıllık çalışma hayatı tecrübem var. Bütün gücümle şu hakikati haykırıyorum. Bu ülke de bu şartlarda ne eğitimde , ne çalışma hayatında konsantrasyondan bahsetmek imkansızdır. Konsantrasyonun olmadığı yerde ise kalite ve verimlilikten bahsedemezsiniz.

Kısaca ey büyüklerimiz feryadımız bu: Çalışmak istiyoruz, ama çalışamıyoruz.

We want to work. Unable to work …

May 1 is the latest addition to the official holiday caravan. In Turkey, religious, national holidays and other holidays very much. From time to time, the cold and snow in these holidays are also added as a holiday paradise of our country.
So how much is it breaks up healthy, how efficient, how much purpose is served?
Three things are very difficult people.
1.Affedebilmek
2.Sır to keep
3.Serbest (free) time to evaluate
What we do vacation days, holiday person do?
How do and how they evaluate Holiday Is there an investigation?
22-year working life spent on the health and social services as someone who would share that opinion with my readers: Needs more than vacation leave, free time for everyone, with harmful consequences are as follows gerektirmektedir.Bu damage can order:
a.) Free time at least harm the people business, except for 2nd the people who are doing business. In this case it can concentrate on their core business to the core business of neglect and aksa occurs.
b.) the percentage of unemployment is so high because the most important holiday in our country, and so leave plenty of people with the result of 2nd 3rd line can do the job.
c.) Free time consumption is the trigger. When not busy with people filling out the continuous consumption is the people.
d.) have plenty of free time also reduces the quality of life of other times. Time for the society’s overall quality degradation is the biggest disaster.
e.) Free time is filled in “hardship” will bring about. Dissipation is the master of the straits. Fights within the family, such as violent people to each other “hardship” of the results concentrates more free time.
Family Counseling Center, we work as the initial implementation of the family material “route daily life” is. Contact person’s daily life by large gaps in the route (blanko time) should not be. Great space, great risk of means.

My suggestions are:

a.) All vacation days to review and generalizations related to the vacation needs to be finalized. Example: April 23, only child of primary school age, only 19 high school age young people in May May 1, only the workers, only 24 teachers and students in November, 14 March only medical developers, journalists on January 10 only, etc.
b.) Optional holiday to be passed. Example all official institutions and Saturday hours until 13:30 hours, putting banks on request and these days the people who made a certain wage work,
Optional vacation holidays apply to all applications, including the Saturday. Thus, all organizations to maintain open, including holidays,
c.) the regular and intensive work with a load of people on a minimum of five days allowed to make use of compulsory leave, and that on five days ago to evaluate a few provinces or at least to visit a country to pay a fee,
d.) National holidays and other holiday events in the life of the work to be celebrated that way will it be limp.
This proposal is put to work life and productivity in education will increase 100% in the claim.
22 years of education experience, I have 22 years working life. I would cry with me all the power of these truths. In terms of what this country is that in education, what is impossible to speak of the concentration of working life. The quality and efficiency in concentration that can not talk about.
In short, the clamor of big ey this: We want to work, but unable to work.

Yorum Ekle