7 koldan 7 ayağımıza saldırıyorlar, sabır.

İnsanı ve toplumu ayakta tutan 7 ayak vardır:

1.İnsan da özgüven

2.Ailede kadın

3.Okulda öğretmen/Üniversitede hoca

4.Camide imam

5.Ticarette marka kurumlar

5.Millette aksaçlılar( toplumun tarihte veya bugün önde gelen şahsiyetleri)

6.Ümmette, ümmeti birbirine bağlayan manevi bağlar.

Bir devlet ordularla yıkılmaz.

Bir millet ordularla teslim alınmaz.

Milleti ve devleti koruyan ve kollayan ayakları zayıflattığında o millet veya devleti teslim alabilirsiniz.

Bu işi de ancak içeriden o milletten görünen veya o devletin adamı gibiymiş gibi davranan hain münafıklarla yapabilirsin.

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’in 2. Suresi Bakara suresinin hemen başında kafirleri bize 2 ayetle anlatırken, münafıkları(mümin görünen kafirleri/içimizdeki kafirleri) 13 ayette ayrıntılı tarif etmektedir. Yine Münafikun suresinde münafıklar uzun uzun tanıtılmaktadır.

B. Said Nursi, kafirler 2 ayetle anlatılırken, münafıkların 13 ayetle anlatılmasını şöyle yorumlar:

Birincisi: Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha habis olur. Aldatıcı olursa, fesadı daha şedit olur. Dahili olursa, zararı daha azim olur. Çünkü; dahili düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Harici düşman ise, bilakis, asabiyeti şiddetlendirir, salabeti arttırır. Nifakın cinayeti, İslam üzerine pek büyüktür. Alem-i İslamı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. Bunun içindir ki, Kur’an-ı Azimüşşan, ehl-i nifaka fazlaca teşniat ve takbihatta bulunmuştur.

İkincisi: Münafık olan, mü’minlerle ihtilat ede ede, yavaş yavaş ünsiyet kesb eder, imanla ülfet peyda eder. Gerek Kur’an’dan, gerek mü’minlerden nifakın kötülüğü hakkındaki sözleri işite işite pis haletten nefret eder. En nihayet, lisanından kelime-i tevhidin kalbine damlamasına zemin hazırlamak için itnab yapılmıştır.

Üçüncüsü: İstihza, hud’a, ikiyüzlülük, hile, kizb, riya gibi kötü ahlaklar münafıkta var. Kafirde o derecede yoktur. Bu cihetten münafıklar hakkında itnab yapılmıştır.

Dördüncüsü: Alel-ekser münafıklar, ehl-i kitaptan oldukları için, şeytani bir zeka sahipleri olup, daha hilekar, daha desiseci olurlar. İşte bu durumdaki münafıklar hakkında itnab, yani tatvil-i kelam, ayn-ı belagattır.’’

İşte içimizde yaşayan belki şeklen bizden daha dindar görünen münafıklara ‘’feraset’’le bakmak ve tanımak her uyanık müminin imanının gereğidir.

‘’Feraset’’; firas/at kelimesinden gelir. Ve at 350 derece açıyla görür çevresini.

Müminde 350 derece açıyla çevresine bakacak ve içimizdeki münafıkların çalışmalarını engelleyecek Resulünün öğrettiği metotlarla.

Ben sözü çok uzatmadan bir ölçü vereyim.

Kim kesin bilgi, belge ve çözüm sunmadan algı oluşturacak şekilde yazımın girişinde bahsettiğim 7 ayağımıza saldırıyorsa bilin ki münafıktır onu ifşa edin.

Son günlerde ülkemizin bir marka değeri olan TORKU ile ilgili algı çalışmasına bu gözle bakın!

15 bine yakın insanın çalıştığı binlerce yerli ürünü işleyip hizmetimize sunan böyle milli bir kuruluşu hedef alanlar yerli ve bizden olamaz, ancak düşmanlarımızla işbirliği halindeki işbirlikçilerdir.

Kim bilgi, belge ve çözüm sunmadan TORKU gibi milletin değerlerine saldırıyorsa  kesinlikle münafıktır.

150 yıldır kandırıldığımız artık yeter!

Uyanma vakti ey millet!

Bizi bizden görünüp, sırtımızdan bıçaklayanları tanıyalım.

Düşmanın bütün yumurtaları aynı sepete koymayacağını unutmayalım!

Dinde hassas muhakemeyi akliyede zayıf insanlar olmayalım.

Etrafımıza ferasetle(360 derece açıyla) bir kez daha bakalım ve oyunları bozalım.

Yorum Ekle