Sohbetinize sevgi ve sabır katın/Add love and patience to your conversation.

Aile ve toplumda huzur için 3 ilke önceliğimiz olmalı.

Sohbet(iletişim), sevgi ve sabır.

Hepsini bir cümlede ifade etmek gerekirse: Her daim sohbetinize sevgi ve sabır katın.

İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliği; eşyanın isimlerinin Yüce Allah tarafından öğretilmesidir.

Yani; insan Allah tarafından “halife” misyonuyla eşyanın hakikatine vakıf olma kabiliyeti ile yaratılmıştır.

Bu misyonu ortaya koyabilmek için akıl ve kalbini, zihin ve duygularını birlikte etkin kullanmak durumundadır.

Kullanmadığı durumda ne olur?

Hayvanlar gibi hazır bir programla yaratılmadığı için kâinatın halifesi kıymetine haiz olan akıl ve kalbini etkin kullanmadığı durumda hayvanlardan daha aşağı, en aşağı durumu düşer.

“Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yol bakımından onlardan daha şaşkındırlar.” Furkan, 25/44.

“And olsun ki, birçok cini ve insanı (yaptıkları yüzünden) cehennemlik kıldık. Onların kalpleri var fakat (hakkı) anlamazlar, gözleri var fakat (gerçeği) görmezler, kulakları var fakat (doğruyu) duymazlar. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da sapıktırlar. Onlar gaflet içindedirler.” A’raf, 7/179.

Sohbette, iletişim de sabır demek: Etkili dinlemek demektir.

Muhatabı iyi dinlemek onu anlamanın %51’ni oluşturur.

Konuşurken muhatabına bütün vücuduyla, duygularıyla yönelmek Peygamberimizin önemli sünnetlerindendir.

Yani Müslüman muhatabı konuşurken lafa omuz vermez, dikkatle, göz teması kurarak, ilgi ve alaka içerisinde dinler.

Sabırla iyi dinleyip anladıktan sonra vereceğimiz cevaba ise mutlaka sevgi katacağız.

Sözlerimiz mutlaka doğru olacak, ama bu doğru en güzel ambalaj ve süslerle birlikte sunulacak.

Bizi birbirimize bağlayan köprü dilimizdir.

Vücudumuzun bu en etkili ve en güçlü organını kullanırken sevgi ve sabrı eklemeyi unutmayın.

Yumuşak kalbimiz sözlerimize yansısın, insanlar bizden incinmesin.

İncinirse ne olur?

Koca dünyada kendimizi yalnızlık mağarasına mahkum ederiz.

Kendimize hücrede müebbet cezası vermiş oluruz.

Etraflarına duvar örüldüğünü düşüneneler tuğlaları kendilerinin verdiğini unutmasınlar.

İnsanlar dilleriyle inciten, kıran, döken insanlardan sessizce uzaklaşır ve onu o zehirli diliyle/kendisiyle yalnız bırakırlar.

Bu ahirette cennette “ale sururin mütekabilin”(37/44) muhabbetten de mahrum kalırlar.

Bu sebeple Allah Elçisi Uhut savaşında amcası Hz. Hamza (r.a.) ile birlikte 70 sahabesini şehit vermesine rağmen ashabına kızmadı, kınamadı, ayıplamadı.

Ve okçular tepesini terk ederek hem savaşın kaybına hem de 70 sahabenin şehadetine sebep olan okçuları kimse öğrenemedi.

Dönerken “biz Uhud’u severiz Uhud bizi” sözleriyle zaman ve mekanın imtihan için kurulduğunu aslolan imtihan eden Rabbe iman, tevekkül, teslimiyet ve rıza olduğunu ümmetine ders verdi.

Bu zor imtihandaki bu teslimiyet Allah tarafından şöyle övüldü:
“(Ey Peygamber! Uhud gazvesinde olduğu gibi her zaman) Allah’tan gelen merhamet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer sert, katı kalpli biri olsaydın, kuşkusuz çevrenden uzaklaşırlardı. O halde onları bağışla, kendileri için Allah’tan af dile ve toplumu ilgilendiren her konuda onlarla müşavere et ama karar verince artık Allah’a güven (ve o işi yap). Zira Allah, O’na güven duyanları sever.” Al-i İmran, 3/159.

Müslüman aksiyoner inşadır, re-aksiyoner değil.

Muhatabı ne yaparsa yapsın, o’nu sabırla dinler ve sevgi ve şefkatle cevaplar.

Kim kendisine nasıl davranırsa davransın O, Rabbinin Kur’an-ı Kerim’de ifade ettiği, Peygamberinin bizzat yaşayarak “ahlak” haline getirdiği esaslar üzerine yaşar.

Bu yaşam ona dünya dramını cennet ütopyasıyla birleştirmesini netice verir.

Dramın dibi olan dünya hayatında mümin; dua, tevekkül, tövbe ve istiğfarla ruhen yaşadığı cenneti, ahirette hem ruhen hem bedenen yaşar ve ütopyayı gerçeğe dönüştürür.

Bu zor yolda en önemli şey sohbetine sevgi ve sabır katmaktır.

Rabbim cümlemizin kalbine sevgi, şefkat, muhabbet, meveddet ve sabır yağdırsın, amin.

Add love and patience to your conversation.

3 principles should be our priority for peace in family and society.

Chat (communication), love and patience.

To put it all in one sentence: Always add love and patience to your conversation.

The most basic feature that distinguishes man from other creatures; is that the names of things are taught by Almighty Allah.

So; man was created by God with the ability to be the foundation of the truth of things with the mission of “caliph”.

In order to demonstrate this mission, she has to use her/his mind and heart, mind and emotions together effectively.

What happens if it is not used?

Since it is not created with a ready program like animals, when the universe and the heart of the universe are not used effectively, it decreases lower and lower than the animals.

“Or do you think most of them (words) will listen or use their minds? They are like animals, maybe they are more confused in terms of their way. ” Furkan, 25/44.

“And we have made many elves and people hell (because of what they did). They have hearts but they don’t understand (right), they have eyes, but they don’t see (truth), they have ears, but they don’t hear (truth). They are like animals. They are even perverted from animals. They are in heedlessness. ” A’raf, 7/179.

In chat, communication also means patience: It means listening effectively.

Listening to the addressee well makes up 51% of her/his understanding.

It is one of the important Sunnahs of the Prophet to turn her/his addressee with her whole body and feelings while talking.

In other words, while talking to the Muslim interlocutor, she/he does not give shoulder, she/he listens carefully, by making eye contact, with interest and relevance.

After listening and understanding patiently, we will definitely add love to our answer.

Our words will be absolutely correct, but this will be presented with the most beautiful packaging and ornaments.

It is our bridge language that connects us.

Do not forget to add love and patience while using this most effective and powerful organ of our body.

May our soft heart be reflected in our words, people will not hurt us.

What happens if it gets hurt?

In the entire world, we condemn ourselves to the cave of loneliness.

We give ourselves a life sentence in the cell.

Those who think that a wall is built around them should not forget that they give the bricks themselves.

People quietly walk away from people who hurt, break, shed with their tongue and leave it alone with that poisonous tongue / itself.

In this hereafter, they are deprived of the conversation of “ale sururin reciprocal” (37/44) in paradise.

For this reason, his uncle Hz. Although he killed 70 of his companions together with Hamza (r.a.), he did not get angry, condemn, or blame his companions.

And no one could learn the archers who left the hill, causing both loss of war and martyrdom of 70 companions.

While returning, with the words “We love Uhud, Uhud us”, she/he gave the lesson that she/he believed that time and place were established for the trial, and that she/he believed that faith, trust, surrender and consent were given to the Lord

This surrender in this difficult test was praised by Allah as follows:

“(O Prophet! As always in the ghoul of Uhud) You were kind to them, thanks to mercy from Allah. If you were a tough, hard-hearted person, they would undoubtedly move away from the environment. So forgive them, ask forgiveness from Allah for them, and advise them on everything that concerns society, but trust when you decide (and do it). For Allah loves those who trust Him. ” Al-i Imran, 3/159.

Muslim is an action builder, not a re-actioner.

Whatever the interlocutor does, she/he listens patiently and answers with love and compassion.

No matter how she/he treats her, She/he lives on the principles that her/his Lord expresses in the Qur’an, and that the Prophet personally “moralized”.

This life leads her/his to combine the world drama with the paradise utopia.

A believer in the world life that is the bottom of the drama; It lives heavily and spiritually in the hereafter and makes utopia a reality.

The most important thing in this difficult way is to add love and patience to your conversation.

May your Lord bring love, compassion, love, patience and patience to the heart of our sentence, amen.

Yorum Ekle