Şimdi Aile Kurumu İçin Seferberlik Zamanı / Now It Is Time To Mobilize For The Family Institution

Son zamanlarda en çok aileyi yazıyorum.

‘’Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!
Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:
Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,
Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden,
Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet;
Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!
Durum diye bir lâf var, buyrunuz size durum;
Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum!
Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey;’’

Şeklinde feryadı figan yazıyorum.

Başka bir yerden gelen desteğe bu hafta köşemi ayırmak istedim, buyrun.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği İDSB tarafından 24-25 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Konferansı 2’incisinin sonuç bildirgesi açıklandı.

Bildirgenin açıklanmasının ardından kapanış konuşmasını yapan İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt konferansın önemli fikirlerin ortaya çıkmasına ve sunulmasına vesile olduğunu belirterek, bildirgenin gerekli merciler tarafından dikkate alınacağına inandığını söyledi.

Av. Ali Kurt;’24-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık 500 STK temsilcisi, ilim adamı, akademisyen ve bürokratın katıldığı “Uluslararası Değişen Dünyada Bireyler Arası Etkileşim Ağı Olarak AİLE: Şefkat, Hürmet, Nezaket, Paylaşım” başlıklı İDSB II. Uluslararası Aile Konferansı’nın katılımcıları olarak bizler, aşağıdaki hususları dünya kamuoyunun dikkatine sunuyoruz’ sözleriyle sonuçları paylaştı.

Aile, sağlıklı birey ve toplumlar için alternatifi olmayan en önemli kurumdur. Bütün kadim din ve kültürlerin kabul ettiği bu önemin tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından günümüzde de kabul edilmesini ve aile birliğinin, güzel bir gelecek için en güçlü şekilde desteklenmesini bekliyoruz.

 1. Aile kurumunu tehdit eden modern kültürün ürettiği sorunların bertaraf edilebilmesi ve ailenin güçlendirilmesi için; Kur’an ve sünnete dayalı aile modeline imkân sağlayan sosyal politikaların hayata geçirilmesini öneriyoruz.
 2. Çekirdek aile yapısından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için şefkat, hürmet, nezaket ve paylaşım temelinde akrabalık bağlarının güçlendirilmesini önemsiyor; bu bağlamda sıla-i rahim kültürünün ihyası için STK’ların ve hükümetlerin ortak projeler geliştirmesini talep ediyoruz.
 3. İslam ülkelerinin, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sosyo-ekonomik politikalar geliştirmelerini; İDSB gibi şemsiye kuruluşlar başta olmak üzere STK’ların bu konuda hükümetleri yönlendirici çalışmalar yapmalarını talep ediyoruz.
 4. Şehir planlamaları yapılırken, fiziksel ve sosyal çevrenin, aile hayatına elverişli şekilde oluşturulması hususunda resmi ve sivil kurumların ortak çalışmalar yapmasını tavsiye ediyoruz.
 5. Yeni neslin biyo-psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen kitle iletişim araçlarını yönetenleri duyarlı davranmaya; aile değerlerine saygılı ve aile birliğini özendirici yayınlar yapmaya davet ediyoruz.
 6. İzlenen kadın politikalarının ve kadının sosyal hayattaki rolünün, onun eşi ve çocuklarıyla ilişkisi başta olmak üzere ailedeki temel vazifelerini engellemeyecek şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.
 7. Bütün aile üyelerinin sosyal güvenceye kavuşturulmasının önemini, özellikle çocuk, yaşlı ve özürlü gibi bakıma muhtaç üyeye sahip ailelere ilave destekler verilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
 8. Evliliğin teşvik edilmesi, kolaylaştırılması, aile üyelerinin evlilik öncesinde ve sonrasında eğitilmesi, ailenin manevi açıdan desteklenmesi için İslam ülkeleri arasında ortak programlar geliştirmesini öneriyoruz.
 9. Çocuğun, ailenin benimsediği değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin önündeki her türlü engelin kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz.
 10. Boşanmanın ve yol açacağı yıkıcı etkilerin en aza indirilebilmesi için geleneksel hakemlik kurumunun canlandırılması ve aile danışma merkezleri gibi sosyal mekânizmaların yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyoruz.
 11. İslam Dünyasında ailelerin yaşadığı; dünyevileşmeye paralel olarak değerlerin kaybolması, fakirlik, işsizlik, okur yazarlık oranının düşüklüğü, cinsler arasında adaletsizlik, aile içi şiddet, savaşlar ve iç çatışmaların artması sonucunda oluşan şiddet sarmalında temel hak ve hürriyetlerin fütursuzca ihlal edilmesi gibi ağır sorunların çözümlenmesini bekliyoruz.
 12. Sosyal, iktisadi ve hukuki açıdan aileyi güçlendirmek yoluyla ailenin durumunu iyileştirmek için müslüman ülkeler arasında stratejik ve somut işbirliği sözleşmeleri imzalanmasını tavsiye ediyoruz.
 13. Aile kurumunu ortadan kaldırmayı amaçlayan birlikte yaşama, eşcinsel evlilik vb. fıtrata aykırı çabaların kararlılıkla reddedilmesini, insanlık ailesinin geleceğini tehdit eden bu gibi anormal davranışların olağan bir durum olarak kabul edilmemesini talep ediyoruz.
 14. İslam ülkelerinin hükümetlerini cinsiyet kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için adalet temelinde hak ve sorumluluklar dengesini gözeten politikalar geliştirmeye; bir taraftan geleneğin, öbür taraftan modernitenin mağdur ettiği kadının, fıtri özelliklerine uygun olarak ekonomik, siyasal ve sosyal alanda yer alması yönünde düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.
 15. İslam dünyasının şemsiye kuruluşlarından, uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek, ‘Aileye İlişkin İslami Kavramlar Belgesi’ oluşturmalarını ve İslam ülkeleri hükümetleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşların dikkatine sunmalarını bekliyoruz.
 16. Modern hayatta karşılaşılan evlenme ehliyeti, çok eşlilik, velayet gibi güncel aile sorunlarına fıkıh âlimlerimizin çözümler üretmesini, hükümetlerin de bu çözümler doğrultusunda yasal düzenlemeler yapmasını talep ediyoruz.
 17. Aile bireylerini güçlendirmek yoluyla aileyi güçlendirmeye yönelik kanunlar çıkarılmasını, öncelikle İDSB bünyesinde, ardından İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde özel bir komisyon kurularak ‘İslam Aile Hukuku Sözleşmesi’ hazırlanmasını talep ediyoruz.
 18. Uluslararası sözleşmelerin, toplumların temel dinamiklerini gözeterek gözden geçirilmesini ve yeniden düzenlenmesi talep ediyoruz.
 19. Birleşmiş Milletler’den halkların kültürel özelliklerini göz önünde bulundurmasını, tek kültürlülüğün engellenmesini, uluslararası sözleşmelerin toplumların dini değerleriyle çelişen maddeleri hakkında devletlerin çekince koymasına saygı göstermesini talep ediyoruz.
 20. STK’ları, aile üyelerine medya okuryazarlığı desteği vererek medya araçlarını bilinçli kullanmalarını sağlayacak projeler geliştirmeye davet ediyoruz.
 21. İDSB çatısı altında medya çalışma grubu, aile okulu çalışma grubu, ve internet üzerinden aile içi iletişim konusunda farkındalık ve duyarlılık eğitimi yapacak bir grup oluşturulmasını öneriyoruz.
 22. Özellikle İslam coğrafyasında cereyan eden savaşların bir an evvel sona erdirilmesi için uluslararası toplumun ve yerel dinamiklerin acilen harekete geçirilmesini ve çatışmaların ortaya çıkardığı mülteciler, yetimler, özürlüler, parçalanan aileler ve ülkelerin bozulan fiziki ve ekonomik yapıları gibi olumsuz tabloların süratle rehabilite edilmesini talep ediyoruz.

Acil Eylem Planı koduyla tavsiye edilen konular umarım dünyada huzur ve mutluluğun tek üretildiği yer olan aile kurumu için tekrar kolların sıvanmasına , seferberlik ilanına vesile olur.

Zira şu kesin bir hakikat ki; Sağlıklı bir aile yoksa para , makam , mevki , kariyer v.b. çokluklar sadece elem ve acımızı artırır.

Now It Is Time To Mobilize For The Family Institution

I’ve been writing the most family recently.

”Wait, the crowds, this street is a dead-end street!

If I shout, I open my arms like scissors:

Wait, wait, a world is coming down from us,

They cracked from our dark dome,

Disaster draws the whole line with chalk;

House in flames, feast on the top floor!

There is a saying as the situation, your command is the situation;

This land became ugly, this sky is my basement!

Something broke from me, something, something that holds everything; “

I write the clown figan in the form.

I wanted to separate my corner this week for support from another place, here you are.

The final declaration of the 2nd International Family Conference held in Istanbul on January 24-25, 2015 by the Union of Non-Governmental Organizations of the Islamic World, was announced.

Following the announcement of the declaration, the General Secretary of the İDSB, who made the closing speech, Av. Stating that the conference was instrumental in the emergence and presentation of important ideas, Ali Kurt said he believed that the declaration would be taken into consideration by the necessary authorities.

Av. Ali Kurt; “UDSB II: Family as an Interpersonal Interaction Network in the International Changing World: Compassionate, Honor, Courtesy, Sharing” held between 24-25 January 2015 in Istanbul and attended by approximately 500 NGO representatives, scientists, academics and bureaucrats from 30 countries. As participants of the International Family Conference, we shared the results with the following words: “We present the following to the attention of the world public.”

It is the most important institution with no alternative for family, healthy individuals and societies. We expect this importance, which is accepted by all ancient religions and cultures, to be accepted by all official institutions and non-governmental organizations, and that family unity is supported in the strongest way for a good future.

In order to overcome the problems caused by the modern culture threatening the family institution and to strengthen the family; We propose the implementation of social policies that enable the family model based on the Qur’an and sunnah.

He cares about strengthening kinship ties on the basis of compassion, respect, kindness and sharing in order to overcome the problems arising from the nuclear family structure; In this context, we demand NGOs and governments to develop joint projects for the improvement of the culture of the womb.

Islamic countries to develop socio-economic policies to protect and strengthen the family; We demand NGOs, especially umbrella organizations such as UNIW, to carry out works to guide the governments in this regard.

While city plans are being made, we recommend that official and non-governmental organizations cooperate in establishing the physical and social environment in a way suitable for family life.

Behave sensitively to those who manage mass media, which negatively affects the bio-psycho-social development of the new generation; We invite you to publish publications that respect family values ​​and encourage family unity.

We demand that women’s policies followed and the role of women in social life be regulated in a way that does not prevent their basic duties in the family, especially in relation to her husband and children.

We demand that women’s policies followed and the role of women in social life be regulated in a way that does not prevent their basic duties in the family, especially in relation to her husband and children.

We emphasize the importance of ensuring social security for all family members, and that additional support should be given to families with disadvantaged members such as children, the elderly and the disabled.

We recommend developing joint programs between Islamic countries to encourage, facilitate marriage, educate family members before and after marriage, and support the family spiritually.

We demand that legal arrangements be made to remove any obstacles to raising the child in line with the values ​​adopted by the family.

In order to minimize divorce and its destructive effects, we emphasize that the traditional arbitration institution should be revitalized, pre-divorce counseling should be expanded and social mechanisms such as family counseling centers should be expanded.

Families in the Islamic World; We expect to resolve serious problems such as the loss of values, poverty, unemployment, low literacy rate, injustice between sexes, violation of fundamental rights and freedoms in the spiral of violence caused by the increase in poverty, unemployment, low literacy.

We recommend signing strategic and concrete cooperation agreements between Muslim countries to improve the family’s situation by strengthening the family socially, economically and legally.

It aims to eliminate the family institution, coexistence, gay marriage, etc. We demand that efforts contrary to fitra are resolutely rejected and that such abnormal behaviors threatening the future of the human family should not be accepted as an ordinary situation.

To develop policies for the governments of Islamic countries to balance the rights and responsibilities on the basis of justice in order to eliminate gender-based grievances; We invite you to make arrangements for the woman, who is victimized by tradition on the one hand, and on the other hand, to take part in the economic, political and social area in accordance with her characteristics.

We expect the umbrella organizations of the Islamic world to organize “Scientific Concepts of Family Concepts” by organizing international scientific meetings and bring them to the attention of international organizations, especially the governments of Islamic countries.

We demand that our fiqh scholars provide solutions to current family problems such as marriage license, polygamy and custody in modern life, and governments to make legal arrangements in line with these solutions.

We demand that laws for strengthening the family be enacted by strengthening family members, and that a special commission is established within the body of the İDSB and then the Islamic Cooperation Organization to prepare an “Islamic Family Law Agreement”.

We demand that international conventions be reviewed and reorganized, taking into account the basic dynamics of societies.

We demand from the United Nations to take into account the cultural characteristics of the peoples, to prevent uniculturalism and to respect the states’ reservations about the articles of international conventions that contradict the religious values ​​of societies.

We invite NGOs to develop projects that will enable their family members to use media tools consciously by providing media literacy support.

We recommend the creation of a media working group, a family school working group, and a group that will raise awareness and sensitivity training within the family communication over the Internet.

We demand the urgent mobilization of the international community and local dynamics and the rapid dismantling of negative pictures such as refugees, orphans, disabled people, disintegrated families and disrupted physical and economic structures of the countries, in order to end the wars that take place in the Islamic geography as soon as possible.

I hope that the topics recommended with the Urgent Action Plan code will again lead to the plastering of the arms and the declaration of mobilization for the family institution, which is the only place in the world where peace and happiness are produced.

Because it is a definite truth; If there is no healthy family, money, authority, position, career etc. multiplicities only increase pain and pain.

Yorum Ekle