OTOMASYON DEĞİL EVDE YAPIM BİR NESİL

İnsan canlılar içerisinde eğitime en fazla ihtiyaç duyan varlıktır. Eğitim anne karnına düştüğü andan itibaren başlayan ve son nefese kadar devam eden etkin bir süreçtir.

Eğitimin en önemli mekanı ise ailedir. Anne baba ve çocuklardan oluşan ve mutluluğun imalatının yapıldığı ana kaynak olan aile insanın kişiliğinin oluştuğu müessesenin adıdır.

İnsanda özgüven, zihni arka plan ve sosyal çevre aile sayesinde oluşur.Toplumun temel yapı taşı olan aile sosyal hayatın tarihin bütün dönemlerinde en önemli kurumu olarak kabul edilmiştir.

Kişinin eğitiminde en önemli kurumun aile kabul edildiğinde ailenin eğitiminin daha önemli olduğu gerçeği ile karşı karşıya kalıyoruz.

Özellikle sanayileşmeyle birlikte ataerkil yapının bozularak çekirdek aileye dönüşen bir toplumda kişinin en önemli eğitim mekanı olan ailenin eğitimi bilhassa önem kazanmaktadır.

Peki ailemizi nasıl eğiteceğiz ?

Devletimiz bu gerçekten hareketle önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını kurdu.Bakanlığın Koruyucu Önleyici Hizmetler adına en önemli birimi olarak Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünü kurdu.

Aile Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü yüzlerce uzmanın katkısıyla Aile Eğitim Programını (aep) oluşturdu. Burada bakanlığın amacı bütün ilgili kurumlarında sürece dahil edilmesiyle aile eğitiminin toplumda en hızlı şekilde yaygınlaşmasını sağlamaktı.

Aile Eğitimi Programı(aep); Aile Eğitimi, Evlilik Öncesi Eğitim, Boşanma Öncesi Eğitim, Aile ve İletişim, Aile ve Hukuk, Aile ve Sağlık, Aile ve Ekonomi, Aile ve Sosyal Medya Okuryazarlığı gibi ana başlıklar , 23 modül ve 170 civarında üniteyle aile ile ilgili gerekli tüm konuların yer aldığı modüler bir programdır.

2011 yılında “Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitici Eğitimi Projesi” gerçekleştirilmiştir. AEP’in ülke genelinde tanıtılması, programı uygulayacak eğitimcilerin program hakkında bilgi sahibi olması ve uygulama yeterliliği kazanması amacıyla eğitici eğitimi programı düzenlenmiştir.

Eğitim programında bölge merkezi olarak belirlenen illerin (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Şanlıurfa Erzurum ve Samsun) temsilcilerinin koordinesinde, diğer illerin temsilcileriyle birlikte, her bölgeden 150 kişinin katılımıyla yaklaşık 1.200 eğitici kadrosu oluşturulmuştur.Biz Konya olarak 14-17 Ekim 2011 deki eğitime 26 uzmanımızla katıldık.

2012 yılında ise; AEP’in, Türkiye genelinde, evliliğe hazırlanan veya evli yetişkin bireylere ulaştırılması ve yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yaygınlaştırılması amacıyla sahada eğitim verecek eğiticilerin eğitilmesini sağlayacak formatörlerin yetişmesi için İstanbul’da AEP formatör eğitimi gerçekleştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 200 kişi eğitimci olarak, formatör eğitimlerini tamamlamışlardır. AEP’in tüm modül ve üniteleri yeniden gözden geçirilerek, ilgili kişi, akademisyen, kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak revize edilmiştir.

Bu eğiticiler kamu, yerel yönetim,STK temsilcileri, öğretmenlerden basın mensuplarından ,hukukçular, sağlıkçılardan, din görevlisi, vaiz/vaize, aile irşat ve rehberlik bürosu çalışanlarından kısaca çok farklı toplum kesimlerinden seçildi. Bu eğitici’ ler aile ile ilgili eğitimleri 2012 den itibaren her il, ilçe,kasaba ve köylerde vermeye başladılar.

Eğitilen eğiticiler sınıflar oluşturarak eğitimler verdiler. Konya İlimiz en fazla eğitimin yapıldığı il olarak 2013 yılı içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Aile Eğitim Programı (aep) kitap, Dvd ve İnternet ortamında (http://www.ailetoplum.gov.tr/tr/html/23191/Aile-Egitim-Programi-AEP) tüm vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın hizmetine sunulmuştur.

Programın temel yaklaşımı önleyicilik, bilgilendiricilik ve eğiticilik yönü ön planda olan aile yaşamı eğitimidir. AEP, sorun, tedavi veya kriz odaklı değil, vizyon odaklıdır; yetişkinler için hazırlanan bu eğitim geliştirici bir nitelik taşımaktadır.

Aile Eğitim Programı’nın temel amacı:

AEP ülkemizde sağlıklı, mutlu ve sorun çözme becerisine sahip ailelerin oluşması doğrultusunda ailelerin;

• Eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarındaki hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmalarına,

• Aile içi süreçlerini işlevselleştirerek aile yaşam kalitelerinin artmasına,

• Sahip olduğu her türlü kaynağı etkili bir şekilde yönetmelerine ve

• Karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda bulunmaktır.

Aile Eğitim Programı içeriği:

Aile Eğitim ve İletişimi (Evceğizim evceğizim saklar benim halceğizim)

Aile Eğitim ve İletişimi alanında yer alan modüllerle, aile hayatını bütüncül ve güce dayalı bir anlayışla ele almak, yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerileri kazandırmak, aile kurma ve aile olma sürecinde problem ortaya çıkmadan önce yapılan müdahaleler aracılığıyla toplumsal yararı yüksek, zararı önleyici bir hareketi yaşama geçirmek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişimi)Evlilik ve Aile HayatıAile Yaşam BecerileriOkul ve Aile

Aile ve Hukuk:(Hak yerde kalmaz)

Hukuk alanında yer alan modüllerle, yaşamsal pratiğin aile için en çok gerektirdiği hukuk bilgisini en sade ve anlaşılır dilde aktarmak, bu sayede hak ve ödevlerinin farkında aile bireyleri oluşmasını desteklemek ve nihayetinde daha az ihtilaf ve daha çok uzlaşı sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Hukuk OkuryazarlığıKişi HaklarıAile Hukukuİş Hayatı ve HukukÖzel Gereksinim Grupları

Aile ve İktisat: (Ayağını Yorganına Göre Uzat)

İktisat alanında yer alan modüllerle, aile yaşamının en önemli bileşenlerinden biri olan iktisadi süreçlerle ilgili ailelere farkındalık kazandırmak, ailelerin mevcut iktisadi kaynaklarını verimli ve etkili kullanabilmesini sağlamak ve küçük girişimler konusunda temel bilgileri edinmesini temin etmek, harcama ve tüketimlerini ihtiyaca uygun olarak yapabilmelerine katkıda bulunmak, tasarruf alışkanlığını kazanarak çevreye karşı duyarlı bir yaşam sürebilmelerini desteklemek amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Aile Bütçesi ve Kaynak YönetimiFinansal OkuryazarlıkEnerji TasarrufuAile ve Alışveriş Küçük (Mikro Ölçekli) İşletme Girişimciliği

Aile ve Medya:(Üzüm üzüme baka baka kararır)

Medya alanında yer alan modüllerle, aile üyelerinin ve aile olmaya aday bireylerin medya karşısında hem “bilişsel” hem “duyuşsal” hem de “estetik” ve “etik” açıdan donanımlı ve güçlü olabilmelerini sağlamak, medya imkânlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Medyayı TanımakMedyayı KavramakBilinçli Medya Kullanımı

Aile ve Sağlık: (Sağlam baş yastık istemez)

Sağlık alanında yer alan modüllerle, tıp bilimini kullanarak aile sağlığını korumaya ve geliştirmeye, dolayısıyla ailenin ömrünü uzatmaya ve yaşam kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Ailenin sağlığını iyileştirerek; toplum sağlığını iyileştirmek hastalıklarla daha etkin savaşmak, sağlık maliyetlerini en aza indirmek ve verimliliği artırarak daha güçlü toplum hâline gelmek amaçlanmaktadır.

Bu amaçlarla oluşturulan programda yer alan modüller şunlardır: Sağlık OkuryazarlığıSağlıklı Yaşama ve Hastalıklardan KorunmaÇocuk ve Ergen SağlığıÜreme Sağlığı ve Sağlıklı AnnelikYaşlı Sağlığıİlk Yardım

Dostlar ; ‘Kim öğrenmezse yavaş yavaş ölüyor’ , ‘Her şeyin başı iyi bir eğitimdir.’

Konya adına AEP (Aile Eğitim Programı) İl temsilciliğini yürütüyorum.Bu çalışmalarımız halka, tabana tamamen inene tüm resmi ve sivil kurumlar sahip çıkana kadar sürecek.Bu konularla ilgilendiği halde ulaşamadığım insanımız varsa lütfen bana müracaat etsinler. Daha geniş bilgi içinde www.aep.gov.tr , www.aile.gov.tr ve www.konyaaile.gov.tr den yararlanabilirler.Sitelerde ilgileneler için tüm materyaller ve ulaşım yolları var.

İyi bir fert için iyi bir aile , iyi bir toplum için iyi bir aile gerekiyor.Ailenin kalitesinin artırılması hepimizin sorumluluğu.O halde gelin birlikte hareket edelim.Olmasını istediğimiz örnek toplumu beraber kuralım.

Biz hazırız.

Ya siz ???

Yorum Ekle