Mona Lisa’nın Gülüşü (Çocuk Eğitimine Dair)

İnsan, ruh ve maddesiyle kâinatı kuşatır ve onu temsil eder.

Onun en mühim özelliği her şeyiyle özgünlüğüdür.

Allah, vahidiyetle 2 göz, 2 kulak, kol bacak aynı yaratırken,

Ehadiyetle özgünlüğünü her hücresinde, parmak izinde, göz bebeğinde göstermiştir.

Maddi bedenden yansıyan özgünlükten daha açık bir özgünlüğü insanın ruh dünyasında, duygu ve davranışlarında da vardır.

Annesinden, babasından, kardeşinden, öğretmeninden farklı, özgün ve özgür.

Bu anlamda insan sağlıklı gelişmesi için oksijenden daha çok özgürlüğe, hürriyete ihtiyaç duyar.

Bu hürriyet ve özgülük ve özgünlükle “kendini gerçekleştirmek” ister.

Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinin en tepesinde “kendini gerçekleştirme “ vardır.

Kendini gerçekleştirdiği özel alanın olan mahremiyet alanının muhafazası ve en yakınları ve sevdiklerinin dahi o alana izinsiz girmesini istemez.

Bu yüzden anne/babalar, öğretmenler ve tüm insan eğitimiyle meşgul olanlar son derece müsamahalı, sabırlı, özgürlük ve özgünlüğe açık olmalı.

Otoriter bir yaklaşımın çocuğa vereceği zararı hiçbir güç veremez.

Çocuk otoriter anne/babasından kendi özgünlüğünü gerçekleştirerek alanı elde edemez ise onların baskıları karşısında mevcut olan ve yok edemediği A kişiliği yanında mecburen B kişiliği oluşturur ve durum ve şartlara, baskının ağırlığına göre geliştirir.

Otoriter anne/baba kendi hayatlarında yapamadıkların ve doğru bildikleri yanlışları en zayıf ve onlara sınırsız güven duyduğu dönemde dayatarak, evladına yapılabilecek en büyük kötülüğü yapmış onu çift kişilikli bir hale getirmiştir.

Çocukluk kişinin kaptan köşküdür.

Çocukluk insanın ana vatanıdır.

İnsan bir ömür çocukluğun etkisi altından çıkamaz.

Çift kişilik, münafıklığın kaynağıdır.

Kişi her söz ve hareketinde artık bir ikilem (dilemma) içerisinde yaşayacaktır.

Bu söz ve eylemde A kişisi mi yoksa B kişisi mi? olmalıyım tenakuzları beynini ve kabini yer bitirir.

Hangi durumda hangi kişiliği ön plana çıkarmalıyım? Sorularıyla boğuşmak onu yorar, tüketir.

Bütün bu olumsuz otoriter süreçten çocukta artık “oral fiksasyon” gelişmiş, CD kalıcı olarak çizilmiştir.

Bu çiziğin tamamen tedavisi de yoktur.

Bir ömür CD dönerken çocuklukta çizilen yerlere denk geldikçe cızırdayacak, takılacak, ben buradayım diyecektir.

Mesela bu çocuklar ömürlerinin hiçbir bölümünde özgür ve özgünce gülemezler.

Çünkü “kahkaha otoriteye atılan en etkili tokattır” ve bu kabiliyet çocukken ellerinden cebren ve hile alınmıştır.

Yapma! Etme! Gülme! Konuşma! Ma! Ma! Ma!

Kahkaha atamazlar, gerçek anlamada asla mutlu olamazlar.

Otoriter bir anne/baba ve otoriter bir sınıf öğretmenine denk gelmiş çocuk; kaybedilmiş bir çocuktur.

O artık Mona Lisa tablosu gibidir bir ömür…

Gülüşü Mona Lisa gibidir.

Leonardo da Vinci Mona Lisa tablosunda zamanının kadınlarını yansıtmıştır tuvale.

Yüzünde gülümseme mimikleri olsa da gözlerinde endişe, korku, acı ve derin bir hüzün vardır.

Yüz artık bir bir maske gibidir.

Görünenin B kişisi yüzünün altında gerçekte A kişisi vardır ve o bu durumdan son derece ıstırap içindedir.

“İnsanları yorgun kılan hayat değil taşıdığı maskelerdir.” (William Shakespeare)

O halde ey anne/babalar, öğretmenler!

Lütfen! Çocuklara sohbet, sofra, seyahat, seccade, sayfada davranırken sevgi, samimiyet ve sabırla yaklaşın.

Kızmayın! Eleştirmeyin! Şiddetin her türlüsünden uzak durun. Unutmayın!

“Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil,

Onlar kendi yolunu izleyen Hayat’ın oğulları ve kızları.

Sizin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler

Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller.

Onlara sevginizi verebilirsiniz, düşüncelerinizi değil.

Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır.

Bedenlerini tutabilirsiniz, ruhlarını değil.

Çünkü ruhlar yarındadır,

Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz.

Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları

Kendiniz gibi olmaya zorlamayın.

Çünkü hayat geriye dönmez, dünle de bir alışverişi yoktur.

Siz yaysınız, çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar.

Okçu, sonsuzluk yolundaki hedefi görür

Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar.

Okçunun önünde kıvançla eğilin

Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar

Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever. (Halil Cibran)

Dünya ortaçağdan bu güne çok değişti.

Lütfen! Yeni Mona Lisa’lar yetiştirmeyin, olur mu?

Smile of Mona Lisa

(On Child Education)

Man encompasses and represents the universe with his soul and substance.

Its most important feature is its originality in everything.

While Allah created 2 eyes, 2 ears, arm and leg the same through revelation,

He has shown his uniqueness in every cell, fingerprint and pupil.

A more obvious originality than the originality reflected in the material body is also present in the spirit world, feelings and behaviors of people.

He is unique and free from his mother, father, brother, and teacher.

In this sense, human needs more freedom and freedom than oxygen for healthy development.

He wants to “realize himself” with this freedom, authenticity and originality.

At the top of the Maslow hierarchy of needs is “self-actualization”.

It does not want the protection of the privacy area, which is the private area where it realizes itself, and even the closest and loved ones to enter that area without permission.

So parents, teachers, and those who engage in all human education must be extremely tolerant, patient, open to freedom and authenticity.

No strength can do the harm of an authoritarian approach to the child.

If the child cannot obtain the field by realizing his / her authenticity from his authoritarian parents, he / she creates the A personality that is present and cannot be destroyed in the face of their pressure, but also creates the B personality and develops according to the situation and conditions and the weight of the pressure.

The authoritarian mother / father has done the worst thing that can be done to his children by imposing the mistakes they cannot do in their own lives and the wrong they know right in the weakest and unlimited time of trust in them, making him a double personality.

Childhood is one’s wheelhouse.

Childhood is the homeland of man.

A lifetime cannot get out of childhood.

Double personality is the source of hypocrisy.

The person will now live in a dilemma in every word and action.

Is person A or person B in this word and deed? I must be his contradictions eat up your brain and your cabin.

Which personality should I highlight in which situation? Wrestling with his questions tires him and consumes him.

After all this negative authoritarian process, oral fixation has developed in the child and the CD is permanently drawn.

There is no cure for this scratch either.

As a lifetime CD is spinning, it will sizzle, hang out, say I’m here, as it coincides with the places drawn in childhood.

For example, these children cannot laugh freely and authentically in any part of their lives.

Because “laughter is the most effective slap to the authority” and this ability was taken from their hands by force and trickery as a child.

Making! Don’t! Laugh! Talk! Ma! Ma! Ma!

They can’t laugh, they can never be happy in real sense.

The child who comes across an authoritarian mother / father and an authoritarian classroom teacher; is a lost child.

It is like a Mona Lisa painting now.

Her smile is like Mona Lisa.

Leonardo da Vinci reflected the women of his time in the Mona Lisa painting on the canvas.

Even though he has smiles on his face, he has anxiety, fear, pain and deep sadness in his eyes.

The face is now like a mask.

The visible person B is actually person A beneath his face, and he is in great pain from this situation.

“It is not life that makes people tired, but the masks they carry.” (William Shakespeare)

So mothers / fathers, teachers!

Please! Approach children with love, sincerity and patience when they are chatting, table, travel, prayer rug, and on the page.

Don’t be angry! Do not criticize! Stay away from all forms of violence. Remember!

“Your children are not your children,

They are the sons and daughters of Hayat who follow their own path.

They came through you but they didn’t come from you

And although they are with you, they are not yours.

You may give them your love, not your thoughts.

Because they also have their own thoughts.

You can hold their body, not their souls.

Because souls are in the future

You cannot even see tomorrow in your dreams.

You can try to be like them, but don’t

Don’t force yourself to be like you.

Because life does not go back, nor does it have any dealings with yesterday.

You are bows, and your children are arrows shot ahead of you.

Archer sees target on the path to infinity

And he makes the arrow fly away by tilting the bow with his supreme power.

Bow with pride in front of the archer

Because the archer loves the far arrow

He also likes the remaining bow keeping his head straight. (Halil Cibran)

The world has changed a lot from medieval times to this day.

Please! Don’t raise new Mona Lisa, will you?

Yorum Ekle