MESLEĞİMİZİN PİRİ KAZIM KARABEKİR PAŞA’DAN BİZLERE IŞIK TUTAN SÖZLER

İstiklal Savaşımızın en önde gelen kahramanlarından hemşehrimiz Kazım Karabekir Paşa herkesin malumu askeri başarılarının yanında bu gün sosyal hizmetlerin konusu olan yetim çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarla tanınır.

1. Dünya savaşından itibaren bulunduğu şarkta 4000 erkek 2000 kız 6000 yetim, kimsesiz çocuğa oluşturduğu bakım ve eğitim kurumları vasıtası ile kucak açmıştır. Hizmetlerini kendi kalemiyle yazdığı “Çocuk Davamız” isimli 2 ciltlik eserinde anlatmıştır. (Çocuk Davamız, Emre Yay, İst.) Yapılan örnek ve mükemmel çalışmaları öğrenmek isteyenler esere müracaat edebilirler. Ben burada kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımı ve eğitiminin önemi ile ilgili sözlerini aktarmak istiyorum.

 • Bakımsız çocuklar millet enerjisinin, bakımsız topraklar da vatan enerjisinin kaybedilmesi demektir.
 • Bakımsız bir fidan kuru, çürür veya yabani olur. Bakımsız çocuk ise hastalıklı olur ,ölür veya suçlu veya cani olur.
 • Bakımsız çocuk milli tehlikedir. Çünkü her yıl maddi manevi bir sürü düşkün halk arasında kaynaşacak ve ordu saflarına karışacaktır. Demek milletin ve ordusunun keyfiyet bakımından kıymeti her yıl bir derece daha aşağı düşecektir.
 • Vatanın geleceğinin sahipleri bugünün çocuklarıdır. Şu halde bakımsız çocukların bu vatana nasıl sahip olacakları bugünden düşünülecek bir meseledir.
 • Bu dünyada türlü haksızlıklar vardır. Haksızlıkların en gaddarcası çocukların bakımsız kalmasıdır. En haksız ölümde yine bakımsız bir çocuğun ölümüdür.
 • Haksızlıklar nihayet mahkemede hallolunur. Bakımsız çocukların korunma hakkını da medeni kanunumuz hakimlere vermiştir. Bunların savcısı ileri yerlerde bütün millettir.
 • Bakımsız çocukları olan milletin nüfus davasını da medeniyet davasını da nihayet insanlık davasını da sağlama kuvvetleri cılızdır.
 • Bazı kimselerden esefle duydum ve duymaktayım da: Madem ki bakamayacaklar ne diye çocuk yapıyorlar. Ben de cevap veriyorum ki: Ailenin vatan borçları ,fakir de olsalar mümkün olduğu kadar çocuk yapmalarıdır. Nasıl bakılacağını hesap etmek onların değil, devletin vazifesidir.
 • Ölen ,dilenen, hapislere düşen… çocukların yasını ailesi çekse de tasasını topyekun devlet çekmelidir.
 • Bakımsız çocuklar felaket kaynağıdır: Her türlü hastalıklar cürümler cinayetler onlardan daha kolay ve daha çok fışkırır.
 • Çocuk Bayramı. ”Ne hoş söz”… Fakat mes’ut çocuklar için her gün Bayram, Bakımsız çocuklar için ise Bayram günü en büyük matem.
 • Hayatımda bana zevk veren hayli başarılarım vardır. En zevklisi binlerce bakımsız çocuğun hayat ve geleceğini kurtarmak olmuştur.
 • Hayatımda duyduğum ızdıraplarım da vardır: En acısı bakımsız çocuk görmekliğim oluyor.

Kazım Karabekir Paşa’ya  Allah’tan rahmet diliyorum. Onun kimsesiz  çocuklarla ilgili hassasiyetinin millet olarak hepimizde oluşmasını ,
yaptığı tüm güzel çalışmaların ona ahiret azığı ,bize örnek çalışmalar olmasını
temenni ediyorum.

Us from our PROFESSIONAL PİRİ light from KAZIM RECOMMENDATIONS KARABEKİR PASHA.
24/2/2009

The foremost heroes of our War of Independence, our countryman everyone Kazım Paşa Karabekir well known military success of the day that social services for children made orphans by the study are recognized.

1. World at war since the 4000 boys 2000 girls in 6000 the song orphan, orphan child care and educational institutions have created is through open arms. Services with their own pen wrote “Children of the case”, named 2-volume work has been described. (Children of the trial, Emre Yay, İst.) Configuration example of excellent work and want to learn to work here edebilirler.Ben application and maintenance of orphaned children in need of care and the importance of education-related words to transfer I would like.

Neglected children of the nation of energy, neglected land is also home to lose energy.
Of neglect saplings dry, rot or become wild. Child neglect is the diseased, dies or becomes delinquent, or canine.
The child is neglected national danger. Because every year the people keen on a lot of spiritual material to fuse into pure will and the military. So the nation and the army each year, a circumstance in terms of securities will fall further down the ratings.
The owner of the future are the children of today’s homeland. So how have the citizens of this neglect of children today is an issue to be considered.
This kind of injustice in the world the most atrocious vardır.Haksızlıkların children unfairly neglected in death kalmasıdır.En is still the death of a child neglect.
Finally, protection of children in court hallolunur.Bakımsız unfairness of the civil rights laws in our nation forward judges to prosecutors is vermiştir.Bunların.
The population of the nation in child neglect cases in the case of civilization finally forces to provide the human case is undersized.
I have heard from some people regrettably heard and said: Because I will not look at what children are saying. I give the answers that: homeland debts of the family, poor as it is possible to calculate their children not to look yapmalarıdır.Nasıl, is the duty of the state.
Deceased, begging the age of children in jail … his family to take care of the total if the state is çekmeli.
Neglected children is a source of disaster: the murder of all kinds of villainy diseases more easily and more of them will spout.
Children’s Day. “What a nice word” … But each day for children mes’ut Day, Flag Day is the greatest sorrow for neglected children.
The considerable success in my life have given me the pleasure is. Neglected child’s life and thousands of the most fun was to save the future.
I have heard in my life is ızdıraplarım: The pain is görmekliğim child neglect.
To the mercy of Allah Kazim Pasha Karabekir orphaned children diliyorum.Onun occur in sensitivity to all of us as a nation,
of all the great work that it Azık Hereafter, we have examples of work
I would hope.

Yorum Ekle