Kadına Karşı Şiddet Konusunda ki Tespit ve Önerilerim / My Detection and suggestion on Violence Against Women

Ülkemizin ana gündem maddelerinden birisi kadına yönelik şiddet konusu.

Yıllarca bu konuları çalışan, yazan çizen, gerek basın gerekse STK aracılığıyla Aile Huzuru ve şiddete karşı mücadele eden bir kardeşiniz olarak Aileyi Destekleme Derneği Başkanı sıfatımla şu tespit ve önerilerimi kamu oyuyla paylaşmak isterim.

Şiddet bize göre ; çocuğun anne karnına düşmesiyle başlayan ve kısır döngüyle bir ömür boyu devam eden bir acılı bir süreçtir.

Kamu-Yerel Yönetim ve STK lar başta kadına şiddetin önlenmesi olmak üzere tüm kesimlere yönelen her türlü şiddete karşı şu tedbirleri almalıyız:

1. Şiddetin önlenmesi çalışmaları her açıdan birbirine denk ve uyumlu evliliklerin gerçekleştirilmesi ile başlamalıdır. Kaliteli bir evlilik sevgi ve muhabbet dolu bir aile hayatını netice verecektir. Sevgi ve muhabbet dolu, şiddetten uzak bir ailede yetişen kişiler asla şiddete başvurmazlar. Evlilik yollarının kolaylaştırılması, evlenecek adayların evlilik öncesi, anne baba eğitimi gibi eğitimlerle desteklenmesi gerekir.

2. Bize göre şiddetin en büyüğü ve temeli özellikle 0-3 yaşta anneden babadan ya da her ikisinden çocuğun kısmi veya tam zamanlı mahrum bırakılmasıdır. Kuran-ı Kerim 3 yerde bebeklerin en az 2 yıl süreyle emzirilmesini emreder. Emzirmekle annenin çocuğa sadece süt değil, şefkat, muhabbet ,merhamet, özgüven verdiği anne adaylarına öğretilmelidir. Anneye babaya doymadan büyüyen çocuklar şiddete meyilli olurlar.

0-7 de anne baba yoksunluğu ya da yanlış anne baba tutumları çocukta ‘Oral Fiksasyon’ dediğimiz oral dönemde takıntı sendromuna neden olur ki başta şiddet olmak üzere olumsuz davranışların temelini oluşturur.(Daha geniş bilgi için: ORAL FİKSASYON VE ANNE YOKSUNLUĞU : (https://www.cemilpasli.com/sosyal-hizmet/oral-fiksasyon-ve-anne-yoksunlugu)

3. Annelerin ‘uçan ve kutsal terlik’ anlayışından vazgeçerek çocuklarını sabırla, anlayışla, tahammülle, muhabbetle büyütmesi konusunda eğitilmeleri önemlidir. Zira şiddet aile içerisinde erken dönemde öğrenilen ya da öğrenilmeyen bir olgudur. Babalarında eğitim ve problem çözmede şiddetten uzak durması gerektiği eğitimlerle sağlanmalıdır.

4. Eğitim sisteminde ‘eti senin kemiği benim’ gibi şiddeti kutsayan ifade ve anlayışlar terk edilmelidir.

5. Medya ve Sosyal Medyada şiddetle etkin şekilde mücadele edilmeli çocukların ve toplumun şiddetten korunması tüm özgürlüklerin üzerinde değerlendirilmelidir. Şiddete yönlendiren tüm yayınlar en ağır biçimde cezalandırılmalıdır.

6. Daha Etkin Bir Sosyal Devlet İçin bu alanda koordinasyonla çalışması istenen ve çalıştırılmaya çalışılan STK’da dahil tüm kurumlar bir çatı altında toplanmalıdır. ’Herkesin işi hiç kimsenin işi’ sözünün uygulamadaki etkisi göz önüne alınmalıdır. (Daha geniş bilgi için bkz: DAHA ETKİN BİR SOSYAL DEVLET İÇİN “TEK ÇATI” ÖNERİM : https://www.cemilpasli.com/daha-etkin-bir-sosyal-devlet-icin-tek-cati-onerim/ )

7. Bu gün sosyal politikalarda kullanılan ve batıdan devşirilen tüm kelime ve kavramları kendi dinimiz, kültürümüz, ananemiz geleneğimiz süzgeciyle gözden geçirerek bize ait politikalar oluşturma konusunda azami gayret göstermeliyiz.

8. 08 Mart 2012 tarihli 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme kanununu uygulayıcıların çoğunlukta olduğu ilgili tüm kesimlerin katılımıyla acilen yeniden değerlendirilmesi ve revizyona tabii tutulması gerekmektedir.

9. Devlet Sosyal Hizmet alanını hızla Yerel Yönetim ve STK lara kaynaklarıyla, imkanlarıyla beraber terk etmeli kendisi denetleme ve tecrübe aktarımı pozisyonunda kalmalıdır.

10. İnsanları şiddete sürükleyen kavganın fitili ‘ben haklıyım’ anlayışından kaynaklandığından hareketle; Toplumda faziletli olmanın haklı olmaktan daha önemli olduğu , yine mutlu olmanın haklı olmaktan daha değerli olduğu bilinci yerleştirilmelidir.

11. Çocuklarımıza iyi bir eş ve anne-baba olmanın tüm kariyer hedeflerinden daha değerli ve öncelikli olduğu şuuru aşılanmalıdır.

12. Toplumun bir arada kardeşlik içerisinde yaşatan temel sistemin maddi yasalar ve yaptırımlardan çok manevi değerler olduğu gerçeğiyle, toplumda manevi değerlere bağlılık konusunda bir seferberlik ilan edilmelidir.

My Detection and suggestion on Violence Against Women

One of the main agenda items of our country is the issue of violence against women.

As a brother who has been working, writing, drawing and drawing these issues for years and struggling against family peace and violence through both the press and the NGO, I would like to share my findings and suggestions with the public.

Violence is for us; It is a painful process that starts with the child falling into the womb and continues for a lifetime with a vicious cycle.

Public-Local Administration and NGOs should take the following precautions against all kinds of violence against women, especially the prevention of violence against women:

1-Prevention of violence should start with the realization of equivalent and harmonious marriages in every respect. A quality marriage will result in a family life full of love and affection. People who grew up in a family full of love and affection and who are away from violence never resort to violence. Marriage paths should be facilitated, and candidates to get married should be supported with trainings such as pre-marriage and parenting education.

2. According to us, the biggest and the basis of the violence is the deprivation of the child from the mother or father or both of them at partial or full time, especially at the age of 0-3. The Quran orders babies to be breastfed for at least 2 years in 3 places. Breastfeeding should be taught to mothers who give the child not only milk, but compassion, affection, compassion and self-confidence. Children who grow up unsatisfied with mother and father tend to be violent.

Parent withdrawal or false parental attitudes at 0-7 cause obsession syndrome in the oral period, which we call ‘Oral Fixation’ in the child, which forms the basis of negative behavior, especially violence. (www.cemilpasli.com/sosyal-hizmet/oral-fiksasyon-ve-anne-yoksunlugu)

3. It is important for mothers to be educated to raise their children with patience, understanding, endurance and affection by giving up the understanding of “flying and holy slippers”. Because violence is a phenomenon learned or not learned in the early period in the family. It should be provided with trainings that fathers should avoid violence in education and problem solving.

4. In the education system, expressions and understandings that bless violence such as ‘I am your bone’ should be abandoned.

5. Violence should be effectively dealt with in media and social media. Protection of children and society from violence should be considered above all freedoms. All publications that lead to violence should be punished in the most severe way.

6. For a More Effective Social State, all institutions, including the NGO, which are asked to work in coordination in this field and are trying to work, should be gathered under one roof. The effect of the word “everyone’s job nobody’s job” in practice should be considered. (For more information, see: I PROPOSE A “SINGLE ROOF” FOR A MORE EFFECTIVE SOCIAL STATE: https://www.cemilpasli.com/daha-etkin-bir-social-devlet-icin-tek-cati-onerim/)

7. Today, we should make every effort to create our own policies by reviewing all the words and concepts used in social policies and recruited from the west with our own religion, culture, and tradition.

8. Family Protection and Prevention of Violence Against Women Law No. 6284 dated 08 March 2012 needs to be urgently re-evaluated and revised with the participation of all relevant segments.

9. The state should leave the Social Service area to the Local Government and NGOs together with its resources and opportunities, and remain in the position of supervision and transfer of experience.

10. As the wick of the fight that leads people to violence originates from the understanding of ‘I am right’; Awareness should be placed in the society that being virtuous is more important than being right, again being happy is more valuable than being right.

11. We should be instilled in our children that being a good wife and parent is more valuable and prioritized than all career goals.

12. A mobilization should be declared in the community regarding adherence to spiritual values, with the fact that the basic system that makes the society live together in brotherhood is spiritual values ​​rather than material laws and sanctions.

Yorum Ekle