Irzahane (Emzirme/Sütannelik) Vakıfları

Anne sütü ile beslenme yeni doğanın gelişmesi, sağlığının korunması ve sürdürülmesinde büyük önem teşkil etmektedir. Anne sütü; yeni doğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, biyo yararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) her bebeğin doğumdan itibaren 6 aya kadar tek başına anne sütü ile beslenmesini, sonrasında ek besinlerle birlikte olmak koşuluyla en az 2 yaşına kadar anne sütüyle beslemenin devam ettirilmesini önermektedir.

Türk aile yapısında çocuk terbiyesi, anne sütü verilmesiyle başlar. Bu anlamda başta eğitimi ve psiko-sosyal gelişimi açısından çocuk eğitiminde “anne sütü” belirleyici bir değerdir.  

İslam dini açısından rahmani olarak görülmesi 3 ayette annelerin bebeklerini en az 24 ay emzirmeyi emretmesi(Bakara, 2/233, Lokman, 31/14, Ahkaf, 46/15, Talak, 65/6) ve tıbbi açıdan da kıymetinin her geçen gün artması anne sütünü en değerli hale getirmiştir.

Etkili bir anne-baba-çocuk ilişkisi kurulabilmesi için emzirme mükemmel bir başlangıçtır. Bu aynı zamanda aile bağlarını ve toplumsal bağları güçlendirebilecek bir unsurdur. Bebeğini emziren her annenin toplumsal değişimin en önemli bileşeni olduğunu söyleyebiliriz.

Anne sütünden mahrum çocuklara gelişen “oral fiksasyon” sendromu için bütün kötülüklerin kaynağı diyebiliriz. Çünkü anne bebeğine en az 24 ay sadece dünyanın yeri doldurulamaz en değerli gıdasını değil; aynı zamanda sevgi, şefkat, merhamet, meveddet, muhabbet ve özgüveni de verir.

Türk aile yapımızın tarihine baktığımızda annenin süt verememe durumunda ise genellikle sütannelerin tutulduğunu görürüz. Kimden süt içerse çocuğun ahlâkının da ona benzeyeceğine olan inançtan dolayı sütannenin; iyi ahlâklı, iyi aileden, iyi soydan, iyi huylu ve temiz olmasına dikkat edilirdi. Sütannenin mümkünse ailenin yakın akrabası veya komşusu olması daha uygun görülürdü.

Çocukların sağlıklı bir şekilde büyümesinin devletin görevleri arasında olduğunu bizim devlet geleneğimizin en önde gelen ilkelerindendir. Çünkü memleketin sıhhati ve gelişmesi için geleceğimiz olan çocuklar en önemli değerlerdir.

Musevi inancında da anne sütü önemsenmiş, anne sütü öz anneden sağlanamadığı durumlarda sütannelik müessesi devreye sokulmuştur. İbrahim Peygamber’in karısı ve Musevi halkının annesi Sara, oğlu İshak’ı yaşının ileri olmasına rağmen emzirmişti. Yahudi medeni kanunu Talmud, tüm Musevi kadınlar için emzirme zorunluluğunu açıkça şu şekilde belirtmektedir:

Bir bebek yaklaşık yirmi dört ay emzirilir. Bebeğin susuzluktan ölebileceği göz önüne alınarak emzirme dönemi kısaltılmamalıdır.”

Sütü olmayan anneler bebeği için sütanneye başvurmuş ve Türk İslam toplumunda kurulan ırzahane(emzirme evi) vakıflarıyla sütannelik hukuki bir müessese olmuştur. (Akçiçek E, Anne sütü ile ilgili âdet ve inançlar, Türk halk hekimliğinde anne sütü, 43) Bu ırzahane(emzirme evi) vakıflarıyla bebeklerin mutlaka en az 24 ay anne sütü almaları sağlanmıştır.

Bu noktada çocuğa dair toplumsal iş bölümünde; anne çocuğun bakımından birinci derecede sorumlu olması; bebeği bağrına basıp süt vermesi; babanın da ideal bir aile için gerekli tüm alt yapı imkânlarını oluşturması olarak belirlenmiştir.

Osmanlı toplumunda sütanne temininin farklı sebepleri vardı: Yeni doğum yapmış kadın sinirli veya hastalıklı olduğunda; memesi yaralı, bereli, çatlaklar olup emzirmeye uygun olmadığında; bir sebeple sütü çekildiğinde sütanne tutulurdu.  Sütanne çocuğu çocuğun evine gelirse buna “sütanne tutmak” denir; ikincisinde çocuk sütannenin evine gönderilir ki buna da “çocuğu sütanneye vermek” denirdi. Tercih ve tavsiye edilen sütanneyi çocuğun evine getirmek, yani sütanne tutmaktı. Besim Ömer’in tespitiyle; “Sütannelere gönderilen çocukların hemen hemen yarısı vefat etmekteydiler. Bir çocuk annesinden, ailesinden ne kadar uzaklaşırsa ölüme o kadar yaklaşmış olur annenin memesiyle yüreğinin yerini hiç bir şey tutamazdı “. (Besim Ömer, Çocuk büyütmek, 113)

Sütannelik için, 20-30 yaş arasında olması, daha öncesinde bir veya birkaç çocuk doğurmuş olması çocuğa bakmanın yolunu, çocuk beslemek usulünü daha iyi bileceğinden bu özelliklere sahip olanlar tercih edilirdi. (Besim Ömer Akalın, Çocuk büyütmek, 126-127).

İstiklal Savaşımızın en önde gelen kahramanlarından Kazım Karabekir Paşa herkesin malumu askeri başarılarının yanında bu gün sosyal hizmetlerin konusu olan yetim çocuklara yönelik yaptığı çalışmalarla tanınır.

1. Dünya savaşından itibaren bulunduğu şarkta 4000 erkek 2000 kız 6000 yetim, kimsesiz çocuğa oluşturduğu bakım ve eğitim kurumları vasıtası ile kucak açmıştır. Hizmetlerini kendi kalemiyle yazdığı “Çocuk Davamız” isimli 2 ciltlik eserinde anlatmıştır.(Çocuk Davamız, Emre Yay, İst.) Yapılan örnek ve mükemmel çalışmaları öğrenmek isteyenler esere müracaat edebilirler. Kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımı ve eğitiminin önemi ile ilgili sözlerini aktararak yazımı tamamlamak istiyorum:

“Bakımsız çocuklar millet enerjisinin, bakımsız topraklar da vatan enerjisinin kaybedilmesi demektir.”

“Bakımsız bir fidan kuru, çürür veya yabani olur. Bakımsız çocuk ise hastalıklı olur, ölür veya suçlu veya cani olur.”

“Bakımsız çocuk milli tehlikedir. Çünkü her yıl maddi manevi bir sürü düşkün halk arasında kaynaşacak ve ordu saflarına karışacaktır. Demek milletin ve ordusunun keyfiyet bakımından kıymeti her yıl bir derece daha aşağı düşecektir.”

“Vatanın geleceğinin sahipleri bugünün çocuklarıdır. Şu halde bakımsız çocukların bu vatana nasıl sahip olacakları bugünden düşünülecek bir meseledir.”

“Bu dünyada türlü haksızlıklar vardır. Haksızlıkların en gaddarcası çocukların bakımsız kalmasıdır. En haksız ölümde yine bakımsız bir çocuğun ölümüdür.”

“Haksızlıklar nihayet mahkemede hallolunur. Bakımsız çocukların korunma hakkını da medeni kanunumuz hakimlere vermiştir. Bunların savcısı ileri yerlerde bütün millettir.”

“Bakımsız çocukları olan milletin nüfus davasını da medeniyet davasını da nihayet insanlık davasını da sağlama kuvvetleri cılızdır.”

“Bazı kimselerden esefle duydum ve duymaktayım da: Madem ki bakamayacaklar ne diye çocuk yapıyorlar. Ben de cevap veriyorum ki: Ailenin vatan borçları, fakir de olsalar mümkün olduğu kadar çocuk yapmalarıdır. Nasıl bakılacağını hesap etmek onların değil, devletin vazifesidir.”

“Ölen, dilenen, hapislere düşen… çocukların yasını ailesi çekse de tasasını topyekun devlet çekmelidir.”

“Bakımsız çocuklar felaket kaynağıdır: Her türlü hastalıklar cürümler cinayetler onlardan daha kolay ve daha çok fışkırır.”

“Çocuk Bayramı. ”Ne hoş söz”… Fakat mes’ut çocuklar için her gün Bayram, Bakımsız çocuklar için ise Bayram günü en büyük matem.”

“Hayatımda bana zevk veren hayli başarılarım vardır. En zevklisi binlerce bakımsız çocuğun hayat ve geleceğini kurtarmak olmuştur.”

“Hayatımda duyduğum ıstıraplarım da vardır: En acısı bakımsız çocuk görmekliğim oluyor.”

Breastfeeding Nursing Foundations

Nutrition with breast milk is of great importance in the development, protection and maintenance of the newborn’s health. breast milk; It is a natural food with high bioavailability and easy to digest, containing all the liquid, energy and nutritional elements necessary for optimum growth and development in the newborn.

The World Health Organization (WHO) and the United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) recommend that every baby be fed with breast milk alone from birth to 6 months, and then continued breastfeeding until at least 2 years of age, provided that it is accompanied by complementary foods.

In the Turkish family structure, child education begins with breastfeeding. In this sense, “breast milk” is a value in child education, especially in terms of education and psycho-social development.

It is seen as the most merciful in terms of the religion of Islam. In the 3 verses, mothers order their babies to breastfeed for at least 24 months (Baqara, 2/233, Lokman, 31/14, Ahkaf, 46/15, Talak, 65/6) and its medical value is increasing day by day. made breast milk the most valuable.

Breastfeeding is an excellent start for an effective parent-child relationship. This is also an element that can strengthen family ties and social ties. We can say that every mother who breastfeeds her baby is the most important component of social change.

We can say that the “oral fixation” syndrome that develops in children deprived of breast milk is the source of all evils. Because the mother is not only the most irreplaceable food in the world for her baby for at least 24 months; it also gives love, compassion, mercy, devotion, affection and self-confidence.

When we look at the history of our Turkish family structure, we see that wet nurses are usually kept in case the mother is unable to breastfeed. Because of the belief that the morality of the child will be similar to the one who drinks milk from the wet nurse; Care was taken to ensure that he was of good moral character, from a good family, from good ancestry, and was good-natured and clean. If possible, it would be more appropriate for the wet nurse to be a close relative or neighbor of the family.

It is one of the foremost principles of our state tradition that the healthy growth of children is among the duties of the state. Because children, who are our future for the health and development of the country, are the most important values.

In Jewish belief, mother’s milk was given importance, and in cases where mother’s milk could not be obtained from the natural mother, the institution of wet nursery was introduced. Sarah, the wife of the Prophet Abraham and the mother of the Jewish people, nursed her son Isaac despite his advanced age. The Jewish civil law, the Talmud, clearly states that breastfeeding is obligatory for all Jewish women:

“A baby is breastfed for about twenty-four months. Considering that the baby may die of thirst, the breastfeeding period should not be shortened.

Mothers who did not have milk applied to a wet nurse for their babies and wet nursery became a legal institution with the foundations of the irzahane (nursing house) established in the Turkish-Islamic society. (Akçiçek E, Customs and beliefs about breast milk, breast milk in Turkish folk medicine, 43) With these irzahane (breastfeeding house) foundations, babies have been provided with breast milk for at least 24 months.

At this point, in the social division of labor regarding the child; mother is primarily responsible for the care of the child; breast feeding the baby; It is determined that the father also creates all the necessary infrastructure opportunities for an ideal family.

There were different reasons for the supply of wet nurses in the Ottoman society: when the woman who had just given birth was irritable or sick; when the breast is injured, bruised, cracked and not suitable for breastfeeding; When the milk was withdrawn for some reason, the wet nurse was kept. If a wet nurse comes to the child’s home, it is called “nursing”; in the second, the child is sent to the wet nurse’s house, which was called “giving the child to the wet nurse”. The preferred and recommended wet nurse was to bring the wet nurse to the child’s home, that is, to hire a wet nurse. With the determination of Besim Ömer; “Almost half of the children sent to the nurses died. The further a child moves away from his mother and family, the closer he is to death, nothing could replace a mother’s breast and his heart. (Besim Ömer, Raising a child, 113)

For wet nursery, those who were between 20-30 years old, had given birth to one or more children before, knew better the way of looking after the child and the way of feeding children, and those with these characteristics were preferred. (Besim Ömer Akalın, Raising a child, 126-127).

Kazım Karabekir Pasha, one of the most prominent heroes of our War of Independence, is known for his military achievements as well as his works for orphans, which are the subject of social services today.

Since the 1st World War, it has embraced 4000 boys and 2000 girls and 6000 orphans and orphans in the east through the care and education institutions it has established. He described his services in his two-volume work titled “Our Children’s Case”, which he wrote with his own pen. I would like to conclude my article by quoting his words about the importance of care and education of orphans and children in need of care:

“Careless children mean the loss of the energy of the nation, and neglected lands mean the loss of the energy of the homeland.”

“An unmaintained sapling will dry up, rot or become wild. A child who is neglected becomes sick, dies, or becomes a criminal or murderer.”

“The neglected child is a national danger. Because every year, he will mingle with a lot of financially and morally destitute people and join the ranks of the army. This means that the value of the nation and its army will decrease by one degree every year.”

“The owners of the future of the country are the children of today. In that case, it is a matter to be considered today how careless children will have this homeland.”

“There are all kinds of injustices in this world. The most brutal injustice is the neglect of children. The most unjust death is the death of a neglected child.”

“Injustices are finally settled in court. Our civil law has given the right to protection of neglected children to judges. Their prosecutor is the whole nation in advanced places.”

“The power of the nation, which has neglected children, to provide the cause of population, civilization and finally the cause of humanity is weak.”

“I have heard and I hear with regret from some people: If they can’t take care of them, why are they having children? And I answer that: The family’s debt to the homeland is to have as many children as possible, even if they are poor. It is the state’s duty to calculate how to care for them, not theirs.”

“Even if the families mourn the children who died, beg, who were imprisoned… the state should bear the pain of it as a whole.”

“Children without care are a source of disaster: all kinds of diseases, crimes, murders spring out of them more easily and more.”

“Children’s Day. “What a nice word”… But every day is Bayram for happy children, and the biggest mourning day for neglected children is Bayram.”

“I have many achievements in my life that give me pleasure. The most enjoyable part has been saving the lives and futures of thousands of neglected children.”

“There are also my sufferings in my life: The most painful thing is seeing a neglected child.”

Comments 3