DAHA ETKİN BİR SOSYAL DEVLET İÇİN “TEK ÇATI” ÖNERİM

Gazeteci: Mrb Cemil Bey, “Daha etkin bir sosyal devlet için Tek Çatı” isimli projenizin olduğunu öğrendik. Bu proje ile ilgili görüşlerinizi almak istiyoruz. Nedir bu “Tek Çatı” projesi?

Uzm. Cemil PASLI: 22 yıllık memuriyet hayatımın 13 yılını Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı, Erkek Yetiştirme Yurdu, Huzurevi, İl Müdürlüğü gibi kuruluşlarda çalıştım. Yaşadığım bu süreçte daha etkin daha verimli, daha hızlı bir sosyal hizmet sunumu için bu projeyi hazırladım.

Gazeteci: Projeden bahseder misiniz ?

Uzm. Cemil PASLI : Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Anayasamızın 2. maddesinde yerini bulan sosyal devlet olma , sosyal politikalar üretme devletimiz için bir gerekliliktir. Bir devletin gerçekten sosyal bir hukuk devleti olması için mağdur, muhtaç durumda bulunan toplumun dezavantajlı kesimlerine acil, hızlı, etkin, adil hizmetler götürebilmesi ile doğru orantılıdır.

Ülke olarak altına imza attığımız Avrupa Sosyal Şartında da çocukların, gençlerin, kadınların, ailenin, özürlülerin korunması gerekliliği, yeterli kaynaklardan yoksun herkesin sosyal ve sağlık yardımı hakkına sahip olduğu ve tarafların bu koşullara ulaşması politikalarının hedefi sayacakları belirtilmiştir

Şu an toplumda bulunan yardıma muhtaç kesime yönelik hizmetlerimiz aşağıda sayacağım kurum ve kuruluşlar tarafından götürülmektedir.

1.2828 ,5378,5251 ve  5395 sayılı kanunlarla  korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, özürlü, yaşlı ve diğer kişilere götürülen  sosyal hizmetler, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığımız bünyesindeki Shçek, Kadının Statüsünü Koruma, Ailenin Bütünlüğünü Koruma ve Darul Aceze Müessesesi Genel Müdürlükleri ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Direk Başbakanlığa bağlı Başbakanlık Aile Araştırmaları Genel Müdürlüğü aile ilgili araştırma geliştirme faaliyetleri yapıyor.

2.3294 sayılı kanunla fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek hizmetleri Valilik ve Kaymakamlıklarca yürütülüyor.

3.5272 sayılı belediyeler kanununun 14. maddesi a bendine göre  Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, evlendirme, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50 000’i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar.

4.2762 sayılı kanunla kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı STK hükmündeki Özel ve Tüzel Vakıflar eliyle götürülen hizmetler

5.5253 sayılı Dernekler Kanununca Valilikler bünyesindeki Dernekler İl Müdürlüğüne bağlı derneklerimiz eliyle götürülen hizmetler

6.5302 sayılı İl Özel İdareler Kanunu 6. maddesi a fıkrası

a) Sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, yapmakla görevli ve yetkilidir, der.

Gazeteci :Bu durumda muhtaç durumdaki bir vatandaşımızın müracaat edebileceği yüzlerce farklı kamu veya özel kuruluş bulunuyor.

Uzm. Cemil PASLI: Evet, bu hem vatandaşımız için bir zorluk , hem de bu kurum ve kuruluşlar arasında sağlıklı bir koordinasyon sağlamak mümkün olmuyor. Dolayısıyla muhtaç insanımız için bütçeden ayrılan kaynaklar  bu kadar farklı kanallara dağıtıldığı için çoğu zaman yerine ve sağlıklı ulaşamıyor.

Gazeteci: Ülkemizde birbirinden bağımsız bu kadar farklı kurum ve kuruluşun sosyal yardım yapması istismarları da beraberinde getiriyor değil mi?

Uzm. Cemil PASLI: Tabii ki, yakın zamanda basında yer aldı: Türkiye’de her 2 kişi den birisi sosyal yardım almış. Ama toplumda istenen değişim ve dönüşüm, istihdam sağlanamıyor ,sağlanamaz. Vatandaşımıza sürekli balık vermek yerine, balık tutmayı öğretme yollarını geliştirmeliyiz.

Gazeteci:Bu girişten sonra sizin çözüm önerinizi öğrenebilir miyim ?

Uzm. Cemil PASLI: Benim bu konuda ki önerim: Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı gibi icracı bakanlık olarak “Sosyal Hizmetler Bakanlığı” nın kurularak tüm sosyal hizmet götüren resmi-sivil tüm unsurlarının tek bir çatı altında toplanmasıdır. Yukarıda 6 madde de saydığımız imkan ve kadroları kullanarak merkezden ün ücraya kadar örgütlenecek ve bu günde kullandığımız “Alo 183 “ ücretsiz hatta ulaşan her ihbarı, her sosyal yardım çağrısını bir Alo 110, 112, 154, 155, 156 kadar hızlı etkin karşılayabilecek bir yapılanmaya ihtiyacımız var.

Bu icracı bakanlık bir taraftan “Tedavi ve Rehabilite Edici Hizmetleri” yürütürken bana göre çok daha önemli olan “İyileştirici-geliştirici ve Koruyucu -Önleyici Sosyal Hizmetlere” ağırlık verecektir. Çünkü sosyal devletin en önemli özelliği vatandaşının yere düşmesini önlemek , onu yere düşürebilecek engelleri ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu da ancak etkin ve yaygın Koruyucu Önleyici Sosyal Hizmetlerle olur.

Gazeteci: Bu hizmetler için yeterli personel var mı ?

Uzm. Cemil PASLI: Bu gün ülkemizde Sosyal Hizmet sunumunda karşılaşılan en ciddi problemlerden birisi eğitimli eleman azlığıdır. 70 milyon nüfusu olan ülkemizde 5 bin civarında sosyal çalışmacı varken, 7 milyon nüfusu olan İsrail’de 13 500 Sosyal Çalışmacı bulunmaktadır. En kısa sürede Sosyal Hizmetler Fakültelerinin sayısı çoğaltılmalı, ara eleman yetiştirilmesi için Sosyal Hizmetler Yüksek Okulları ve  Sosyal Hizmetler Meslek Liseleri açılmalıdır.

Gazeteci: STK lar bu süreçte yer alacak mı ?

Uzm. Cemil PASLI: Mutlaka.Bana göre sağlıklı bir sosyal hizmet sunumu için 3 lü saç ayağı şeklinde bir yapı oluşturulmalıdır. Bu yapıda Kamu, Yerel yönetimler ve STK lar aktif bir şekilde yer almalıdır. Ama bu yapının sevk ve idaresi bir yerden “Sosyal Hizmetler Bakanlığı” tarafından yapılmalıdır. Ülkemizde nasıl ki eğitim işleri MEB, sağlık işleri Sağlık Bakanlığının izni, gözetimi ve denetimi tarafından gerçekleştirilmekte, sosyal hizmet sunumu da aynı formata dönüştürülmelidir.

Biz Shçek olarak şu anda AB üyesi olan Hollanda’da sosyal hizmet uygulamaları yapan “Spirit” isimli bir 500 yıllık  mazisi olan bir STK ile ortak “Aileye Aile içinde Yardım “ ismini verdiğimiz bir proje yürütüyoruz.

Spirit isimli STK yı  incelediğimizde şunu görüyoruz. Spirit 1520 yılında Amsterdam’da kurulmuş bir vakıf. Avrupa ülkeleri Sosyal Hizmet sunumunun büyük bir kısmını köklü, bu konularda tecrübeli STK larla yürütüyor. Biz de gerek STK ların ,gerekse Yerel Yönetimlerin Sosyal Hizmet sunumunda yeterli bilgi, beceri ve tecrübeye sahip olmaması belirli bir süre Kamu-STK-Yerle Yönetimler birlikteliği ile bu hizmetlerin sunumunu zorunlu kılıyor.

Sağlık Bakanlığı çalışanlarında Göz, KBB, Gastro, Göğüs, Nöroloji v.b. uzmanlık alanları var. Sosyal Hizmet sunumunda da Aile, bebek, çocuk, yaşlı, kadın, özürlü v.b alanlarda uzmanlaşmış personele ihtiyaç var.

Bu gün Shçek’e gelen müracaatlar çok çeşitlilik gösteriyor. Müracaatı alan Sosyal Çalışmacı personelimiz 1. kademe sosyal hizmet sunumunu yapmalı .(pratisyen hekim gibi) Eğer onu aşan bir durum söz konusu ise o dalda uzman personele sevk edebilmeli. (uzman doktor) O dalda uzmanlaşmış Sosyal Hizmet Uzmanını da aşan bir vaka ise Sosyal Hizmet Fakültelerine yönlendirme yolu açılmalı(Tıp Fakülteleri gibi).Fakülte de bu farklı vakalar üzerine çalışmalar yapan akademisyenlerimiz bu çalışmaları tez ve kitaplar haline getirerek sahada çalışan personelimizin elinde sıklıkla başvurabileceği bir literatür haline getirmeli.

Gazeteci: Sosyal Yardımların vatandaşa sunumunda farklı bir öneriniz var mı ?

Uzm. Cemil PASLI :Ülkemizde şu an uygulandığı şeklinden farklı kurulacak bir birimde yardım için müracaat eden vatandaşımıza salt yardımdan ziyade onu istihdama yönelik çalışmalar işin uzmanları tarafından yapılmalıdır. Bu birime sevk edilecek şartları uyan müracaatçıya “balık vermek “ değil “balık tutmak” öğretilmeli ve insanımız sürekli yardımla yaşamayı temel alan alışkanlıklardan kurtarılmalıdır. İstihdam paketi şeklinde verilen yardımların mutlaka geri dönüşümü “haftalık” küçük miktarla sağlanmalıdır.

Gazeteci: Neden haftalık ödemeler ?

Uzm. Cemil PASLI: Bu gibi sosyal yardıma alışmış insanlarımızın daha sık zaman aralıklarıyla takip edilmesi açısından haftalık ödemeler ayarlanır. Bu şekilde süreçte daha yakından takip edilmiş olur.

Gazeteci: AB de uygulamalar Tek Çatı şeklinde mi ?

Uzm.Cemil PASLI : Bazı nüanslar olsa da temelde tek bir bakanlığın koordinasyonunda Kamu-Yerel Yönetim-STK işbirliğiyle yürütüyorlar. AB yolunda hızla ilerleyen ülkemizin Avrupa’daki uygulamaları da kendi yapısına uyarlayarak belli bir süreç içerisinde kamunun bu gün sahip olduğu tecrübeyi STK ve Yerel Yönetimlere aktararak ve bir süre beraber hareket ettikten sonra Sosyal Hizmet sunumunu tamamen STK ve Yerel Yönetimlere bırakarak kendisi sadece denetleme konumuna çekilmelidir.

Gazeteci: Proje ile ilgili son  söyleyeceklerinizi alabilir miyiz  ?

Uzm.Cemil PASLI :AB deki uygumalalar da incelenir , Sosyal Hizmetler ve Destek Bakanlığı kurulur ,eğitim alanında uzmanlaşmanın önü açılır, kademeli sosyal hizmet sunumuna geçilir ve yukarıda saydığım tüm hizmet kanalları bu bakanlığa bağlanırsa, yani “tek çatı” altında toplanırsa inanıyorum ki şimdiki sunduğumuz hizmetin en az yüz katı daha hızlı daha etkin ve daha adil bir hizmet sunabiliriz. Ülkemiz tamamen taranıp veri tabanı oluşturulduktan sonra 5 yıl içerisinde devlet STK ve Yerel Yönetimlerimizin haberdar olmadığı elini uzatmadığı mağdur, muhtaç bir vatandaşımızın  kalmayacağına yürekten inanıyorum.

Gazeteci : Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.

Uzm. Cemil PASLI : Görüşlerimin kamuoyuna aktarılmasında aracılık ettiğiniz için ben teşekkür ederim.

TEŞKİLAT ŞEMASI:

SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

BAKAN

MÜSTEŞAR

Müsteşar Yard.                           Müsteşar Yard.                                             Müsteşar Yard.

Sosyal Hizmetler Gnl Md.                Ailenin Bütünlüğünü Koruma Gnl Md.    Sosyal Yardımlar Gnl Md.

Çocuk,Yaşlı,Özürlü Bakım Gnl Md.    Kadının Statüsünü Koruma Gnl Md.      İş ve istihdam Gnl Md.

Sosyal Araştırmalar Gnl Md.                  Engelliler İdaresi Başkanlığı           Vakıf ve Dernekler Gnl Md. 

Eğitim İşleri Gnl Md.                            AB ve Projeler Gnl Md.           İnsan Kaynakları Gnl Md.

Not: Proje, “Başbakanımıza açık mektup” başlığıyla Mayıs 2007’de Belge Gazetesinde; röportaj halinde ise, Temmuz 2007 de MERHABA, 03.01.2009 tarihli MEMLEKET, 05.03.2009 tarihli YENİ KONYA gazetelerinde yayınlandı.

SOCIAL STATE OF THE MORE EFFECTIVE FOR “ONE ROOF” My RECOMMENDATION

Reporter: mrb Cemil Bey, for a more effective social state “One Roof” name of your project to receive feedback on the project learned that this istiyoruz.Nedir “One Roof” project?

Rusty Uzm.Cemil: 22 years to 13 years of my life officialism Social Services connected to the Child Protection Agency, Male Training Yurdu, Residential and nursing homes, institutions such as the Provincial Directorate of çalıştım.Yaşadığım more active in this process more efficient, faster, a social services report was prepared for this project.

Journalist: The project will talk about this?

Rusty Uzm.Cemil: Republic of Turkey, public peace, national solidarity and justice in understanding, respecting human rights, based on Atatürk’s nationalism, initially based on the basic principles, democratic, secular and social state of law.

2nd of our Constitution substances found in the place that social state, social policy for our state to produce a truly social gerekliliktir.Bir state law to victims, the vulnerable situation of the disadvantaged segments of society, emergency, fast, effective, equitable services and is directly proportional to drive.

Gold Country to the signature at the European Social Charter in the children, youth, women, family, disability protection requirements, lack of adequate resources everyone social and medical assistance have the right and the conditions of the parties to reach the target of policies are to be counted

There are currently in need of assistance in the community services sector for the following institutions and organizations by going to count is taken.

1.2828, 5378.5251 and 5395 of the laws of protection, care or assistance to needy families, children, disabled, elderly and other persons are taken to social services, Women’s and Family Ministry from the State under our SHÇEK, on the Status of Women Protection, Family Protection of the Integrity and Darul Aceze Company General Directorate of Administration by disabled people and connected to the Prime Ministry, Prime Ministry Family Research Directorate General yürütülüyor.Direk family is doing related research development activities.

2.3294 numbered by law fakru zaruret and desperate situation in the citizens and when necessary, whatever the circumstances they are, to Turkey to accept or come to people to help, social justice is reinforcing measures the income distribution of the fair in a way tevzi be to provide social assistance and solidarity to promote services are conducted by the Governor and the Governorate.

3.5272 municipal law of the 14th According to a paragraph of Article Municipality, local joint nature of the condition;

a) development, water and sewerage, urban transport, such as infrastructure, geographical and urban information systems, environmental and environmental health, hygiene and solid waste, police, firefighters, emergency assistance, rescue and ambulance, local traffic, burial and cemeteries; arbor , parks and green spaces, housing, culture and arts, tourism and promotion, youth and sports, social services and assistance to get married, the occupation and skills, economic and trade development services to make or do. Metropolitan municipalities with a population of 50 000 the previous council, women and children protection for open houses.

General Directorate of Foundations of 4.2762 was established by law depends on the private and NGO provision of services are taken care of Legal Foundations

Societies within the Law of 5.5253 by the Governor related to the Provincial Directorate of Associations of associations take care of the services

6.5302 Special Provincial Administration Law No. 6 a paragraph of Article

a) health, agriculture, industry and trade; provinces around the layout plan, and public housing, land conservation, erosion prevention, social services and support, the poor to give micro-credit, child care and culture of the country, primary and secondary educational institutions providing land, buildings construction, maintenance, and repair and other related services to meet needs within the boundaries of provinces, and officials are authorized to do, eds.

Journalist: In this case, in which case you need to apply one of our citizens are hundreds of different public or private organizations.

Uzm.Cemil Rusty: Yes, this is both a challenge for our citizens, and between these institutions and organizations is not possible to provide a healthy coordination. Therefore, the resources allocated from the budget for our people need so much has been distributed to different channels and healthy place can not reach most of the time.

Journalist: In our country so different from each other independent of the social institutions and organizations to help bring about the abuse is not?

Rusty Uzm.Cemil: Of course, in the press recently took place: in Turkey, one of every 2 people almış.Ama social support desired changes in society and the transformation can not be employed, instead sağlanamaz.Vatandaşımıza to continuously fish, the fish must develop ways to teach.

Reporter: After this entry you can find your solution I am?

Specialist. Cemil Rusty: I’m in this regard that suggestion: Health and Ministry of Education icracı ministries such as the “Ministry of Social Services” was established of all the social services official lead-civilian all elements under one roof is collected. Article 6 above, counted, and the possibility of using staff from the center to outlying reputation will be organized and have used this day, “Hello 183” or even free access to every report, every social assistance call a Hello 110, 112, 154, 155, 156 as fast as the active configuration to meet our needs to there is.

This ministry, on the one hand icracı “Treatment and rehabilitation services that” are much more important to me, the play “Optimizer-developer and Preventive-Preventive Social Services” will weight. Because the most important feature of the social state to prevent citizens from falling into the place, you can reduce space must be to eliminate barriers. This happens only with active and widespread Preventive Preventive Social Services.

Journalist: Do you have staff enough for this service?

Specialist. Cemil Rusty: This day in our country the most serious problems encountered in the presentation of the Social Services staff exiguity one is trained. About 70 million population of 5 thousand around the country when there are social çalışmacı, with 7 million population in Israel is 13 500 Social Çalışmacı. As soon as possible the number of Faculty of Social Services need to be replicated, to grow between the elements of the Social Services and Social Services Vocational High Schools High Schools should be opened.

Journalist: Do NGO s will take place in this process?

Rusty Uzm.Cemil: According Mutlaka.Bana a healthy serving the social services for 3 lü trivet shaped structure in a structure oluşturulmalıdır.Bu public, local authorities and NGO s in an active way almalıdır.Ama referral and management of this structure from a “Social Services Ministry of “how the training works by MEB yapılmalıdır.Ülkemizde, health, jobs, the Ministry of Health permission, oversight and control is carried out by social services should be transformed into the same format.

We currently SHÇEK as EU member social service applications in the Netherlands that “Spirit”, named as a 500-year past with an NGO partner “to the family assistance within the family” name, we are carrying out a project.

When we reviewed it in 1520 yı NGO named Spirit in görüyoruz.Spirit established a foundation in Amsterdam. European countries, the Social Services’ presentation of its deep-rooted in these areas require experienced NGO larla yürütüyor.Biz NGO s, and the Local Administration of Social Services presented sufficient knowledge, skills and experience to have a certain amount of time the public-NGO-cooperation with the Governments of these services presentation is required.

Ministry of Health working Eye, ENT, Gastro, chest, Neurology, etc. expertise in serving var.Sosyal Services for Families, babies, children, elderly, women, handicapped, etc. in the specialized personnel needs.

These days are too diverse to apply the Shçek’e. Our field personnel apply Çalışmacı Social 1st levels of social service delivery should be done. (general practitioners, etc.) If it is the case beyond that could be referred to specialized personnel dalda. (specialist doctor) O dalda specialized Social Service Specialists also beyond the case in Social Services to Faculty routing path should open (the Faculty of Medicine, etc.). Faculty that the different cases on the work that academics this work and the thesis of the book into the field staff of the hands often apply a literature must make.

Journalist: Social Assistance in the presentation of the citizen do you have a different suggestion?

Specialist. Cemil Rusty: so different from our country is currently implemented in a unit be established to apply for assistance to our citizens only to employment for him rather than help efforts should be made by business experts. This unit will be referred to the conditions to match müracaatçı “to fish” but “to fish” should be teaching and helping people live with constant based on our habits must be saved. Employment package of support in the form of always recycling “week” must be provided with small amounts.

Journalist: Why weekly payments?

Specialist. Cemil Rusty: This is used to help people such as social with more frequent time intervals are set to follow in terms of weekly payments. This will be followed more closely in the process.

Journalist: The EU also practices as a single roof?

Rusty Uzm.Cemil: Some of the nuances in the foundation is one of the ministries under the coordination of public-Local Government-NGO collaboration yürütüyorlar.AB progress on the path of our country in Europe to implement their own structures to adapt to a particular process in public these days has the experience and local NGOs to Management After a while, and the transfer motion with NGOs and Local Administration of Social Services presentation completely, leaving only to check their position should be.

Journalist: The project can receive the latest on we say?

Rusty Uzm.Cemil: EU in the application will be reviewed, Social Services Department is established, training experts in the field of activity opens the front, gradually to the social service delivery is late, and above all service channels that are connected to the ministry, the “single roof” under which you believe the services we offer now the most faster, more efficient and less solid than the face can offer a fair service. Our country and the database has been created entirely scanned within 5 years, the state is not aware of the NGO and local government does not hand the victim, need not remain a strong believe that our citizens.

Journalist: Thank you for sharing your opinions with us.

Rusty Uzm.Cemil: Opinion of the public agency to be transferred, I thank you.

ORGANIZATION CHART:

MINISTRY OF SOCIAL SERVICES

MINISTER

Undersecretary

Assistant Undersecretary. Assistant Undersecretary. Assistant Undersecretary.

Social Services Gnl Md. Protect the integrity of the family Gnl Md. Social Assistance Gnl Md.

Children, Elderly, Disabled Care Gnl Md. Protection of the Status of Women Gnl Md. Business and employment Gnl Md.

Social Research Gnl Md. Administration and the Association of Handicapped Foundation Gnl Man.

Education jobs Gnl Md. EU Project Manager Gnl. Human Resources Manager Gnl.

Note: The project was published in Belge Gazette in May 2007 with the title of "Open letter to our Prime Minister"; in the form of an interview, it was published in the newspapers HELLO in July 2007, MEMLEKET dated 03.01.2009, YENİ KONYA dated 05.03.2009.

Yorum Ekle