Çatısını Adanmış Ruhların Kurduğu En Değerli Kurum: Aile / The Most Valuable Institution Established by Souls Dedicated Roof: Family

Coronavirüs (covid 19) günleri bir kez daha en değerli kurum olarak aileyi ve en kıymetli mekân olarak sığınağımız evimizin önemini açık bir şekilde ortaya koydu.

Evlilik akdiyle kurulan ailenin ilki cennette Yüce Allah’ın kıydığı nikâhla insanlığın anne ve babası Hz. Âdem (a.s.) ile Hz. Havva (r. anhuma) arasında kuruldu.

Eşlerin birbiriyle ilişkisini en güzel anlatan ifadelerden birisi de; Nisa Suresi 21. Ayette geçen “efda: adamak” kelimesidir. “Efda: adamak” kelimesi, eşlerin birlikte yaşadığı duyguları, sevgileri, şefkatleri, fedakârlıkları, ortak arzuları, mahremiyetleri, özelleri ve her türlü özel/genel iletişim biçimlerini anlatıyor. Efda fiili, hayatın her alandaki birlikteliği ortaya koyar. Bu ifadede geçim zamanlarına ilişkin birçok manzarayı gözler önüne seriyor ve ailenin eşlerin birbirlerine “adanmış ruhlar” olarak devam edebileceği dersini veriyor:

“Kendinizi birbirinize adadıktan ve eşiniz sizden sağlam bir taahhüt (nikâh) aldıktan sonra verdiğinizi ondan nasıl geri alabilirsiniz?”[1]

İsmini insanlığın annesi kadın(Nisa)dan alan surenin ilk ayetinde yaratılışımız anlatılır. Bizi bir tek nefisten yaratan sonra erkek ve kadın olarak ayıran Yüce Allah ilk cennetine eşler olarak yerleştirmiştir. O halde aile kurmak cennetten başlayan ve cennetin şubesini dünyaya taşıyan mübarek ve en değerli kurumdur. Rabbimize imandan sonra,  yapacağımız en öncelikli ve değerli amel; kendimize uygun ebedi hayat arkadaşımızla nikâhlanıp, birbirilerine kendilerini adayıp, el ele, gönül gönüle tekrar ana vatanımız cennete dönmek için dünya imtihanını birlikte başarıyla vermektir.

“Ey insanlar! Sizi bir tek canlıdan yaratan, on(un özünden maddesin)den de eşini var eden ve her ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Kendisi adına (yemin edip) birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının! Şüphesiz ki Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir/sizi kontrol edendir.”[2]

Yukarıdaki ayetlerde ailenin bireysel ve psikolojik yönüne dikkat çekerken; başka ayette de Rabbimiz, el ele veren içkin varlıkların oluşturdukları ailenin sosyolojik yönüne dikkatimizi çekiyor:

‘’Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli ve en üstününüz O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdar olandır.’’[3]

Dolayısıyla evlilik; bireysel ve sosyal açıdan fıtri, yaratılışın gereği ve cennetten bir huzuru, güzelliği, mutluluğu içinde barındıran toplumun en önemli sosyal, ekonomik, kültürel müessesesidir. Ailenin bu önemli ve yeri doldurulamaz konumu hakkında dünyada insanların çoğunluğu ittifak halindedir.

Bu kurumun temel yapı taşları olan kadın ve erkek nikâhla birleştiklerinde dünyanın en değerli işi için el ele verdiklerinin farkında olmalılar. Onların bir araya gelmesiyle oluşan cennetten bahşedilen huzurun yanında kıyamete kadar onları yaşatacak çocukların yetişmesine de vesile olacaklarını unutmamalılar.

Sağlıklı birey ve huzurlu toplum için kilit taşı öneminde olan mutlu aile dünyanın en değerli zenginliğidir. Bu ailenin en birinci şartı: Eşler, içkin varlıkların birbirlerinin ellerinden gönüllerinden son nefese kadar bırakmama kararlılığıyla tutmalarıdır. Sonra taşkın varlıkları çocuklarını birbiriyle adanmışlıktan gelen sevgi ve muhabbetle oluşan bir fedakarlıkla yetiştirmeleri ve büyütmeleridir.

Aile kurumunu bir binaya benzetirsek 3 tanesi ana taşıyıcı kolon, 6 tanesi de destek sütunu olmak üzere 9 direk üzerinde durur. 9 direkte sağlam bir şekilde tesis edilirse aile 12 şiddetindeki sosyal, ekonomik, siyasi depremlere dahi dayanabilir.

Aile, aynı çatıda bir birileriyle bütünleşmiş insanların oluşturduğu en değerli kurumdur. Eşler çocuklarını da bu örneklik üzerinden yetiştirirler. Aileyi aile yapan değerleri çağımızın metodu olan formüller üzerinden izah ettik. Aileyi bir bina gibi düşündük ve o binayı bütün sosyal, siyasi, ekonomik travmalara dayanacak şekilde 9 kolon üzerine yerleştirdik. Bu direklerden 3 tanesi ana taşıyıcı kolon (1. Sohbet, 5. Sevgi, 9. Sabır) diğer 6’sını ise (2. Sofra, 3. Seyahat, 4. Seccade, 6. Sayfa, 7. Samimiyet, 8. Sistem) destek kolonları olarak tasarladık.[4] Dünya ve ahiret mutluluğumuzda aşkın varlığımız Rabbimizle ilişkilerden sonra en önemli ilişki olan içkin varlığımız eşimizle adanmışlık üzerine kurulmuş, sürekli, kararlı ve iyi niyet temelleri üzerine kurulmuş muhabbet bağıdır.

Hem kendi dünya/ahiret saadetimiz, hem de taşkın varlığımız çocuklarımızı mutlu yetiştirmek istiyorsak: Eşler olarak öncelikle birbirimizin mutluluğu için çaba göstereceğiz, önce birbirimizi mutlu edeceğiz. Adanmışlığı eşler olarak yaşayarak ve yaşatarak çocuklarımıza ve âleme göstereceğiz.

Zira biz mutlu olmadan çocuklarımızı mutlu kılamayız. Uçakta da anons edilir ya; önce kendi maskenizi, sonra çocuğunuzun maskesini takın.

The Most Valuable Institution Established by Souls Dedicated Roof: Family


Coronavirus (covid 19) once again clearly demonstrated the importance of our home as the most valuable institution, and our shelter as the most precious place.

The first of the family, established with the marriage contract, was the mother and father of humanity, Hz. Adam (a.s.) and Hz. It was founded between Havva (r. anhuma).

One of the expressions that best describe the relationship of spouses with each other; It is the word “efda: dedicate” in the 21st verse of Surat an-Nisa.

The word “Efda: dedicate” describes the feelings, love, compassion, sacrifices, common desires, privacy, privacy and all kinds of private / general communication of the spouses.


The verb Efda reveals the unity of life in every field.


In this statement, he reveals many views of his livelihoods and teaches the lesson that the family can continue as “souls devoted” to each other:


“How can you get back what you gave after you have committed yourself and your partner received a solid commitment from you?” [1]

Our creation is told in the first verse of the surah, which takes its name from the mother of humanity, woman (Nisa).

Almighty Allah, who created us from a single breath and separated us as men and women, placed them in their first paradise as spouses.

So, establishing a family is the blessed and most valuable institution that starts from heaven and brings the branch of heaven to the world.

After the faith in our Lord, the most precious and precious deeds we will do are; Our home eternal life partner is married, our candidate to each other, hand in hand, heart to heart again, our homeland to return to the paradise together successfully.

“O people! Be aware of your responsibility to your Lord, who created you from one living thing, created his wife from ten (from the essence of flour) and created many men and women from both! Be careful not to oppose the God that you wish each other (swear by him) and break his kinship! There is no doubt that Allah is a watcher on you / who controls you. ”[2]

While drawing attention to the individual and psychological aspects of the family in the above verses; In another verse, our Lord draws our attention to the sociological aspect of the family formed by the immanent beings who hand in hand:

“O people! Indeed, we created you from a male and a female. And divided you into Nations and tribes to meet each other. Surely besides Allah, your most precious and your greatest is your most fearful of Him. Surely Allah knows, He is aware of everything. ” [3]

Dolayısıyla evlilik; bireysel ve sosyal açıdan fıtri, yaratılışın gereği ve cennetten bir huzuru, güzelliği, mutluluğu içinde barındıran toplumun en önemli sosyal, ekonomik, kültürel müessesesidir. Ailenin bu önemli ve yeri doldurulamaz konumu hakkında dünyada insanların çoğunluğu ittifak halindedir.

Men and women, who are the main building blocks of this institution, should be aware that they join hands for the most valuable business in the world when they marry.

They should not forget that besides the peace bestowed with the paradise formed by their coming together, they will also be the means of raising children who will live them until the apocalypse.

Happy family, which is the keystone for healthy individuals and peaceful society, is the most valuable wealth of the world.

The first condition of this family is:
Spouses are the immanence of immanent beings from each other’s hands to the last breath.


Then their flooded assets are to raise and raise their children with a sacrifice of love and affection from devotion.


If we compare the family institution to a building, it stands on 9 poles, 3 of which are the main carrier column and 6 of which are the support columns.
If it is firmly installed in 9 pillars, the family can withstand even social, economic and political earthquakes of 12 intensity.


Family is the most valuable institution formed by people who are integrated with each other on the same roof. Spouses also raise their children through this example.
We explained the values ​​that make the family family through formulas that are the method of our age.

We thought of the family as a building and placed it on 9 columns to withstand all social, political and economic traumas.

3 of these poles are main carrier column (1. Chat, 5. Love, 9. Patience) and the other 6 (2. Table, 3. Travel, 4. Prayer Rug, 6. Page, 7. Sincerity, 8. System) We designed it as support columns. [4]

Our transcendental presence in the happiness of the world and the hereafter is our immanent existence, which is the most important relationship after relations with our Lord, is based on devotion, based on constant, determined and goodwill foundations with our spouse.


If we want to raise our children happy, both our own world / hereafter and our flood presence:

As spouses, we will strive for each other’s happiness first, we will make each other happy.

We will show our children and the world by living and keeping devotion as spouses.

Because we cannot make our children happy without being happy.

Announced on the plane, either; first put on your own mask, then your child’s mask.

[1]Nisa, 4/21.

[2]Nisa, 4/1.

[3]Hucurat,49/13.

[4]Daha geniş bilgi için b.k.z.: Cemil Paslı, Ailede Huzur İçin 9 S, 4. Baskı,(Çimke Yayınları: Konya, 2016.)

Yorum Ekle