Üç kutsalın çöküşü ve yeni dünya düzeni/ The collapse of the three saints and the new world order

Modernizm bütün zamanların en iyisi olma iddiasıyla kendini bütün kutsalları içinde kapsayacak şekilde dizayn ettiği 3 ayak üzerine inşa etti.

“Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik” ilkelerini esas almış ve 3 kutsal kule ile bu hedefe ulaşacağını planlamıştı.

  1. Bağımsız, seküler/laik herkesi kucaklayan bir kurum olarak, devlet
  2. Bağımsız, herkesi kucaklayan bir finans kurumu, banka
  3. Bağımsız, özgür bir bireyin yetişmesi için eşit ve özgür kadın.

Özgürlük, eşitlik ve kardeşliğin tesisi için devlet, banka ve kadının kutsallaştırılması insanlık tarihinin geçmişte yaşadığı acı tecrübelerin tekrarlanmaması adına iyi niyetle yapılmıştı.

Devlet toplumun en zayıf ve fakirini en güçlü ve zengini gibi eşit bir yurttaşı gibi görecek, muamele edecek ve koruyup kollayacaktı.

Kadın bir erkeğin sahip olduğu bütün haklardan eşit oranda faydalanacak ve asla ikinci sınıf insan muamelesine tabi tutulmayacak, şiddet, taciz, tecavüzlere karşı diğer kutsal devlet koruyup kollayacaktı.

Bankalar bütün vatandaşlar için ekonomik imkânlar oluşturacak ve herkes insanca bir yaşama için gerekli finans temin edilecekti.

150 yılı aşan tecrübe 3 kutsal kulenin çöküşünü netice verdi.

Devlet, fakir-fukarayı koruyamadığı gibi zenginler ve güçlülerin elinde bir tam bir zulüm makinesine dönüştü.

Kadın, ailenin temeli ve direği olarak oradan uzaklaştırılmakla hem aile kurumu hem kadının bizzat kendisi, en çok çocuklar, erkek kısaca herkes zarar gördü. Toplumun tüm kesimleri (kadın, erkek, engelli, çocuk, yaşlı) kurumlardan(kreş, sığınma evi, huzurevi, sevgi/çocuk evleri, engelli bakım merkezi v.b.)  hizmet alarak kadın ve aileden oluşan boşluğu doldurmaya çalıştılar ama başaramadılar, daha önemlisi mutsuzluk katsayısı giderek arttı, artıyor.

Bankalar, zengini daha çok zengin, fakiri daha fakir yapan bir finans sistemi üzerine evrildiler. Tam bir ekonomik terör makinesine dönüştüler.

Hz. Adem(a.s.)’den Hz. Muhammed(s.a.v.)’e 124 bin peygamberin katkısıyla oluşan ve milyonlarca insanın katkısıyla oluşan manevi değerlerin (kötü uygulamaları bahane ederek) saf dışı bırakılarak 3 kutsal kule üzerine inşa edilen modernizm insanlığa 2 dünya savaşı yaşatmış ve 100 milyona yakın insanın ölümüne sebep vermiş, yeryüzünde kelimenin tam anlamıyla fitne ve fesat çıkarmıştır.

Modenizmin fikir babalarının “Yeni İnsanlık Dini” dedikleri bu teori oluşturduğu felaket ve helaketler eşliğinde tarihin çöplüğüne dönmüştür.

Ortaçağdan veba salgını ile çıkan beşeriyet, modernizm çağından da corona ile çıkacaktır.

Zira corona toplumu kendini yakından tanıma fırsatı sunmuş ve 3 kutsal kuleyi yıkarak insanlığın gözünü açmıştır.

Evet! 3 kulede çok değerli idi aslında.

Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de “yaklaşmayın” diye uyardığı kadar dikkat edilmesi gereken unsurlardı, yetim/kamu malı(Enfal, 6/152), zina(İsra, 17/32) ve faiz(Bakara, 2/275).

Yetim malını koruyan devlet, aileyi ve toplumu ayakta tutan(dişi kuş) kadın ve hak ve adaletle paylaşım için faizden uzak durup, zekâtın farz kılınması 3 temel değere işaret ediyordu.

1789 Fransız ihtilalin olduğu topraklarda bu gün sarı yelekliler başka şeyler haykırıyorlar.

Modernizmin kulelerinin yıkılışının şarkılarını dillendiriyorlar.

İngiltere 2018 yılının başında “yalnızlar bakanlığı”nı kurdu. Hatta yılbaşında ‘Yalnızlık Bakanı’ atayan İngiltere Başbakanı Theresa May, 1 yılda 5 bin 821 kişinin hayatına son vermesi üzerine aynı yılın 10. ayında ‘İntiharı Önleme Bakanı’ atadı.

Mutluluk için kimyasallara sarıldı insanlık, mutluluğu hap gibi içiyor anlayacağınız…

Ailenin sarsılmasıyla doğadaki bütün hayvanlar yalnızlığa çare olur düşüncesiyle evlere hapsedildi. Fareden kaplumbağaya, iguanadan yılana, maymundan tavşana her şeyi arkadaş kılmaya çalışıyor çaresiz insan.

İnsanlık corona ile modenizmden çıkarken yeni, adil, hakça paylaşımın olduğu, aile kurumunun yeniden tesis edildiği bir sistem arayışında.

Şimdi kolları sıvama ve yeni bir sistem arayışına katkı verme zamanı.

Uzun süredir arşive kaldırdığımız değerleri yeniden ele alıp, yeni bir akıl ve gönül inşa etme vaktidir.

‘’Allah’ın günleri sırayladır.” Al-i İmran, 3/140.

Batı sırasını çok kötü bir tecrübe ile savdı.

“İnsan ve milletler için ‘’çalıştığından başkası yoktur.” Necm, 53/39.

İnsanlığı felaketten felakete sürükleyen Robinsone Crouse’nin geri çekilip, beşeriyete saadet sunduğu tarihçe müsellem olan Hay bin Yakzan’ın yeniden sahne alma zamanıdır.

Tarihin en büyük kâhinlerinden olan Baba Vanga’da 2043 yılında Müslümanlar’ın Avrupa’ya tamamen egemen olacağı ön görüsünde bulunuyor.

Dünya büyük bir değişim ve dönüşümün içerisinde ve yeni sistemini arıyor.

Farkında mısınız?

The collapse of the three saints and the new world order

Modernism has built itself on three pillars, which it designed to include all the sacred, claiming to be the best of all times.

It based on the principles of “Freedom, Equality, Brotherhood” and planned to achieve this goal with 3 sacred towers.

1. As an independent, secular / secular institution that embraces everyone, the state

2.An independent, inclusive financial institution, bank

3. Equal and free woman for the upbringing of an independent, free individual.

For the establishment of freedom, equality and brotherhood, sanctifying the state, the bank and women was done in good faith in order not to repeat the painful experiences of the past of humanity.

The state would treat the weakest and poorest of society as an equal citizen, like the strongest and the richest.

A woman would enjoy all the rights of a man equally and would never be subjected to second-class human treatment, and the other holy state would protect and guard against violence, harassment and rape.

Banks would create economic opportunities for all citizens and everyone would be provided with the necessary finance for a decent life.

More than 150 years of experience resulted in the collapse of 3 sacred towers.

The state was unable to protect the poor and the poor and turned into a machine of cruelty in the hands of the rich and powerful.

As the foundation and pillar of the family, the woman was removed from there, hurt both the family institution and the woman herself, mostly children, men, in short, everyone. All segments of the society (women, men, disabled, children, elderly) tried to fill the gap between women and families by receiving services from institutions (nursery, shelter, nursing home, love / children’s homes, disabled care centers, etc.) increased, increased.

The banks evolved on a financial system that made the rich more rich and the poor poorer. They have turned into a complete economic terror machine.

Hz. From Adam (as) to Hz. Modernism, which was built on 3 sacred towers by eliminating the spiritual values ​​(using bad practices), which were formed with the contribution of 124 thousand prophets and created with the contribution of millions of people to Muhammad (pbuh), caused humanity to experience 2 world wars and caused the deaths of nearly 100 million people. He has literally caused mischief and mischief.

This theory, which the founding fathers of modernism call the “New Religion of Humanity”, has turned into the garbage of history with the disasters and catastrophes it created.

Humanity, which emerged from the Middle Ages with the plague epidemic, will emerge from the age of modernism with corona.

Because the corona society provided the opportunity to get to know itself closely and opened the eyes of humanity by demolishing 3 sacred towers.

Yes! It was very valuable in 3 towers.

The elements that should be paid attention as much as Allah warns in the Quran that “do not come close” were orphan / public property (Anfal, 6/152), adultery (Isra, 17/32) and interest (Baqara, 2/275) .

The state protecting the property of the orphans, the woman who keeps the family and society alive, and avoiding interest for sharing with rights and justice and making zakat obligatory pointed to three basic values.

In the lands of the 1789 French Revolution, today the yellow vests shout something else.

They sing the songs of the fall of the towers of modernism.

The UK established the “lone ministry” in early 2018. Even British Prime Minister Theresa May, who appointed “Minister of Loneliness” at the beginning of the year, appointed “Minister of Suicide Prevention” in the 10th month of the same year after ending the lives of 5,821 people in 1 year.

Humanity clung to chemicals for happiness, it is drinking happiness like a pill, as you can understand …

With the shake of the family, all animals in nature were imprisoned in houses with the thought that they would cure loneliness. Helpless people try to make friends with everything from mouse to tortoise, from iguana to snake, from monkey to rabbit.

While humanity is getting out of modernism with the corona, it is in search of a new, fair, equitable sharing system, where the family institution is re-established.

Now is the time to roll up your sleeves and contribute to the search for a new system.

It is the time to reconsider the values ​​we have archived for a long time and build a new mind and heart.

‘’The days of Allah are in order.’ ‘Al-i Imran, 3/140.

It defended the western rank with very bad experience.

“There is none other than that it works for people and nations.” Necm, 53/39.

It is time for Hay bin Yakzan, who is a historical treatise that Robinsone Crouse, who dragged humanity from disaster to disaster, retreats and offered happiness to humanity, takes the stage again.

Baba Vanga, one of the greatest priests in history, predicts that Muslims will dominate Europe in 2043.

The world is in a great change and transformation and is looking for its new system.

Are you aware?

Yorum Ekle