TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ; DEĞİŞMEDEN İLERLEMEYE ÇALIŞMAK

1993-1994 yılları arasında İstanbul ‘da bir grup gazeteci-yazar arkadaşım “Yeni Zemin” dergisini çıkardılar. Dergi 18 sayı yayın hayatına devam etti.18. sayısını 1994 Mayısında çıkardı. Maddi imkansızlıktan dolayı 19. sayısı çıkarılamadı.

Yeni Zemin dergisi çok önemli konuları gündeme taşıdı. Türkiye’nin ilerlemesi, gelişmesi için yapması gerekenleri işledi. Dergi yazarları, gündeme getirdiği konuların çözümlerini de sundu. Bu sorunların çözülmesi durumunda Türkiye’nin Dünyanın en saygın güçlü ülkelerinden birisi olacağı hususunun altı çizildi.

Peki 1994 den 2009’a, yani bu güne aldığımız mesafe nedir ?

Ne kadar yol aldık.

Neleri değiştirdik ?

Hangi yenilikleri yaptık ?

Hangi Problemleri çözdük ?

Kıymetli okuyucularım. Ben size Yeni Zemin dergisinin işlediği dosyaların isimlerini vereyim. Neden istediğimiz gibi ilerleyemiyoruz ,neden “süper güç” olamıyoruz ? siz karar verin.

1993 Ocak Sayı 1: Türkiye’nin 70 yıllık Politikası :Değişmeden İlerlemek (Eski hal muhal. Ya Yeni hal Ya İzmihlal )

1993 Şubat Sayı 2 : Türkiye’de Denetim Altındaki Dinin Özgürleşme Talebi

1993 Mart   Sayı 3 : Rejim Ordusu mu ?  Savunma Ordusu mu ?

1993 Nisan  Sayı 4 : Nasıl Bir Anayasa ? Dayatmam mı ? Sosyal Mutabakat mı ?

1993 Mayıs Sayı 5 : İslam’ın Alternatif Devlet Modeli Var mı ? “İslam Devleti Tartışılıyor “

1993 Haziran Sayı 6 :Yeni Siyasi Arayışlar Sürüyor. Demokrasi Son Çaremi ?

1993 Temmuz Sayı 7: Kadının Kimlik Arayışı

1993 Ağustos  Sayı 8 : Türk Ekonomisi Darboğazda. Özelleştirme Çare mi ?

1993 Eylül       Sayı 9 : Türkiye Nereye Gidiyor ? (Dış Politika)

1993 Ekim       Sayı 10: Tıkanan Sistemin Çöken Kurumu: Üniversite

1993 Kasım     Sayı  11 : Değişim Sürecinde İslami Hareket

1993 Aralık     Sayı  12 : Tarikatler

1994 Ocak       Sayı  13 :Kemalizmin Son Kalesi : Laiklik

1994 Şubat      Sayı  14 : Demokratikleşme Sürecinde Özek Yerel Yönetimler

1994  Mart     Sayı 15 : İslami Dirilişin Çağdaş Sembolü : Said Nursi

1994 Nisan     Sayı 16 : Değişimin Önündeki Engel : Kemalizm

1994 Mayıs Haziran Sayı 17-18 : Ümmetin Yetimleri : Kürtler

Evet. Tablo çok net. Tabii ki değişime direnen, engellemeye çalışan, geçimini statükoya bağlamış insanlar olacaktır. Tarihte gayri-memnunların kurdukları bir köy bile gösteremezsiniz, ama yıktıkları bir çok görkemli eser vardır.

İki günü birbirine eşit olan ziyandadır (Hadis-i Şerif )

Dün dünde kaldı cancağızım, bu gün yeni şeyler söylemek lazım (Hz. Mevlana)

Sen hakla meşgul olmazsan batıl seni işgal eder                  (İmamı Şafi)

Elması en kıymetli maden kılan en fazla değişime uğrayan maden olduğudur. Bu gün hepimize düşen korkularımızdan ,paranoyalarımızdan ,lüzumsuz hassasiyet ve takıntılarımızdan kurtulup iyiye, güzele, mükemmele doğru değişime yelken açmaktır.

Gelin değişime açık olalım, değişelim. Biz değişirsek ülke, hatta dünya  değişir.

Ne dersiniz ?

Değişmeden ilerlemek, gelişmek mümkün mü ?

Turkey’s largest PROBLEM; CHANGING WORKING progress without

Istanbul between the years 1993-1994 in a group of journalist-author is my friend “New Ground” magazine was removed. Magazine published 18 Number etti.18 continue. the number was issued in May 1994. Financial impossibility for 19th The number could not be removed.

Issues important to New Ground magazine moved into. Turkey’s progress, who needs to do to improve işledi.Dergi authors, raises the issue of solving the problem solved in the case of Turkey’s sundu.Bu world will be one of the most powerful countries in respect of the matter is underlined.

So in 1994 from a 2009, so the distance to this day what is it?

How far have received.

What changed?

What we’ve made improvements?

What we have resolved the problem?

New Ground dergisinin you process Precious okuyucularım.Ben the progress we are unable to like vereyim.Neden the names of files, why “super power” unable to be? you decide.

Number 1 January 1993: Turkey’s 70-year Policy: Changes to the Regular (Old muhal.Ya new case if either İzmihlal)

February 1993 Issue 2: The Religion of the free gold in Turkey to Control Demand

March 1993 Issue 3: Regime Army Do? Defense Army Do?

April 1993 Issue 4: How the Constitution? Dayatma Do I? Do Social Agreement?

May 1993 Issue 5: States of Islam Model Is there an alternative? “The Islamic State is undisputed”

June 1993 Issue 6: New Political Arayışlar Sürüyor.Demokrasi my last resort?

July 1993 Issue 7: Women’s Quest for Identity

August 1993 Issue 8: The Turkish Economy Darboğazda.Özelleştirme helped?

September 1993 Issue 9: Turkey Where to go? (Foreign Policy)

October 1993 Issue 10: The Collapsing of obstructive Institution: University

Issue 11 November 1993: the Islamic Movement of Change Process

December 1993 Issue 12: Tarikat

January 1994 Issue 13: Kemalism’s Last Castle: Secularism

February 1994 Issue 14: Özek Local Governments in the democratization process

March 1994 Issue 15: Contemporary Art of the Islamic Diriliş: Said Nursi

April 1994 Issue 16: Change of barriers: Kemalism

Issue June 1994 May 17-18: Orphan of the World: The Kurds

Yes. Resistance to change so that the net.Tabii table, trying to prevent, a living link to the status quo of people satisfied with non-olacaktır.Tarihte can not show you have established a village, but they destroyed a lot of work is magnificent.

The loss is equal to each other in two days (Hadis-i Şerif)

Yesterday was yesterday cancağız, I need these days to say something new (Hz.Mevlana)

If you are not busy right to the occupation you superstitious (Imam of the net)

Diamond makes the most precious metals mining is the most subject to change. To this day, we all fear of falling, of paranoia, obsession for accuracy and avoid unnecessary and well, good to excellent is soon to change.

Come let us be open to change, let’s change. We we will change the country, even the world will change.

What about you?

To progress without change, Is it possible to develop?

Yorum Ekle