Konsül/Senato/Tribun

İnsanoğlu tarihi süreçte her konuda olduğu gibi yönetişim konusunda da sürekli gelişmeye açık adımlar attı.

Bu konuda en kapsamlı adımlardan bahsetmek gerekirse, teorik açıdan Helen, pratik açıdan Roma döneminden bahsedebiliriz.

Helen döneminin başta Sokrates-Platon-Aristoteles olmak üzere yüzlerce filozofla teorik alt yapısı oluşturulan birey-aile ve topluma dair fikri birikim; Roma’da ete kemiğe bürünerek teşkilatlandı. Bugün dahi; dünyada siyaset, hukuk ve iktisada dair cümle kurarken M.Ö.’ki 3 asrın birikimini hatırlamadan geçemeyiz.

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, “müminlerin idareleri, aralarında şura iledir” (Şura, 42/38) ve “her konuda onlarla müşavere et” (Al-i İmran, 3/159) ayetleri ile yönetişimin çerçevesini çizdi. Emirlerin ilk muhatabı Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve Hulefa-i Raşidin (r.anhum) uygulamalarıyla geniş istişare tabanlı bir yönetişimin dev adımlarına imza attılar. 30 yıl süren ve tarihe asr-ı saadet ismiyle kayıt düşülen bu dönem maalesef “ısırıcı bir saltanat”la inkitaya uğradı. Babadan oğula geçen sistem içerisinde kişinin kalitesinden kaynaklanan iyi uygulamalar barındırsa da sistem olarak Peygamber ve Hulafa-i Raşidin uygulamalarından uzaktı.

M.Ö. 264-146 yılları arasında yaşayan tarihçi Polybius, Roma Devleti anayasasına atıfla idareyi birbiri arasında tam bir dengenin kurulduğu üç unsura dayandırır.

Her biri egemenlik sahibi üç güç devlet bütünlüğü içerisindeki payı eşitlik ve tarafsızlık itibariyle titizlikle düzenlenmişti; öyle ki, kimse Roma’nın yerlisi bile, bu anayasanın  aristokratik ve demokratik veya despotik olduğunu söyleyemez.

  1. Konsüller: Üst düzey yönetici olarak, bir yıl süre için seçilirler, savaş dönemlerinde orduya ve lejyonlara (orduyu oluşturan büyük birlikler) komuta ederler. Tribun  hariç halkın yönetimi konsüllerin yetkisindedir. Yabancı elçileri senatoya takdim eder; müzakere konularını onlar belirler ve kararların uygulamaya konulmasını takip ederler. Yine; şayet halkın onayını gerektiren başka hususlar varsa, bunlarla ilgilenmek, halk meclislerini toplamak, önergeleri bu meclislerin değerlendirmesine sunma ve çoğunluk kararının uygulamaya konmasına vaziyet ederler. Savaşa hazırlık konusunda mutlak güç konsüldedir. Müttefiklere kendi uygun gördükleri tekalifi(vergi, salma, görev) dayatmak, askeri yargıçları tayin etmek, askeri sicil defterlerini tutmak ve aralarında uygun olanları seçmek onların sorumluluğundadır.
  2. Senato: Her şeyden önce hazineyi ve tüm gelirleri, ödemeleri ve harcamaları denetler. Çünkü hazine görevlileri konsüllerin harcamaları dışında, senato kararı olmaksızın devletin hiçbir organına para çıkaramazlar. Olabilecek en büyük masraf da –kamu binalarının onarımı veya inşası için her lustrum’da beş yılda bir kensor’lar tarafından yapılan masraf- senato onayına tabidir. Benzer biçimde, İtalya’da işlenen ve vatana ihanet, komploculuk, zehirlenme veya taammüden adam öldürme gibi kamu soruşturması gerektiren tüm suçlarda senatonun yetki alanına girer. Yine; İtalya dışında savaşan toplulukların arasını bulmak üzere elçi göndermek ve onları uyarmak veya gerektiğinde haciz işlemi uygulamak veya teslimiyeti kabul etmek veya savaş açmakta senatonun işidir. Aynı çerçevede, yabancı elçilerin Roma’ya kabulü ve onlara verilecek cevaplarda senatonun inisiyatifindedir.
  3. Tribun: Halkın seçimle gelen temsilcilerinden oluşan tribün konsül ve senatoyu oluşturmak ve denetlemekte tam yetkilidir. Erdemin ve cezanın tek kaynağı halkın temsilen tribundür. Tribun, ölüm kalım meseleleri, hatta şayet ciddi bir miktar görülüyorsa, yaptırımının para cezası ve özellikle de sanığın yüksek düzey devlet görevlisi olduğu durumda, hükmü verecek olan tek mahkemedir. Aynı şekilde; hak edenlere makam bahşeden de –ki erdemin en saygın ödülüdür- tribündür. Yasa koyma ve yasaları yürürlükten kaldırma gücünün de kayıtsız şartsız sahibidir. En önemlisi, savaş barış meselelerini tartışıp karara bağlayıp, yürütmeyi konsüle gönderen tribundür. Bir yıllığına seçilen konsüller görevleri sona erdiğinde tribünde halkın temsilcilerinin önünde hesap verirlerdi.

M.Ö. 2. Asırda Roma’da yönetimin 3 farklı erke bölünüp birbirlerini dengelemeleri böyle sağlanmıştı. Devletin organları arasındaki güç dağılımı , her türlü acil durumla yeterince baş edebilecek bir birliği ve daha iyisi bulunmayacak bir anayasal düzeni ifade etmekteydi. Çünkü ne zaman bir dış tehlike bu güçlerin bir araya gelerek tek vücut halinde hareket etmesini gerektirse, senatoda toplanan güç, öylesine olağanüstü güçtür ki, yapılması gereken her şey, tüm sınıflar tarafından hevesli bir rekabet ve durumun dayattığı adanma, kararlılık çerçevesinde başarıyla yürütülürken; kamuda ve özel olarak çalışan her birey de elindeki işi başarıyla tamamlamaya odaklanır. Dolayısıyla devletin bu kendine has düzeni, elde edilmek üzere kararlılıkla girişilen her şeyin elde edilmesini kesinleştirir ve çok çekisi kılar. Dahası, bu gibi dış tehlikeler atlatıldıktan sonra bile –insanlar zaferin ve zaferin meyvelerinin keyfini çıkarır ve her zaman olduğu gibi, kendini beğenmişlik ve tembellikle yavaş yavaş yozlaşmaya başlayıp saldırganlık eğilimi gösterirse- mevcut düzenin istismarını ıslah edecek güce her zamankinden çok sahip olduğu görülür.

Söz konusu üç gruptan herhangi birinin kibirlenip haksız yere saldırgan eğilim sergileme ihtimali, üç sınıfın birbirine karşılıklı bağımlılığı nedeniyle ortadan kalkmakta; böylelikle, tarafların birbirinden çekinip birbirini denetlemesi suretiyle yasama-yürütme ve yargı erklerinde tam bir denge oluşmaktadır.

( www.insaniyet.net sitesinde yayınlanan yazımdır.)

Consul/Senate/Tribune

B.C. In the 2nd century, this was how the administration in Rome was divided into 3 different powers and balanced each other. The distribution of power among the organs of the state expressed a unity and constitutional order that could adequately cope with any emergency. Because whenever an external danger requires these forces to come together and act as one, this process is carried out successfully by all classes; Every individual working in the public and private sector also focuses on completing the job successfully. Therefore, this peculiar order of the state makes sure that everything that is determinedly attempted to be achieved will be achieved.

In the historical process, humankind has taken steps that are open to continuous improvement in governance, as in every other subject.

In the Qur'an, Almighty Allah is the first addressee of the verses "The administration of the believers is by mutual agreement" (Shura, 42/38) and "consult them in every matter" (Al-i Imran, 3/159) and His Messenger, Muhammad. Mustafa (s.a.v.) and Hulefa-i Raşidin (r.anhum) have achieved a broad consultation-based governance.

In this regard, if we need to talk about the steps in the historical process, we can talk about the Hellenic period in theory and the Roman period in practice.

The intellectual background of the individual-family and society, whose theoretical infrastructure was created with hundreds of philosophers, especially Socrates-Plato-Aristotle, of the Hellenic period; It was organized in the flesh and bones in Rome. Even today; While making sentences about politics, law and economics in the world, BC. We cannot pass without remembering the accumulation of 3 centuries.

B.C. The historian Polybius, who lived between 264-146 B.C., based the administration on three elements, with reference to the constitution of the Roman State, between which a perfect balance was established.

The share of the three powers, each of which has sovereignty, in the unity of the state was meticulously arranged with the principle of equality and impartiality:

1.Consuls: They are elected for a term of one year, as senior administrators, they command the army and legions (large units that make up the army) in times of war. Except for the tribun, the administration of the people is under the authority of the consuls. presents foreign ambassadors to the senate; they determine the negotiation issues and follow the implementation of the decisions. Again, if there are other matters that require the approval of the people, they are in charge of dealing with them, convening the popular assemblies, submitting the motions to the consideration of these assemblies and implementing the majority decision.

2. Senate: First of all, it oversees the treasury and all revenues, payments and expenditures. Because treasury officials cannot issue money to any organ of the state without the decision of the senate, except for the expenditures of the consuls. It is the Senate's job to send envoys to reconcile the warring communities outside Italy and to warn them, or, if necessary, to impose sequestration or to wage war. In the same framework, the reception of foreign ambassadors to Rome and the answers to be given to them are at the initiative of the senate.

3. Tribune: The tribune, consisting of elected representatives of the people, is fully authorized to form and supervise the consul and senate. The only source of virtue and punishment is the tribune representing the people. Same way; It is the tribune that bestows rank on those who deserve it – which is the most honorable reward of virtue. It also has the unconditional power to enact and repeal laws. Most importantly, it is the tribune that discusses and decides on the issues of war and peace and sends the executive to the consul. Consuls elected for a year, on the other hand, gave an account in the tribune before the representatives of the people when their duties ended.

B.C. In the 2nd century, this was how the administration in Rome was divided into 3 different powers and balanced each other. The distribution of power among the organs of the state expressed a unity and constitutional order that could adequately cope with any emergency. Because whenever an external danger requires these forces to come together and act as one, this process is carried out successfully by all classes; Every individual working in the public and private sector also focuses on completing the job successfully. Therefore, this peculiar order of the state makes sure that everything that is determinedly attempted to be achieved will be achieved. Moreover, even after such external dangers have been overcome—if people enjoy victory and the fruits of victory and, as always, gradually degenerate into smugness and laziness and tend to become aggressive—he appears more than ever to have the power to rectify the abuses of the existing order.

The possibility of any one of the three groups being arrogant and unjustly aggressive is eliminated because of the interdependence of the three classes; Thus, a complete balance is achieved in the legislative-executive and judicial powers, by the parties being afraid of each other and checking each other.

(This is the article published on www.insaniyet.net.)

Yorum Ekle