Aslâh tarik musalâhadır

Ali Fuat Başgil, devlet ve millet beyninde Tanzimat’tan günümüze yaşanan süreci şu cümlelerle özetler:

“Türkiye’de ölmek istemeyen bir mazi ile, hayata doğmaya çalışan bir istikbal var. Milletin selameti, bu kavgayı izlemek değil; musalahasına katkı vermektedir.” (Başgil, Din ve Laiklik, 4)

Allah Teâla’da müminler arasında yaşanan bir olumsuzluğun ortadan kaldırılması hususunda elinden gelen bütün gayreti ortaya koymasının her Müslümanın üzerine düşen bir farz-ı ayin olduğunu şu ayetle bize bildirir:

“Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.” Hucurat, 49/10.

Müminler arasında musalahayı sağlamanın aynı zamanda “rahmete liyakat kesbetmek” için bir şart olduğunu bu ayetin yanından onlarca ayette Kur’an-ı Kerim zikrediyor.

Bediüzzaman Said Nursi’nin dilinde; “eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlal” cümlesiyle on dokuzuncu yüzyılda zirveye çıkan değişim/dönüşüm talepleri günümüzde de hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bize istikbalin yollarını açabilecek süreçte belki de en çok dikkat etmemiz gereken konu; birbirimizi yok sayarak ya da görmezden gelerek değil, farklılıklarımızı zenginlik görüp, barış ve kardeşlik duyguları için 21. Yüzyıl Türkiye’sini herkesin elinin içinde olduğu bir katılımcılıkla inşa etmek.

Dün olduğu gibi bugün de; ölmek istemeyen mazi ve artık gençliğe doğru yürüyen istikbal var oldu ve olacak.

Bizim tercihimiz ise, ya onları birlikte el ele, omuz omuza yürüteceğiz.

Veya kavgalarını izlemeye devam edeceğiz.

Sefereoğulları ile Tellioğulları kavgasının sonucu yeşil vadiyi başkasına kaptırmaktır.

Üç devri aktif olarak yaşamış olan Ali Fethi Okyar, mazeret olarak çokça sığındığımız “dış güçler” konusunda bakın neler söylüyor:

“Bizim devlet tarihimizdeki en büyük boşluğu görebilmiştim. Birinci cihan harbinin esas sebebi ve kaynağı iktisadi muhtevadır. Bizim Osmanlı İmparatorluğumuz da bu sahada çok geri olduğu için, elinde tuttuğu geniş topraklar kendisine layık görülmemiştir. Bu teşhis, zannediyorum ekonomik ve sosyal alanda çağa erişinceye ve değişen zamanın getirdiklerini kendi milli yapımıza yoğurarak öne ve ileriye çıkıncaya kadar, farklı ad ve şekillerde devam edecektir. Türkiye’mizi idareye layık görülmüş kadronun, şu temel realiteyi hiçbir zaman hatırından çıkarmamasını temenni ediyorum.” (Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, 287)

Dış güçlerin yakamızdan kurtulması için öncelikle kendi aramızda musalahayı tesis ederek, zamanın getirdiklerini kendi milli yapımıza birlikte yoğurarak ekonomik ve sosyal alanda çağa erişinceye hatta öne ve ileriye çıkıncaya kadar yoğun çalışmamız gerekiyor.

14 Mayıs’ta beş yıllık geleceğimizi oylayacağımız seçim için her ferdin şöyle bakması kanaatimi paylaşıyorum.

Aslah tarik musalahadır.

İster kazanalım iktidar olarak, ister kaybedelim muhalefet olarak ben ülkeme hizmet olarak gördüğüm her fikrin ve işin destekçisi olacağım.

Baki kalan kubbedeb “hoş seda” bırakmanın yolu, savaştan değil, barıştan geçiyor.

Hizmete kenetlenen gönüller kanaatimce kavgaya vakit bulamaz.

Himmete talip olan,

Hizmete ragıp olur.

Hizmete ragıp olan,

Himmete nail olur.

Himmete nail olan cennete vasıl olur,

Cennete vasıl olan ebedi saadet bulur.

(insaniyet.net sitesinde yayımlanan yazımdır.)

Peace is preferred

Ali Fuat Başgil summarizes the process from the Tanzimat to the present in the minds of the state and the nation with the following sentences:

“In Turkey, there is a past that does not want to die, and a future that tries to be born into life. The salvation of the nation is not to watch this fight; contributes to his mentoring.” (Basgil, Religion and Secularism, 4)

In the following verse, Allah informs us that it is an obligatory ritual for every Muslim to put forth his best effort to eliminate the negativity experienced among believers:

“Believers are only brothers, so make peace between your two brothers and beware of disobedience to Allah, so that you may receive His mercy.” Hucurat, 49/10.

Alongside this verse, the Qur’an mentions dozens of verses besides this verse, that providing consultation among believers is also a condition for “deserving merit in mercy”.

In the language of Bediuzzaman Said Nursi; The demands for change/transformation, which peaked in the nineteenth century with the phrase “old state muhal, either new state or izmihlal”, continue unabated today.

This is perhaps the most important issue that we should pay attention to in the process that can open the way for the future; not by ignoring or ignoring each other, but to see our differences as richness and to build the Turkey of the 21st century for the feelings of peace and fraternity, with the participation of everyone.

Today as yesterday; The past that does not want to die and the future that walks towards youth has existed and will exist.

If it is our choice, we will either walk them hand in hand, shoulder to shoulder.

Or we will continue to watch their fights.

The result of the fight between Sefereoğulları and Tellioğulları is to lose the green valley to someone else.

Let’s see what Ali Fethi Okyar, who has actively lived through three eras, has to say about the “external forces” that we often take refuge in as an excuse:

“I could see the biggest gap in our state history. The main reason and source of the First World War is the economic content. Since our Ottoman Empire was very backward in this field, the vast lands it held were not deemed worthy of it. I think this diagnosis will continue in different names and forms until we reach the age in the economic and social field and come forward and come forward by kneading the changes brought by the changing time into our own national structure. I hope that the staff deemed worthy of the administration of our Turkey will never forget this basic reality.” (Fethi Okyar, A Man in Three Periods, 287)

In order to get rid of foreign powers, we need to work hard until we reach the age in the economic and social field, even to come forward and forward, by establishing a mutual agreement among ourselves and kneading together what the time brings into our own national structure.

I share my opinion that every individual should look at the election on May 14, where we will vote for our five-year future.

Aslah is tarik musalha.

Whether we win as the government or lose, as the opposition, I will be a supporter of every idea and work that I see as a service to my country.

The way to leave a “good voice” in the remaining dome is not through war, but through peace.

In my opinion, the hearts that are engaged in service cannot find time for a fight.

who aspire to mercy,

It will be worth the service.

who are worthy of service,

He attains grace.

Whoever attains mercy will reach Paradise,

He who reaches Paradise finds eternal bliss.

(This is the article published on Insaniyet.net.)

Yorum Ekle