Ashab-ı Kehf gibiyiz / We are like Ashabbi Kehf

Ashâb-ı Kehf kıssasının özünü teşkil eden ve ölümden sonra dirilişin bir misali olan uzun süre mağarada uyuyup yeniden uyanma hadisesi, İslâm’ın dışındaki diğer başka inanışlarda ve çeşitli efsanelerde de yer almaktadır.

Hindistan’da bir tek kişinin uzun süre uykuda kalması olayına rastlandığı gibi (Bhagavat Gita, Ramayana…), Hint kutsal kitaplarından Mahabharata’da yedi kişinin, peşlerinde bir de köpek olduğu halde riyâzet için krallığa ve dünyaya yüz çevirdikleri aktarılmaktadır.

Yahudilik’te ise Talmud’da Honi ha-Me‘aggel adlı şahsın yetmiş yıl, Abimelek’in de altmış altı yıl uykudan sonra uyandıkları hikâye edilmektedir.

Ashâb-ı Kehf ile ilgili kıssa ana hatlarıyla “Efes’in yedi uyurları” adıyla Hıristiyanlık’ta da mevcut olup İmparator II. Theodosios’un saltanatının otuz sekizinci yılında Efes şehrine yakın bir mağarada hiç bozulmamış bazı cesetlerin bulunması olayına dayanmaktadır.

Hıristiyanlık’ta VI. yüzyılın başından itibaren tâzimde bulunulan ve Kuzey Afrikalı hacı Théodose tarafından 530’lara doğru kabirleri ziyaret edilen “Efes’in yedi uyurları” ile ilgili kıssa hepinizin malumudur.

Ashâb-ı Kehf kıssasının anlatıldığı Kur’ân-ı Kerîm’in on sekizinci sûresine, bu kıssanın önemi dolayısıyla “Kehf” adı verilmiştir. Sûrenin 9-26. âyetlerinde bildirildiğine göre, putperest bir kavmin içinde Allah’ın varlığına ve birliğine inanan birkaç genç bu inançlarını açıkça dile getirip putperestliğe karşı çıkmış, taşlanarak öldürülmekten veya zorla din değiştirmekten kurtulmak için mağaraya sığınmışlardır. Yanlarındaki köpekleriyle birlikte orada derin bir uykuya dalan gençler muhtemelen 309 yıl sonra uyanmışlardır. Bu süre Kur’ân-ı Kerîm’de, “Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar, dokuz da ilâve ettiler” şeklinde belirtilmektedir.

300 yıla 9 ilâvesi, şemsî takvimle belirtilen sürenin kamerî takvime göre ifadesi olmalıdır. Müfessirlerden bazıları, bu âyetteki ifadenin meseleyi aralarında tartışan grupların sözü olduğu görüşünü benimsemekte, gerçek süreyi sadece Allah’ın bilebileceğini bildiren âyetin de bunu gösterdiğini söylemektedir.

Mağarada “bir gün kadar” uyuduklarını sanan gençler, içlerinden birini gümüş bir para vererek yiyecek almak üzere şehre gönderirler. Böylece onların durumuna muttali olanlar Allah’ın vaadinin hak olduğunu ve kıyametin mutlaka geleceğini anlarlar, mağaranın bulunduğu yere bir mescid yapmaya karar verirler.

Kur’ân-ı Kerîm Ashâb-ı Kehf’in sayısı hakkında ihtilâf olduğunu bildirmekte, köpekleriyle beraber dört veya altı olduklarına dair tahminleri “karanlığa taş atma” diye nitelendirmektedir (el-Kehf 18/22). “Yedi kişiydiler, sekizincisi köpekleri idi” diyenler hakkında aynı ifade kullanılmadığına göre bu görüşün gerçeğe daha yakın olduğu düşünülmüşse de onların sayısını Allah’ın bileceğini belirten âyet-i kerîme, bu konuda fikir yürütmenin bir sonuç vermeyeceğini ifade etmektedir.

Şu an yaşadığımız coronavirüs (covid 19) sürecini bizim açımızdan modern çağın ashab-ı kehf sürecine benzetiyorum.

Allah Teala bütün dünyayı özene bezene yaptıkları evlerini mağara haline getirerek uyuttu ve dünyayı yeni bir döneme hazırlıyor.

Aklınıza ashab-ı kehf 309 yıl uyutuldu bizim süreç 3 ay diyebilir; ancak yaşadığımız çağın ne kadar hızlı olduğunu düşünürsek bence aynı zamana mukabil gelir.

Evet biz modern çağın insanları o kadar hızlı yaşıyoruz ki, Hz. Nuh(a.s.)’un 950 yıllık ömrüne bizim 80 yıllık ömrümüz karşılık gelebilir.

Bu coronavirüs sürecinden dünya ile beraber Haziran ayı başında çıkacağımızı düşünüyorum.

Ve süreçten çıktığımızda ashab-ı kehf’in yaşadığı gibi her şeyin baştan sonra değiştiği bir dünya bizi bekliyor olacak.

Hayatını komplo teorilerinden geçime adamış boş beleş adamlara kulak asmayın dostlar.

Onlar ellerinden bir şeyler üretmek gelmediği için gördükleri hayal ve rüyaları yazıp çiziyorlar.

Siz yeni ve hiçbir şeyin eskisi gibi kalmayacağı yeni dünyaya kendinizi hazırlayın.

Matbaa ile başlayan ve bize 300 yıl kaybettiren yeni ve teknoloji ile savaşı bırakın artık.

Önümüzdeki bir ayda Hz. Adem(a.s.) hatta elest-ü bezmine kadar geriye gidin (tezekkür),

En az bir asırlık sürece göre plan ve programlarınızı yapın (tefekkür),

Bu geçmiş ve gelecek planlarını birlikte önünüze koyun, birbirine bağlayın(taakkul),

Ve o yüzyılı kuşatacak, kavrayacak önemli ve ciddi kararlar alın (tedebbür).

Başarılı insanlar ve milletlerin hayatına batlığımızda şunu açıkça görürüz.

Diğer insan ve milletlerin karşılaştıkları zorlukları mazeret olarak sunup yılmak, pes etmek yerine; o engelleri mutlaka açabilecekleri başarıya giden birer kapı olarak değerlendirmişlerdir.

İstanbul’u feth eden inanç , strateji ve kararlılığın yanında Macar usta Urban’a döktürdüğü dünyanın en gelişmiş toplarıydı.

Mohaç meydan savaşında Osmanlı Devleti’nin Avrupa müttefik ordusunu 3 saat gibi bir sürede perişan etmesinde en önemli faktör; iman, inanç, strateji ve taktiğin yanında savaş toplarının üstünlüğüydü.

1538 Preveze deniz savaşında tekrar ettiğimiz bu başarıyı 33 yıl sonra 1571’de İnebahtı’da batıya kaptırdık.

İnebahtı(Sıngın)’da onların 23 yaşındaki iyi eğitim almış  Don Juan de Austria ve silah ve mühimmat açısından daha yeni bir orduya karşılık, diğer tarafta;

Dîvandaki anlaşmazlık yüzünden, Osmanlı donanmasının başına, bir kara ordusu kumandanı olan 70 yaşını aşmış  Müezzinzade Ali Paşa getirildi. İstanbul’a gelen ikinci bir haber, Osmanlı sularına gelmekte olan Haçlı donanması ile ilgiliydi. Sokollu, bu donanmayı durdurmak görevini de gene bir kara ordusu kumandanı olan Pertev Mehmed Paşa‘ya verdi.

Neden bir deniz harbinde önemli görevler karacılara verilir derseniz?

İnebahtı ve daha sonra kaybedeceğimiz savaşları iyi incelediğimizde bütün devletleri batıran liyakat, ehliyet ve adalet yerine başka yanlış kuralların geçtiğini görürsünüz.

Coronavirüs, sağlık sistemimiz, genç/sağlıklı nüfusumuz, güçlü ordumuz, eğitim ve adalete dair niceliğimizi nitelikle desteklediğimizde  21. Yüzyıla en güçlü aday olduğumuzu gösteriyor.

Ey ashab-ı kehf!

Uyandığımızda 21. Yüzyıl’ın bizim olmasını istiyorsak;

Alev Alatlı’nın dediği gibi “liyakat, ehliyet ve adalet” problemini acilen çözmemiz gerekiyor.

“1 Milyon yazılımcı projesi” bu anlamda harika bir adım.

Bu adımların devamına ümidimizi ifade ediyor ve ısrarla bekliyoruz.

We are like Ashabbi Kehf


The phenomenon of sleep and re-awakening in the cave, which constitutes the essence of the story of the Companions of Kehf and is an example of the resurrection after death, is also included in other beliefs and other legends outside of Islam.

It is reported that as long as one person sleeps in India for a long time (Bhagavat Gita, Ramayana …), one of the Indian holy books, seven people in Mahabharata turned to the kingdom and the world for a feast, even though there was a dog after them.

In Judaism, it is told that the person named Honi ha-Me‘aggel in Talmud woke up after seventy years, and Abimelek after sixty-six years of sleep.

The parable about Ashâb-ı Kehf is also present in Christianity under the name of “The seven sleepers of Ephesus” and it is the Emperor II. In the thirty-eighth year of the reign of Theodosios, it is based on the fact that some corpses were found in a cave near the city of Ephesus.

VI in Christianity. All of you are familiar with the story about the “seven sleepers of Ephesus”, whose graves were visited from the beginning of the century and visited by the North African pilgrim Théodose towards the 530s.

The eighteenth chapter of the Quran, where the story of Ashâb-ı Kehf is told, was named “Kehf” because of the importance of this story. Sura 9-26. As reported in the verses, a few young people who believed in the existence and unity of God in an idolatic people expressed their beliefs openly and opposed them to idolatry and took refuge in the cave to avoid being killed by stoning or forced conversion. Young people, who fell asleep there with their dogs, probably woke up after 309 years.


This period is stated in the Quran as “They have stayed in their caves for 300 years and added nine.” The addition of 9 to 300 years should be the expression of the period specified by the shami cal calendar. Some of the counselors adopt the view that the expression in this verse is the word of the groups discussing the issue among them, and that the verse, which states that only God knows the real time, shows that.

Young people, who think that they have slept “for a day” in the cave, send one of them to the city to buy food by giving them a silver coin. Thus, those who are absolute of their situation understand that the promise of Allah is right and that the apocalypse will come, they decide to make a mosque to the place where the cave is located.

He declares that there is a disagreement about the number of the Quran, the number of Ashâb-ı Kehf, and describes the estimates that they are four or six with their dogs as “throwing stones into the darkness” (al-Kehf 18/22). Since the same statement was not used about those who said, “They were seven people, and their dogs were the eighth,” the verse states that it is thought that God will know their number even if this view is thought to be closer to reality, and that the opinion of Allah will not give any results.

I compare the coronavirus (covid 19) process that we are experiencing to the modern-age companionship process for us.

Allah Teala put the whole world into a cave by making their homes cautious and prepare the world for a new period.

You can think of our process for 3 months. but if we think how fast the age we live is, I think it is the same time.

Yes, we live the people of the modern age so fast that Hz. Nuh (as) may correspond to 950 years of life of our 80 years.

I think we will get out of this coronavirus process with the world in early June.

And when we get out of the process, a world where everything changes from the beginning will be waiting for us, as the Companions lived.

Don’t listen to the empty free men who devote their lives to conspiracy theories, friends.

They write and draw the dreams and dreams they see because they do not produce anything from their hands.

Prepare yourself for the new world where nothing is new and nothing will remain the same.

Stop the war with the new technology that started with the printing press and lost us 300 years.

Hz in the next month. Adam (pbuh) even go back to elest-ü bezmine (thank you), Make your plans and programs according to at least a century old (contemplation), Put these past and future plans together in front of you, connect them together (haakkul), And make important and serious decisions that will encompass and comprehend that century.

We clearly see this in our abstraction into the lives of successful people and nations.

Instead of giving up and giving up the difficulties faced by other people and nations as an excuse; they regarded those obstacles as a gateway to success where they can surely open up.

In addition to the belief, strategy and determination that conquered Istanbul, it was the most advanced balls in the world, which she poured into the Hungarian master Urban.(

In the battle of Mohac, the most important factor in the Ottoman Empire’s devastation of the European allied army in 3 hours; Besides the belief, belief, strategy and tactic, it was the superiority of cannons.

We succeeded in this success, which we repeat in the Preveza naval war of 1538, 33 years later in 1571 in Inebahtı.

In Inebahtı (Sıngın), their 23-year-old well-trained Don Juan de Austria and a new army in terms of weapons and ammunition, on the other hand;

Due to the dispute in the divan, Muezzinzade Ali Pasha, who was over 70 years old, who was a commander of the army army, was brought to the Ottoman navy. A second news coming to Istanbul was about the Crusader fleet coming to the Ottoman waters.

Sokollu gave the task of stopping this navy to Pertev Mehmed Pasha, a commander of the army.

Why, if you say important duties are given to the livers in a sea war?

When we examine inebahti and the wars that we will lose later, you will see that other wrong rules have been replaced by merit, driver’s license and justice that have destroyed all states.

Coronavirus demonstrates that we are the strongest candidate for the 21st century when we qualitatively support our health system, our young / healthy population, our strong army, our quantity in education and justice.

O companion, O kehf!

If we want the 21st century to be ours when we wake up;

As Alev Alatlı said, we need to urgently solve the problem of “merit, license and justice”.

“1 Million software developer project” is a great step in this sense.

We express our hope for the continuation of these steps and we look forward.

Yorum Ekle