ALEVİLİĞİN KISA TARİHSEL SÜRECİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Alevilik bu gün için oldukça aktüel bir konu . Konu Türkiye’nin gündemine tam anlamıyla oturdu. Peki ne yapılmalı. Şimdiye kadar neler yapıldı, neler yapılmadı ? Bundan sonra neler yapılabilir ? Nereden başlanmalı.

Bence en önemli eksiklik Alevilik konusunda ki kamuoyunun bilgi eksikliği. Anadolu’ya has olan Alevilik hakkında yeterince çalışma yapılmamış olduğu için ,karanlıkta fili tarif edenler gibi herkes farklı bir yorum getirebiliyor. Onun için konu net bir şekilde ortaya konulamıyor.

Kimilerine göre bir kültür hareketi, kimilerine göre bir mezhep, kimilerine göre Şia’nın Anadolu versiyonu , kimilerine göre de eski Türk inanç ve akidelerinin İslami boyayla boyanmış şekli… Ama ne olursa olsun günümüzde yaşanan bir Alevilik gerçeği var. Geniş bir coğrafyada ciddi bir nüfusa sahip kendisini Alevi olarak tanımlayan bu insanlar Anadolu’da Malazgirt’ten hatta ondan daha önceki tarihlerden bu yana yaşıyorlar. Dolayısıyla Alevilik gerçeği nedir ? Tarihi sureçte nasıl ortaya çıkmıştır? Temelleri nereye , hangi sebeplere dayanmaktadır. Bu bilgiler Alevilik hakkında söz söylemeden muhakkak bilinmesi gereken hususlardır.

Bu konuda çözümün başlangıcı Alevi ve Sünni kesimden işi bilen insanların bir araya gelerek düzenleyeceği Workshoplarla (seminer) çözüme yönelik çalışmalar yapmalarıdır.17-18 Martta İstanbul’da Abant Platformunca düzenlenen “Tarihi, Kültürel, Foklorik ve Aktüel Boyutlarıyla Alevilik” çalışmasına katıldım.150 kadar katılımcı vardı. Önemli tespitler yapıldı. Çözüme yönelik ciddi görüşler ortaya konuldu. Bana göre yapılması gereken bu gibi çalışmalarla bir “eylem planı “ ortaya koymak, bir “yol haritası “ belirlemektir. Konsensüsle belirlenen eylem planındaki faaliyetleri sabır ve kararlılıkla uygulamaktır.

Biz ekte sunduğumuz çalışmamızın kısa özetinde Aleviliğin tarihi seyrini , oluşum safhalarını izah etmeye çalıştık. Özellikle Alevilerin yasadığı ve inandığı esasların nereden kaynaklandığını bulma gayreti içinde olduk. Bu çalışmamızın daha geniş hacimli çalışmalara birazcık katkısı olursa bahtiyar oluruz.

Bu konuda ciddi çalışmaların yapılması da zaruridir. Çünkü asırlarca birlikte yasayan, aynı Allah’a , aynı Peygamber ’e, inanan , aynı ehli beyt’e hakiki muhabbet besleyen insanların arasında ayrılıkların bulunması bu vatanda yaşayan tüm insanlarımızı rahatsız eden bir olumsuzluktur.

Türkiye de son elli yılda sağ – sol , Alevi – Sünni, Türk – Kürt, Laik-Anti – Laik gibi kısır, suni çatışmalar sebebiyle çok can ve mal kaybı yaşanmış adeta bu kısır tartışmalar memleketimizin gelişmesi ve büyümesini durdurmuş , hastalıklı bir bünye haline getirmiştir.

Aleviler ve Sünniler birlikte çalışmalar yapmalı ve ortak paydalardan hareketle diyalog zemini oluşturmalıdırlar. Geçmişte yapılmış bir kısım hataları unutarak İslam Kardeşliği içerinde yek-vücut olunmalı ve bu ayrılığa derhal son verilmelidir.

“İttifak marifetle olur” hakikatini nazara alarak aşağıda kısaca Alevilik hakkında bilgi vermeye çalıştık. Bilgi sahibi olmak çoğu zaman çözümün yarısıdır. Bir Arap atasözünde ifade edildiği şekliyle “İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır.”

Türklerin İslamiyet’i kabul etmeden önceki devirlerde girdikleri dinlerin çerçevesinde yaşadıkları dini hayatın izlerinin bir kısmı Bektaşi Menakıpnamelerinde müşahhas olarak ortaya çıkmaktadır. Bu izlerin bilhassa Menakıbı Hacı Bektaş Veli, Vilayetname-i Hacım Sultan, Vilayetname-i Otman Baba, Vilayetname-i Sultan Şucauddin ve Vilayetname-i Abdal Musa’da yoğunlaştığı görülmektedir. Bunlara ilaveten, bir Bektaşi Menakıpnamesi olmayan adı geçen Menakıpnamelerden, dolayısıyla Bektaşiliğin teşekkülünden önce yazılan Menakıbu-l Kudsiye’nin ise İslam öncesi inanç izlerini taşıma konusunda en az Menakıbı Hacı Bektaş Veli kadar zengin olduğu, ayrıca birçok inanç motiflerinin de bu eserle çok yakın paralellik arz ettiği de ortadadır.

Menakıpnamelerdeki mevcut inanç motiflerinin toplam miktarına göre bir sıralama yapılacak olursa, şöyle bir tablo ile karşılaşılmaktadır: Tabiat kültleri ile alakalı sadece 14 motife karşılık, 37 Şamanist, 48 Uzakdoğu ve İran dinleriyle ilgili motif mevcuttur. Kitabı Mukaddes kaynaklı motifler ise 46 tanedir. Toplam miktarın 145 olduğuna bakılırsa bunun

%10’u tabiat kültleri

%25’i Şamanizm

%33’ü Uzakdoğu ve İran Dinleri

%32’si Kitabı Mukaddes 1

kaynaklı motiflerdir. Fakat burada unutulmaması gereken bir nokta vardır: Bu dağılımda Uzakdoğu ve İran dinleri genel bir gruplandırmanın ifadesidir. Oysa bu %33’lük pay içinde Budizm, Maniheizm, Zerdüştilik ve Mazdeizm gibi muhtelif dinler bulunmaktadır. Yoksa dinler tek tek ele alınırsa %32’lik hisse ile Kitabı Mukaddes kaynaklı motiflerin birinci, Şamanist kaynaklı motiflerin ikinci sırayı alacakları anlaşılır. Kitabı Mukaddes motiflerinin propaganda için bu kadar rahat kullanılmasında bir kısmının İslami inançlarda da mevcut olmasının payı büyüktür. Nitekim 46 motifin en az yarısı İslami gelenekte de mevcuttur.

Türk heterodoksisini teşkil eden İslam öncesi inançların Bektaşi Menakıpnamelerindeki ağırlık noktasının Şamanizm değil, Budizm ile Maniheizm ve daha sonra öteki İran dinlerinin meydana getirdiği grup olduğu açığa çıkmaktadır.

Bütün bunlara karşılık Menakıpname ve Vilayetnameler’de Şiiliğe ait unsurların zayıf kalışı dikkate değer. Şiiliğin iki ana esası olan Hz. Ali ve on iki imam kültünün Menakıbı Hacı Bektaş Veli, Vilayetname-i Hacım Sultan ve kısmen de Vilayetname-i Otman Baba’da fazla kuvvetli olmayan ifadelerle yer bulabilmesi, diğerlerinde bu konuda tek satır bulunmaması önemli bir husustur. Bu herhalde, menakıpnamelerin çoğunun yazıldığı 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Şii propagandasının Anadolu’da henüz Bektaşiliğe, dolayısıyla heterodoks çevrelere yeterince nüfuz edecek bir kudrete ulaşamadığı tarzında yorumlansa gerektir. Hatta zikredilen üç menakıpnameye sözü edilen Şii unsurların sonradan eklendiği bile düşünülebilir. Böylece Bektaşi ve Kızılbaş zümrelerinin tam olarak ancak Safevi propagandasıyla Şii inanç motiflerini tanıdığı ve benimsemeye başladığı gerçeği bir kez daha kendini göstermiş olmakta, bu vesileyle Anadolu Türk heterodoksisine vücut veren ana faktörün Şiilik değil İslam öncesi Türk inançları olduğu da açık bir surette belirlenmiş bulunmaktadır.

Yaşadıkları coğrafyanın gereği olarak Türkler bir yandan doğuda Budist Çin kültürünün etkisine girerken, bir yandan da batıda Zerdüşti İran’ın inançlarıyla ilgilenmişler, diğer yandan da Maniheizm ve Mazdeizm’i de tanımışlardır. Değişik coğrafya ve iklimlerde, farklı kültürlerle, dinlerle, felsefi görüş ve düşüncelerle beraber yaşayan Türk topluluklarında, bunlar bazen yan yana yani aynı zamanda, bazen de halef selef olarak yaşanmıştır. Bunlar yaşanırken karşılıklı etkilenmeler vuku bulmuş, zikredilen bu dinler ve kültürler yaşanırken onlara Türkler de bir şeyler ilave etmiş ve kendilerine has kılmışlardır.

Nihayet bunların yerini, daha önce hiçbir dinin yapamadığı bir biçimde çok geniş kitlelere yayılarak İslamiyet almıştır. Fakat İslamiyet’ten önceki dinlerin uzun asırlar boyu hâsıl ettiği etkiler kolay kolay sökülüp atılamamış, birçoğu İslami isimler adı altında bazı Türk topluluklarında bütün kuvvetiyle yaşamaya devam etmiştir. Başka bir deyişle İslamiyet Türklerin inanç dünyalarının dibine inebildiği ölçüde eski dinlerinin kalıntılarını dışarı atmış, inanç dünyasını tamamen İslami inanç ve itikatlara uygun olarak oluşturmuştur. Bulunduğu coğrafya ve diğer şartların gereği olarak saf, sağlam, gerçek İslami kaynaklara ulaşamamış ve gereken eğitimi alamamış bazı topluluklar İslam’a girip ona inandığını ifade etseler de önceden yaşadıkları gelenek ve ananelere İslami isimler vererek yaşamaya devam etmişlerdir. O halde bu gün kendini Müslüman olarak takdim eden Alevi olsun, Sünni olsun her insana düşen en önemli görev İslamiyet’i sağlam kaynaklarından (Kuran ve Sünnet) ciddi bir şekilde öğrenip, inanç dünyasını derinleştirmektir. Dinini ana kaynaklarından öğrenen her Müslüman İslam öncesi inançlarından, dinine uygun olana daha kuvvetle sarılacak, dinine uygun olmayanı da hayatından ayıklayacaktır. Özellikle Allah’a Peygamber’e inanan ve ehli beyte muhabbet besleyen hiçbir Alevi ve Sünni Müslüman, dini Peygamberi tamamen reddeden felsefi görüş ve düşüncelere inanmayacaktır. Çünkü son ve en mükemmel olan kendi dinini incelediğinde görecektir ki İslam dışı felsefe ve düşünce sistemlerinin savundukları fikirlerinin faydalı olanları daha mükemmel şekilde kendi inandığı dininde vardır. Üstelik bu fikir ve düşünceler sadece hayali ve teorik olarak değil İslam tarihinde özellikle “asrı saadette” bizzat yaşanmıştır. Adalet, eşitlik, insan hakları, düşünce özgürlüğü, insanların refahı gibi esaslar Peygamber ve onun Raşit Halifeleri zamanında en mükemmel şekliyle yaşanmış; bu asrın içerisinde zekât verilecek Müslüman kalmayacak kadar ekonomik refah, Hz Ömer gibi haşmetli devlet başkanına minberde hutbede sorgu yapılabilecek kadar düşünce özgürlüğü, Hz Ali ile bir Yahudiyi aynı hâkim karşısında yargılayacak kadar eşitlik ve adalet ve daha binlerce örneğini verebileceğimiz tarihe altın harflerle yazılan bir mükemmel dönem yaşanmıştır.

Pir Sultan Abdal’ın “iki kardeş karşı karşı salındı, ciğerciğim delik delik delindi” dediği Alevi Sünni çatışması tamamen vatanımızın milletimizin iyiliğini istemeyen İslam ve Türk düşmanlarının istediği bir sonuçtur. Onlarca devlet kurmuş, tarihte medeniyetin en güzel örneklerini vermiş, tarihin en uzun ömürlü devletini yaşatmış bir neslin evlatları sağ-sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni gibi suni gruplara bölünerek birbirine düşman haline getirilmek isteniyor. Oysa asırlardır birlikte yaşayan, acıyı sevinci paylaşan, birbirinden kız alıp vererek derin bağlar oluşturan, aynı din vatan bayrak için şehit olan, adeta et-tırnak gibi birbirine yapışan insanları bu gibi suni oluşumlarla ayırmak mümkün değildir.

Aynı Allah’a, aynı Peygamber’e inanan, aynı ehli beyte gönülden muhabbet duyan ve bu muhabbeti dinin farz olarak emrettiği bir esas bilen, geçmişlerinde asırlar olan bu asil kardeşler bu dış kaynaklı oyunlara gelmeyecektir.

Hz. Ali, Peygamber efendimizin damadı ve neslinin devam etmesine vesile olan zat olarak tüm Müslümanlar için çok önemli bir yere sahiptir. H.z. Ali efendimizin binlerce faziletlerini anlatsak bitiremeyiz. İlk Müslüman olan çocuk olan H.z. Ali efendimiz bütün ömrü boyunca Resulullah’ın en yakınında ve en büyük yardımcılarından biri olmuştur. Hz. Ömer’in şehadetinden sonra H.z. Ali’nin “Ömer’in ölümüne ağlıyorum. Zira Ömer’in ölümü, İslam için öyle bir gediktir ki, Kıyamete kadar asla kapatılamaz” dediği ve bu gediğin H.z. Osman’ın şehadetiyle iyice büyüdüğü İslam tarihinin en zor dönemleri için, kader onu saklamış ve o da ilmi, kahramanlığı, celadeti, cesareti ile Müslümanlar bu zor günlerden en az zararla geçirmiştir. Peygamberimiz Hz. Ali için “Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır” diyerek ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştir. Hz. Ebu Bekir; sürekli Hz. Ali’yi yanında görmek ister ve tüm zor meselelerde O’na dönerek “Bize çıkış yolu göster, Ya Eba’l Hasan” derdi. Hz. Ömer de “Ali olmasaydı Ömer helak olurdu.”, “Ortada karışık bir mesele var ama Hasan’ın babası yok” derdi.2 Kendisinden önce gelen üç halifenin de en üst düzey hukukçusu olarak görev ifa etmiş, hukuki mevzularda son söz hep Hz. Ali’nin olmuştur. Üç Halifeye de candan destek vermiştir. Mantar gibi her gün fitnelerin çıkarıldığı Hz. Osman döneminde yine en önemli desteği Hz Ali vermişti. Olaylar büyüyüp isyancılar Hz. Osman’ın evini kuşattıklarında Hz. Hasan ve Hüseyin’i halifenin kapısına dikecek ve başına bir şey gelmemesi için tedbirler alacaktı. Şehadet haberini, yanında nöbet tutsunlar diye görevlendirdiği Hz. Hasan ve Hüseyin’den almıştı. Üzgünlerdi, ikisi elinden geleni yapmışlar ama kalabalık isyancılara karşı koyamamış şehadete engel olamamışlardı. Öyle de olsa Hz. Ali çok hiddetlenmişti. Kendilerine karşı babalarının bu kadar hiddetlendiğine hiç şahit olmamışlardı. Madem Osman şehit edilmişti; biricik peygamber torunları Hasan ve Hüseyin’in bedenleri, niye hala başlarını üzerinde taşımaya devam ediyordu? Şöyle çıkıştı Hasan ve Hüseyin’e: “O’na yönelen saldırılara mani olamadınız diyelim, öyleyse sizler de Onunla birlikte ölseydiniz ya!”3

Kuran’ı Kerim’de Cenabı Allah Resulünün ağzından bizden şunu istiyor ve şunu emrediyor: “De ki ( ey habibim) ben bu tebliğime karşılık sizden akrabamı (ehli beytimi: Hz Ali, Hz. Fatma, Hz Hasan ve Hz. Hüseyin) sevmeniz dışında bir şey istemiyorum.”4 Biz de bu emre uyuyor ve ehli beyti seviyoruz. Yezidin ve Emevi Hanedanı’nın ehli beyte yaptığı zulümleri kınıyoruz. Cenabı Hak Kuran-ı Kerim’de “Kimse kimsenin suçundan dolayı cezalandırılamaz” 5 hükmünü koymuştur. Tüm Müslümanlar o zulüm ve yanlışlardan beridir. Hz. Hüseyin’in zulme karşı çıkarak şehit oluşunu tüm Müslümanlar olarak alkışlıyor, iftihar ediyor ve zalime karşı koymada bir sembol olarak görüyoruz. Onun için ben âcizane bu küçük, mütevazı çalışmamamın sonunda her iki tarafı da İslam kardeşliği, ehli beyt muhabbeti etrafında toplanmaya, birlik ve beraberliğe çağırıyorum. Aradaki küçük problemlerin konuşularak ve ortak çalışmalarla aşılacağına yürekten inanıyorum. Yüce Mevla’mızdan bu ayrılıkların ortadan kalkarak ittifaka dönüşmesini temenni ediyorum. Bu sayede omuz omuza vererek insanlık tarihine altın harflerle yazılacak güzelliklere imza atmış bu milletin evlatlarının bir araya gelerek daha büyük başarılara imza atacaklarına inancım tamdır. Biz bu inanç ve düşünceyle bu eseri hazırladık. Bu konuda yüreği bu dertten yanık bir şeyler söyleyecek, bir şeyler yazacak vatan evlatları muhakkak vardır. Biz onlara kapı aralayabilirsek bahtiyar oluruz.

Başarı niyeti halisenin refikidir.

* Bu konuda daha geniş bilgi için yazarın kendi eseri Türk Aleviliği (Gündönümü Yayınları-İstanbul) kitabına bakılabilir.

1 Bk. Ocak A.Y ,  Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri isimli eserinde en geniş ve mükemmel şekliyle bu konuları ortaya koymuştur.

2 İbn Abdilberr, el- İstiab, c.3, 1002,1103

3 Tevfik Ebu Alem, Ehlü’l Beyt el İmamü Ali, s.91

4 Kuran-ı Kerim, 62/23

5 Kuran-ı Kerim

Alevism for this day a very topical subject. Subjects were seated in the strict sense of Turkey’s agenda. So what should be done. So far what has been done, what was done? Then what can be done? Where should begin.

I think the most important deficiencies that Alevism eksikliği.Anadolu public information ‘or has about the Alevism not enough work to do in the dark to describe the elephant as getirebiliyor.Onun to comment publicly about a different way clearly can not be put in place.

Sometimes a culture according to the movement, according to a certain sect, who according to the Anatolia Sia’s version, according to some former Turkish rock of faith and Islamic painting was painted in shape … But no matter what happen today, there is a real Alevism. A large population has a serious geography itself as Alevi of Anatolia, these people even from Malazgirt live since her previous history. So what is the truth Alevism? How to date has emerged sureçte? Basic, where, which is based on reason. This information Alevism speak about the issue without need to know for sure.

In this regard, the beginning of the solution Alevi and Sunni population who knows the business people come together to organize the Workshoplarla (seminar) solutions for work-yapmalarıdır.17 on March 18 in Istanbul organized by the Abant Platform is “History, Cultural, and Foklorik Alevism with Actual Size” to run until katıldım.150 yapıldı.Çözüme participants for the identified vardı.Önemli views of serious konuldu.Bana to be done by working with such an “action plan” put forth a “road map” in the action plan identified belirlemektir.Konsensüsle activities with patience and determination to implement.

In addition, we have provided a short summary of our work in the course of the history of Alevism, tried to explain the formation stage. Believe that the principles of the law, especially where flame is due to endeavor should find. This study is our contribution is slightly larger volume of work will be Bahtiyar.

Serious work to be done on this subject is also essential. Because the law asırlarca the same Allah, the Prophet, to believe, the same people who fed the inhabitants of beyt’e genuine fondness of differences between all the people that live in this homeland of the negativity that is disturbing.

In Turkey in the last fifty years, right – left, Alevi – Sunni, Turkish – Kurdish, secular-Anti – Secular as sterile, artificial conflicts because of the very life and property loss has been fairly sterile debate this country’s development and growth has stopped, a diseased constitution have made.

Alevi and Sunni working together with the common denominator to do and must create a dialogue basis. Note that in the past made some errors in the Islamic Brotherhood and the yek-body must be terminated with immediate effect should be given to these differences.

“Alliance is a gimmick” to the truth by taking into consideration the following briefly tried to provide information about Alevism. To have knowledge is often half the solution. Is expressed in the form of an Arab proverb “People do not know what is the enemy.”

Then accept the Turks before Islam entered the era of the religious experience within the framework of the religious life of the track emerged as müşahhas is in Bektaşi Menakıpname. This marks a particularly Menakıp Hacı Bektaş Veli, I Vilayetname-i Hacı Sultan, Vilayetname-i Otman Baba, Vilayetname-i-i-Sultan Abdal Musa Vilayetname in Şucauddin and concentration can be seen. In addition, a Bektaşi Menakıpname not mentioned in Menakıpname, so that enterprises Bektaşilik written before Menakıbu-l Kudsiye of Islam before the traces of faith in moving at least Menakıp Hacı Bektaş Veli is so rich, but also of many belief patterns that work very closely with the supply line where is the middle.

According to the current belief in the total amount of Menakıpname motif will be a ranking, you are confronted with a table like this: the cult of nature-related motif that corresponds to only 14, 37 Şamanist, 48 Far East and Persian motifs are related to religion. 46 is the one book Mukaddes source motifs. 145 of the total amount that it is viewed

Cult nature of 10%

Shamanism 25%

33% of the Far East and Persian Religion

32% Mukaddes Book 1

motifs are the source. But here there is only one point to remember: This is a general distribution of religious groups in the Far East and Iran expression. However, these 33’lük% share in the Buddhism, Maniheizm, such as Zarathustra and various religions are Mazdeizm. Or listen to individual will be addressed by the book shares 32’lik% Mukaddes source motifs first, second Şamanist receive source motifs are understood. Books Mukaddes motifs so comfortable in using the propaganda of the Islamic belief in the existence of a share is larger. Indeed, at least half of the 46 motifs in Islamic tradition is also available.

Constitutes the pre-Islamic Turkish heterodoksisini beliefs of the focal points in Bektaşi Menakıpname not Shamanism, Buddhism, and then the other with Iran Maniheizm constituent of religion as revealed to the group.

All these elements are weak for the money Menakıpname and stay Vilayetnameler’de Şiilik considerable. With two main principles of Şiilik Hz. Ali and the twelve imams Menakıp cult Hacı Bektaş Veli, Haci Vilayetname-i-Sultan, and partly my Vilayetname-i Otman Baba is not in the more powerful expressions can be found, in others a single line on this issue is important not found. This probably, is written menakıpname most of the 15th Since the second half of century of Shiite propaganda Bektaşilik Anadolu’da to yet, so it will not penetrate enough to Heterodox environment can not reach a power-style comments is required. I even mentioned referred to the three menakıpname Shiite elements are added later can be considered to be even. Thus, group Kizilbas Bektaşi and complete, but as the Shiite Safavid propaganda motif recognizes beliefs and begin to embrace the fact that once again has shown himself to be, by the way the body Anatolia Turkish heterodoksisine the main factors not Şiilik first Turkish Islamic beliefs that a copy of the open set is found.

As the geography of the Turks living on the one hand, the influence of Chinese culture in the east to enter the Buddhist, the belief that the west deals with Iran was Zarathustra, and other Mazdeizm’i also have Maniheizm. Different geographies and climates, different cultures, religions and, philosophical views and ideas with the Turkish community living in them that sometimes side by side at the same time, as has been sometimes successor predecessor. These reciprocal effects are experienced have occurred, referred to these religions and cultures when they’re experiencing something extra to the Turks and have them has made.

Finally, the location of this previously in a way that no religion can not be spread too widely to have Islam. But from the previous religions of Islam over many centuries the breed effects can be disassembled easily discarded, nevertheless, many under the name of the Islamic names of some Turkish community has continued to live with all the forces. In other words the bottom of the world to the faith of Islam in the Turks can be substantially out of the ruins of the old religion, belief in the world as fully formed according to the Islamic faith and creed. The geography and other conditions as required by the pure, robust, real-Islamic sources and did not reach the required training, some communities did not get into Islam and believe in it if they also expressed that the tradition of live and pre-Islamic names of anane vererek have continued to live. So this day presented himself as a Muslim as the Alevis, Sunnis are both the most important duty falls to Islam from reliable sources (Quran and Sunnah) to find a serious and profound conviction is to the world. Religion is a source of learning from pre-Islamic faith of her Muslim religion according to the will cling more strongly, with no religion will be extracted from their lives. In particular, believe in Allah and the Prophet said no fondness for the inhabitants of the Alevi and Sunni Muslims couplet, religious prophets and completely reject the idea that philosophical opinion will not believe. Because their religion is the last and most perfect, the review will see that the philosophy of non-Islamic ideas and thoughts of the defense system more useful ones are perfectly in their religious believe. Moreover, these ideas and thoughts on Islam, not only dream, and theoretically, especially “in a century of happiness” has personally experienced. Justice, equality, human rights, freedom of thought, people such as welfare principles and the Prophet Caliph Raşit timely way with the most perfect life and that of a century in the Muslim alms shall be given not much economic prosperity, Hz Ömer such as the stately head of state in the sermon on the pulpit to do the query as freedom of thought, against the same judge in a Jewish Hz Ali with equality and justice to trial and thousands of others can give examples of the great period of history has been written with gold letters.

Pir Sultan Abdal’s “was a swing against the two brothers, has been drill hole collapse” said Alevi Sunni conflict in favor of our nation do not want all of our citizens and Turkish Islam is a result of enemy wants. Dozen states have established, on the date of the most beautiful examples of civilization has given, the date of the state having the longest life span of a generation, children have the right-left, the Turkish-Kurd, Alevi-Sunni are divided into groups, such as artificial enemies into each other, wanted to be. Yet for centuries lived together, sharing joy, pain, and receive from each other by giving her deep ties to create the same religion as martyr for the home flag, so to speak to each other, as-nails sticking people with such artificial formation is not possible to distinguish.

To the same God, believe in the same Prophet, the same inhabitants willing to couplet muhabbet muhabbet heard and assumed the religion as a basis for ordering knowledge, in the past century that these noble brothers that will not come outside to play.

Hz. Ali, the Prophet’s son-in-law and master of the occasion to continue the generation of the entity for all Muslims is a very important place. H.z. Ali describes the virtue of thousands of our Lord we can not finish. The child is the first Muslim H.z. Ali efendimiz throughout all life in the closest of Resulullah has become one of the most help. Hz. Omer’s witness after H.z. Ali’s “Omer’s death cry. Because of the death of Omer, Islam is for such a breach that the Resurrection never be closed” and that the breach of the Hz Osman’s martyrs of the most difficult periods of good growth for the Islamic history, science, fate and he was hiding it, of heroism, celâdet the Muslims with the courage to do the hard days spent at least harm. Peygamberimiz Hz. Ali for “I am the city of knowledge, Ali is its gate” by saying how important it is expressed. Hz. Ebu Bekir; continuous Hz. Ali Want to see next and then return to Him in all the difficult issues the “show us the way out, either Eba’l Hasan” he says. Hz. Omer de “Ali Omer perished would not be.”, “That there is a complex matter, but not the father of Hassan” derdi.2 yourself before the caliphs of the three most high-level performance as the lawyer has the legal issue in the last word always Hz. Ali’s was. Gave hearty support to the three Caliph. Every day is like mushrooms out of sedition Hz. The most important support in the period of Hz Ali Osman was given. Events and rebels grow Hz. Osman’s house when the siege Hz. Hasan and Hussein will be perpendicular to the door of the caliph and the measures would take for something to come. Martyrs news, they should keep guard near the appointed Hz. Hasan and Hussein had received from. Were sorry, they made two of the best hand against the rebels, but the crowd did not put stop to witness. So even if Hz. Ali was very rough. Against their father’s rough so you were not any witnesses. Madem Osman was a martyr; only grandson of the prophet of Hasan and Hussein’s body, why would you still continue to carry on their head? Hasan and Hussein in the output was as follows: “Let’s call him direct the attacks could not be manic, so you would also die with him either!” 3

Kuran’ı Kerim’de Cenap Resul of Allah that He wants us out, and it is ordered: “Say (O Habip my) my money, I notified you that my family (owners of my couplet: Hz Ali, Hz. Fatma, Hz Hasan ve Hz. Hüseyin), except to love I do not want anything. “4 We slept well, and the inhabitants of this order couplet love. And Emevi Hanedan to couplet Yezit the persecution of the inhabitants are condemned. Kuran-ı Kerim Cenap us in “No one person can not be punished because of the crime” has put the 5 provisions. All Muslims, since it is the cruelty and wrong. Hz. As opposed to Hussein’s atrocities to build all the Muslims as a martyr to applaud, and pride as a symbol in place against the wrong-doers are. That’s why I âcizane this small, modest end, both sides do not work for the Islamic brotherhood, the inhabitants to gather around muhabbeti Beyt, unity, and I urge to draw. The small problems by talking and working with partners to overcome deep believe. These differences disappeared by the middle of Holy Mevla’mızdan alliance would wish to return. In this way, shoulder to shoulder with gold print on the history of mankind is the signature of the beauty of this nation a more kid in a big successes will come to my faith is full. We’ve created this piece with this belief and ideas. In this regard, the dog’s heart to say something to burn, there is surely something to write home to their son. We’ll be Bahtiyar can arala gates to them.

Success is Refik intend to Halise.

* For more information on this subject the author’s own work on the Turkish Alevism (Solstice Publications-Istanbul) Go to the book.

1 Bk. January AY, Bektaşi Faith in Pre-Islamic Motifs of Menakıbnamelerinde the most extensive and perfect shape, a work on this subject has revealed.

2 Ibn Abdilberr, el-İstiab, C.3, 1002.1103

3 Tevfik Abu Alem, Ehlü’l Beyt el İmamü Ali, s.91

Kuran-ı Kerim 4, 62/23

5 Kuran-ı KerimBRIEF HISTORICAL PROCESS AND SOLUTION ÖNERİLERİ of Alevism *

Yorum Ekle