Devlet ve Çiftçiler / State and Farmers

Devlet, toplulukların umumi refah(commonwealth) için oluşturdukları teşkilattır ve tarihin bilinen tüm zamanlarında varlığına ihtiyaç duyulmuştur.

Çiftçilik te, devlet gibi tarihin en derinliklerinden bugüne önemini her geçen gün artırarak devam ettiren bir iş koludur.

Çünkü çiftçiler toprağa basmakta, dolayısıyla devletin üzerinde durduğu ayakları temsil etmektedir.

Devlet, ayakta duracaksa onlar sayesinde, yürüyecekse onlar sayesinde, koşacaksa onlar sayesinde, duracaksa onlar sayesinde, çökecekse onlar sayesinde…

 Bu sebepten bir devletin milli güvenlik önceliği sıralamasında birinci sırayı sağlıklı su ve gıdaya ulaşım yer almakta; bu da çiftçileri işaret etmektedir.

İki yüzyıldır çok hızlı ve en vahşi biçimlerine muhatap olduğumuz sanayi ve ardından teknolojik ve bilişsel devrim insanlığa çiftçiyi, toprağı, gıdayı, su ve havanın önemini unutturdu.

Madde aleminin içinde kısır bir döngüye dönüşen teknolojik ilerleme, insanlığın büyük medeniyet(!) yürüyüşü olarak takdim edildi iki yüz yıldır.

Modern dünya, Kral Midas’ın ikileminde boğuluyor…

Dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini isteyen Kral Midas bir noktadan sonra pişman olması tam da modern dünyanın geldiği duygu durumunu anlatıyor.

Altına karşı nihayetsiz bir hırs içinde olan Midas, dokunduğu sandalye ve masanın saf altına dönüşmesinden memnunken; yediği yemeğin, öptüğü çocuğunun altına dönüşmesi karşısında dehşete kapılır…

Modern dünya siyanürle altın elde etmek için doğayı tahrip ederken, daha yüksek gelir için küreyi ısıtırken Kral Midas’ın hırsıyla vardığı noktanın bu gün aynısını yaşıyor…

Soluyacağı havayı, içeceği suyu, yiyeceği gıdayı altına dönüştürmeye çalışmak insanlığı duvara toslattı.

Sanayi, teknoloji ve bilişsel devrimin sunduğu imkanlarla doğaya saldıran beşer altın yumurtlayan tavuğu öldürmeye çalıştığını corona(covid-19) salgınının acil ikaz butonuna basmasıyla anladı.

Salgın yokuştan gittikçe hızlanarak uçuruma doğru kayan kamyonun el frenini çekti.

Şimdi gerek iklim antlaşmaları, gerekse sağlıklı su ve gıdaya ulaşımla ilgili yeni stratejik planlarla insanoğlu altın yumurtlayan tavuğunu tedavi etmeye çalışıyor…

Bu hayati stratejik planda en çok değer verilmesi gereken iş kolu çiftçiliktir.

Tarih boyu hiç değişmemiş ve değişmeyecek hayati kural budur:

“Buğday ile koyun, gerisi oyun!”

Toprağa ayağı sağlam basmanın, toprağa sağlam basarak kendinden emin adımlar atmanın yolu çiftçiye yatırımdan, ayaklara iyi bakım yapmaktan geçiyor.

Bu dün böyleydi, bu gün böyle, yarın da öyle olacak…

“Geçmiş, geleceğe suyun suya benzediğinden daha fazla benzer.”

(İbn Haldûn, Mukaddime, c. I, s. 14)

Bakın birileri bundan 20 asır önce çiftçi-devlet-millet ilişkisini nasıl anlatmış:

“Plutarchus(46-120)’a göre devlet, Tanrı’nın inayetiyle hayat bulan, en yüksek öz sermayeyi yönlendirmek üzere hareket eden ve tabir yerindeyse, akl-i selimle yönetilen bir organdır. İçimize din ve inanç duygusu yerleştirip bizi imana yönelten neyse, devletin bedeni itibariyle de ruhtur. Kalbin bulunduğu yerde, iyiliğin ve kötülüğün neşet ettiği senato vardır. Gözün, kulağın ve dilin işini yargıçlarla bölge valileri yapmaktadır. Memurlarla askerleri eller temsil eder. Mali işler ve muhasebe memurları mideyle bağırsaklara benzetilebilir… Ayaklar çiftçilere tekabül eder, çünkü toprağa bağlıdırlar. Toprakla uğraşırken sık sık taşa takılıp tökezledikleri için yardım ve korumayı hak ederler, çünkü bedenin yükünü taşıyan da, onu ayakta tutup, ona hareket kabiliyeti kazandıranda ayaklar; yani çiftçilerdir. Devlet, ancak ve ancak yukarıdaki uzuvların aşağıdakileri koruduğu, aşağıdaki uzuvların sadakatle mukabele edip yukarıdakilerin taleplerini tam anlamıyla yerine getirdikleri, her birinin diğeriyle mütekabiliyet ilişkisi içinde olduğu ve her birinin kendi çıkarının diğerinin çıkarına hizmet edeceğini idrak etmesiyle sağlıklı olur, gelişir.” (Mestrius Plutarchus, Paralel Yaşamlar, Batıya Yöne Veren Metinler, I/392.)

“Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!

Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi?”

(Mehmet Akif Ersoy, Safahat, 7.Kitap)

State and Farmers

The state is the organization created by the communities for the commonwealth and its existence has been needed in all known times of history.

Farming, like the state, is a business line that continues to increase its importance from the depths of history to the present day.

Because the farmers step on the soil, so they represent the feet on which the state stands.

If the state will stand, it will be thanks to them;

 For this reason, access to healthy water and food takes the first place in the national security priority of a state; This refers to the farmers.

The industry and then the technological and cognitive revolution, which we have been dealing with in the most rapid and brutal forms for two centuries, have made humanity forget the importance of farmers, soil, food, water and air.

Technological progress, which has turned into a vicious circle in the material realm, has been presented as the great civilization(!) march of humanity for two hundred years.

The modern world is drowning in the dilemma of King Midas…

King Midas, who wants everything he touches to turn into gold, is regretting after a point and explains the emotional state of the modern world.

Midas, who has an endless greed for gold, is pleased that the chair and table he touches turn into pure gold; He is horrified when the food he eats turns into gold for the child he kisses.

While the modern world is destroying nature to obtain gold with cyanide, heating the globe for higher income, it is experiencing the same point that King Midas reached with his ambition today…

Trying to transform the air they breathe, the water they drink, the food they eat into gold has hit the wall for humanity.

With the opportunities offered by industry, technology and cognitive revolution, he realized that he was trying to kill the chicken that lays five golden eggs, which attacked nature, when the corona (covid-19) epidemic pressed the emergency warning button.

The epidemic pulled the handbrake of the truck, which was accelerating down the slope and sliding towards the abyss.

Now, with both climate agreements and new strategic plans regarding access to healthy water and food, mankind is trying to cure the goose that lays the golden egg.

In this vital strategic plan, the most valued business line is farming.

This is the vital rule that has never changed and will not change throughout history:

“Sheep with wheat, the rest is game!”

The way to step firmly on the ground and take confident steps on the ground is to invest in the farmer and take good care of the feet.

It was like this yesterday, it is like this today, it will be like that tomorrow…

“The past is more like the future than water is like water.”

(Ibn Haldun, Mukaddime, Vol. I, p. 14)

Look how someone described the farmer-state-nation relationship 20 centuries ago:

“According to Plutarchus (46-120), the state is an organ that comes to life by the grace of God, acts to direct the highest equity capital, and is governed by common sense, so to speak. Whatever drives us to faith by instilling a sense of religion and belief in us is also the spirit in terms of the body of the state. Where the heart is, there is the senate, from which good and evil originate. The judges and district governors do the work of the eye, ear, and tongue. Hands represent officers and soldiers. Financial and accounting clerks can be compared to the stomach and intestines… Feet correspond to farmers because they are tied to the ground. They deserve help and protection because they often stumble upon a stone while dealing with the soil, because it is the feet that bear the weight of the body, keep it upright and give it mobility; that is, farmers. The state will be healthy and develop only when the upper parts protect the lower ones, the lower ones respond faithfully and fully fulfill the demands of the upper ones, each is in a reciprocal relationship with the other, and each realizes that its own interests will serve the interests of the other.” (Mestrius Plutarchus, Parallel Lives, Westward-Orienting Texts, I/392.)

“The man from the past had stocks… What a fairy tale thing!

Did he give half a share to the five thousand-year-old parable?

They describe history repeating itself.

If any lesson was taken, would it repeat itself?”

(Mehmet Akif Ersoy, Safahat, Book 7)

Yorum Ekle