Hastaları iyileştirmek

Türk Şamanlarının en önemli vazifelerinden birinin de ayinler yaparak hastaların vücuduna giren cinleri ve kötü ruhları kovmak olduğunu Köprülü belirtmektedir.88 Şamanizm üzerinde çalışan araştırıcıların tespitlerine göre hastaları tedavi etmek Şamanlığın ana görevlerindendir. Bunun için birtakım usuller uygulanır. Hastalık tedavisinin eskiden şamanın asıl vazifesi olmadığı , sonradan intikal ettiğine dair rivayetler de vardır. Bunlardan bir kısmına göre , Şamanların başlangıçta hasta iyileştirmekle alakası yoktu. Ama kendilerine sramana veya şamana denilen bazı Budist propagandacılar , uyguladıkları tedavi usulleriyle Şamanlar üzerinde etkili oldular ve onlarında bu vazifeyi yüklenmelerini sağladılar. Bir başka görüşe göre ise , şamanlar tıpkı sihirbazlar konusunda olduğu gibi , eski sihirbazların vazifelerini kendilerine mal etmişlerdi.

Günümüzde Doğu Türkistan’da hastalık tedavisi için uygulanan Şamanist işlemler İslami kılıkta devam etmektedir. Altay Şamanlarının ayinleri , İslami dualar , peygamber ve velilerin isimleri karıştırılarak İslamileştirilmeye çalışılmaktadır. Perihan (peri çağıran) denilen bu Müslüman şamanlar bu yola kendilerini koruyabilmişlerdir.

Menakıbu’l Kudsiye’de Baba İlyas’ın ileri gelen halifelerinden Hacı Mihman’ın , hangi hastaya nefesi ererse mutlaka iyileştirdiği ve bu kerametin , şeyhi tarafından kendisine bağışlandığı anlatılır.91 Vilayetname-i Otman Baba’da ise Otman Baba’nın misafir olduğu Musa Beğ adındaki zatın tekkesinde , civardaki hastaları yanına çağırdığı , onları iyileştireceğini ilan ettiği hikaye olunur. Şeyh tekkeye toplanan hastalara nefes edilmiş sular içirmiş ve gerçekten de hepsini iyileştirerek yerlerine göndermiştir.

Günümüzde Anadolu’da aynı durum söz konusudur. Okuyup üflemek , ip bağlamak , muska yazmak v.s usullerle hastalık tedavi etmeye çalışan kimseler vardır. Halk arasında genellikle hoca diye tanınan kimseler , gerçekte Şaman kalıntısı kimselerdir. Tıpkı Doğu Türkistan’daki meslektaşları gibi onlarında Yıldızname ve benzeri , hususi olarak tertiplenmiş , içine ayetler , peygamber isimleri , Allah’ın isimleri karıştırılmış bir takım kitapları vardır. Yazdıkları muskalar da aynı mahiyettedir. Bunlardan başka yine Anadolu’da cindar adıyla bilinen ve hastaların vücuduna girdiğine inanılan cinleri kovarak , yahut emrindeki cinlerle geleceği ve gaybı keşfederek bir takım kehanetlerde bulunan kişilerin de , Şamanistler arasında yardımcı ruhları çağırarak hastanın içinden fene ruhları çıkarmaya çalışan ve geleceği öğrenen Şamanlardan farkı olmadığı ortadadır. Yüzlerce yıldan beri İslamiyet , Anadolu’da dahi Şamanizm’in bu ana fonksiyonunu silip atamamıştır.

Yorum Ekle