Gençlik ve Din Eğitimi

İnsan, sadece bedenden ibaret değildir. İnsanın diğer varlıklardan farklı olarak bir manevi yönü vardır. Secde suresi 7-9 . ayetlerde Allah insani topraktan yaratıp şekillendirdikten sonra ona kendi ruhundan üfleyerek can verdiğini ifade etmiştir.[1] Bu ilahi ruha sahip olan insan, psikolojik, ruhi özellikleri olan, akıllı, düşünen, inanan, öğrenen, öğreten, ibadet eden, uygarlık kuran, tarih yapan, geçmişine sahip çıkan, geleceğini güvence altına alan bir varlık olmuştur. İnsan, maddi (biyolojik) ihtiyaçlarını çeşitli yollarla karşılamak durumunda kalıyorsa, manevi ihtiyaçlarına da karşılamak zorundadır. Manevi ihtiyaçlarının başında sevmek, güvenmek, en önemlisi inanmak gelir. İşte insani yeryüzündeki diğer varlıklardan ayıran ve üstün kılan özelliği akıl sahibi ve inanan bir varlık olmasıdır.

İnsan, bağlanma ve sığınma eğilimi olan bir varlıktır. Bu eğilim emniyet, güven, dayanma, korunma, sığınma, kabul görme, sevilme gibi insanin temel ihtiyaçları arasında yer alır. İnsan, kendisindeki güçsüzlük nedeniyle bağlanma ve sığınma duygusuna bağlı olarak her şeyden üstün, güçlü bir varlığa yönelir. Bu yöneliş din duygusunun temelini oluşturan unsurlardan biridir. En büyük koruyucu, en güvenilir sığınak olarak Allah’a bağlanan ve ona sığınan insan; güven, dayanma, korunma, sığınma, kabul görme, sevilme gibi temel duygusal ihtiyaçlarını giderir.

Henri Bergson “Bilimden, sanattan yoksun insan topluluklar geçmişte var olmuştur. Simdi de vardır. Fakat dinsiz bir toplum kesinlikle var olmamıştır” sözüyle inanmanın önemini vurgulamıştır. İnsanin doğuştan din duygusuna sahip olduğu dinler tarihi, din sosyolojisi, din psikolojisi ve din eğitimi alanında yapılan inceleme ve araştırmalar ile de ispatlanmıştır.

Eğitim ;en genel anlamıyla ,insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir.[2] Yetişmekte olan gençler  birçok eğitim sürecinden geçerek hayata hazırlanırlar. Dolayısıyla eğitim, bireyin bütün hayatı boyunca devam eder.[3] Kişi yaşadığı sürece çevresiyle etkileşim içindedir. Çevresindeki değişiklikler kişiyi doğrudan etkiler. Bu değişikliklere karşı tepkisiz kalmak mümkün olmadığı için değişen durumlara göre insan davranış şekli geliştirebilmelidir. İşte eğitim ,değişen  şartlarda  problemleri artan insanın yardımına koşar.[4]

İnsan doğumundan itibaren biyolojik , psikolojik ve sosyolojik yönden gelişme içine girer  ve böylece onun bu yeni oluşumlar karşısında bazı problemleri ortaya çıkar. Özellikle gençlik çağında bu problemlerin daha da yoğunlaştığı görülür.[5] Gençlik çağındaki problemlere ilaveten bu gün gençliğimizin başka problemleri olduğu da bir gerçektir .Bu gençlerin maddi ve manevi problemlerine çözüm aranmalıdır. Onların genel eğitimleri  yanında  yeterli ve doğru bir din eğitimi almaları ,bazı sorunların giderilmesinde etkili olabilir. Onlara verilecek din eğitimi ,onların yaşantılarına olumlu yönde etki edebilecektir. [6]

Nev-i insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyete ait yeteneklerini geliştirebilirler. Yoksa, elîm endişeler içinde, kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla, haylaz bir hayatı tercih edecektir. Çünkü , her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki; hayatı ve aklı o biçareye azap aleti ve işkence edeceği zamanda, ahiret imanının dersiyle, görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der: “Bu kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyf eder, gezer. Ve validem öldü, fakat rahmet-i ilâhiyeye gitti, yine beni Cennette kucağına alıp sevecek. Ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim.” diye insaniyete lâyık bir tarzda yaşayabilir.

Nev-i insanın üçten birisini teşkil eden gençler: Duyguları galeyanda, hissiyata mağlup, cüretkâr akıllarını her vakit başına almayan o gençler, ahiret imanını kaybetseler ve Cehennem azabını hatırlamazlarsa , toplum hayatında ehl-i namusun malı ve ırzı ve zayıf ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bazı, bir dakika lezzeti için bir mesut bir hanenin saadetini mahveder ve bu suçu sebebiyle hapiste dört-beş sene azap çeker. Canavar bir hayvan hükmüne geçer. Eğer ı ahrete iman  onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır; “Gerçi devletin emniyet kuvvetleri  beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat , Cehennem gibi bir zindanı bulunan bir Padişah-ı Zülcelâlin melâikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı ,hatalarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim ve vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım.” diye birden, zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar.

Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer ahrete iman o büyük aile efradında hükmetmezse; güzel ahlâkın esasları olan ihlâs, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakârlık, rıza-yı ilâhî, sevab-ı uhrevî yerine garaz, menfaat, sahtekârlık, hodgâmlık (kendini beğenmişlik) , tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. zâhirî asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manaları hükmeder; o hayat-ı şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kuvvetliler zulme, ihtiyarlar ağlamağa başlarlar.

Buna kıyasen, memleket dahi bir hanedir ve vatan dahi bir millî ailenin hanesidir. Eğer  ahrete iman bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve yardımlaşma ve hilesiz hizmet ve samimi sosyal ilişkiler ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o toplum hayatında yayılmaya başlar. Çocuklara der: Cennet var, haylazlığı bırak. Kur’an dersiyle dikkatli olmaya çağırır. Gençlere der: Cehennem var, sarhoşluğu bırak, aklı başlarına getirir. Zalime der: Şiddetli azab var, tokat yiyeceksin; adalete başını eğdirir. İhtiyarlara der: Senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimî bir uhrevî saadet ve taze, bâki bir gençlik seni bekliyorlar. Onları kazanmağa çalış; ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz’î ve küllî her bir taifede hüsn-ü tesirini, güzel tesirini gösterir, ışıklandırır. İşte ahrete imanın binler faydalarından işaret edilen beş-altı numunelerine diğerleri kıyas edilse kat’i anlaşılır ki; İki cihanın ve iki hayatın saadetinin kaynağı  yalnız imandır.[7]

Gençlere; başlarına her zaman gelebilecek üzücü, travmatik olayları anlayıp anlamlandırabilmeleri için ,yaratılış ,yaşamın gayesi,kader gibi onları birinci derecede ilgilendiren dini ,imani konularda tatmin edici bilgiler verilmesi gerekir.Bu tür bilgiler ,onların hayata intibaklarını kolaylaştıracak ,kendileri ve çevresiyle uyumlu ve barışık tutum geliştirmelerine yardım edecektir.

Gençliğe din eğitimi verilmesi zaruridir. Her insanın bir yüce, üstün, aşkın varlığa inanma, ona bağlanma, ona dayanma ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç gençlikte en fazladır. Onlara dini eğitim verecek insanların dini eğitimin yanında, özelliklere gençlere yönelik psikoloji, pedagoji, sosyoloji gibi konularda ilave eğitimlerle desteklenmiş olmaları gerekmektedir. Bu konuda  Milli Eğitim Bakanlığına , Üniversitelere, Diyanet İşleri Başkanlığına büyük görevler düşmektedir. Özellikle sadece bu alanda faaliyet gösteren fakülteler, gençlik ve din eğitimi konusunda uzman insanlar yetiştirmelidirler. Çünkü diğer ihtisas alanlarında olduğu gibi, gençlere yapılacak eğitimin de , bilimsel ve ihtiyaca yönelik,  uygun metodlarla yapılması faydayı beraberinde getirecektir.

 


[1] Secde suresi, 7-9

[2] Fidan , Nurettin- Erden ,Münire, Eğitime Giriş, 4. bsk. ,Meteksan Matbaacılık,Ank. S.12

[3] Varış,Fatma,”Editör” Eğitim Bilimine Giriş,Atlas Kitabevi,Konya,1994,s.9

[4] Başaran ,İbrahim Ethem,Eğitime Giriş,Kadıoğlu Matbaası,Ank,1994,s.23

[5] Yörükoğlu ,Atalay,Gençlik Çağı ,İst,1993,s.233-234

[6] Demir,Orhan,Yetiştirme Yurdu Gençliği ve din eğitimi ,Düşünce Kitabevi,İstanbul,2004, s. 6

[7] NURSİ, Said, İman – Küfür Muvazeneleri, Zehra Yayınevi,2005,s.199-200

Youth and Religious Education

People just do not consist of the body. People as different from the other entity has a spiritual aspect. Kotow suresi 7-9. Allah created human topraktan ayetlerde After forming her own spirit and can give the blow was expressed. This spirit has a divine human, psychological, mental features, intelligent, thinking, believing, learning, teaching, the worship, the civilizations to the history that the past with the future, under the assurance has been an asset to the area. Human, material (biological) needs to meet the need in various ways, it is difficult to meet the spiritual needs. Spiritual needs at the beginning of love, to trust, to believe the most important income. Here on earth other people over assets and the feature that separates the owner and believe that is an asset.

People connected with trends and asylum is an asset. These trends safety, trust, tolerance, protection, shelter, see Kabul, I like the basic needs of people in between takes. People to connect because of their weakness and the sense of refuge from all things, depending on the above, will lead to a strong presence. This is the basis for Yöneliş religious feeling is one of the elements. The biggest saver, as the safest refuge in Allah, seek refuge in him and the people who connect, trust, tolerance, protection, shelter, see Kabul, I will resolve the basic emotional needs.

Henri Bergson “science, the arts community in the past there has been lack of people. Now there is. But there has been absolutely atheistic society,” he stressed the importance of credibility. The religion of people have the innate sense of the history of religion, sociology of religion, religion and religious education in the field of psychology and research with the examination has been shown.
Education; the most general sense, human culture is a process according to specific purposes. Many of the educational process to educate young people who are prepared through life. Therefore education, will continue throughout the individual’s whole life. People have lived as long as the environment changes people directly to interact with içindedir.Çevresindeki against changes etkiler.Bu be unresponsive to changing conditions is not possible according to the form of human behavior geliştirebilmelidir.İşte education, the changing conditions of the growing problem of people will help.

Since the birth of human biological, psychological and sociological aspects into the development so that these new developments and some problems in the face of this problem of teenage çıkar.Özellikle further concentration is seen. Youth age in addition to the problems of our youth these days is another problem that is also a fact. These young people financial and moral problems aranmalıdır.Onların general education as well as adequate and accurate receiving religious education, some problems in olabilir.Onlara be effective religious education, to their lives in positive direction will be able to influence. —

Nev-i one of the four people who represent children, the Hereafter will believe in the humane and can enhance the capabilities for insaniyet. Otherwise, I fear for the self to sleep and forget with childish toys, nothing will prefer a life. Because, every time around it like the children to kill her gentle Dimage and future long desire taşıyan weak heart and soul mukavemetsiz in such an effect makes that life and disenchanted it into wretched punishment instrument of torture, and will in time, the Hereafter believe the course, you do not see the toys in them are stored feel that the concerns over the width of a joy and says: “This is my brother or my friend died. Was a bird of paradise. Us to better keyf, gezer. And my mother died, but went ilâhiyeye mercy-i still love me in heaven and to take arms. And I’ll see that compassionate mother. “I can live in a style insaniyet deserve.

Nev-i man of three one represents the young people: feelings of rage, the hissiyat the loser, daring mind every time the do not get that young people, who believe the Hereafter lost and if the punishment of Hell, remember not the society in the life of people-i honor of the goods and chastity and the weak and elderly of the comfort and dignity is at stake remains. Some, a happy one minute taste of a field and that happiness is ruined because of criminal punishment of five years in prison four-taking. Provisions of the beast into an animal. If you come to the rescue, but his ahrete believe, is the quick mind, “Although the state’s safety forces do not see me and I kept them. But, hell of a prison that has seen me, and Sultan-ı Zülcelâlin melâikeleri of evil, do I save my error. I am not a vagabond, and I am a passenger vazifedar. I like them I will be old and weak. “Diye one, against the guy wanted to rape a zulmen compassion, one begins to feel veneration.
In each city and its population is a large household. If you believe that ahrete the domination of large families do not efrat; good ethics are essential ihlas, sincerity, virtue, Hamiyet, sacrifices, consent-yı god, instead sevab-ı uhrevî grudge, interest, fraud, hodgâmlık (smugness), tasannu, riya, bribery , takes place in cases like deceived. rations under the public security and insaniyet the meaning of violence and domination anarşistlik is that life is poisoning the noodle. Children in idleness, drunkenness in young people, strong in their persecution, the old start crying.

This analogy, even a country house and home is even a national family households. If you believe ahrete dominating in this large household, but, more sincere and serious reverence and pity, and personal assistance without bribery and honest services and social relations and sincere riyasız gift and without merit and enaniyet size and virtue in the life of the community will begin to spread. Child says: Heaven has turned mischief. Quran lessons to be careful with the call. Young and says: Hell has turned chippy, bring to one’s senses. Zalime says: There are severe azab, slap you eat; justice will tilt your head. The old and says: I was out of the hands of the very highest of all the happiness and bliss, and a permanent fresh uhrevî, a youth care are waiting for you. Try to win them; translates to laugh to cry. This analogy each taifede küll Hüsn-ü cüz’î and the effect, good effect shows is lighting. Here are the benefits of thousands of markers implies ahrete five-six samples of the others are compared to kat’i to understand that the source of two world and two of the happiness of life is faith alone.

Young people; happened can not be always sad, traumatic events can understand and explain the creation, purpose of life, such as the fate of them are interested in the religious, imani on satisfactory information to be given gerekir.Bu kind of information, their life, making it easy for them to adapt themselves and the environment and compatible with the peace attitudes will help to develop.
Youth to be given religious education is indispensable. Every man a lofty, high, love to believe in existence, for connecting to it, it is based on need. This is needed at youth. People give them religious education with religious education, for young people features psychology, pedogoji, such as sociology, must be supported by additional training. In this regard, the Ministry of National Education, Universities and Religious Affairs to the tasks düşmektedir.Özellikle only in this field school activities, youth and religious education expert yetiştirmelidirler.Çünkü other people in the area of specialization, as do young people in education, scientific, and the need for appropriate methods will bring benefits to be done.

Yorum Ekle