Cehalet, zaruret, (fakirlik), ihtilaf

Son günlerde her yeni gün tüyler ürperten bir vahşetle karşılaşıyoruz. Bir genç evinde testere ile kız arkadaşını doğruyor.

Bir otobüs yolcusu birden ayağa kalkıp öndekinin boğazını kesiyor.

Bir elti maske takıp diğerini altınları için bıçak darbeleriyle öldürüyor.

Bir baba ağladığı için bebeğini duvara çarpıyor.

Bir “anne” internet aşkıyla kocasına ölüm pususu kuruyor…

Emniyet müdürümüz “yılda 4000 den fazla insan trafik kazalarında ölüyor ,derhal tedbir almalıyız “ diye adeta feryat ediyor.

Neler oluyor bize?

Türkiye’de herkesin  başını iki elinin arasına alıp düşünmesi lazım.

Nasıl bu hale geldik?

Bütün bu cinayetleri işleme rahatlığı veren ne?

Mardin Mazıdağı’ndaki son trajik hadiseye yakından bakalım.

Altısı kardeş 8 insan bir araya geliyor, amca çocuklarının nişanını basıyor.

Yine kendi akrabaları olan insanlara kurşun yağdırıyor.

Çoğu namaz kılarken olmak üzere 22 erkek öldürülüyor.

Yan odaya geçilip, 3’ü hamile 16 kadın ve 6 çocuk katlediliyor.

İnsanların gözü o kadar dönmüş ki, vurulanlar tek tek “hayatta kalan var mı?” diye kontrol ediliyor.

Nefes alan varsa, o da vuruluyor.

13 yaşında katliamdan kurtulan bir kız çocuğu, alnından vurulan 5 yaşındaki kardeşlerinin gözleri açık hayata veda ettiğini anlatıyor.

Anne ve babaları vurulan 48 çocuk artık yetim, artık öksüz…

Ömür boyu başlarına gelen bu travmaların ağırlığıyla yaşayacaklar.

Bediüzzaman Said Nursi 1900 lü yıllarda içerisinde doğup büyüdüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini özellikle gezmiş ve bölgeyle ilgili tespitlerde bulunmuş ve tedavi yollarını göstermiştir. Bu tespit ve tedavi yollarını Münazarat isimli kitabında bulabiliyoruz.

Bizim düşmanımız, “cehalet, zaruret, ihtilaftır”. Bu üç düşmana karşı “san’at, marifet, ittifak” silahıyla cihad edeceğiz.

Buradaki cehalet, hem dine hem fenne bakar. “Milletin kalp hastalığı zaaf-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabiliriz” Çünkü insanımız fenni fazla bilmediği gibi dininin de yabancısıdır. Buna karşı, marifet ve ilim silahı ile karşılık vereceğiz.

Hakiki eğitim insanın hem kalbine hem aklına hitap etmelidir. Gelecek bir saadet sarayı olacaktır ve bu sarayın tahtı gerçeklerden ve maariften, ilim ve eğitimden oluşacaktır. Bediüzzaman eğitimden ne anladığını, “Aklın nuru fünun – u medeniyedir. Kalbin ziyası ulum – u diniyyedir. İkisinin birleşmesiyle hakikat ortaya çıkar ve talebenin himmeti kanatlanır. Birinin – fenlerin – yokluğundan taassup ve taklit, diğerinin yokluğundan inkar ve şüphe doğar’ sözüyle ifade eder.

İhtilaf, ittifakın zıddıdır. Aslında tüm Müslümanları birbirine sımsıkı bağlayacak nurani bağlar dinimizde var iken bunların bilinmemesi veya bilenlerce de uygulanmaması sebebiyle, İslam alemi birbirine yabancı hatta bazen düşman hale gelmiştir. bu nedenle, İslam dinindeki kardeşlik bağlarını artırıcı unsurları aramızda yaymak ve kuvvetli bağlar kurmalıyız.

Sanattan kastın sanayi ve teknoloji olduğu anlaşılıyor. Keza eskilerin zanaat dedikleri belli bir alanda usta olmak da buna dahil edilebilir. zaruret ve fakirliği de sanat silahı ile mağlup edeceğiz.

Evet. Bu günden sonra bence özellikle eğitim ve adliyeden başlamak üzere tüm sistemimizi tekrar gözden geçirme zamanıdır. Çünkü bu sistem sağlıklı ürünler vermiyor. Baştan sona taranarak, güncellenerek, temizlenerek yeni bir sistem inşa etmek durumundayız.

Yoksa bu köşelerde daha çok vahşet haberlerini yorumlamak zorunda kalacağız.

Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar

Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.

Ignorance, poverty, disputes

Every new day in the last few days against violence is a hair-tingling. A young girl at home with his friend, saw to cut.

Passengers than a bus stand and follow the front is cut throat.
Another gold for a sister-in-law wearing a mask and kills with the knife blow.
A father hit the wall crying baby is to

A “mother” is the establishment of a wait for the death of her husband to love the internet …
Our safety director “of more than 4000 people a year die in traffic accidents, and should take immediate measures,” he is almost cry.
What is happening to us?
In Turkey, everyone in the head between two hands and should be considered.
How did it become?
What all these killings machining give comfort?
Let’s look closely at the recent tragic events Mazıdağı’ndaki Mardin.
8 people are coming to a six brothers, uncle of the children is getting engaged.
However, people with relatives in their own lead to volley.
Most of the 22 men killed while praying is.
Will go into the next room, 3 pregnant women and 16 children 6 to slaughter.
So back in the eyes of people that are hit single “Is there life left?” I will check.
If you have breathing space, he is shot.
13 years old daughter of a survivor from the massacre, the received pulses from the eyes of the 5-year-old brother’s farewell to life is clearly explained.
Mother and father of 48 children are now orphans application, now an orphan …
Their lifetime will live with the weight of this trauma.
Said Nursi was born in 1900 in Bediüzzaman lü and the growth of Eastern and Southeastern Anatolia regions, especially related to travel and regions have made detection and treatment have shown ways. It has been found in the book and can find tadavi ways Münazarat.
Us, our enemy, “ignorance, zaruret, is of conflict”. Against these three enemies “san’at, cunning, alliances” with the gun will be jihad.

The ignorance, and will look at religion and science. “Nations of the heart disease is a weakness-the religious. You can find fitness with reinforcements “Because people do not know as much scientific Our religion is foreign. However, the skill and knowledge will give money and weapons.

Both heart and mind of people in genuine education must be addressed. The future will be a palace of happiness, and this palace is the throne of truth and Maarif, knowledge and training will occur. What is Bediüzzaman training, “the light of mind Fünun – u civilized real. Your heart is ziya ulum – u diniyyedir. Two out of the merger and demand that the truth is Himmet the wing. One of the – of science – in the absence taassup and imitation, and the other in the absence of denial and doubt is born ‘refers to the question.

Violence, the alliance is the opposite. In fact, all Muslims will connect to each other firmly in our religion there is nurani ties or knowledge of them is not known because of the application, sometimes even hostile Islamic world has become alien to each other. therefore, increasing the bonds of brotherhood in Islam spread among the elements and should establish strong ties.

Art and technology, as I understand the intent of the industry. Similarly in a specific area that the old masters of the craft also can be included as well. and poverty of the art weapons zaruret will be defeated.

Yes. After this day, I start from the judiciary, especially education and the time to review all of our systems. Because this system does not provide healthy products. By scanning from start to finish, to update, to build a new system have been cleaned.
Or, more violence in the corners will have to interpret the news.

Date of recurrence are described as
If you would be admonished No recurrence.

Yorum Ekle