Kadim zamanlardan bugüne varlık alemi 3 ana bölümde ele alınır.

Metakosmos, aşkın varlığımız Rabbimiz,

Makrokosmos, değişmeyen kanunların var olduğu kainat (sünnetullah),

Mikrokosmos, metakosmos yani aşkın varlık Yüce Allah ile makrokosmos kainat(sünnetullah) bağlantısı kurmakla görevli irade sahibi insan.

İnsanın ahsen-i takvimde yaratılması bütün kainattan süzülmüş ve onları temsil kabiliyetine haiz olması anlamına geliyor.

İnsan makrokosmosu ne kadar iyi tanırsa metakosmosu o kadar iyi tanır.(tümden gelim/burhan-ı limni)

Yine insan metakosmosu ne kadar tanırsa makrokosmosu o kadar iyi anlar.(tümevarım/burhan-ı inni)

Bu meta ve makroyu anlaması içinde kendini çok iyi anlaması gerekiyor.

Metakosmos mikrokosmosun kendisini tanıyıp, bulacağı bütün işaretleri/alametleri makrokosmosa itina ile “kişiye özel” bir biçimde yerleştirmiş.

Akıl ve kalb kumandasında fikri ve duygu dünyasını çalıştıran mikrokosmos makrokosmostaki bütün şifreleri çözecek ve metakosmosa ulaşacaktır.

Teemmel sutur’al-kainat! Feinneha minel mele’il-a’la ileyke resail

Kainatın satırlarına dikkatle ve ferasetle bak! O zaman onların en yüce makamdan sana özel mektuplar olduğunu göreceksin.

Bu anlamda Kur’an-ı Kerim kainattan/makrokosmostan gelen mesajları dönüştüren, manaya döken, çeviren bir modemdir.

Makrokosmos/kainattan bize gelen bilgilerin en incesine kadar şifresini çözerek akıl ve kalbin istifadesine uygun hale getirir.

Bu yönüyle Kur’an-ı Kerim amaç değil araçtır.

Kur’an-ı Kerim’in misyonu; mikrokosmos olan bizlerin makrokosmosu/kaninatı/sünnetullahı

hangi yol ve metotlarla anlayıp metakosmosa ulaşacağımızın yollarını tarif etmektir:

“Allah’ın rahmetinin eserlerine ibret nazarıyla bir bak. Arzı, toprağı ölümünün ardından nasıl canlandırıyor. İşte, ölüleri de kesinlikle, genetik şifreleri harekete geçirilerek hayat verilen toprak gibi diriltecek. O’nun her şeye gücü kudreti yeter.” Rum, 30/50.

Metacosm/Macrokosmos/Microcosm

The realm of existence from ancient times to the present is discussed in 3 main sections.

Metacosmos, our transcendent being, our Lord,

Macrocosm, the universe in which unchanging laws exist (sunnetullah),

Mikrokosmos, metakosmos, the transcendent being, the person with willpower who is tasked with establishing a connection between the Almighty God and the macrokosmos universe (sunnetullah).

The creation of man in the ahsen-i calendar means that he has been filtered from the whole universe and has the ability to represent them.

The better a person knows the macrocosm, the better he knows the metacosm.(deductive/burhan-ı limni)

Again, the more a person knows the metacosm, the better he understands the macrocosm.(induction/burhan-ı inni)

In order to understand this meta and macro, he needs to understand himself very well.

Metakosmos recognizes the microcosm itself and places all the signs/signs it will find in the macrocosm in a “personalized” manner.

The microcosm, which operates the intellectual and emotional world under the command of the mind and heart, will solve all the codes in the macrocosm and reach the metacosm.

Teemmel sutur’al-kainat! Feinneha minel mele’il-a’la ilayke resail

Look carefully and with insight into the lines of the universe! Then you will find that they are private letters to you from the highest authority.

In this sense, the Qur’an is a modem that transforms, interprets and translates messages coming from the universe/macrocosm.

It decodes the information coming to us from the macrocosm/universe down to the last detail and makes it suitable for the benefit of the mind and heart.

In this respect, the Qur’an is a tool, not a goal.

Mission of the Quran; the macrocosm/caninat/sunnatullah of us who are the microcosm

it is to describe the ways and methods by which we can understand and reach the metacosm:

“Look at the works of Allah’s mercy as an example. How his supply revives the land after its death. Here, he will certainly resurrect the dead, like the earth, which is given life by activating the genetic codes. He is all-powerful.”

Rum, 30/50.