Ne kadar “SMART”ız (aklımızı kullanıyoruz),ya da ne kadar SÖKES

Yaşadığımız alemde “bilim” denen bir disiplinin olması bir düzenin , intizamın, ölçünün olduğu içindir. Kainatta zerreden seyyareye ,küçük-büyük her şey bir ölçü, bir mizan, bir denge içerisinde yaratılmıştır. ”Göğü yükseltti ve mizanı (ölçüyü) koydu. (Rahman, 55/7)

Bu ölçü kainatın en “akıllı, zeki” varlığına şu dersi veriyor: “Aklını kullan, her yaptığın işi bir ölçüyle mizanla yap”. diyor. Kuran-ı Kerim 800 den fazla ayetinde ya direk ya ima ile aklımızı kullanmamızı emrediyor. Ölçüsüz hiçbir işte başarıyı yakalayamazsın. Sünnetullah ölçü, mizan üzre. Ve Allah’ın sünneti (kanunları) asla değişmez. Kim başarı, muvaffakiyet istiyorsa sünnetullaha uygun hareket etmelidir. Yoksa dönen çarkların aksine hareketle altında ezilir.

Yabancıların SMART ismini verdiği bizim dilimize SÖKES diye uyarladığımız bir formül var. Bu formül mühendisin kumpası, doktorun stetoskobu, yazarın kalemi gibi her insanın elinde bir alet, edevat anahtar olarak bulunmalıdır. Bu tüm hareket ve sözlerimizde tüm fiillerimizde bize yardımcı olmalıdır. Bu ölçüyü biraz açalım:

İngilizce                                                                 Türkçe


S      Spesifik   : Özel, belirli sınırları kesin çizilmiş                                S

M      Make      : Ölçülebilir                                                                    Ö   

A      Avalaible  : Kabul edilebilir                                                           K

R      Reel       :  Gerçeklere  uygun, hayali olmayan, elde edilebilir    E

T      Time      :  Zamanı, süresi belli olan                                              S

Bu formül biz doğulu toplumların çok fazla alışık olmadığımız oysa müntesibi olmaktan mutluluk duyduğumuz dinimizin temel esaslarını içinde taşıyor. Yukarıdaki formülde ölçü olarak verilen tüm hakikatlerin Kuran-ı Kerim’den delillerini bulabiliriz.

Mesleği ne olursa  olsun her kadın ve erkeğin yaşamında bu formülü temel almalıdır. Temmuzun ikinci haftasında Cuma namazında hutbede hoca efendi Kuş Gribinde, Tavuk Vebasından bahisle bu hastalıktan korunma yollarını anlatıyor ve tüm hutbeyi bu konuyla bitiriyor.

Toplumumuzda sözü eline alan bırakmıyor, tüm sohbet ortamlarımız “avcı kahvesi “ gibi. Tıpla hiç alakası olamayan bir vatandaşımızın bir hastalıkla ilgili teferruatlı sunumunu sohbet meclisindeki doktorumuz yüzü kızararak dinliyor. Efendi hastalığı anlatırken “gerçi doktor bey de var ama “ ara cümlesini de ihmal etmiyor.

Bu gün her şeyin bir disiplini bir bilimi var. Bilim , disiplin ; asırlarca üst üste konulmuş tecrübelerle oluşmuş bir sistematikten oluşuyor. Her şeyin bir ölçüsü, her işin bir formülü var. Ölçülü olmazsa deva, derman değil zehir oluyor.

O halde şuurlu, aklını kullanan bir insan her yaptığı işte ,her söylediği sözde bu formülü uygulamalı, ölçülü hareket etmelidir.

Çünkü insan “Bilmediğin bir şeyin ardına düşme, çünkü kulak, göz ve gönül, bunların hepsi yaptığı işten sorumludur. ”(İsra, 17/36).

How “SMART” track (we are using our minds), or how much “SÖKES” We’re working.

World “science” of trying to have a level of discipline, of intizam, that is for the measure. Motes in the universe to the planet, everything a small-large extent, a balance, a balance has been created within. “Gok was higher and the Balance (size) was placed. (Rahman, 7)

This measure of the universe the “smart, intelligent” entity provides the following courses: “Use your mind, you all do the job with a degree with mizan”. he says. Kuran-ı Kerim more than 800 either directly or implied in the verse and has ordered us to use our minds. You can not win any job Unconscionable. Sünnetullah measure, mizan üzre. And circumcision is of God (the law) does not change ever. Kim success, wants muvaffakiyet Unlike sünnetullaha with appropriate actions under etmelidir.Yoksa wheel is rotating.

SMART name Alien verdiği a formula we have adapted our language as our SÖKES. This formula of the encompass engineering, the doctor’s stethoscope, the author’s pen as a tool in the hands of every person, as edevat key verbs in all bulunmalıdır.Bu help us all in action and words should let us open a bit extent:

English Turkish

S Specific: Private, specific, precise boundaries drawn S

M Make: Measurable Ö

A avalaible: Acceptable K

R Reel: according to real, not imaginary, can be obtained using E

T Time: Time, duration of certain S

This formula we are not accustomed to so much of eastern society to be happy but we müntesip basic principles of our religion is in the stone. In the above formula as the measure of all truth Kuran-ı Kerim can find from the evidence.

Regardless of the profession in the life of every woman and man should be the basis of this formula. Friday prayer sermon in the second week of July in the master teacher in the bird flu, Chicken Plague protection from this disease with the bet way to describe all the sermon and ends with this issue.

Do not leave these areas in our society in the hands, all chat and “hunter coffee such as”. No relevance to medicine can not be a disease of our citizens with a sophisticated line serving our chat blush the council is listening to doctors. While describing the master disease “though the doctor there, guys, but” does not neglect one search phrase.

These days everything has a science discipline. Science discipline, with experience, has been placed on top of asırlarca from a systematic thing oluşuyor.Her a degree, her work is not a formula var.Ölçülü continue, not cure is poison.

Şuurlu Then, using the human mind that every job, alleged that the formula applied here said, should sober act.

Because people “do not know anything after the fall, because the ears, eyes, and hearts, they are responsible for all the work.” (İsra, 36).

Yorum Ekle