Hüdhüd:“Senin bilmediğin bir şeyi biliyorum.”/Hoopoe:“I know something you don’t know.”

Kur’an-ı Kerim her kıssası, her ayeti, her harfi, kelimesi hatta tecvid kurallarıyla mucizedir ve ders verir.

Zerre miskal hayırdan bahsederken izhar kuralıyla hayrı, güzelliği gösterin, yayın, anlatın derken;

Zerre miktar şerden bahsederken ihfa kuralıyla şerri örtün, gizleyin, yaymayın emrini verir.

Kıssaları hisse almak için isteyenlere mükemmel öğütler sunar.

Hz. Süleyman ve Hüdhüd kuşu arasında geçen konuşma günümüz insanı çok önemli bir gerçeği dikkat çeker.

Bir parça akademik, idari veya siyasi makama gelen hemen havalanıyor günümüzde…

Gurur, kibir, ego bütün çağların rekorlarını çoook geride bıraktı.

“Ben bilirim, ben yaparım, ben konuşurum, ben, ben, ben…”

Kim Hz. Süleyman(a.s.)’dan fazla bilebilir?,

Kim Hz. Süleyman(a.s.)’dan fazla güç ve otorite sahibi olabilir?,

Kim Hz. Süleyman(a.s.)’dan fazla zengin olabilir….?

Cebbar olan Allah bizlere o Süleyman kulu ve peygamberi üzerinden ders veriyor.

Acizsiniz, zayıfsınız, cahilsiniz, yetersizsiniz…

“Çok geçmeden Hüdhüd/İbibik geldi. “Ben senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sebe’den sana doğru ve önemli bir haber getirdim.” dedi. Neml, 27/22.

Hz. Süleyman Hüdhüd’e;

Kızmadı,

Onu azarlamadı,

“Sen benimle nasıl konuşuyorsun?” demedi,

“Sen kimsin?” diye çıkışmadı,

“Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diye bağırmadı,

“Haddini bil!” şeklinde çemkirmedi,

“Defol” diye kovmadı,

“Çık dışarı” diye horlamadı,

“Temas yok!” sözüyle onu aşağılamadı…

“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme, çünkü sen ne yeri delebilir ve ne de boyca dağlara ulaşabilirsin.” İsra, 17/37.

Rabbim bizi topraktan yarattı.

“Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol” diyor Hz. Mevlana Celaleddin Rumi.

Gönlünü toprak gibi tutanların kendilerine gelen her şeyi tevazu ile kabul eder ve en güzel ürünlerle kendini ve çevresini cennete çevirir.

Sen sevgi tohumlarını önce kendi gönlüne sonra çevrendeki toprak gönüllülere ek!

Göreceksin oralarda umulmadık çiçekler açacak.

Allah Elçisinin yaptığı tam olarak buydu:

“Ey peygamber! Allah’ın rahmeti sebebiyle sen onlara yumuşak davrandın. Eğer onlara karşı kırıcı ve sert olsaydın, çevrenden dağılır giderlerdi. Artık onları bağışla ve affedilmeleri için dua et. Toplumu ilgilendiren her konuda onlara danış, görüşlerini al; sonra bir hareket şekline karar verince de, Allah’a güven. Çünkü Allah, kendisine güvenip, dayananları sever.” Al-i İmran, 3/159.

Lütfen!

Sözlerimize dikkat edelim.

Ebediye açılan bir dua veya beddua kapısını açmak ya da açmamak ağzımızdan çıkan sözlerimize bağlı.

Bir söz ki bir gönlü bir ömür bahtiyar eder,

Bir söz ki bir gönlü bir günde ihtiyar eder.

Hoopoe: “I know something you don’t know.”

Every story, every verse of the Quran, every letter, every word, even with the rules of tajvid, is a miracle and gives lessons.

While talking about zerre miskal goodness, show, broadcast and tell goodness and beauty with the rule of manifestation;

While talking about the smallest amount of evil, he gives the order to cover, hide, and not spread the evil with the rule of obedience.

It offers excellent advice to those who want to buy stocks of stories.

Hz. The conversation between Süleyman and the Hüdhüd bird draws attention to a very important fact for today’s people.

A piece of academic, administrative or political office immediately takes off today…

Pride, arrogance, ego far surpassed the records of all ages.

“I know, I do, I talk, I, I, I…”

Who is Hz. Can he know more than Solomon (a.s.)?

Who is Hz. Can he have more power and authority than Solomon (a.s.)?

Who is Hz. He can be richer than Solomon (a.s.)….?

Almighty Allah teaches us through that servant of Solomon and his prophet.

You are helpless, weak, ignorant, incompetent…

“Not long after, Hüdhüd/Hoopoe arrived. “I learned something you didn’t know. I bring you true and important news from Saba.” said. Humid, 27/22.

Hz. To Süleyman Hüdhüd;

She didn’t get angry.

He did not scold her,

“How are you talking to me?” he didn’t say,

“Who are you?” he didn’t say,

“Do you know who I am?” he didn’t shout

“Know your place!” it didn’t snap in shape,

He didn’t fire him by saying “Get out”,

He didn’t snore, “Get out”

“No contact!” He did not insult her with his words…

“Do not walk proudly on the earth, for you can neither pierce the earth nor reach mountains in height.” Israel, 17/37.

God created us from earth.

“Be like the earth in humility and humility,” says the Prophet. Mevlana celaleddin Rumi.

Those who hold their hearts like earth humbly accept everything that comes to them and transform themselves and their surroundings into heaven with the most beautiful products.

You plant the seeds of love first in your own heart and then to the land volunteers around you!

You will see that unexpected flowers will bloom there.

This is exactly what the Messenger of Allah did:

“O prophet! By the mercy of Allah, you were gentle with them. If you were harsh and harsh towards them, they would scatter from your surroundings. Now forgive them and pray for their forgiveness. Consult them on all matters concerning the society, get their opinions; Then when you decide on a course of action, trust in Allah. For Allah loves those who put their trust in Him.” Al-i Imran, 3/159.

Please!

Let’s be careful with our words.

Whether or not to open the door of a prayer or curse that opens to eternity depends on the words that come out of our mouths.

A word that makes a heart happy for a lifetime,

A word that makes a heart grow old in a day.

Yorum Ekle