Fitne uykudadır. Onu uyandırana Allah lanet etsin (Hz. Muhammed s.a.v.) / Fitna is asleep. May Allah curse those who wake him up. Hz. Muhammad (s.a.v.)

Kuran’ı Kerim ‘fitne’ için ‘el fitnetü eşeddi min-el katl: fitne katilden (öldürmekten) daha ağır, tehlikeli, şiddetli bir günahtır’ der. (Bakara, 2/191)

Fitne; ömrümüzün sonuna kadar tabii olduğumuz imtihanın en zor en çetin, en girift ve tehlikeli kısmıdır.

Fitne tam anlamıyla en zor imtihan demektir. Anarşi, bozgunculuk, günah, şirk, bela ve daha başka manalara gelirse de, ekseriya bölücülük, bozgunculuk anlamında kullanılır. Abdülgani Nablusi hazretleri buyuruyor ki:(Fitne, Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir.) [Hadika]

Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için uğraşan insanlar çoğu zaman münafıklardır. Bazen münafıkların bu fitne ateşine ‘dinde hassas muhakemeyi akliyede zayıf’ bazı saf Müslümanlarda ateş taşırlar.

Bu sebeple Kuranı Kerim hemen başlangıçta kâfirlerden 2 ayetle bahsederken, münafıkları 12 ayetle tarif etmiştir.

Bediüzzaman bu soruyu sormuş ve cevabında şu hakikate dikkat çekmiştir: Düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur, kandırıcı olursa daha habis olur, aldatıcı olursa fesadı daha şedid olur, dahilî olursa zararı daha azim olur. Çünkü, dahilî düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır; haricî düşman ise, bilakis, asabiyeti şiddetlendirir, salabeti arttırır. Nifakın cinayeti, İslâm üzerine pek büyüktür. Âlem-i İslâmı zelzeleye maruz bırakan nifaktır. Bunun içindir ki, Kur’an-ı Azimüşşan ehl-i nifaka fazlaca teşniat ve takbihatta bulunmuştur. İstihza, hud’a, iki yüzyülük, hile, kizb, riya gibi kötü ahlaklar, münafıkta var; kâfirde o derecede yoktur. Bu cihetten, münafıklar hakkında itnab yapılmıştır.

Bu gün Müslümanlar arasında hiç olmadığı kadar fitne tohumları ekilmeye başlamıştır. Uzun zamandır var olma mücadelesi ile kenetlenmiş birbirinin kusurunu görmeyerek kardeşlik içerisinde aynı amaç ve maksada birlikte yürüyen insanlar arasında bu gün farklı fitneler yeşertilmeye çalışılmaktadır. Afganistan’da Müslümanlar bunun en acı örneğini yaşadılar. Bu günkü durumları söze ihtiyaç bırakmayacak kadar ibretler içeriyor.

Kuvvet ve inayet çoklukta değil, ihlasta, uhuvvette ve samimiyettedir. Nice az topluluklar sayıca çok olan topluluklara bu ihlas uhuvvet ve samimiyet sayesinde galip gelmişlerdir.

Bunun önemini verdiği mücadele içerisinde bizzat yaşayarak en iyi gören Bediüzzaman ihlas, uhuvvet, samimiyet, sadakat gibi kavramları mükemmel olarak anlattığı İhlas Risalesi için ‘laakal (en az) 15 günde bir okunmalı’ tavsiyesinde bulunmuştur. Risalenin başlangıcında ‘Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır mânileri olur Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı, ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir İhlası kıracak esbabdan; yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz.

Hazret-i Yûsuf Aleyhisselâm اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى demesiyle, nefs-i emmâreye itimad edilmez Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve mânileri defetmek için, gelecek düsturlar rehberiniz olsun’ der ve 4 düsturla ihlaslı amele dikkat çeker. Birinci düstur da ‘Amelinizde Rızâ-yı İlâhî olmalı Eğer O râzı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse te’siri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabûl ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk’ın rızasını esas maksad yapmak gerektir’ der.

İkinci düstur da ‘Bu hizmet-i Kur’aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıbta damarını tahrik etmemektir Çünki, nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez; bir gözü…’ Şeklinde devam eder. ( Lemalar, 21. Lema )

‘Büyük adamlar fikirleri, orta adamlar olayları, küçük adamlar kişileri konuşur. ’Bu coğrafyada yaşayan her Müslüman özellikle engin tarih ve geçmişine bakarak derin düşünmek zorundadır. Bizler 1683 II. Viyana yenilgisinden bu güne üst üstte yenilgiler tatmış, 20. asrın ilk çeyreğinden itibaren toparlanmaya çalışan ve bu asrın başından itibaren çıkışa başlamış ve hızla tırmanan bir toplumun mensuplarıyız. Her açıdan bu gün dünden daha iyi yarından eksik.

Dolayısıyla birbirimizle uğraşmak, küçük hesaplar yapmak, hizipçiliğe saplanmak, İslam kardeşliğiyle yetinmeyip, farklı şemsiyelere sığınmak, liyakat ve ehliyeti bırakıp farklı asabiye mantıklarıyla yol almaya çalışmak bu süreçte hepimize çok ciddi zararlar verir.

Bizler dünyanın bizden çok şey beklediği ve gerçekten dünyaya her açıdan çok şey verebilecek dini, tarihi ve kültürel zenginliğe sahip insanlarız. Bu şuur ve bilinçle özellikle şu yaşadığımız hassas süreçte sözlerimize, hareketlerimize dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Afganistan yakın tarihini hatırlatıyor, fitnenin, ayrılığın, kuvvetimizi, rüzgârımızı yok edeceğini bildiriyor herkesi sorumlu olmaya davet ediyorum.

Nimete şükrün çoğu zaman musibete sabırdan daha zor olduğu ve nimet şükrü görmediği zaman alındığı Kuran-i bir realitedir.

Ve yine unutmayalım ki musibet geldiğinde sadece zalimleri değil zalimlerin yaşadığı toplumdaki herkesi yakar…

Fitna is asleep. May Allah curse those who wake him up. Hz. Muhammad (s.a.v.)

The Qur’an, Kerim says, ‘hand fitnet was equal for’ fitna ‘min-hand killer: it is a heavier, dangerous, violent sin than fitna (killing). (Baccarat, 2/191)

Fitna; It is the hardest, hardest, most intricate and dangerous part of the test we are subject to until the end of our life.

Fitna is literally the most difficult test. Although anarchy means defeatism, sin, shirk, trouble, and other meanings, it is often used to mean separatism and defeatism. Abdülgani Nablusi states that: (Fitna means separatism among Muslims, to put them in distress, harm, sin, to provoke people to revolt.) [Hadika]

People who strive to bring mischief among Muslims are often hypocrites. Sometimes, the hypocrites carry fire to some pure Muslims, who are “weak in mind, sensitive reasoning” to this mischief.

For this reason, the Qur’an immediately mentioned the disbelievers in 2 verses, while describing the hypocrites in 12 verses.

Bediuzzaman asked this question and pointed out the following truth in his answer:

“When the enemy is unknown, it will be more harmful, if it is deceiving, it will be more malignant, if it is deceptive, its mischief will be more harsh, if it is internal, its harm will be less. Because internal enemy distributes force, reduces courage; the external enemy, on the contrary, exacerbates irritability and increases disaster. The murder of discord is very big on Islam. It is the discord that exposes the Islamic world to the earthquake. It is for this reason that the people of the Quran made a lot of practices and follow-ups. There are bad morals such as employment, hud, two centuries, cheating, kizb, riya, in hypocrite; the disbeliever is not at that level. From this point of view, itab has been made about hypocrites. ” (İşarat’ul-Icaza)

Today, more seeds of fitna have started to be planted among Muslims. With the struggle to exist for a long time, different mischiefs are tried to be cultivated among the people who walk together with the same purpose and purpose in brotherhood by not seeing each other’s flaws. Muslims in Afghanistan experienced the most painful example of this. Today’s situations contain enough phrases that will not require a word.

Strength and grace are not in abundance, but in corruption, strength and sincerity. Nice and few communities prevailed over many communities thanks to this ihlas strength and sincerity.

Bediuzzaman, who sees the best by living in the struggle that he attaches to the importance of this, advised “laakal (at least) should be read every 15 days” for the Ihlas Report, where he describes the concepts such as ihlas, uh force, sincerity and loyalty perfectly.

At the beginning of the treatise ‘O brothers! An important and great hope will have a lot of mischievous meanings Demons deal with the terms of that service very much. As you are afraid of snake, scorpion, please.

Hazret-i Yûsuf Aleyhisselâm اِنَّ النَّفْسَ َلاَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ اِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّى, do not rely on naf-i emaran, to pray for you, and to pray for your dignity and naf-i-iam, to pray for you, to enforce and to pray for your dignity and nafs and to pray for you. draws attention.

The first principle is that inizde Your operation must have Rızâ-yı Divine. If he accepts, if all the people refuse, he has no appeal. After he consents and accepts, if he wishes and wisdoms wisdom, he accepts and pleases people, even if you do not want to ask. For this reason, it is necessary to make the consent of Allah Almighty directly for this purpose. “

The second principle is: emek Not to criticize your brothers and sisters in the Quran and not to evoke the vein from the virtue of virtue, because how one hand does not compete in the other hand; One eye continues…. (Lemalar, 21. Lema)

‘Big men talk ideas, middle men events, little men talk people. “Every Muslim living in this geography has to think deeply, especially by looking at his vast history and history. We are 1683 II. We are members of a society that has suffered defeats in a row from the Vienna defeat to the present, trying to recover from the first quarter of the 20th century, and started to exit from the beginning of this century, and is climbing rapidly. In every respect this day is better than yesterday is missing from tomorrow.

Therefore, dealing with each other, making small calculations, getting into factionalism, not being content with the brotherhood of Islam, taking shelter in different umbrellas, trying to move forward with different logic of reason and leaving the license and license will cause serious harm to us all.

We are people with a religious, historical and cultural wealth that the world expects a lot from us and can really give the world a lot in every respect. With this consciousness and consciousness, I think that we need to pay attention to our words and actions, especially in the sensitive process we are experiencing. I remind everyone of Afghanistan’s recent history, that the corruption, separation, our strength, the wind will destroy, and I invite everyone to be responsible.

It is a Qur’anic reality in which gratitude to the blessing is often more difficult than the patience and when the blessing is not given gratitude.

And let’s not forget that when the trouble comes, it burns not only the wrongdoers but everyone in the society where the wrongdoers live.

 

Yorum Ekle