Bir kadın eğitilirse aile, aile eğitilirse toplum eğitilmiş demektir

İki taraf da, ne modern ileri aydın ve ne de gelenekçi, eski dindar aydın, hiç biri gelenekten gelenle İslam’ın getirdiklerini tam anlamıyla birbirinden ayıramıyor.

Niçin bu ikisini birbirindi.

8 Mart Dünya Kadınlar günü farklı etkinliklerle kutlandı. Bir kez daha nüfusumuzun % 50 sini teşkil eden kadınlarımız ile ilgili gündem oluştu. Tabii ki klasik bir söylem olsa da bu günlerde yapılan etkinliklerin, söylenen sözlerin tüm yıla yayılması hepimizin ortak dileğidir.

Bu günlerde genelde kadınların sorunları konuşuluyor. Ben en az sorunları kadar “kadının güçlü yönleri” nin de vurgulanması gerektiğini düşünüyorum.

Ben toplumda ailenin ,ailede de annenin lokomotif güç olduğuna inananlardanım .Bu anlamda kadın bir toplumda en belirleyici ,en önemli faktör bana göre.

Tarihe geçmiş, insanlığa yön veren insanların annelerini araştırdığımızda bunu açıkça görürüz. Evet içinizden geçen itirazları duyuyor gibiyim. Ama tüm sizin örnek olarak vereceğiniz “baba” ları yetiştiren de “anne” lerdir.

Bizler millet olarak kadınlarımızı daima yanımızda bir “eş”, bir “hayat arkadaşı” , birbirimizi tamamlayan bir mükemmel “yoldaş” olarak gördük.

Kadınları eğitimde kalkınmada hesaba katmayan milletlerin yarısı olmayan bir bünye gibi olduğu muhakkak. Nüfusun % 50 sini istihdam etmeyen ,ciddiye almayan bir toplum gelişemez, ilerleyemez. Konumuza başlarken şu tespiti yapmak zorundayız. Çünkü toplumuzda kadınlarla ilgili kaynağını İslam’a dayandıran örf ve gelenekler çok fazla ve etkin: İslami emir ve yasaklar her alanda, İslam ile ilgisi olmayan kavmi adet olan ve eski tarihi töreden ibaret olan geleneksel davranış biçimleriyle karışmıştır. Hem dinin yerine eski gelenekleri savunan, hem de geleneklerle mücadele eden insanlar, aynı zamanda İslam’ın canlı değerleriyle de mücadele ediyor. en ayırmak gerektiğini söylüyorum? Çünkü biz Müslümanız ve şu ilkeye inanıyoruz, inanmak zorundayız: İslam’da hak ve yasalar fıtrattan kaynaklanan ve fıtrata, yaradılışa uygun yasalardır. Dolayısıyla yaratılışa dayanan yasalar da fıtratın canlılığının bir gereği olarak asla eskimez, değişmez. Fakat sosyal gelenekler, kurallar, üretim ve tüketim sisteminden, sosyal sistemin yeni kültürel düzeninden doğmuşlardır. Bu sistem bir zaman gelir, değişir, dönüşüme uğrar, eskir,  menfi olur veya ilerleme ve gelişmeye engel olur, olabilir.

Dini değerler gerçekten fıtri olduğu için diridirler. İslam diridir dediğimiz zaman, hem fikir ve inançları, hem yasaları ve sosyal ilkeleri, hem yönü ve hem de gösterilen ve ortaya konan örnek insanlar bakımından diri olduğunu söylemek istiyoruz. Bu açıklamalar neticesinde kısaca şunu belirtmek istiyoruz. İslamiyet’in kadınlar için getirdiği yenilikler, haklar, zamanla gelenekle gölgelenmiştir, değiştirilmiştir, geri alınmıştır. Bu anlamda İslam’ın temel referansları olan Kuran ve Sünnet temel alınarak bir “ayıklama” yapılarak konuya İslam’ın gerçek bakışı ortaya konulmalıdır.

İslamiyet’le kadın  özellikle “anne” olarak toplumda çok müstesna bir makam kazandı. Benim kastettiğim Peygamberimizin uygulamaları ile vücut bulan Kuran Ve Sünnet te kadının konumudur. Yukarıda da bir nebze bahsettiğim ,anane ve gelenek görüntüsü altında İslamiyet’le asla örtüşmeyen bu gün toplumumuzda ki bir kısım uygulamalar gözden geçirilmesi, ayıklanması gereken yanlışlıklarımızdır.

Türkiye’nin en büyük Huzurevinde 2 yıl yöneticilik yaptım. Aynel yakin şu gerçeği gördüm: Özellikle ilerleyen yaşlarda bir erkeğin kadına ihtiyacı, bir kadının erkeğe ihtiyacından en az 100 kat daha fazla. Onun için “erkek” dostlarıma çağrıda bulunuyorum. Eşini kaybeden bir yaşlı amcamızı dinleyin: O size “Aman eşinizin kıymetini bilin. Onun gerçek kıymetini kaybedince anlayacaksınız” diye nasihat edeceklerdir. Onları dinleyin ve “akıllı insan “ olarak başkasının başına gelenden ibret alın.

“Yuvayı dişi kuş yapar”, “Bir erkeği eğitirsek bir kişiyi, bir kadını eğittiğimizde aileyi eğitiriz” kaidesiyle kadınlarımızın eğitimi çok çok önemli. Burada örgün eğitimin yanında , yaygın eğitimin de çok önemli olduğu aşikar.

Milli Eğitim de Halk eğitim görevlileri, Sağlıkta Açsap’lar ve ebeler, belediyelerimizin meslek edindirme kursları, Shçek te Aile danışma merkezleri kadınlarımızın eğitimi adına çok güzel işler yapıyorlar. Bu kuruluşlarımız “eğitim adına ulaşmadığımız kadın kalmayacak” hedefiyle koordinasyon halinde büyük bir proje başlatabilirler.    1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren ülkemizde kadın haklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalar özellikle hız kazanmıştır.

Çeşitli uluslararası sözleşme ve kararlar ile Avrupa Birliği’ne uyum kriterleri ülkemizde kadın hakları alanında yapılan çalışmalara yön ve hız vermiştir.            Kadınlarımızın ulusal ölçekte, hayatın her alanına eksiksiz katılabilmesi için gerekli bütün yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Nitekim, son olarak Medeni Kanun’da ve Anayasa’da yapılan değişiklikler, kadın-erkek eşitliğinin güçlendirilmesi, özellikle kadınların toplumsal hayatta karşılaştığı sorunların giderilmesi doğrultusunda ülkemizde atılan adımların en somut örnekleridir.

Neticede bugün, siyasi haklar bakımından Türk kadınlarının önünde hukuki bir engel kalmamıştır.

Bürokraside, akademik hayatta, uzmanlık gerektiren mesleklerde kadınlarımızın oranı pek çok Batı ülkesiyle kıyaslanabilir seviyededir.

Türk kadınları keza uluslararası kuruluşlarda da üst düzey görevler üstlenmişlerdir.

Kadınlarımızın, bugün hâlâ günlük hayatlarında toplumsal yapıdan, geleneklerden kaynaklanan sorunlar yaşadığını biliyoruz.

Bu sorunların çözümü için yasal düzenlemeleri aşan bir şuuru, bir duyarlılığı hayata hakim kılmalıyız.

Sözün burasında altını çizerek söylüyorum; toplumların olduğu gibi, devletlerin de kadına karşı ayrımcılığı töre haline getirmesi kabul edilemez.

Şu gerçeği her zaman ifade ediyoruz, burada bir kez daha dile getirelim ki, kadına karşı cinsiyet ayrımcılığı en az ırkçılık kadar tehlikeli ve yanlıştır.

Hiçbir töre, hiçbir gelenek, hiçbir anlayış insanın insana karşı şiddet kullanmasının mazereti, gerekçesi olamaz.

Bu şuurun gelişmesinde parlamenterlere, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, basına, akademik kuruluşlara, toplumun kanaat önderlerine büyük görevler düşmektedir.

Çünkü kadınlarımızın, hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de daha fazla temsil edilebilmelerinin sağlanması, demokrasimizi daha da güçlendirecektir. Nüfus oranlarının cinsiyet açısından da aynı oranla Milli iradeye Yüce Meclise yansımalıdır. Bu yansıma kadınlarımızın sorunlarının çözüm sürecini hızlandıracaktır.

“Kadınlarımıza dair” çok şey söylenebilir, çok şey yazılabilir ve yazılmalı söylenmelidir. Ama en güzel, en harika en önemli tespit yine alemlerin efendisinden , sözün sultanından gelmiştir. Toplumumuza “cennet” i ve cennetin “nerede” olduğunu hatırlatmak bu konuda “söz” ün bittiği yerdir.Cennet (anahtarı) annelerin ayağının altındadır.

Konyamız da ihtiyaç olan Kadın Konukevimiz de Şubat ayından itibaren hizmet sunmaya başlamıştır. Binasını yaparak bize teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir AKYÜREK’ e Sosyal Hizmetler olarak teşekkür ediyoruz.

A woman is educating the family, the family has been trained to educate the community

8 March World Women Day was celebrated with various activities. One more time 50% of our population, women constitute about sini agenda occurred. Of course, these days, although a classical rhetoric of the event, said that spreading the word to all of us is the common wish.

These days women’s issues in general at least konuşuluyor.Ben problems as “the strengths of women to” think the emphasis should be.

I am of the family in society, the family believes in the power among the locomotive of the mother. In this sense the most decisive in a society women, the most important factor to me.

History to date, investigating the mother of the people who give direction to humanity, we can see it clearly. Yes, I am among you seem to hear the appeal. But as the examples you give all your “father” s are trained in the “mother” lerdir.

We as a nation of women, always in our side, a “spouse”, a “spouse”, a perfect complement each other “comrade” as we have seen.

Women’s education does not take into account in the development of half of the nation as a structure that does not employ muhakkak.Nüfusun sini 50%, can not develop a society that does not take seriously, starting ilerleyemez.Konumuza have to make that determination. Because in our society about women in Islam based on the origin and traditions which are very much Örf and effective: the Islamic order and the law in all areas, not related with the Islamic nation, one honor that history consists of the old traditional patterns of behavior that has been involved with. Instead of defending the old traditions and religions, as well as the people struggle with tradition, but also with the values of Islam is also fighting to live. I would say the need to take? Because we are Muslims and we believe this principle, we have to believe in Islam and the law in the rights arising from fıtrat and fıtrat to the creation of appropriate legislation. Therefore, based on the creation of the vitality of the law also requires fıtrat never as does the former, does not change. However, social customs, rules, production and consumption system, social systems are born from the new cultural order. This system comes a time, will change, has transformed the former will be negative, progress and development which avoids or, maybe.

Religious values are really alive to the FILTER. Islam is also alive, the time, and ideas and beliefs, and laws and social policies, and direction but also in terms of people and which ortaya konan example we want to say that it is alive. After this explanation, briefly mentioned that we want to. Islam for women to bring innovation, rights, when tradition has shade, has been changed, and the rest of Islam alınmıştır.Bu basic reference in the Qur’an and Sunnah as the basis of a “debugging” is made real to the point of view of Islam should be put in place.

Islam, especially with the women “mother” as an authority in the community became very exceptional. I mean, with the practices of our Prophet, the body is found the position of women in Qur’an and Sunnah. Talk a little bit above that under the image and tradition anane never coincide with Islam in our society these days that a review of applications, need to be extracted are incorrect.

Turkey’s largest Huzurevi made at 2 years management. I saw this real close Aynel: advancing age, especially women, need a man, a woman needs at least 100 times more than men. For her “man” calls to friends in the know. We listen to an elderly uncle who lost his wife: O you “Oh, to know your partner’s assets. He will understand the realities of the lost assets, “he would counsel. Listen to them, and “smart people” taken as a sign from someone else’s head, comes from.

“The female bird makes the nest,” a man of the people we educate, educate a woman we’ll educate family “very, very important base for training of women. Here, besides formal education, non-formal education is very important too obvious.

Public education officials in the National Education, Health Açsap’lar and midwives in the municipality to obtain their professional courses, family counseling centers in SHÇEK on behalf of the education of women are doing very good work. These organizations are “not women do not reach the name of education” in coordination with the aim of a project can start. Since the second half of the 1990s the development of women’s rights in our country, especially in the direction of the work has gained speed.

Various international conventions and resolutions and the European Union, compliance with the criteria in the areas of women’s rights in our country, and speed has given way to the work. Of women in national level, to participate fully in all areas of life is made all the necessary legal arrangements.

Indeed, the last in the Civil Code and changes in the Constitution, to strengthen gender equality, in particular the problems encountered in social life of women in the most concrete example of the steps are taken in our country.

Consequently, today, in front of Turkish women in terms of political rights is not a legal obstacle.

In the bureaucracy, academic life, requiring a specific ratio of women in the profession in many Western countries is comparable levels.

Turkish women in senior positions in international organizations also were undertaken.

Women of today are still in daily life from social structure, traditions we know from having problems.

To solve this problem, a consciousness beyond the legal regulations, a sensitivity to life judges must make.

By underlining the words you say; communities as the state of discrimination against women is unacceptable to make the honor.

We are always expressed this truth, you’ll once again expressed that gender discrimination against women and at least as dangerous as racism is wrong.

No morals, no tradition, no sense of people using violence against people of the excuse, the reason can not be.

On the development of this consciousness of parliamentarians, political parties, civil society organizations, media, academic institutions, community opinion leaders are great role.

Because of women, as in all areas of life represented in politics more supply, will further strengthen our democracy. The same proportion of the population in terms of gender into national will to the Supreme Assembly is reflection. This reflection process will speed the solution of problems of women.

“Women coming to” a lot can be said, it should say something and should be written. But the most beautiful, the great lord of the most important in determining the booze, it has come from the sultan. Our society “heaven” and heaven is “where” a reminder that on this issue, “he” is finished third yerdir.Cennet (key) is under the feet of mothers.

Women also need to Konya February from our Guesthouse has begun to serve. Building delivered us by the Mayor of the Metropolitan Tahir AKYÜREK ‘e would like to thank the Social Services.

Yorum Ekle