3O+2D+1Y+BK+ARSP=Gelişim

İnsan hayvanlar gibi hazır bir paket programla dünyaya indirilmediğinden; doğumdan ölüme öğrenmeye/gelişmeye/değişmeye muhtaçtır.

Hayata dair hiçbir bilgiyi çaba göstermeden, emek vermeden elde edemez.

Peki, hayat boyu devam edecek ve zorunluluk olan bu öğrenme sürecinde öncelik sıralamalarımız nelerdir?

Bu sırlamayı hayat boyu öğrenmenin önem ve ehemmiyetine inanan ve uygulayan bir kardeşiniz olarak şu şekilde formülleştirdim:

3O+2D+1Y+BK+ARSP=Gelişim

Formülü açarsak;

3O: 3 kez okuma, (%50)

2D: 2 kez dinleme, (%30)

1Y: 1 kez yazma, (%12,5)

BK: Bazen konuşma, (%5)

ARSP: Ara sıra paylaşma. (%2,5 zekât, sosyal medya)

Bu hakikate tespiti ve önemini Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) şöyle dile getirmiştir:

“Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.”

Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala ilk sure Alak’ta “oku” emrini tekrarlarken, ikinci sure Kalem’de; kaleme ve Nun’a (hokka) dikkat çekerek yazmanın önemine işaret etmiştir.

Tarih boyu değişmeyen hakikatlerden biriside şudur:

Kütüphanesinde en fazla kitabı bulunduran millet, dünyanın en güçlü milletidir. Zira kütüphanesinde en çok kitaba sahip olmak en çok okuyan millet olmakla eşdeğerdir.

Abbasiler zirvede iken Bağdat, Osmanlı zirvede iken İstanbul, İngiltere zirvede iken Londra ve bugün Washington kütüphanesinde en fazla kitap bulunduran başkentler.

Birinci derecede sorumlu olduğumuz bireysel gelişimimiz için kitap ve kalemle yakın bir dostluk kurmak zorundayız.

İnsanın hayvanlıktan uzaklaşıp insaniyet mertebelerinde yol almasının tek yolu kitap ve kalemle dostluk.

Kalem suresinde ifade edildiği üzere; Alzaimer ve demanstan uzak durmanın (mecnun) tek yolu da bir ömür kesintisiz kitap ve kalemle, öğrenmeyle yakın dost olmak.

Beyin ve her nimet kendi cinsinden şükürler ister.

Beynin şükrü okumak, dinlemek, yazmak, konuşmak ve paylaşmaktır.

Nimet şükrü görmezse; kâinatta israf hikmete uygun olmadığından geri alınır.

Beyni kullanmayandan beyin fonksiyonları itibariyle geri alınır.

İşin özü; dünyada her nimetin kalıcı olması “kullan ya da kaybet” ilkesine bağlıdır.

Ey iman edenler akıl etmez misiniz? Ayetinin derin manası;

Ey müminler 3 okumaz, 2 dinlemez, 1 yazmaz, bazen konuşmaz, ara sıra paylaşmazsanız sizi insan yapan aklı, kullanmadığınız için geri alırım; siz de hayvan gibi hazır bir programa da sahip olmadığınız için, hayvanlardan daha aşağı düşersiniz demektir.

“And olsun ki, birçok görünen ve görünmeyen iradeli varlıkları (kendi yaptıkları/tercihleri yüzünden) cehennemlik kıldık. Onların kalpleri/beyinleri var, onu kullanmazlar ve fakat (hakkı) anlamazlar, gözleri var, onu kullanmazlar ve gerçeği görmezler, kulakları var, onu kullanmazlar ve doğruyu duymazlar. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan da sapıktırlar. Onlar gaflet içindedirler.” A’raf, 7/179

3O+2D+1Y+UK+ARSP=Development

Since human beings are not downloaded to the world with a ready-made package program like animals; It needs learning/development/change from birth to death.

He cannot acquire any knowledge of life without effort and effort.

Well, what are our priorities in this life long learning process, which is a necessity?

As your brother who believes and applies the importance and importance of lifelong learning, I formulated this secret as follows:

3O+2D+1Y+UK+ARSP=Development

If we open the formula;

3O: 3 times reading, (50%)

2D: 2 listens, (30%)

1H: Write once, (12.5%)

UK: Sometimes speaking, (5%)

ARSP: Occasional sharing. (2.5% zakat, social media)

Our Prophet, Hz. Muhammad (pbuh) stated:

“Learn knowledge from the cradle to the grave.”

While Allah repeats the command “read” in the first sura Alak in the Qur’an, in the second surah in the pen; He pointed out the importance of writing by drawing attention to the pen and the Nun (inkwell).

One of the unchanging truths throughout history is this:

The nation that has the most books in its library is the most powerful nation in the world. Because having the most books in its library is equivalent to being the nation that reads the most.

Baghdad when the Abbasids were at the top, Istanbul when the Ottomans were at the top, London when England was at the top, and Washington today are the capitals with the most books in the library.

We have to make friends.

Friendship with books and pencils is the only way for man to move away from animality and progress to the level of humanity.

As stated in the time of the pen; The only way to stay away from Alzheimer’s and dementia (mecnun) is to be close friends with a lifetime of uninterrupted books and pencils and learning.

The brain and every blessing demands thanks from its own kind.

The brain’s gratitude is to read, listen, write, speak and share.

If the blessing does not see gratitude; Waste in the universe is taken back because it is not suitable for wisdom.

Without using the brain, it is taken back in terms of brain functions.

The essence of the job; The permanence of every blessing in the world depends on the principle of “use it or lose it”.

O you who believe, do you not reason? The deep meaning of the verse;

O believers, if you don’t read 3, 2 don’t listen, 1 don’t write, sometimes you don’t talk, if you don’t share from time to time, I will take you back because you don’t use the mind that makes you human; Since you don’t have a ready-made program like an animal, it means you’re lower than animals.

“We have certainly made many visible and invisible willed beings (because of their own actions/preferences) into Hell. They have hearts/brains, they do not use it, but they do not understand (the truth), they have eyes, they do not use it, and they do not see the truth, they have ears, they do not use it, and they do not hear the truth. They are like animals. They are even more perverted than animals. They are in negligence.” A’raf, 7/179

Yorum Ekle