PEYGAMBER ŞEHRİNİ DÖRT KAPISIYLA TANIYABİLDİK Mİ ???

Rabbim son din İslam’ın tamamlandığını bize ‘’Bugün, size dîninizi kemâle erdirdim, üzerinize olan ni’metimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’a râzı oldum. Maide, 5/3’’ayetiyle ifade etmişti.

Peki yaşayan Kuran-ı Kerim olan ve Rabbimizin kitabının birçok yerinde ona uymamızı emir buyurduğu Elçisinin tebliğinin tamamlanması ne zaman gerçekleşti ?

Ben; Veda hutbesinde Peygamberimizin ‘’Tebliğ ettim mi ya Rab !’‘ sözleri , kendisinden sonra Kuran ve Sünnet tavsiyesi ile 100 bin den fazla Sahabesini şahit tutarak görevini Muhammed bin Abdullah olarak tamamladığını düşünüyorum.

Ancak Nübüvvet , Peygamberlik müessesesi, hilafet dört halifenin de katkısıyla Hz. Ali Efendimizin şehadetiyle tamamlanmıştır. Hatta Hz. Hasan Efendimizin 6 aylık hilafetini de 30 yıllık bu Raşit Halifeler dönemine dahil edebiliriz.

“Benden sonra hilafet -veya nübüvvet hilafeti otuz yıldır.” Ebu Davud, Sünnet, 8; Tirmizî, Fiten, 48; Ahmed b. Hanbel, 4/272; 5/220, 221

Hz. Huzeyfe anlatıyor: Resulüllah(a.s.m) şöyle buyurdu:“Nübüvvet içinizde Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Bu da Allah’ın dilediği kadar devam eder; ardından Allah onu da –dilediği zaman- ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir saltanat olur. O da Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat olur; o da Allah’ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olur.”  Ahmed b. Hanbel, 4/273

Otuz seneye kadar hilafetin devam edeceğini beyan eden hadis-i şerif ile, hukuki bir mesele olan ümmetin bu müddetten sonra imamsız olduğu ve bundan mesul olup olmadığı sorusuna Sadeddin Teftazani şöyle cevap verir:

“Otuz senelik halifelikten maksat, kamil manadaki hilafettir; mutlak hilafet kastedilmiş değildir. Böyle bir itirazın doğruluğunu kabul etsek bile mümkündür ki, hilafet biter, ama imamet dönemi bitmez. Zira imamet daha umumi bir mefhumdur. Çünkü Ömer b. Abdülaziz gibi bazı kimselerin Raşid halifelerin yolunu izledikleri açıktır. Dolayısıyla hadisle anlatılmak istenen şey, kâmil bir halifeliğin bazen olacağı, bazen de bulunmayacağı hususudur.” et-Taftâzânî, Şerhu`l-Akâid, s. 180

Benim asıl ifade etmeye çalışacağım konu Peygamberimizin mesajının tam olarak anlaşılması ve anlatılması meselesidir.

Peygamberimiz damadı Hz. Ali’den bahsederken ‘“Ben ilmin/ hikmetin şehriyim, Ali de kapısıdır. İlim isteyen kimse bu kapıdan gelsin” buyurmuştur. Tirmizi, Menâkıb, 20; Hakim, Müstedrek, H.No: 4612, 4613, 4614; Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, H.No: 10898

Ben buradan hareketle Peygamberimin kıyamete kadar verdiği tam evrensel mesajı şöyle açmak ve anlamlandırmak istiyorum:

1.Ebu Bekir Kapısı=İman ve Sıddıkiyet Kapısı: Kainatta en değerli hakikat iman hakikatidir.Allah katında en yüce mertebe Şehadet değil Sıddıkiyettir makamıdır. ‘’Kim Allah’a ve Peygamber’e itaat ederse işte onlar, Allah’ın kendilerine nimet verdiği peygamberler(1), (hakikatten hiç sapmamış) Sıddıklar(2), (Allah yolunda hayatını vakfeden ve canını imanına şahid kılan) şehidler(3) ve (İslam’ın emir ve yasaklarına uyan) Salihlerle(4) beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştır!’’ Nisa,4/69

2.Ömer Kapısı=Adalet,Yönetim ve Organizasyon Kapısı:Faruk ismiyle adaletin en güzel örneklerini göstermiş,fitnelerin önünde dağ gibi durmuş ve İslam Devletinin tüm kurumlarıyla teşkilatlanmasını sağlamış,nüfuz ticareti gibi adalet ve hukukun en ince meselelerini uygulayarak İslam’ın dünya tarihindeki adalet penceresini kapanmamak üzerine açık bırakmıştır.

3.Osman Kapısı=Ahlak,Hilm,Edep,Cömertlik Kapısı: ‘’Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim’ mesajıyla gelen Peygamberimize iki kez damat olmuş insanlığa ahlakın,hilmin,edebin en güzel örneklerini sunmuştur.Cömertliği ile İslam’ en fazla destekleyen sahabe ünvanına sahiptir.

4.Ali Kapısı=İlim,Şecaat ve Kahramanlık Kapısı: Çekirdekten yetişme sahabe.Küçüklüğünden beri devamlı Allah Resulü’nün yanında bulunmuş İlmiyle,cesaretiyle,şecaatiyle ve Peygamber neslinin devamına vesile olma şerefine nail olmuştur.

Kutlu Doğum Haftası içerisinde olduğumuz şu günlerde kendimize sormamız gereken en temel soru bu olmalı:

Peygamberimi ne kadar tanıyor,sünnetini ne kadar yaşıyorum ???

İşte onu Kuran-ı Kerimin işaretiyle ve şehadetiyle ( Fetih,48/29) en yakından ve en iyi tanıyan 4 kişi, 4 kapı ,4 fazilet levhası ve yaşamları.

Ebu Bekir,Ömer VE Ali Efendilerimizin vefat yaşları dahi aynı:63

Bize düşen bu dört hayatı iyi tanımak ve bizim fıtratımıza en uygun,en yakın kapı ya da kapılardan Peygamber şehrine girmek ve temaşa etmek ve yansıtmak.

Semazen gibi Resulünden ve Raşit Halifelerinden almak Hak’ka ve halka sunmak.

Kutlu Doğum haftanız/haftamız,3 aylarımız hakkımızda hayırlara vesile olsun inşallah.

Selam ve dua ile…

Yorum Ekle