Kelam ilminin amaçları

1.Evrenin sahibi olan yaratıcımız ALLAH’ı nass ve akli delillerle anlatmak: Kelam ilmi, gerek burhan-ı inni/eserden müessire ve burhan-ı limmi/müessirden esere metotlarıyla nassın ışığında akli delillerle Kainatı ve bizleri yaratan Allah’ı anlatır. Kainatı yaratarak kendi cemal ve kemalini görmek ve bizlere göstermek isteyen Rabbimizi Kur’an’ın rehberliğinde ve aklın ışığında talibi olan herkese tarif eder.

2.Doğru İNANÇ ve İSTİKAMETLİ davranışlardan oluşan HİDAYETİ tarif etmek: Kur’an ve Sahih sünnetle bize ulaşan doğru inançlarımızın akıl, kalp ve vicdanda tesisi ve doğru inancın tabii sonucu istikametli davranışların hayata yansıtılmasıyla elde edilen hidayeti tüm insanlığın dikkatine sunar.

3.Dünyada ERDEMLİ bir hayatın yolunu göstermek: Fücur ve takva programının birlikte yüklendiği (Şems, 91/8) insanlara takvayı ve takvanın sunduğu erdemli bir hayatı göstererek hem dünyada hem ahrette mutlu bir hayatın kodlarını tarif eder. Rabbim Kur’an-ı Kerim’de ‘’iyiler cennete kötüler cennete gidecek’’ yerine ‘’iyiler cennette kötüler cehennemdedir (İnfitar, 82/13-14)’’ ayetiyle müminin imanın sonucu olarak yaptığı , yaşadığı ve yaşattığı iyilikler sayesinde sadece ahrette değil dünyada dahi cennetin numunesi diyebileceğimiz saadet ve lezzetleri tadacaktır mesajını çok net bir şekilde verir. Kafir ise küfrünün ve yaptığı kötülüğün sonucu olarak ahrette gireceği cehennemin numunesi diyebileceğimiz elem ve azapları dünyada dahi yaşayacaktır.

4.Ahirette EBEDİ MUTLULUĞA ulaşma hedefini izah ve ispat etmek: İmtihan için gönderilen ve yaratıldığı anavatanı olan cennetten dünyaya indirilen insana nassi ve akli delillerle tekrar ebedi saadetin merkezi olan cennete ulaşma konusunda rehberlik eder. Mikro ve makro alemden topladığı delillerle insanın akıl, kalp ve vicdanına tatmin edici deliller sunan Kelam ahrette ebedi mutluluğa insanı teşvik ederken aslında ahiret hayatının öncesinde dünya dahi saadetli bir hayatın yolarını sunmuş olur.

5.NASS VE AKLİ delillerle İmanı TAKLİTTEN TAHKİKE yükseltmek: Kur’an-ı Kerim; İnsanı halife/eşref-i mahlukat/ahsen-i takvim mertebesine çıkaran aklımızın Kainat kitabını nasıl okuyacağını öğretir. Bu anlamda Kur’an-ı Kerim bir amaç değil araçtır. Amaç ise Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde aklın tüm kainatta şifrelenmiş olarak bulunan hakikatlerin keşfini sağlamaktır. Temel amaç, zerreden küreye , atomdan yıldızlara tüm evrende Rabbimizin ‘’Made in Allah’’ mührünü görmek ve göstermektir. Bu gözle kainata bakan insan imanını taklitten tahkike çıkaracak baktığı, gördüğü, işittiği, tattığı, hissettiği her şeyde Yüce Allah’ın ilmini, kudretini, şefkatini, merhametini görecektir.

Teemmel sutur-el kainatı Feinneha min-el Mele-il ula ileyke resail

Kainatın satırlarına dikkatle bak! Onların en yüce makamdan sana yazılmış özel/özgün mektuplar olduğunu göreceksin.

6.HİDAYETİ talep eden herkese REHBERLİK etmek: Dünyada bir insan hakikat adına bir arayışa girerse onun en hızlı ve kolay şekilde ulaşacağı imkanları sunar. Meraklı ve arayış serüveniyle kodlanmış beşerin yolculuğunda Kelam ilmi, deniz feneri gibi rehberlik yaparak şüphe ve tereddütlerden arındırılmış saf hakikati zamanın iletişim vasıtalarını en etkin şekliyle kullanarak insanlığa takdim eder.

7.İslam’ı eleştirenlere kavl-i leyinle MAKUL/MUKNİ cevaplar vermek: ‘İnsan bilmediği şeyin düşmanıdır.’ bu anlamda İslam’a bilmediği veya anlamadığı noktalardan eleştiriler yönelten insanlara yumuşak bir dil, şefkatli bir üslupla bıkmadan, usanmadan sabırla cevaplar vermek Kelamcıların asli vazifesidir.

8.İslam’ın hem teori hem de pratik yönüyle en yüce DÜŞÜNCE ve HAYAT sistemine sahip olduğunu tüm dünyaya ispat etmek: Kelamcılar; Hz. Adem’le başlayan ve Hz. Muhammed(s.a.v.) ile tamamlanan İslam’ın tarihi referansları ve sunduğu kitap ve bilgi kaynaklarıyla beşerin ulaştığı en yüksek ve kapsayıcı düşünce sistemine sahip olduğunu tüm dünyaya ilan ve ispat eder.

9.Diğer İslam Bilimlerine sağlam bir ALTLIK/DAYANAK oluşturmak: Kelam ilmi; Nassın ışığında geliştirdiği ve insaf ve vicdan sahibi herkesin kabul etmek zorunda olduğu akli delil ve ispat yöntemleriyle nasslar üzerine bina edilen diğer İslam Bilimlerine sağlam bir altlık/dayanak oluşturur.

10.Dünyada ADALET, DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VE İSTİŞARE’ nin hakim kılınmasına İMANI TAKVİYE ile katkıda bulunmak: Adalet, düşünce özgürlüğü ve şura İslam’ın saç ayağıdır. Bir tanesi eksik olduğunda o iş, söz veya eyle İslami olmaz, amel-i Salih kabul edilemez. Fert veya toplumların her işlerinde bu 3 esası gözetmeleri her an yenilenen sağlam ve tahkiki bir imanla mümkündür. Bu anlamda Kelam İlmi imanı sürekli takviye ve tazeleme ile fert ve toplumun Amel-i Salih üzere olmasına katkıda bulunur.

Yorum Ekle