‘İslamcılık ’ tartışmaları üzerine / On the “Islamism” debates.

Son günlerde bir asırdan fazladır konuşulan ‘İslamcılık’ tekrar gündeme geldi. Bence çok faydalı bir tartışma konusu. Merakla izliyor ve istifade ediyorum.

1571 İnebahtı ile başlayıp 1683 Viyana mağlubiyeti ve 1699 Karlofça anlaşmasıyla toprak kaybıyla sonuçlanan geriye gidiş Müslümanları savunma psikolojisine soktu. Sürekli etkiye tepkiyle hareket eden ve savunma psikolojisiyle davranan Müslümanlar son 150 yıllık ‘Batılılaşma’ macerasına karşı ‘İslamcılık’ projesini sahaya sürdüler.

Dolayısıyla ‘İslamcılık’ yaralı bir bilincin batıya karşı savunma psikolojisi sonucu geliştirdiği bir refleks olarak uzun süre gündemde kaldı.

Tarihte tepki olarak ortaya çıkan tüm hareketler çok kısa ömürlü olmuştur. İslam ne doğu (kalp) ne batı (akıl) değil (la şarkiyyeten ve la garbiyyeten) evrensel tüm kainatı kucaklayan, hareketi kendiliğinden yani bi zatihi-bi nefsihi vahye dayalı bir harekettir.

İslam’ın temel esası olan Kuranı Kerim Yüce yaratıcı tarafından kıyamete kadar korunacağı garanti altına alınmıştır. Bunun Zebur , Tevrat ve İncil’in müntesipleri tarafından bozulması idi. Kendisi  bir mucize olan ve dinin doğru istikamette yaşanmasının garantisi olan Kuranı Kerim ve sahih sünnet Müslümanlara açıkça şunu öğütler: Dini benim tarif ettiğim şekilde sadece ‘Allah rızası’ için yaşayın. Bu konuda sizin tek ölçünüz benim. Başka dinler , felsefeler , akımlar sizin sahih dini yaşamanızda asla ölçü olmasın.

Allah Resulü : ‘Eddinün nasiha , eddinün nasiha , eddinün nasiha=Din samimiyettir, din samimiyettir, din samimiyettir. demiştir. ‘Kime karşı samimiyet ey Allah’ın Resulü’ sorusuna : ‘Allah’a, Resulüne ve tüm müminlere karşı samimiyet’ diye cevap vermiştir.

Yani dinin özü, dini sadece Allah’a has kılarak, sırf Allah rızası için yaşamaktır. Diğer insanlarla ilişkiler ise etki-tepki şekliyle değildir. Mesela sana birisi kötülük yaptığında dinin yaklaşımı şu şekildedir: “İyilikle kötülük bir olmaz. O halde sen kötülüğü en güzel tarzda uzaklaştırmaya bak. Bir de bakarsın, seninle arasında düşmanlık olan kişi, candan sıcak bir dost oluvermiş. Amma kötülüğe karşı iyilik hasleti ancak sabredenlerin karıdır, faziletten yana nasibi bol olanların karıdır. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen Allaha sığın. Çünkü O, her şeyi işitir, her şeyi mükemmel tarzda bilir.” (Fussilet, 41/34-36)

Peygamber ve Raşit halifeler döneminde dinin bizatihi emirlerini yaşayan Müslümanlar tüm dünyaya yetecek hayatın tüm alanlarını kapsayan -kök hücre bilgisayar program kodları gibi- mükemmel bir miras bırakmışlardır.

Bu gün her Müslüman Kuranı Kerimi ve yaşayan bir Kuran olan yüce Resulün hayatını çok bilmeli ve yaşamaya çalışmalıdır. O zaman asrı saadette olduğu gibi hem kendileri hem de tüm insanlık için rahmet topluluğu olacaklardır. Bediüzzaman Said Nursi’nin Osmanlı Devleti döneminde ifade ettiği gibi ‘Eğer biz doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstersek, bundan sonra onlardan (diğer dinlerden insanlar) fevc fevc (gruplar halinde) İslam’a dahil olacaklardır. (Münâzarat)

Müslüman dini yaşama konusunda Necip Fazıl merhumun dediği gibi ‘kim var deyince sağına ve soluna bakmadan ben varım’ diyerek kınayıcının kınamasına aldırmadan yoluna devam etmelidir.

Başta kendi nefsim olmak üzere her Müslüman dini yaşantısını şekilden öze doğru değiştirmek üzere gözden geçirmelidir. Özellikle sosyal hayattaki davranış ve sözlerimizi mutlaka Kuran ve Sünnet süzgecinden geçirmeliyiz. Aksi halde sosyal hayata etki etmeyen , iş , aile ve toplum hayatına tesir etmeyen şahsi ibadetler bir gösterinin ötesine geçmez. Bu gerçeği Kuranı Kerim de ifade eder.

On the “Islamism” debates.

“Islamism”, which has been spoken for more than a century recently, came to the agenda again. I think it’s a very useful discussion topic. I am curiously watching and benefiting.

The losses that resulted in the loss of land in 1683 in the defeat of Vienna in 1683, which started with the 1571 Inebahtı, brought Muslims into defense psychology. The Muslims, who react with constant influence and behave with defense psychology, have launched the ‘Islamism’ project against the ‘Westernization’ adventure of the last 150 years.

Therefore, “Islamism” remained on the agenda for a long time as a reflex developed by a wounded consciousness as a result of defense psychology against the west.

All movements that emerged as a reaction in history have been very short-lived. Islam is a movement that embraces the universal universe, not the east (heart) or the west (mind) (la traditional and la garbyan), which is based on its own nature, that is, based on its own nature.

It is guaranteed by the Quran Kerim Yüce, who is the basic principle of Islam, to be protected until the Day of Resurrection. It was the breakdown of Psalms, the Torah and the Bible by the members of the Bible. The Holy Qur’an and sound sunnah, which is a miracle and a guarantee of religion in the right direction, openly advise Muslims: Live the religion only for ‘God’s consent’ as I describe it. I am your only measure in this regard. Other religions, philosophies, currents should never be a measure of your authentic religion.

The Messenger of Allah: ‘Eddinün nasiha, eddinün nasiha, eddinün nasiha = Religion is sincerity, religion is sincerity, religion is sincerity. He said. He answered the question of ‘sincerity against whom, O Messenger of Allah’: ‘Sincerity against Allah, His Messenger and all believers’.

In other words, the essence of religion is to live only for the sake of Allah, by making religion unique to God. Relations with other people are not in the form of action-reaction. For example, when someone does evil to you, the approach of religion is as follows:

“Good and evil do not happen. So look at removing evil in the most beautiful way. And you see, the person who has hostility with you has become a friendly friend. But the good deed against evil is only the wife of those who are patient, the profits of those who have plenty of benefits for the sake of virtue. If there is an occasion from the devil, it will poke you, take refuge in Allah immediately. Because He hears everything, he knows everything perfectly. ” (Fussilet 34-36)

Muslims who had the commandments of religion in the time of the Prophet and Rashit caliphs left an excellent legacy to the world, covering all areas of life, such as stem cell and computer program codes.

Today, every Muslim Quran is the Holy Quran and a living Quran, he must know the life of the great Messenger and try to live. Then they will be a group of mercy both for themselves and for all humanity, as in the century.

As Bediuzzaman Said Nursi stated during the Ottoman Empire, ek If we show the right Islam and the rightness and direction worthy of Islam, then they will be included in Islam in groups (in groups). (Controversies)

As Necip Fazıl said, about the living of the Muslim religion, he should continue on his way, regardless of the condemnation’s condemnation, saying, ‘Who is there when I say who is there, without looking to the right and left’.

Every Muslim, especially his own ego, should review his religious life to change from shape to substance. We should definitely pass our behavior and words in social life through the Quran and Sunnah filter. Otherwise, personal prayers that do not affect social life, affect work, family and social life do not go beyond a show. This truth expresses the Qur’an.

 

Yorum Ekle