Hayrı izhar, Şerri İhfa

Kur’an-ı Kerim 6236 ayetinin yanında tecvid kuralları ile de mesaj veren evrensel bir kitaptır.

İki ayette iki tecvid kuralı ile Kur’an’ın mesajının güç ve derinliğine dikkat çekebiliriz.

Mushaf’ın her yerinde “eşya zıddıyla bilinir” kaidesince zıtlar birlikte ele alınır ve iman edenlerin tercih etmesi gereken ortaya konulur.

İman-Küfür, Takva-Fücur, Hak-Batıl, Tevhid-Küfür, Biz-Ben, Habil-Kabil, İbrahim-Nemrut, Muhammed-Ebu Leheb v.b.

Hayrın ve şerrin en güzel ele alındığı iki ayetle konumuzu izah edebiliriz.

“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” Zilzal, 99/7-8.

Zilzal suresi yedinci ayeti “zerre miskal hayır” dan bahseder ve arapça metin okunurken zerre ile hayır arasında tecvid kuralı olarak “izhar” vardır.

Zilzal suresi sekizinci ayet “zerre miskal şer” den bahseder ve arapça metin okunurken zerre ile şer arasında tecvid kuralı olarak “ihfa” vardır.

Allah Teâla kitabında zikrettiği iki ayetin görünmeyen tarafında dahi günümüz için en önemli mesajlarından birisini veriyor bizlere:

Allah hayrı zerre miskalde olsa; açığa çıkarabildiğiniz kadar çıkarın, izhar edebildiğiniz kadar edin, yayabildiğiniz kadar yayın, duyurabildiğiniz kadar duyurun, ismi Muzhir siz de tecelli etsin daha çok insana ulaştırabildiğiniz kadar ulaştırın diyor.

Allah şerri ise; zerre miskalde olsa; gizleyebildiğiniz kadar gizleyin, örtebildiğiniz kadar örtün, ihfa edebildiğiniz kadar ihfa edin, kapatabildiğiniz kadar kapatın, ismi Settar siz de tecelli etsin setredebildiğiniz kadar setredin, kötülüğü tesettüre alın diyor.

Günümüzde özellikle medya organları “haber değeri” mantığıyla olumsuzu, kötüyü, şerri ekranlara taşısa da; Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’in bu emri gereği iyiyi, hayrı, güzeli yapmaya, yaymaya, ortaya çıkarmaya gayret etmeliler.

“Gündüzün iki tarafında (öğle ve ikindide) ve gecenin (gündüze) yakın vakitlerinde (akşam, yatsı ve sabah da) namazı ikame et! Muhakkak ki iyilikler, kötülükleri ortadan kaldırır. İşte bu, anlayışı ve kavrayışı olanlar için bir öğüttür.” Hud, 11/114.

Bizim görevimizi iyilikleri çoğaltarak, artırarak ve yayarak kötülüğün ve şerrin alanını daraltmak.

Bu konuda ve her konuda en birinci rehberimiz, mürşidimiz, üstadımız tecvid kurallarıyla dahi, görünmeyenden bile ders veren yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’dir.

(insaniyet.net sitesinde yayımlanan yazımdır.)

Reveal The Good, Hide The Bad

In addition to its 6236 verses, the Qur’an is a universal book that gives a message with the rules of tajvid.

We can draw attention to the power and depth of the Qur’an’s message with two tajweed rules in two verses.

In every part of the Mushaf, the opposites are handled together according to the rule “things are known by their opposites” and what believers should prefer is revealed.

Faith-Unbelief, Taqwa-Fucur, Truth-Badil, Tawhid-Unbelief, We-I, Abel-Kabil, Abraham-Nemrut, Muhammad-Abu Leheb etc.

We can explain our subject with two verses in which good and evil are best handled.

“Now whoever does an atom’s weight of good will see its reward. And whoever commits an atom’s weight of evil will be punished.” Zilzal, 99/7-8.

The seventh verse of the chapter of Zilzal speaks of “no speck of nastiness”, and when the Arabic text is read, there is “izhar” as the rule of tajvid between tithe and no.

The eighth verse of the chapter of Zilzal speaks of “zerre mikal evil” and when the Arabic text is read, there is “ihfa” as the rule of tajvid between atom and evil.

Even on the invisible side of the two verses that Allah mentions in his book, Allah gives us one of the most important messages for our day:

Even if Allah is in the least amount of goodness; reveal as much as you can, reveal as much as you can, broadcast as much as you can, announce as much as you can, let your name Muzhir be manifested, and reach as many people as you can.

If Allah is evil; even if it is a bit of miskal; He says hide as much as you can, cover as much as you can, reveal as much as you can, cover as much as you can, let the name of Settar manifest as you can, hide as much as you can, and cover up evil.

Even though today, especially the media organs bring the negative, the bad and the evil to the screens with the logic of “news value”; In accordance with this order of the Qur’an, Muslims should strive to make, spread and reveal the good, the good, the beautiful.

“Perform prayers on both sides of the day (afternoon and afternoon) and near the night (daytime) (evening, night and morning)! Surely good deeds remove evil. This is an admonition for those who have understanding and understanding.” Hud, 11/114.

Our task is to narrow the field of evil and evil by multiplying, increasing and spreading goodness.

Our first guide, our guide, our master, in this and in every subject, is the Qur’an, our supreme book that teaches even from the invisible, with the rules of tajweed.

(This is the article published on Insaniyet.net.)

Yorum Ekle