HANGİSİ DAHA ÖNCELİKLİ: HUKUKU İBAD MI?, HUKUKU ALLAH MI?

Bediüzzaman Said Nursi imandan sonra en mühim olan a’mal-i Salihayı şöyle tarif eder: “İmana ait bilgilerden sonra müslümana en lâzım ve en mühim a’mal-i sâlihadır. Sâlih amel ise, maddî ve manevî hukuk-u ibada tecavüz etmemekle birlikte, hukukullahı da bihakkın îfa etmekten ibarettir. ”Yani İslam’da önce yaratılmışların haklarına tecavüz etmemek gelir.Kelime-i Tevditte “la ilahe” nin, “illallah” dan önce geldiği gibi. Ya da sabah namazının sünnetinde önce şirki ,küfrü reddeden“Kafirun” suresinin,2. rekatta imanı yerleştiren “İhlas” suresini okumanın tavsiye edilmesi gibi.

Dinimizde hukuk-u ibad dediğimiz yaratılmışların hukukunu Cenab-ı Allah kendi haklarının önünde tutmuştur. Bana “asla kul hakkıyla gelmeyin” demiştir.

Yaratılmışların haklarından en önemlisi ,kainatın halifesi olan insanların hakkı,kısaca “kul hakkı” dır. Müslümanların imtihan meydanı olan şu dünya hayatında en çok dikkat etmeleri gereken husus asla kul hakkı yememek ,kul hakkına tecavüz etmemektir.

Kul hakları da çok çeşitlidir. En önemlilerinden birisi de İşçi ; yani çalışan ,emek veren ,geçimini emeğiyle kazanan insanların haklarıdır. Çalıştırdığı işçisine ücretini ,diğer haklarını -alnının teri soğumadan- vermek Müslüman işveren için Allah indinde NAMAZ, ORUÇ, HAC gibi şahsi ibadetlerden daha önemlidir. İslam’ın tüm toplumsal olaylara yaklaşımı da bu şekildedir. Bana göre şahsi ibadetler Müslüman için bir antrenman şeklinde olup asıl imtihan hayatın içerisinde, toplum içerisinde devam etmektedir. Onun için Kuran-ı Kerim “Namaz sizi aşırılıktan ,kötülüklerden alıkoymalı” der.

Kıymetli okurlarım. Konya’da 5 vakit namaz kılan insanların sahibi olduğu bir fabrikada yaşananları size isim vermeden orada çalışan bir işçinin ağzından kısaca aktarıyorum. İşçimiz; 5 vakit namazını kılan, dürüst, yakından tanıdığım birisi. Yaşadıklarını ısrarla anlatmasını ben istedim, aynen aktarıyorum :”Ben … Fabrikasına 1995 yılında girdim. O zaman fabrikada 200 kişi çalışıyordu. Ayrıca ….ve ….. de fabrikanın iki bölümü daha vardı. İlk önce … bölümü battı.……, …… le ortaktılar. Babaları … da vefat etti. Fabrika 1960 lar da kurulmuştu. Namazını kılan insanlar. Çok açıldılar, hesaplarını bilmediler, işçilerine maaşlarını vermediler, kul hakkına dikkat etmediler, bütün sorumluluğu müdürüne ve usta başlarına yüklediler, kendileri işçileriyle hiç ilgilenmediler,12 yıldır fabrikalarında çalışan işçinin ismini bile öğrenmediler. 200 kişiden 2,3 ay maaşını alamayan ,daha iyi iş bulan 150 işçi işten çıktı. İşçi sayısı 50 kişiye kadar indi. Kalanlar sabırlı işçilerdi. Öyle ki 500 tl civarında ki maaşımızı 9,10 taksitte öderlerdi. Sonraları bu da yapılmadı. Son olarak sayımız 40 ın altına düştü.4 ay maaşımız ve sigortamız ödenmedi.”

Bu ve buna benzer olaylar sıklıkla duyuyoruz.

Kıymetli okurlarım malında ,paranın da bir imtihan vesilesi olduğuna inanmıyor muyuz ?

Paranın da malında hayırlısını istemiyor muyuz ?

Paranın da malında miktarından ziyade bereketin önemli olduğuna iman etmiyor muyuz ?

O halde Müslüman işverenlerin bu anlam ve manaları iyi düşünmeleri ve kendilerini “hesaba çekilmeden önce hesaba çekmeleri” gerekmektedir. Zaten ticari olarak “marka” üretmenin birinci yolu çalışanını memnun etmekten geçer.

Peygamberimiz “Dünya, yediğiniz içtiğiniz, giydiğiniz. Allah için yedirdiğiniz içirdiğiniz, giydirdiğinizdir. Bunun dışındakiler size ait değildir.” Der.

Bırakın işçinin hakkını Müslüman “infak” la Allah için karşılıksız vermekle emredilmiştir. Peygamberimiz “bir hurma ile bile olsa kendinizi ailenizi ateşten koruyun” demiş ve vermenin, infak etmenin her Müslümanı kuşatan bir sorumluluk olduğunu ifade etmiştir. Verebilen insan haram ve helale dikkat eder. Elindeki kazandığı malı paylaşan insan tekrar kazanmak için harama el uzatmaz. Çünkü onda artık hırs kalmamıştır. Bir vadi dolusu altını biriktirmez ki ikincisini istesin. Verir helalinden kazandıkça Allah için verir, verdikçe kazanır. Çünkü Rabbi “şükrederseniz artırırım” demiştir ve malın şükrü “vermek” tir.

Onun için Osmanlı da siftah yapan tüccar , 2. müşteriyi komşusuna gönderiyordu. Müşteriyi kardeşiyle paylaşan tüccar harama tenezzül eder mi ?  Onlar bu terbiyeyi, bu eğitimi Ahilik topluluğunun bir ferdi olarak manevi büyüklerinden almışlardı. Çünkü içinde bulundukları topluluk onları hem eğitiyor , hem kontrol ediyordu.

Ahilik kendisini İslam’a adayan fertlerin disiplinli, inanç, duygu, düşünce ve eylem birliğini bünyelerinde gerçekleştirdikleri Cemaat hareketlerinden bir tanesiydi. Temelini istibdat ve maddi güce dayalı saltanatın değil, sevgiye, inanca dayalı kardeşliğin oluşturduğu bu cemaatlerde faziletlerin tümünü içine alan “fütüvvet” ilkesinin ayrıcalıklı bir yeri vardı. Cömertlik, mertlik, cesaret, kahramanlık, tevazu, hilm,  şefkat, hoşgörü, ülfet, muhabbet, meveddet ve fedakarlık gibi tüm faziletleri bünyesinde toplayan “fütüvvet” in tarihi çok eskilere dayanmakta. Tüm İslam topraklarında bir hasbi faziletliler ordusu olarak yaşayan fütüvvet teşkilatlarının Anadolu’daki uzantısı Ahilik olmuştur. Genellikle esnaf , tüccar, zanaatkarlar arasında yaygın bir meslek kuruluşları gibi de çalışan Ahiyan-ı Rum , Anadolu’da ki Gazilerin ekonomik kolu olarak faaliyet gösteriyorlardı.

Ruhlarımızda, vicdanlarımızda, nefislerimizde vermenin , verebilmenin hazzını yaşayabilmek ve bizi eğiten ve yetiştiren faziletli bir topluluk içinde hareket etmek bizim yaratıcımıza yaklaşmamıza vesile olacak. Bu yaratıcımıza yakınlık ve aramızdaki bağın güçlenmesi helal harama daha fazla dikkat etmemizi , hakkımız olmayan, şüpheli şeylerden uzak durmamızı netice verecektir.

Kul hakkına helal ve harama dikkat etmek HAK bilinciyle mümkündür. Hak bilinci insanın işinde başarılı olmasının ,verimli olmasının olmazsa olmazıdır. Bir felsefedir, hayata bakış tarzıdır ve verimliliğin gereğidir.“En verimli yağmur, alın teridir” demiş Cenap Şahabettin. Verimlilik, alın teri dökerek kazanma; kazandırarak kazandığı için, kazancını gönül ferahlığı ile hak etme, helal kazanma  hem yaratanı ,hem yaratılanı razı etme bilincidir.

Whichever Top: LAW-U İBAD MI?, LAW-U ALLAH MI?

Believe that the most important Bediüzzaman Said Nursi a’mal-i Saliha is described as follows: “Those who believe in Islam, after the information for the most necessary and most urgent a’mal-i Saliha. He said deeds, the material and spiritual-u Ibadan rape law is not hukukullahı also bihakkın is to be performed. “So creation ago rights in Islam to be raped gelir.Kelime-i Tevditte” la divine “of the” nuts “came before the In the morning prayer before the circumcision of gibi.Ya circus, who declined blasphemy “Kafirun” sure of the 2nd rekât faith placed in the “Ihlas” sure like to be advised to read.

About Religion in the law-u ibad the law that created Cenab-ı Allah in front of their rights was held. To me, “Do not ever use it right” has too.

Create rights most importantly, the caliph of the universe of people right, hence “the right to use” trial dır.Müslümanların the following occur in the life of the world must be very careful concerning the right to never be slaves, not to violate the right to use.

Kullar rights is also very different. One of the most important employee, so employees, who work, are the rights of the people who earn a living by labor. Working in the cost of labor, other rights-be-without the sweat to cool the Muslim Allah indinde Prayer for employers, ORUÇ, such as personal worship than HAC önemlidir.İslam ‘s approach to all social events that according şekildedir.Bana personal worship for Muslims as a training and actual examination of life in the community for the continued Kuran-ı Kerim etmektedir.Onun “Prayer from the excesses, to detain from harm” der.

Readers are precious. 5 time of the people who pray in Konya as a factory owner who lived there before you is a working name of the worker’s mouth would transfer briefly. Our workers; 5 makes time to prayer, honest, my familiar, I wanted to tell birisi.Yaşadıklarını insists, would transfer the same: “I … Factory in 1995 to 200 people at the factory girdim.O time çalışıyordu.Ayrıca …. And … .. There were two sections of the factory. The first set of first …. … …, … … Le were common. His father died in the …. Factory was founded in 1960 s. Prayer makes the people. Were very open, the account did not know, did not provide salary to workers, did not consider the right to use all responsibility ustabaşlarına load and have the principal, none of them did their workers, in 12 years, factory workers did not know even the name. 200 people can not get salary from 2.3 months, 150 workers find better jobs than the number of job çıktı.İşçi up to 50 people that pay around indi.Kalanlar our patient işçilerdi.Öyle that 500 tl 9.10 in installments as yapılmadı.Son say that we öderlerdi.Sonraları Our salary and insurance for under 40 months of düştü.4 are not paid. ”

This and similar cases are often heard.

Readers are precious goods, the money that we do not believe a trial is the occasion?

Do not want the money or goods to the better are we?

The amount of money or goods that are important to fertility rather we do not believe that?

So in this sense and meaning of good Muslims to think of employers and their “Taking into account before taking into account the need. Already commercially available “brand” the first way to produce work to be happy, just passed.

Peygamberimiz “world, you eat the inside, the dress. You have to drink to Allah, wear. This does not belong to you outside. “Der.

The rights of workers to leave the Muslim “infak” la He was ordered to give the unrequited. Peygamberimiz “with a palm, even if you protect your family from fire” and also to provide, infak encompasses a responsibility to every Muslim is forbidden and halal attention to the phrase etmiştir.Verebilen people. When the goods in your hand to win back the people who share the punishment does not extend to the hand. Because he has no ambition left. Gold is up a full second in a valley that you want. He gives the win to give helalinden given kazanır.Çünkü the Lord “will increase if you thankful”, and may also Thanker goods “to” is.

That’s why the merchants handsel Ottomans also, 2nd neighbors were sent to the client. The brothers shared with the customer to patronize the merchant is forbidden? Those that terbiyeyi, a member of the education community as a spiritual Ahilik had great buy. Because their community and trains them, and was checked.

The members of the island itself with Islam Ahilik disciplined, beliefs, feelings, thoughts and actions within the union movement in one of the community was realized. On the basis of sovereignty, not istibdat and financial power, love, of brotherhood based on faith is a virtue in all of these communities into the “fütüvvet” principle, had a privileged place. Generosity, bravery, courage, heroism, humility, Hilmi, compassion, tolerance, ülfet, personal, and sacrifice all virtue meveddet bünyesinde collect “fütüvvet” in history is based on very old. All the armies of Islam in the territory as a Hasbi virtue of living in Anatolia fütüvvet organization has Ahilik extension. Usually tradesmen, merchants, craftsmen and professional organizations like the common working Ahiyan-ı Rum, Anadolu’da arm as economic activities that were of Gazi.

In Spirit, in conscience, in our soul to give, you can experience the pleasure and can give us to work and grow within a community to act virtuous in our creative approach to be involved. This will strengthen the bonds of our creative and our proximity to the forbidden helal us more attention, not our rights, our results should give you avoid anything suspicious.

To be sure, and forbidden the right to Kullar helal ABOUT Knowing is possible. Awareness of human rights to be successful in business, is necessarily to be productive. It is a philosophy, life style and efficiency perspective is needed. “The most efficient rain, is the labor” Cenap Şahabettin said. Productivity, the labor shed to win, win for the win, earning the right to the heart with relief, helal winning and who created and been created to bring awareness to.

Yorum Ekle