Tesettür; Önce Erkeklerin Göz Kapaklarına

Mantık ta bir kaidedir:

“Eşya zıddı ile bilinir.”

Allah Teâla imtihan olunduğumuz eşyayı iki zıt kutuplar halinde bina etti.

“Nefse ve onu biçimlendirene, Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki, Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur.” Şems, 91/7-9.

Mesela; faizin zıddı ve çözümü ticaret ve zekattır.

Ticareti kolaylaştırır, zekatı fikri-imani ve müessese olarak topluma hâkim kılarsanız; faizi zayıflatır ve yok edersiniz.

Örneğin; zinanın zıddı ve çaresi nikahtır.

Siz genç nesillerde fikri-imani ve müesese olarak evliliği, aile kurma yolunu kolaylaştırırsanız; zinayı azaltır ve bitirirsiniz.

For example: hastalığın zıddı sağlıktır.

Siz Konfüçyüs’ün dediği gibi sağlık ordunuzun çoğunluğunu hastalıkları iyi etmek değil de; insanların sağlığını nasıl koruyacaklarına, bağışıklık sistemini nasıl güçlü tutacaklarına dair yönlendirirseniz hastalıkları asgariye indirirsiniz. Bu işe “Hastane” ismini “Şifahane” ile değiştirerek başlayabilirsiniz.

Tesettür meselesinin zıddı müstehcenliktir.

Allah Teala bu konuyu ele aldığı Nur suresinde öncelikle tesettürün zıddı olan müstehcenliğin talebini oluşturanlara hitap etti.
“(Resulüm!) Mümin erkeklere, gözlerini (harama) dikmemelerini, ırzlarını da korumalarını söyle. Çünkü bu, kendileri için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarından haberdardır.” Nur, 24/30.

Erkekler gözlerini harama kapatırsa, araba gözlerine çarpsa da plakayı okumaya çalışmazlarsa, tesettürü öncelikle harama karşı göz kapaklarına örterlerse müstehcenlik azalır.

Sonra kadınlara hitap etti Yüce Yaratıcı:

“Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunan (köleleri), erkeklerden, kadına ihtiyacı kalmamış (cinsî güçten düşmüş) hizmetçiler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye, ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki, kurtuluşa eresiniz.” Nur, 24/31.

Güne başlarken ilk kıldığımız namaz sabah namazının sünnetidir.

İlk rekatta “Kafirun”, ikinci reketta “İhlas” suresini okumak sünnettir.

Kafirun ile şirkten temizlenmeyenin İhlas’la imanı olmaz.

“La ilahe” yi tam anlamıyla idrak edemeyenin “İlla’l-Allah” ı eksiktir.

Tesettür ve tüm İslam’a dair meselelerde müminler birbirine parmak sallamak yerine herkes kendi evinin önüne odaklansın ve orayı temizlesin.

Peygamberimizin Taif dönüşü duasını hatırlayın.

Taif’lileri suçlamadan, onlara takılmadan duasında sadece ve sadece kendi öz eleştirisini yaparak bize misallerinin en güzelini verdi.

Erkekler Nur suresi 30. Ayete, kadınlar da Nur suresi 31. Ayete yoğunlaşmalılar.

Ve bütün ayet ve hadislerde hitaplarda bu temel ve hayati ilkeyi uygulamalılar.

Şeytan’ın en büyük hilesi sizi kendinizden uzaklaştırıp, uzak alanlarda dolaştırarak nefsinizle aranıza mesafeyi açıp oraya yerleşmesi ve size kendinizi unutturmasıdır.

Kendini unutan Rabbini unutur, kendini bilen Rabbini bilir.

Rabbini unutan nefsinizle araya yerleşmiş olan şeytanın kölesi olur:
“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerine öz benliklerini unutturduğu kimseler gibi olmayın! İşte onlar yoldan çıkan kimselerdir.” Haşr, 59/19.

“Veysel eli ni’deceksin

Herkes ettiğini bulur

Önüne bak düşeceksin

Doğru gitsen utaşırsın.”

Aşık Veysel Şatıroğlu

Hijab; Before Men’s Eyelids

Logic is also a rule:

“A thing is known for its opposite.”

Allah Ta’ala has built the things we are tested on as two opposite poles.

“By the one who formed the soul and the one who formed it, and then gave it the ability to do evil and taqwa, Surely the one who cleans and brightens his soul is saved.” Shams, 91/7-9.

For example; The opposite and solution of interest is trade and zakat.

If you facilitate commerce and make zakat dominate the society as an intellectual-faith and an institution; You weaken and destroy interest.

For example; The opposite and remedy for adultery is marriage.

If you, in the young generations, make marriage and the way of establishing a family easier as an intellectual, faith and institution; You reduce adultery and you end it.

For example: The opposite of disease is health.

As you Confucius said, the majority of your health army is not to cure diseases; If you guide people on how to protect their health and how to keep their immune system strong, you will minimize diseases. You can start by changing the name of “Hospital” to “Şifahane”.

The opposite of veiling is obscenity.

In Surah Nur, in which Allah Ta’ala dealt with this issue, he first addressed those who demanded obscenity, which is the opposite of veiling.

“(My Messenger!) Tell the believing men not to stare at (haram) and to guard their chastity. Because it is cleaner behavior for them. Surely, Allah is aware of what they do.” Noor, 24/30.

If men close their eyes to the haram, do not try to read the license plate even if the car hits them, if they cover their eyelids against the haram first, obscenity will decrease.

Then the Supreme Creator addressed the women:

“Tell the believing women: Let them guard their eyes (from looking at haram); withhold their honor and chastity. Let them not expose their adornments, with the exception of the visible parts. Let them cover their heads (up to) over their collars. Their husbands, their fathers, their husbands’ fathers, their own sons, their husbands’ sons, their brothers, their brother’s sons, their sister’s sons, their own women (believing women), their slaves, from men, servants who no longer need women (deprived of sexual power), or they should not show their adornments to anyone other than children, who are not yet aware of women’s secret femininity characteristics. Let them not stamp their feet on the ground, so that the adornment they hide may be seen. O believers! Repent to Allah all together, that you may be successful.” Noor, 24/31.

The first prayer we perform at the beginning of the day is the sunnah of the morning prayer.

It is sunnah to recite “Kafirun” in the first rak’ah and “Ihlas” in the second rak’ah.

A person who is not cleansed of polytheism with an unbeliever cannot have faith with Ikhlas.

“Illa’l-Allah” is incomplete for those who cannot fully comprehend “La ilaha”.

Believers should focus in front of their own house and clean it instead of waving fingers at each other on hijab and all issues related to Islam.

Remember our Prophet’s prayer for the return of Taif.

He gave us the best of his examples by making only his own self-criticism in his prayers, without blaming the people of Taif and not messing with them.

Men should concentrate on Verse 30 of Surah Nur, and women should concentrate on Verse 31 of Surah Nur.

And they should apply this basic and vital principle in all verses and hadiths.

The greatest trick of Satan is to distance you from yourself, wander in distant areas, open the distance between you and your soul, settle there and make you forget yourself.

He who forgets himself forgets his Lord, who knows himself knows his Lord.

He who forgets his Lord becomes a slave of the devil who has settled in between himself and his soul:

“Do not be like those who forgot Allah and therefore Allah made them forget their own selves! These are the people who have gone astray.” Hashr, 59/19.

“You will say Veysel eli”

Everyone finds what

Look ahead, you’ll fall

If you go right, you will carry it.”

Aşık Veysel Şatıroğlu

Yorum Ekle