O sudan ya hiç içmeyin yada bir avuçla yetinin.

Tabut’un gelmesiyle İsrailoğulları Tâlut’un etrafında savaşa hazırlanmaya başladılar. Tâlut onların gençlerinden yaklaşık 70-80 bin kişi seçti. Tâlut ve ordusu Ad kavminden gelen Câlut ile savaşmak için Kudüs’ten ayrıldıklarında mevsim de hararetin çok olduğu bir zamandı. Tâlut ordusu ile hareket ederek çölü geçti ve ırmağa ulaştı: Askerlerine biliniz ki, Allah sizi bir ırmak ile (Ürdün ve Filistin arasında suyu tatlı bir) imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç içen müstesna kim ondan içmezse bendendir, dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Nitekim hükümdarı dinleyip sudan bir avuç alanlar hem kendileri hem hayvanları hem de hizmetçileri bu sudan içiyor ve suya kanıyorlardı. Suya saldıranlar ise; ancak susuzlukları ve hararetleri artıyor ve dudakları kararıyordu. Sudan içenler Tâlut’tan ayrıldılar ve nehri geçemediler. Onlar imtihanı kaybettiler. Tâlut ve iman edenler beraberce ırmağı geçince: “Bugün bizim Câlut ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yoktur, dediler. Allah’ın huzuruna varacaklarına inananlar: “Nice az sayıda topluluk çok sayıda topluluğu yenmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir, dediler”.

Tâlut’un emrine uyup, hiç içmeyen veya sadece bir avuç içip nehri geçen mü’minler iki kısma ayrıldılar.Bir kısmı; dünya hayatı ve malını seven ve tabiatında korku olanlar Câlut’un 100.000 veya 300.000 kişilik ordusunu görünce “Bugün bizim Câlut ve ordularına karşı savaşacak gücümüz yoktur ” dediler.

Diğer bir kısım yani: Allah yolunda ölüme aldırmayan, imanı kuvvetli cesur kimselerde, korkanlara karşı; “Nice az topluluklar, Allah’ın izniyle çok toplulukları yenmiştir.” dediler.

Bu ayetlerden çıkaracağımız pek çok dersler vardır. Bunlar İmtihan ve tasfiye, Emre itaat, İmanın gücü, Allah’a tam bir teslimiyettir. Tâlut ve ordusunun nehirle imtihan olması gibi; hepimiz hayatımızın birçok bölümünde imtihan olunmaktayız. Kazancımızda helali gözetmekle; yaşantımızda İslam’ın emirlerini yerini getirip-getirmemekle; haramlarından kaçmakla, başkalarını da uyarmakla hatta yöneticilerimizi seçmekle imtihan olunuyoruz.

“Zamanın gerçeği budur, herkes böyle yapıyor, hangi çağda yaşıyoruz, dünya küreselleşti, düşmana karşı koyamayız” gibi birçok söz bize mantıklı gelse de, Kur’an ve sünnete uymayan hiçbir kişi, cemaat, topluluk, millet gerçek kurtuluşa ve zafere ulaşamaz. Dünyada kazanmış görünse de ahiretini kaybetmiştir. O gün imtihan vesilesi olan ırmak, bugün karşımıza makam, mevki, para ve dünyalık zenginlikler olarak çıkmaktadır. Elbette bu imtihan her dönem ve topluluğa göre farklı şekilde kıyamete kadar devam edecektir.

Hidayet üzere iken, İlim ve Salih amellerle meşgul olurken de bu imtihan devam edecektir Zira emre uyarak ırmağı gecen inananlar, içtikleri su ölçüsünce tekrar “tasfiye” olmuşlardır. İnananlar arasında dünya hayatı ve malını seven, ölümden de korkanlar Calut’un askeri gücünü görünce “bugün bizim gücümüz yoktur” deyip savaşmak istememişlerdir.

Peygamber Efendimiz (sav) buyurdular ki: “Bir gün gelecek, her taraftan ümmetler (topluluklar) böcekler gibi üzerimize üşüşecek…. ”Biz dedik ki: O gün çok az mı olacağız ? Ya Resulallah! Peygamber (sav): O gün çok olacaksınız, fakat selin önündeki çer çöp gibi olacaksınız. O gün düşmanlarınızın kalbinden heybetiniz alınacak ve sizin kalbinize “VEHEN” yerleşecek.

-“Vehen” nedir Ya Rasülullah.

Dedi ki:

-“Dünya sevgisi ve ölümden tiksintidir.”

Talut’un ordusunda bulunan Hz. Davut’un da içinde bulunduğu Ahiretteki hesaptan korkan, Kuvvet ve Kudret sahibinin ancak Allah olduğuna iman eden, yardımın yalnız O’ ndan geleceğine inanarak tam bir teslimiyet ile emre itaat edenler nice az topluluklar çok topluluklara galip gelmiştir diyerek sadakatlerini gösterdiler. İtaatleri sebebiyle imtihanı kazanan az topluluk Calut’un ordusuyla karşılaşınca “tam bir teslimiyet” ile yardım için Allah’a yalvardılar. Bize düşen az da olsak Allah için Allah’ın dinini yüceltmek için çalışmaktır. Tüm işlerin yönetimi Mevla Tealanın dilemesine bağlıdır. “Sayısı az da olsa, Allah’ın yardım ettiği kişiler”zelil“olmaz. Sayıları ve kuvvetleri çok da olsa, Allah’ın yardımsız bıraktığı kimseler “aziz” olamaz. Bedir ashabı da sayıca az olduğu halde Allah’ın yardımıyla zafere ulaşmıştır dediler.

Calut ve askerleriyle savaşa tutuştuklarında, “Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve (kalplerimizi cihada karşı kuvvetlendirerek) ayaklarımızı sabit kıl ve kafir kavme karşı bize yardım et.”dediler.Bakara suresi 251. ayet:“ Onları Allah’ın izniyle hemen bozguna uğrattılar. Davut (as) Câlut’u öldürdü. Allah O’na (Davud as) mülk ve hikmeti verdi. Ve O’na dilediğinden tam manasıyla öğretti. Allah’ın, insanların bazısını bazısıyla önlemeseydi, elbette yeryüzü fesada uğrardı. Fakat Allah alemlere lütufkardır.Düşman ordusuyla karşılaşınca Tâlut’un ordusunda bulunan delikanlı olan Davud sapanındaki taş ile Calut’u öldürdü.Ordusunu kısa zamanda bozguna uğrattılar.Allah’ü Teala Davut’a hem hükümdarlık, hem de peygamberlik vererek Zebur’u indirdi.

Kıssa bu ya. Hissesini alanlara selam olsun…

 Either don’t drink that water at all or settle for a handful.

With the arrival of the Coffin, the Israelites began to prepare for war around Talut. Talut selected approximately 70-80 thousand people from their youth. It was a very hot season when Talut and his army left Jerusalem to fight Goliath, who came from the tribe of Ad. Moving with his army, Talut crossed the desert and reached the river: To his soldiers, know that Allah will test you with a river (a sweet water between Jordan and Palestine). Whoever drinks from it is not from me. He said, “Whoever does not drink from it, except for one who drinks a handful of it with his hand, is from me.” All but a few of them drank from the river. As a matter of fact, those who listened to the ruler and took a handful of the water, themselves, their animals and their servants drank from this water and fell into the water. Those who attack water are; But their thirst and heat were increasing and their lips were darkening. Those who drank the water left Talut and could not cross the river. They lost the test. When Talut and the believers crossed the river together, they said: “We do not have the strength to resist Goliath and his soldiers today.” Those who believe that they will enter the presence of Allah say: “How many a small group of people have defeated a large number of groups. “Allah is with those who are patient,” they said.

The believers who obeyed Talut’s command and did not drink at all or drank only a handful and crossed the river were divided into two groups. Some of them were; When those who loved worldly life and wealth and were fearful in nature saw Goliath’s army of 100,000 or 300,000 people, they said, “We do not have the strength to fight against Goliath and his armies today.”

Another part is: Those who do not care about death in the way of Allah, who are strong in faith and brave, against those who are afraid; “How many small communities have defeated many communities by the permission of Allah.” they said.

There are many lessons we can learn from these verses. These are Testing and purification, obedience to the Command, the power of Faith, and complete submission to Allah. Just as Talut and his army were tested by the river; We are all tested in many parts of our lives. By observing what is halal in our earnings; By not fulfilling the commandments of Islam in our lives; We are tested to avoid what is forbidden, to warn others, and even to choose our rulers.

Although many words such as “This is the reality of the time, everyone is doing this, what age do we live in, the world has become globalized, we cannot resist the enemy” seem logical to us, no person, community, community or nation who does not comply with the Quran and the Sunnah can achieve real salvation and victory. Even though he seems to have won in this world, he has lost the afterlife. The river, which was a means of testing that day, appears before us today as rank, position, money and worldly riches. Of course, this test will continue until the end of time in different ways according to each period and community.

This test will continue even when they are on the right path and are busy with knowledge and good deeds. Because believers who crossed the river by following the order have been “purified” again according to the amount of water they drank. Among the believers, those who loved worldly life and possessions and were afraid of death saw the military power of Goliath and said, “We have no power today” and did not want to fight.

Our Prophet (pbuh) said: “There will come a day when ummahs (communities) will flock to us from every side like insects…. “We said: Will we be very few on that day? O Messenger of Allah! Prophet (pbuh): On that day you will be many, but you will be like garbage before the flood. On that day, your majesty will be taken from the hearts of your enemies and “VEHEN” will settle in your heart.

-What is “Vehen”, O Messenger of Allah?

He said:

-“It is the love of the world and the disgust of death.”

Hz. who was in Talut’s army. Those who feared the judgment in the Hereafter, including David, who believed that only Allah is the owner of Power and Power, and who obeyed the command with complete submission, believing that help would come only from Him, showed their loyalty by saying how many small communities have prevailed over many communities. When the few people who passed the test because of their obedience encountered Goliath’s army, they begged God for help with “complete submission”. Our duty, even if we are a little, is to work for Allah to glorify His religion. The management of all affairs depends on the will of Mevla Almighty. “Those whom Allah helps, even if they are few in number, are not ‘disgraced’. Even though their numbers and strength are great, those whom Allah leaves without help cannot be “saints”. They said that the companions of Badr achieved victory with the help of Allah, even though they were few in number.

When they fought with Goliath and his soldiers, they said, “O our Lord! They said: “Radiate patience upon us and make our feet firm (by strengthening our hearts against jihad) and help us against the unbelieving people.” Surah Baqara, verse 251: “They defeated them immediately with the permission of Allah. David (as) killed Goliath. Allah gave him (as David) the dominion and wisdom. And He taught Him exactly what He wished. If Allah had not prevented some people by means of others, the earth would certainly have been corrupted. But Allah is gracious to the worlds. When they encountered the enemy army, David, a young man in Talut’s army, killed Goliath with the stone in his sling. They defeated his army in a short time. Allah Almighty gave David both rulership and prophethood and sent down the Psalms.

This is the story. Greetings to those who bought their shares…

Yorum Ekle