Boşluk: Şeytan

İnsan, kendisine esma (eşyanın mahiyeti) öğretilerek ve eşya emrine verilerek halife olarak yaratıldı.

Faal bir akıl, aktif bir gönülle eşyaya hükmeden ve Allah adına hareket eden insanın önünde bütün mahlûkat saygı ile eğilir.

İnsan da namazın zirvesi tahiyyatta halife sıfatıyla bütün yaratılmışların ibadetini Rabbine takdim eder.

İnsanı her an zinde ve aktif kılmak için İblis ve şeytanları musallat edilmiştir.

Peki, şeytanın hareket alanı neresidir?

Şeytan, insanın faal bir akıl, aktif bir gönülle azami bir gayretle çalışıp hayatın her alanına hâkim olduğu sürece iş yapamaz.

Şeytan, insanın aklını faal kılmadığı, gönlünü devreye sokmadığı, gayretinde zayıflık göstererek eşyada bıraktığı bütün boşluklara yerleşir.

Bekler şeytan!

İnsan tembellik yapsın, gaflet etsin, boş versin, bu küçüktür, bundan bir şey olmaz desin…

Hemen o küçükte olsa boşluğa yerleşir ve oradan yayılmaya başlar.

O gafletin, dikkatsizliğin, boş vermişliğin, zaafın kalpteki yansıması öncelikle siyah bir noktadır.

Bu hal devam ederse şeytan o noktayı büyütür ve kalptan imanı çıkarana kadar sürer çabası.

Kalpten imanı çıkan insan ve cin artık İblis’in askeridir.

Boş bıraktığı kalbine ve aklına tamamen yerleşmiştir ve onu dilediği gibi yönetir, yönlendirir.

Müminin aşkın varlığıyla 7/24 kesintisiz çevrim içi olması ve O’ndan irtibatı hiç kesmemesi bu yüzden hayatidir.

Açık düşmanımız şeytana karşı tek kalemiz, sığınağımız Rabbimizin inayet ve rahmetidir.

Her işe başlarken; “bismillah”, hayretlerimizde; “Allah-u Ekber”, “sübhanallah”, daraldığımızda, esnediğinde “hasbinallah”, nimetlere karşı “elhamdülillah” gibi mübarek kelimelerle hayatının her tarafını nurlandırmalıdır.

İşin özü; eşyaya hükmetme konusunda orta bir yol yoktur:

Ya faal bir akıl ve açık bir kalple eşyaya insan hakim olacak ya da onun bıraktığı boşluklardan yürüyerek şeytan hükmedecektir.

Şeytan eşyadan başladığı hâkimiyetini insan ve cinne hükmetme aşamasına taşıyacak ve onları kendine tamamen itaat eden zombilere dönüştürecektir.

Allah insanın bıraktığı boşluklarının onu ne hale getirdiğini şöyle açıklar:
“And olsun ki, kalpleri olup düşünmeyen, gözleri olup görmeyen, kulakları olup dinlemeyen cinleri ve insanları cehennem için yarattık. Bunlar hayvan gibidirler; hatta daha da aşağıdırlar. İşte gâfil olanlar böyleleridir.” A’raf, 7/179.

Belki de en kıymetli nimetler olan akıl, kalp, göz ve kulağı kullanmayarak en boşluğa düşen  insan şeytanın elinde hayvanlardan daha aşağı zombilere /bel hüm adall) dönüşmektedir.

Bu sebeple insan hayatının her tarafında şu sıralamayı yaymalıdır.

İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni netice verir. (Bediüzzaman Said Nursi)

O halde insan son nefese kadar her an kıyamda, teyakkuzda, tedbir ve ihtiyat içinde yaşamalı, şeytana boşluk bırakmamalıdır.

Zira şeytan 7/24 her an bırakılacak bir boşluğu sabırla, inatla, ısrarla beklemektedir.

“Ne hasta bekler sabahı,

Ne taze ölüyü mezar.

Ne de şeytan, bir günahı,

Seni beklediğim kadar.”

(Necip Fazıl Kısakürek)

Bıraktığın boşluğu doldurmak için geldiğinde henüz imanı sönmemiş insan zaten hisseder, şeytanın kendisine yaklaştığını, çünkü o seni dürter, bıraktığın boşluğu bir davetiye olarak kabul eder ve “merhaba dostum” sözüyle senin açtığın odasında derhal ayağını kaydırma işine başlar.

Kesin çözüm:

“Şayet seni Şeytandan bir dürtüş dürtecek olursa hemen Allaha sığın (istiaze et) çünkü odur ancak işiten bilen.” Fussilet, 41/36.

Space: Devil

Man was created as a caliph by being taught the esma (the nature of things) and given the command of things.

All creatures bow respectfully before a person who rules things with an active mind and an active heart and acts in the name of Allah.

At the peak of prayer, man, as the caliph, presents the worship of all creatures to his Lord.

Iblis and his demons have been haunted in order to keep people fit and active at all times.

So, where is the devil’s field of action?

Satan cannot do business as long as a person works with an active mind, an active heart and a maximum effort and dominates all areas of life.

Satan settles in all the gaps that a person leaves in things by showing weakness in his effort, where he does not activate his mind, does not activate his heart.

The devil waits!

Let a person be lazy, heedless, never mind, let him say that this is small, nothing will come of it…

It immediately settles in that small space and begins to spread from there.

The reflection of that heedlessness, carelessness, neglect and weakness in the heart is primarily a black dot.

If this situation continues, the devil enlarges that point and his efforts continue until he removes faith from the heart.

The human and jinn whose faith has come out of the heart are now soldiers of Iblis.

It is completely settled in his heart and mind, which he left empty, and he manages and directs it as he wishes.

This is why it is vital for the believer to be online 24/7 with his transcendent presence and never cut off contact with Him.

Our only fortress and refuge against our open enemy, Satan, is the grace and mercy of our Lord.

When starting every job; “Bismillah”, in our amazement; He should illuminate every part of his life with blessed words such as “Allah-u Akbar”, “subhanallah”, “hasbinallah” when we are narrowed or yawning, and “alhamdulillah” against blessings.

The essence of the job; There is no middle ground when it comes to dominating things:

Either man will rule over things with an active mind and an open heart, or the devil will rule by walking through the gaps left by him.

The devil will carry his dominance, which he started from objects, to the stage of dominating humans and demons, and will turn them into zombies that obey him completely.

Allah explains what the emptiness left by man makes him do as follows:

“We have certainly created for Hell, jinn and humans who have hearts but do not think, eyes but do not see, and ears but do not listen. They are like animals; even lower. Such are the heedless ones.” A’raf, 7/179.

Perhaps the most precious blessings, by not using the mind, heart, eyes and ears, the human being, who falls into the emptiness, turns into zombies (bel hum all) lower than animals in the hands of the devil.

For this reason, the following order should be spread in every part of human life.

The tawhid of faith, the submission of tawhid, the tawakkul of submission, the tawakkul bring the happiness of administration. (Bediuzzaman Said Nursi)

In that case, until the last breath, a person should live on the upside, vigilance, precaution and caution at every moment, and should not leave any room for the devil.

Because the devil is patiently, stubbornly and persistently waiting for a void that will be left 24/7.

“Neither patient waits for morning,

What a fresh dead burial.

Nor the devil, a sin,

As long as I’ve been waiting for you.”

(Necip Fazil Kisakurek)

When you come to fill the void you left, the person whose faith has not yet extinguished already feels that the devil is approaching him, because he pokes you, accepts the void you left as an invitation and immediately starts to shift his feet in the room you opened with the word “hello my friend”.

The exact solution:

“If a nudge from Satan nudges you, seek refuge with Allah immediately, for he is the only hearing and knowing.” Fussilet, 41/36.

Comments 2