Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Şamanist gelenek ve uygulamalarda , Şamanların ayin yaparken kullandıkları aletlerden birinin de tahta kılıçtır. Şamanlar ayin yaparken vecd haline girebilmek için çaldıkları davuldan başka bir de tahta kılıç bulundurmaktadırlar. Şamanlar bununla kötü ruhlara karşı savaşmaktadır.

Bektaşi Velilerinin ortak bir yanları da , tahta kılıca sahip olmaları , bununla yerine göre ejderha , yerine göre kafirlerle savaşarak onları öldürmeleridir. Mesela Menakıbı Hacı Bektaş Veli’de anlatıldığına göre , bir gün Horasan halkından bir gurup , ülkelerini zapt ve yağma eden Bedehşan ahalisini şikayet için Ahmet Yesevi’ye gelip yardım isterler.Şeyh nefes oğlu Kutbuddin Haydar’ı Horasan’lı Müslümanlara yardım için gönderir.Fakat on iki yaşında olan Haydar yenilerek esir düşer. Bunun üzerine şeyh hem onu kurtarmak hem de Bedanşahlılar’ı yenmek üzere Hacı Bektaş’ ı görevlendirir. Kendisini uğurlarken beline tahta kılıcını kuşatır. Bedenşan iline giden Hacı Bektaş , kafirlerle savaşarak onları yener ve Kutbiddin Haydar’ı kurtarır. Bedanşahlılar Hacı Bektaş’tan gördükleri bir takım kerametler sayesinde Müslümanlığı da kabul ederler.

Hacı Bektaş Veli’nin tahta kılıç kuşattığı bir başka halifesi de , Hacım Sultan’dır. Adı geçen , Germiyan ilinde yerleşmek üzere icazet alıp Sulucakarahüyük’ten ayrılacağı zaman , Hacı Bektaş , vaktiyle Ahmet Yesevi’nin kendine kuşattığı tahta kılıcı kendi eliyle onun beline kuşatmıştı. Hacım Sultan , kılıcın gerçekten kesip kesmeyeceğini denmek için , bir dervişin tekkeye su getirdiği katıra çalmış , onu iki parçaya bölmüştü.

Tahta kılıçla ilgili başka bir menkıbe’de Vilayetname-i Abdal Musa’da bulunmaktadır.Abdal Musa’nın kerametlerini gören Gazi Umur Bey ona mürit olur.Zaten Gazi ünvanını da kendisine o vermiştir.Abdal Musa kendisini Rumeli’de fetihlere yollar ve yanına Kızıl Deli (Seyyid Ali) Sultan’ı yoldaş eder.Gitmeden önce Kızıl Deli’nin beline ağaç bir kılıç kuşatır.

13.ve 15. yüzyıllarda yaşamış ve bir kısmı ilk Bektaşiler arasında kabul edilen tahta kılıçla lakalı olarak adı geçen şahısların , velilik yönlerinin yanında bir de gazilik yönleri olduğu , kafirlerle mücadele ettiklerini kaynaklardan anlıyoruz.Gerçekte bunların çoğunun ilk devir Osmanlı fetihlerine katılmış kişiler olduğunu biliyoruz.İlk devre ait bazı anonim Osmanlı tarihlerinde , hudut boylarında savaşan derviş-gazilerin de tahta kılıçlı oldukları zikredilmektedir.Menteşe taraflarında bir “uryan derviş” bütün o ahaliyi elindeki tahta kılıçla fethetmiş , halkın bir kısmını da öldürüp bir kısmını da Müslüman yapmıştı.Bu örneklere bakarak o devirde bu şekilde hudutlarda savaşan ve isimleri kayıtlara geçmemiş daha pek çok heterodoks derviş bulunduğunu düşünebiliriz.Tahta kılıç adeta bunların sembolü olmuştur.

Tahta kılıç geleneği Kızılbaşlarda da önemli bir yere sahiptir.Kırıkkale yakınlarındaki Hasandede köyüne adını veren zatın şöyle bir menkıbesi anlatılır: Bir gün Hacı Bektaş’a kendinden sonra büyük bir zatın gelip gelmeyeceği sorulur, geleceği cevabı alınır.Bu mürşidin alameti sorulduğunda Hacı Bektaş önünde duran tahta kılıcı göstererek “gelip bunu alacaktır” şeklinde cevap verir.Balım Sultan zamanında Hacı Bektaş tekkesine bir zat gelir ve doğruca kılıca yönelir.Bu gelenin haber verilen mürşüt olduğunu anlayan Balım Sultan , tahta kılıcı ona verir.Bu zat meşhur Hsan Dede’dir. Bu menkıbeden tahta kılıcın aynı zamanda bir mürşitlik alameti sayıldığı ve ancak bu mertebede bulunanların tahta kılıcı taşıyabilecekleri anlaşılıyor ki , yukarıya alınan menkıbeler de bunu göstermektedir.Bununla bütün dervişlerin tahta kılıçlı olduklarına dair bir işaret yoktur.Bu hak , Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş , Hacım Sultan ve Kızıl Sultan gibi büyük şeyhlere has görünüyor.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ