Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Eski Türkler arasında tabiat kuvvetleri üzerinde hakimiyet kurabilme anlayışı ,İslamiyet’in kabulünden çok eskidir. Hunlar’ da hükümdar kaynaklı olduğu için yağmur,kar,dolu yağdırabilme ve fırtına çıkarabilme kudretine sahipti.Hunlar , düşmanlarını fırtına , yağmur , dolu vs. çıkararak savaşta perişan ediyorlardı.Bu işi yapan belli kişileri olup onlar sayesinde 5. yüzyılda Cücenler’e karşı kendilerini korumuşlardı.111 Göktürkler’de hükümdarın aynı şekilde semavi kaynaklı olduğu malumdur.Çin kaynaklarının yazdığına göre Göktürkler devlet kurmadan evvel , Apangu adlı komutanlarının kardeşlerinden biri , bu semavi menşei dolayısıyla tabiat kuvvetlerini yönlendiriyor, fırtına,rüzgar,kar ve yağmur çıkarıyordu.

İslamiyet’in kabulünden sonra hem Müslüman Türkler’de hem de Müslümanlığa henüz girmemiş olanlar arasında şamanlar vasıtasıyla bu gibi tabiat olayları meydana getirilmeye devam edildiğine dair İslami kaynaklarda pek çok rivayetler vardır. Bunlarda Şamanlarca yada taşı denilen bir taşla fırtına vs. tabii kuvvetlerin istenildiği şekilde yönetildiği anlatılmakta , Müslüman Araplar’ın buna inanmadıkları , ama gözleriyle gördükten sonra inanmak zorunda kaldıkları nakledilmektedir. Samanoğulları’ ndan İsmail bin Ahmet putperest (Şamanist) Türkler’e karşı bir sefer tertiplemişti. Sefere çıktığında düşmanları ile karşılaştığı vakit Şamanların hükümdarın askerlerinin üzerine yağmur ve kar yağdıracakları haberini almıştı.Önce buna inanmayan hükümdar , gerçekten belirtilen saatte askerlerin eteğinde bulunduğu dağın tepesinde bulut toplandığını ve etrafın kararmaya başladığını görünce şaşırmış , dua ederek çıkacak fırtınayı düşmanlarının üstüne yollamıştı. Buna benzer misaller eski Türk tarihinde çoktur.Türk Şamanların yaptığı bu işlerin daha sonra 12.yüzyılda Moğollar’da dahi yaygınlaştığı ve onlarda bu iş için kullanılan taşa yada yerine cad dendiği bilinmektedir.

Tabiat kuvvetlerine hükmedebilme inancı muhtelif Altay Türk masallarına yansıdığı gibi  , Kitab-ı Ebu Müslim ve Battalname benzeri meşhur Türk destani romanlarında da kullanılan bir motif olmuştur.Merv şehrinde bir defasında düşmanlarıyla mücadele ederken çok zor durumda kalan Ebu Müslim , bir camiinin minaresine sığınmak zorunda kalır.Askerler camiinin etrafını iyice kuşattıkları anda , Ebu Müslim dua eder ve hemen arkasından bir bulut görünür; aniden şiddetli bir yağmur askerleri perişan eder ve Ebu Müslim’le arkadaşları minareden inip kaçarlar.

Bektaşi menakıpnamelerinde en çok görünen inanç motiflerinden birisi de , tabiat kuvvetleri üstüne hakimiyet kurabilmek , onları istediği gibi yönlendirmektir.Hacım Sultan ve Otman Baba istedikleri zaman fırtına çıkarıp yıldırımları arzularına göre kullanan , şiddetli yağmurlar yağdıran kişiler olarak ta dikkati çekiyorlar

Seyitgazi Tekkesi şeyhi Kara İbrahim Hacım Sultan’ı ateşle imtihan edip gerçek veli olup olmadığını anlamak istemiş , bunu fark eden Hacım Sultan, havada tek bulut olmadığı halde dua ile ani bir fırtına çıkarmış , yağmur ve dolu yağdırarak etrafını tufana boğmuştu.Tam bu sırada bir yıldırım Kara İbrahim’in başına düşerek öldürmüştü.

Otman Babanın’da tabiat kuvvetlerini istediği gibi konusunda oldukça mahir olduğu Vilayetnamesi’nde uzun uzun anlatılır . İstanbul’da At Meydanında otururken , meydanın tam ortasındaki Delikli Daş denilen iri kayayı havada bulut yokken yıldırım isabet ettirerek parçalamıştı.Bir defasında da elindeki değneği yere vurur vurmaz gökyüzünde bulutlar toplanmış , aniden şiddetli br fırtına çıkarak etraf şimşek parıltıları ve gök gürültüleri ile dolmuş ve herkes selde boğulacak hale gelmişti.Otman Baba , bunu kendine fene muamele eden Fatih’e kızarak yapmış, hatta sarayının bir duvarını da yıldırımla harabeye çevirmişti.Otman Baba daima bulutlara binip yıldırımı elinde kamçı gibi kullandığını söylerdi.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ