Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Sihir ve büyü adeta Şamanizm’in temel unsuru olmuştur. Şamanların temel görevlerinin ve özelliklerinden birinin sihirbazlık ve büyücülük olduğu , Şamanizm hakkındaki en eski araştırmalardan beri malumdur. Sihirbazlığa ve büyücülüğe Türklerin ve onların din adamı olan Şamanların bu kadar önem vermelerinin sebebi şöyle açıklanmıştır: Sibirya ve Orta Asya gibi iklimi sert olan yerlerde , ve genellikle tabiat şartlarının insanlara hakim olduğu bölgelerde , tabiata hükmedememenin , ilkel insanlarda isterik tepkilere sebebiyet verdiği görülmektedir. Bu tepkiler , özellikle hassas bünyelerde ortaya çıkmakta ve bunlar sihirbaz din adamı görevini yüklenmektedir.İşte eski sihirbazlar böylece yerlerini Şamanlara bırakmışlardır ;Şamanlar da sihirbazlık hüviyetini böyle yüklenmişlerdir.

Orta Asya’da İslam öncesi Türk topluluklarındaki Şamanların sihir ve büyü ile uğraştıkları , eski kaynaklar tarafından nakledilen haberler vasıtasıyla biliniyordu. Mesela İbni Sina (ö.1037) el İşarat adındaki eserinin ruhi tecrübelerden bahseden onuncu ve aynı zamanda sonuncu babında arif adıyla eski Türk Şamanlarını ele almakta ve bunların sıkı ruhi tecrübe ve bedeni riyazatlardan geçtikten sonra sihir , büyü ve emsali , başka kimselerin beceremeyeceği bir takım kabiliyetler kazandıklarını anlatmaktadır.Cüveyni de Uygurlar da kam (şaman) ların sihir ilmini bilen kimseler olduklarını ve şeytana hakimiyet iddiasında bulunduklarını nakleder.

Tüm bu haberler gösteriyor ki , Şamanlar özellikle bu iki sıfatları sayesinde eski Türk toplumunda çok üstün mevkilere sahip olmuşlar ve değişik dinlere , hatta İslamiyet’e girildikten sonra da bu mevkilerini kaybetmemişlerdi.Şamanizm’in temel unsuru olan sihirbazlık ve büyücülük işine dair tek bir menakıpnamede bazı telmihler vardır ki , o da Menakıbu’l Kudsiye’dir. Eserin kahramanı Baba İlyas Horasani’den ona hasım birinin ağzıyla şöyle bahsedilir.

Bu ki direm hezar buncadır ol

Hiç sahir bulmaya ana yol

Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev’in ağzında da Baba İlyas’ın ve müritlerinin ortadan kaldırılmasına dair verilen talimatta aynen şöyle denilmektedir:

Varun eyle buları ğaret idün

Şöyle kim vardurur hasaret idün

………………………………………….

Eyle kim cadularımış bunlar

Bilse bizi kırarımış bunlar

Yukarıda anlatılan üç beyitin ilkinde Baba İlyas’ın son derece mahir bir sihirbaz olduğu ve hiç sahir (sihirbaz) ın bu konuda ona erişemeyeceği anlatılmak istenmiştir.Diğer beyitlerde ise , Baba İlyas’ın müritlerinin de kendi gibi cadu (büyücü) oldukları söylenmekte , büyücülük kudretiyle , üzerlerine gelen askerleri mahvedecekleri ima edilmektedir.

13. yüzyılda Anadolu’ya muhtelif göçlerle gelip yerleşen Türkmen babalarının , eski Türk Şamanlarının İslamileşmiş şekilleri olduğu eskiden beri bilinmektedir.Aslında bütün Türkmen Babalarını bu hüviyetin altına sokmak mübalağalı olmakla beraber , önemli bir kısmının bu hüviyette olduğu kesindir.Eski Şamanların İslami bir hüviyete bürünmüş yeni temsilcileri olan bu Türkmen Babalarının da bu hüviyete uygun olarak sihir ve büyü ile uğraşmaları tabiidir.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ