Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Cüveyni’nin naklettiğine göre; Teb-Tengri namıyla halk arasında meşhur olup şiddetli kışlarda bile dağ bayır çıplak dolaşan bir şaman , ata üstünde göğe çıkıp Tanrı ile konuştuğunu , Tanrı’nın yeryüzü hakimiyetini Timuçin’e verip adını da Cengiz koyduğunu kendine söylediğini iddia ediyordu.Teb-Tengri , etrafına çok kalabalık bir kitle toplanmış ve iktidarı ele geçirme çabasına düşmüş olduğu için bir eğlence sırasında öldürülmüştü.

Şamanların zaman zaman bu manevi güçlere dayanarak iktidar olma teşebbüslerini bazı ilim adamları şöyle açıklıyorlar: Orta çağ ve Türk Moğol topluluklarında şamanlar ekseriya kabile şefleriyle özdeşleşiyorlardı. Zira her şefin her şeyi bilmesi , eski ataların ruhlarıyla olduğu kadar gizli güçler ve yer altı ruhlarıyla da münasebeti olması gerekiyordu.Bunu da ancak şamanlar yapabiliyorlardı.”Beyaz elbise” giyip “beyaz ata” binen şamanlar , bu sebeple bozkır aristokrasisini teşkil eden yöneticiler durumundaydılar.101 İşte onlar sahip oldukları bu hem dini hem siyasi imtiyazlar yardımıyla ara sıra kendilerini kuvvetli hissettikleri vakit merkezi otoriteyi sarsma ve iktidarı ellerinde toplama teşebbüsüne geçiyorlardı.

Altaylar’da eski Şamanların göğe çıkarak Tanrı ile konuşma ve haberleşme gücüne hala inanılmakta , ne var ki çağımızdaki Şamanların bu gücü göstermemesinden yakınılmaktadır.Altaylılar’ da ve Yakutlar’ da şamanlar artık göğe seyahat işini temsili olarak yapmaktadırlar.Bunun için hususi bir takım merasimler uygulanmakta ve Gök Tanrı’ya “beyaz at” kurban edilmektedir. Şaman bu beyaz atın ruhunu göğe yollarken kendi ruhunun da Tanrı katına eriştiğine inanmakta , etrafında bulunanlara seyahati sırasında gördüklerini ve Tanrı ile neler konuştuğunu anlatmaktadır.102 Bu anlayış Dede Korkut Kitabı gibi bazı İslami devir metinlerine de yansımıştır. Bu eserdeki “Allahu Teala ile haberleşeyim” , “götürdüğün göğe yetiren görklü Tanrı “103 ve benzeri ifadeler Tanrı ile konuşmaya giden şamanın sözlerini hatırlatmaktadır.


Göğe çıkarak Tanrı ile konuşup geleceği bizzat ondan öğrenmek her şamanın yapabileceği bir iş değildir.Yalnız ve yalnız büyük Şamanların kudreti dahilindedir.Bu hususta Menakıbu’l Kudsiye’de iki menkıbe vardır.Bunlardan biri , Baba İlyas’ın küçük oğlu Muhlis Paşa , öteki onun oğlu Aşık Paşa’ya dairdir.

Muhlis Paşa babasını intikamını almak için harekete geçmiş ve Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhusrev’e karşı ayaklanma teşebbüsünde bulunmuştur.Sultan kendisini yakalatarak çeşitli işkencelerle öldürtmeyi denemiş , fakat başaramayınca anlaşma yoluna giderek valilik teklifinde bulunmuştur. Muhlis Paşa bu teklife karşı , hareketlerinin Allah’ın emriyle olduğunu , Allah’ın ona yeryüzünün iktidarını bağışlayacağını bizzat bildirdiğini söylemiştir.104

Aşık Paşa’nın kerametlerini anlatan Menkıbelerden birinde de , tıpkı Hz. Muhammed’in miracı gibi , Allah katına çıkarak onunla bizzat görüştüğü , gizli alemleri baştan başa seyrettirildiği ve zahir batın her hususun bizzat Allah tarafından kendisine açıklandığı anlatılır.

Amasya’daki muharebelerde Selçuklu askerlerine yenilen Paperroissole (Baba İlyas)’a taraftarları niçin zafer kazanacaklarını kendilerine vaat ettiği halde yenildiklerini sormuşlardı.Buna Baba İlyas’ın verdiği cevap aynen şöyleydi:”Yarın Tanrı ile konuşacağım ve sizin hepinizin huzurunda size ve bana bu talihsizliğin neden eriştiğini soracağım.”Görgü şahitliğine dayalı şu ifadeler , seyircilerin huzurunda Gök Tanrı ile temasa hazırlanan bir şamanın sözlerinden başkası olamaz. Baba İlyas bu cevabıyla , Şamanist hüviyetini açıkca ortaya koymuştur.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ