Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Selçuklular , Afrika dışında bütün İslam Dünyası’na ve yeni fethedilen Anadolu’ya hakim olmuş bu geniş topraklar üzerinde siyasi birlik kurmuşlardı. Selçuklu sultanları hakim oldukları yerlerde sadece siyasi birlik kurmakla kalmayıp dini birliği de tesis etmeye çalıştılar. Çünkü bu dönemde özellikle Sünniler ile Şiiler arasında mezhep ihtilaflarının arttığı , yıkıcı Batıni faaliyetlerin hızla çoğaldığı bir dönem idi. Selçukluların Sünniliği benimseyerek çoğunlukla Hanefi mezhebine girmeleri ; itikadi yönden de aslen Türk olan Semerkant’lı Ebu Mansur Maturidi (h.332 – m.944 ) nin kurduğu Maturidiyye mezhebini tercih etmeleri İslam dünyasında yeni gelişmelere zemin hazırladı.

Selçuklular sünni akidesini tercih etmeleri aynı anlayışın mümessili olan Abbasi halifeleri ile aynı safta yer almalarına sebep olmuştur. Böylece bu ortak bağ siyasi ve askeri faaliyetlerin ana unsuru haline geldi. Tuğrul Bey ve halefleri Sünni İslam dünyasını ve Abbasi halifelerini gayri Sünni düşünce ve akımlara karşı koruma görevini üstlendiler. Bu durum Selçuklularla Fatımiler arasında sürekli mücadelenin ortaya çıkmasına neden oldu.Bununla beraber Selçuklular mutedil görüşlü Şiileri korumayı ihmal etmediler. Bu devirde Suriye , Halep , Kufe , Kum , Kaşan, Mazenderan , Taberistan , Gürcistan , Dehistan hatta Sünni hilafet merkezi Bağdat şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerlerdi.Selçuklu Sultan ,Emir ve Beyleri şii imamların türbelerini ziyaret , inşa ve tamir ederek , ayin ve merasimlere katılarak mutedil şiilere karşı bir düşmanlıkları olmadığını gösteriyorlardı.Ne yazık ki aşırı şii ve Batıni faaliyetler bu mutedil şiiler arasında tesirini göstermiş ve cahil halk Mısır Batınilerinin gönderdikleri dailerin ifsat ve kışkırtmalarına kapılmışlardır. 46

Babinger “Anadolu’da İslamiyet” isimli makalesinde : “Birçok deliller gösteriyor ki Rum Selçukileri şiidirler, yani tek kelime ile alevi idiler “ diyerek Anadolu Selçukluları’nın Şiiliğini iddia etmişse de Akaid-i Ehli Sünnet adlı eserin müellifi Ömer bin Muhammed bin es-Savi ve büyük aim ve mutasavvıf Necmüddin Razi’nin beyanları bu iddiayı çürütmektedir. Fakat Babinger’in iddiasında, Anadolu Selçukluları’nın mutedil Şiilere ve diğer inançlara ne kadar müsamahakâr bir şekilde davrandıklarına açık delildir denilebilir.

Gezgin İbn-i Batuta’nın ifadelerinden Anadolu’nun kahir ekseriyetinin ehlisünnet olduğu anlaşılıyor.47 Şiilik özellikle Moğolların Anadolu’yu istila etmelerinden sonra hızla yayılmış ve İran ve Irak’taki Şiilikten farklı bir hüviyete kavuşmuştur. Köylerde ve taşrada yaşayan çoğu Türkmen olan halkla şehirlerde yaşayan ve içlerinde İran’lı unsurların bulunduğu halk arasında dini telakkilerde az çok farklılıklar görmek mümkün idi. Medreseler ve diğer dini ve içtimai müesseselerin şehirlerde olması , şehirlerde oturanların biraz daha yüksek dini kültüre sahip olmalarını sağlıyordu.Buna mukabil şehirlerin dışında kalan ve dini bilgileri oldukça zayıf , ananelerine çok bağlı Türkmenler ise daha çok Türkmen şeyh ve dervişlerin tesirinde bir dini hayat sürüyorlardı.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ