Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Bu benzerlikler şunlardır:

• Kam , Dede , Baba seçilme töreni : Gerek Kamlık ,gerek Dedelik soydan gelme birer mistik meslektirler. Her ikisi de soyunda Kam ve Dede bulunan sülalelerin çocukları arasından bu vazifenin sahibi aranıp bulunur. Eski Türklerdeki Kamlık ve Dedelikteki soy takibi şartına rağmen bir seçimin olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Türkiye’de “Ocak” denilen dede soylarının en  kabiliyetli en uygun çocuğu post sahibi olurken kendi aralarında bir seçimin olduğu bilinmektedir.63

Kam (Şaman,Baksı) , Dede ve Babanın giyim ve tam giyim (kisve) Taç (külah,börk) ,hırka ve kuşak giyilip takılması ile olur.Teslim taşı , palhenk taşı , kanberiyye gibi çok değişik manalar ifade eden taşlarında kamlıkla alakaları vardır.

Asa, Alaca Değnek: Yakut Kamları ayin esnasında kayın ağacından yapılan bir asa (değnek) kullanıyorlardı. Bu günkü Alevilikte de kayın ağacı veya öd ağacından yapılan “alaca değnek” kullanılır ve ayini cemde muhakkak bulundurulan Aleviliğin üç kutsalından biridir.(Kara kazan .Alaca kilim,alaca değnek) Ayini Ceme gelen Alevi alaca değneği başından , ortasından ve öbür ucundan öper.64

Kamların hayır duası,dede ve babaların hayırlısı: Gülbanklar (hayırlılar) konusunda da büyük benzerlikler vardır. Radloff , İslamiyet’le kamlık dinini bağdaştıran Kazak baksalardan bahsederken diyor ki “Gördüğüm baksalardan her biri her zaman dini ibareler kullanıyor ,yerken içerken , otururken her hareketinde yüksek sesle “bismillah” diyor , söylediği her söze “vallahi , billahi” ibaresini ekliyordu.Halbuki bunları kazaklarda bazı yaşlı kimseler yaparlar belki de bu sözlerle kendilerinin hakiki bir Müslüman olduğuna inandırmak isterlerdi.65 Bektaşi Gülbanklarındaki “ Bektaş” ve “Hu” kelimeleri gibi kelimelerin geçtiği bir Kam duası verelim.”Sizden medet diliyorum, Kara Murat (kara bıyıklı) ata evliya ,Hu Allah , Hu Allah ey Bektaş ata Bekata Bekiç ata yardım et ,Çakmak ata evliyadan medet diliyorum.Hu Allah ey , evliya ata evliya …sizden yardım diliyorum. Tekdurmas ata evliya.Karahan baba yardım et.Hu Allah ey”66

Dedelere , Kamlara , Babalara verilen hediyeler: Dedelere ,Babalara “yol hakkı” v.s adıyla verilen yıllık hediyelerle , Kamlara ve Şamanlara verilen hediyeler arasında benzerlik vardır. Buryat Şamanı “Baba” ve yardımcıları , “oğullar” her yıl köyden köye , obadan obaya dolaşarak dini ayinler yürütür ve verilen hediyeleri yiyecekleri atlarına yükleyerek götürürlerdi.67 Bazı oymaklar Şamanlarına yıllık maaş bağlarlar, bazı oymaklar ise tören karşılığı olarak ücret verirlerdi. Kamlar pazarlık yapmazlar ne verirlerse razı olurlardı. Umumiyetle gerçek Kamlar dünyalığa düşkün değillerdi.68

Dede’ye , Kam’a secde: Kızılbaş Türkmenler dedeler önünde secdeye kapanırlar niyazda bulunurlar.Bu eski bir Türk geleneğidir.İbni Fazlan Türkmenlerin bu adetinden bahsettiği gibi Hudud el Alem , Oğuz Türklerinin Kamları önünde secde ettiklerini kaydeder.69 Kaşgarlı Mahmut Türklerin (Kamlık dininde kalmış Oğuzların ) saygı duydukları şeylere ve saygı duydukları insanlara “yükündüklerini” yani secde ettiklerini anlatır.

Günümüzde de Altaylarda Orta Asya’da Şamanlar ve Şamanizm yaşanmaya varlıklarını muhafaza ediyorlar. “Üstte Gök Tanrı , altta yağız yer” .Bu ikisi arasında insanoğlu… Şamanizme göre bir yanda iyilik ve kötülük Tanrıları , dağda , ağaçta , suda , ateşte , ayda , güneşte , uyuyan ruhlar , diğer yanda bozkırın şiddetinde savrulan insanlara yol gösteren kamlar , şamanlar… Kamlar ve şamanlar Tanrılarla insanlar arasında aracılık yapar , ayin ve törenleri yönetir, gelecekten haber verir , hastalıkları iyileştirir , büyü yaparlar. Kamlık , Şamanlık sonradan öğrenilemez , soydan gelir.İnsanlara iyilik sunan Tanrı ve ruhlarla ilişkisi olan kamlara “ak kam”, kötülük ve felaket saçanlarla ilişkisi olan kamlara da “kara kam denir.Giysileri , davulları , tözleri , ayinlerde kendilerinden geçerek söyledikleri dua ve ilahileriyle kamlar , ocaklara bereket , il’e dirlik sağlarlar.İnsanlara , “gök Tanrı yolunu açar” , onları kötülüklerden felaketlerden korurlardı.Eskisi kadar olmasa da kamlar , şamanlar Orta Asya ve Altaylarda hakimiyetlerini devam ettiriyorlar.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ