Çarşamba, Mart 20, 2019
Text Size

Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu panelde ''Kadın ve Medya Algısı''nı anlattım.

Selçuk Üniversitesi Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Katum) Müdürlüğünün düzenlediği “Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” k...

İkindi Sohbetlerinde ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

Konya Kültürünün işlendiği Koyunoğlu Müzesi İkindi Sohbetlerinde seçkin bir toplulukla "Mevlana ve İletişim" konusunu paylaştık. Gerçekten dinleyi...

Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

ASKON Konya Şubesi Yönetim Kurulu üyelerine ''İş Hayatında İletişim, Aile İçi Huzurun Dinamikleri, İş ve Aile Ahlakı'' konularında sunum yaptık.YK Baş...

Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

M. Hasan Sert İlkokulunda Velilerle 'İletişim' ve yardımcıları 'Sevgi ve Sabır' konusunu paylaştık...

 • Kadınlarda Sağlıklı Yaşlanma” konulu panelde ''Kadın ve Medya Algısı''nı anlattım.

  Çarşamba, 13 Mart 2019 12:05
 • İkindi Sohbetlerinde ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 05 Mart 2019 08:34
 • Askon Konya ekibiyle başarı ve mutluluğun şifrelerini paylaştık.

  Pazartesi, 24 Aralık 2018 14:06
 • Muhabbethane'de Gençlerle ''Huzurun Anahtarı''nı konuştuk...

  Salı, 13 Kasım 2018 08:17
 • Mehmet Hasan Sert llkokulunda Velilerle 'İletişim'i paylaştık...

  Perşembe, 25 Ekim 2018 09:01


Türkler Orta Asya’dan tarihin muhtelif devirlerinde defalarca Anadolu’ya gelmişlerse de , Anadolu’nun bir Türk yurdu olmasında etkili olan göçler 11.yüzyıldan itibaren başlamıştır. 39 Çağrı Bey 1018 yılında Doğu Anadolu’ya bir keşif akını yapmış daha sonrada Selçuk Bey’in oğlu Arslan Yağbu’ya bağlı Oğuzlar Gaznelilerin takibinden kaçarak birkaç defa Anadolu’ya girmişler büyük kayıplar vermelerine rağmen Azerbeycan’dan Diyarbakır havalisine kadar yayılmayı başarabilmişlerdi.

Asıl Anadolu’ya yerleşme faaliyeti Bizans mukavemetinin kırılıp, Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan (1040) hemen sonra başladı. Tuğrul Bey doğudan gelip yurt bulmak ve sürülerini beslemek zorunda olan Türkmen boylarını Anadolu’ya sevk etmeye çalışıyor, böylece onlara yeni topraklar gösteriyor, ayrıca kendi ülkesi ile Bizans arasında tampon bölge oluşturmaya çalışıyordu.

Malazgirt savaşı (1071) Bizans İmparatorluğunun bütün mukavemetini kırdı. Artık bu zaferden sonra Türkler Anadolu’da süratli bir yerleşme ve yayılma faaliyetine başladılar ve Anadolu’nun etnik yapısında Türkler lehine gözle görünür bir değişme başladı.

Anadolu’nun yanı sıra Azerbeycan, Irak ve Suriye’de Oğuz göçlerine sahne oldu. Yeni geldikleri bölgenin dağına , ovasına,suyuna Türkçe adlar veren Oğuzlar bütün kültür varlıklarıyla Anadolu’ya yerleştiler.Onların bu yerleşme faaliyetleri Tuğrul Bey,Alparslan,Melikşah gibi Selçuklu Sultanları tarafından desteklendi. Sultanlar komutanlarına Anadolu’nun fethini emrettiler.Anadolu’daki Türkmenler ,Anadolu Fatihi ünvanını kazanan Süleymanşah’ın etrafında toplanarak yeni Türk devletinin temelini attılar,kurulup gelişmesi için her fedakarlığı yaptılar.40

Süleymanşah bu Türkmenler ile birlikte Halep’ten sonra Antakya üzerine yürüdü. Burayı kuşattı ama alamadı. Şehrin Bizans Valisi ile burayı muhtelif akınlardan korumak ve yıllık yirmi bin dinarda haraç vermek suretiyle anlaştı. Buradan Anadolu’ya geçerek , önce Konya’yı Martavkusta’dan Gavele (Gevele) kalesini de Rumanus Makri’den aldı.Bunların yanı sıra bir çok müstahkem kaleyi ve hükümdarın hazinesini de ele geçirdi.Süleymanşah’ın bu şekilde emin adımlarla ilerlemesi,kahramanlığı ve heybeti İznik’e kadar olan yerlerin Türklerin eline geçmesini sağladı. İznik’i 1075 yılında fethedip imar faaliyetlerine başlayan Süleymanşah merkezi İznik yaparak iktidarını kuvvetlendirdi. Bizans’ın saltanat mücadelelerinden faydalanarak ülkesini süratle genişletme imkanını buldu. Ülkesinin sınırlarını Karadeniz ,Marmara ve Akdeniz sahillerine kadar genişletti.

Süleymanşah’ın kurduğu hâkimiyet ve kazandığı başarılar Anadolu’da Türkmen yoğunluğunu artırarak kuvvetlenmesine sebep oldu. Bizans’ın kötü idaresi, savaşlar ve isyanlar dolayısıyla perişan olan yerli halklarda Süleymanşah’ ın idaresinde huzur ve sükuna kavuşuyor; bu sayede de Türkiye Selçuklu Devleti sağlam bir temele oturmuş oluyordu.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ