Çarşamba, Haziran 19, 2019
Text Size

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar Erh...

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık. Bize bu imkanı sağlayan Ahmet Baydar ve Erhan Dargeçit beylere teşekk...

Zehra Okullarındaydık..

Zehra Okullarında Eğitimcilerle birlikteydik...

 • ''Yorulmaz Bilginler'' kreşimiz velilerine ''Ailede Sosyal medya ve iletişim'' konulu konferans verdik.

  Cuma, 10 Mayıs 2019 08:21
 • 5. Akşehir Kitap Fuarına katıldık...

  Pazartesi, 06 Mayıs 2019 12:04
 • İdeal Yurtlarında bu kez ülkemizde misafirimiz olan beyefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Salı, 30 Nisan 2019 08:51
 • İdeal Yurtlarında hanımefendilerle ''Mevlana ve İletişim'' konusunu paylaştık.

  Çarşamba, 24 Nisan 2019 10:16
 • Zehra Okullarındaydık..

  Pazartesi, 22 Nisan 2019 12:06


Aşık Paşazede’nin Anadolu’da ehemmiyetle bahsettiği ikinci zümrede Ahiyanı Rum yani Anadolu Ahileridir. Gezgin İbni Batuta’nın müşahedeleri sayesinde 14. asırda bu teşekkülün Anadolu’da ne kadar yayılmış olduğu eskiden beri bilindiği için, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda bunların rolleri meselesi uzun süredir dikkat celbetmiş bir husustur. İbni Batuta bilhassa Anadolu’nu belli başlı merkezlerinde, Antalya, Burdur , Gölhisar , Ladik , Milas , Konya , Niğde , Aksaray , Kayseri , Sivas , Gümüşhane , Erzincan , Erzurum , Birgi , Tire , Manisa , Balıkesir , Bursa , Gerede , Geyve , Yenice , Mudurnu , Bolu , Kastamonu , Sinop’ta “Ahiyanı Fityan kardeş yiğitler” adını verdiği bu zümrelerin zaviyelerinden bahsetmekte ve Anadolu’da her Türkmen kasabasında , köyünde bunlara rastlanmaktadır.Filhakika , gerek toponomi teşkilatı , gerek kitabeler ve mezar kitabeleri , sonra vakfiyeler , resmi kayıtlar , ve nihayet muhtelif kaynaklar , bu teşkilatın Anadolu’nun her tarafına , hatta Anadolu ile sıkı münasebeti olan Azerbeycan’a ve Kırım’ın sahil şehirlerine kadar yayıldığını gösteriyor.

Ahi teşkilatı yalnız şehirlerde değil , köylerde uclarda da vardı. Hatta bu suretle Alpler teşkılatı ile temas ederek ona da hulul ettiği için, hem ahi hem Alp ünvanını taşıyan her iki zümreyede birden mensup kimselerde bulunuyordu. Fütüvvet teşkılatı Anadolu’da en ziyade büyük şehirlerde kuvvetli idi. Büyük merasimlerde , yeni hükümdarın şehre gelmesi şenliklerinde onlar hususi mızıkaları , bayrakları , kostümleri ile mükemmel silahlı olarak bulunuyorlardı. Bunların büyük şehirlerde muhtelif reislerin maiyetinde muhtelif zümreler teşkil ettiklerini ve her zümrenin toplantı için ayrı zaviyesi olduğunu biliyoruz , bundan delil getirerek diyebiliriz ki , galiba her zümre ve her zaviye , ayrı ayrı hirfetler erbabına mahsustu. Eğer bir hirfet erbabı büyük şehirlerde bir zaviyeye sığmayacak kadar kalabalık olursa , şehrin ayrı yerlerinde muhtelif zaviyeler açıyorlardı.13. asrın 2. yarısında Konya’da Ahilerin reisi olan Ahi Ahmet Şah’ın emri altında birkaç bin rind bulunduğunu söyleyen Eflaki’nin ifadesinden bu gerçek anlaşılıyor. Ahilerin Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve Yeniçeri teşkilatının oluşmasında roleri büyük olmuştur.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy

İçindekiler

İçincekiler
AB YOLUNDA YAPTIĞIMIZ YOLCULUKTA ÖNEMLİ KONULARIMIZDAN “ALEVİLİK”


ÖNSÖZ

İSLAM ÖNCESİ ARAPLARIN DURUMU
ASRI SAADETTE İSLAM TOPLUMU
Kısaca Resulullah (s.a.)’in Hayatı
EMEVİ DEVLETİ ZAMANINDA YAPILAN FETİHLER
ANADOLU’ YA GİRİŞ
ORTA ASYA FETİHLERİ ORTA ASYA FETİHLERİ
İlk Müslüman-Türk Münasebetleri ve Türklerin İslâmiyete Girişi
Türklerin Müslüman Olmasının Nedenleri
Türklerin İslâmiyet'e Hizmetleri
Türkler’in İslam’ı nasıl algıladıkları konusu
ANADOLU’DA TÜRKLERİN YERLEŞMESİ VE İSLAMİ FAALİYETLER
I- Gaziyanı Rum (Alpler , Alperenler)
2.Ahiler (Ahiyanı Rum)
3-Baciyanı Rum
4-Abdalanı Rum
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNİN FAALİYETLERİ
A – ASKERİ FAALİYETLER
B - SİYASİ FAALİYETLER
C – SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ FAALİYETLER
BABAİ AYAKLANMASI - BABA İLYAS - BABA İSHAK
Hoca Ahmet Yesevi
ANADOLU'DA SELÇUKLU DEVLETİNDE DİNİ KURUM VE KURULUŞLAR
1-CAMİLER
2-TEKKE VE ZAVİYELER
ANADOLU’DAKİ MÜSLÜMANLARIN İNANÇLARINA İSLAM ÖNCESİ İNANÇLARININ ETKİLERİ
ŞAMANİZM VE DİĞER ESKİ TÜRK İNANÇLARININ ALEVİLİK VE BEKTAŞİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BENZERLİKLER
KAM , DEDE , BABA
Şamanlığa Davet ve Şamanın Eğitim ve Öğretimi
Ak ve Kara Şamanlar
Şaman Giysisi
Şaman Davulu
Şamanın Yardımcı Ruhları
Şamanın Görevleri
Alevilik ve Bektaşilikteki “Dede ve Baba” ile Şamanizm’deki “Kam” arasında birçok benzerlikler vardır.
AYİNİ CEM İLE KAMLIK, ŞAMANLIK AYİNLERİ
Gizlilik
Şölen ve ayini cem
Tanrılar için kesilen kurbanlar
Kurban kemiğinin kırılmaması
Sihir ve büyük yapmak
Hastaları iyileştirmek
Gaipten ve gelecekten haber vermek
Ruhun bedeni geçici olarak terk etmesi (transmigration)
Göğe yükselip Tanrı ile konuşma
Tanrı’nın insan şeklinde görünmesi
Tabiat kuvvetlerine hakim olmak
Ateşe hükmetmek
Kemiklerden dirilmek
Kadın – Erkek müşterek ayinler
Tahta Kılıçla Savaşmak
TÜRK AİLE AHLAKI
H.Z. ALİ SEVGİSİ
ATALAR KÜLTÜ
TABİAT KÜLTLERİ
SU KÜLTÜ
DAĞ VE TEPE KÜLTÜ
TAVŞAN ETİ
BUDİZM
TAOİZM
a.Zerdüştlük ve Mazdeizm :
b.Maniheizm
HIRISTİYANLIK
YAHUDİLİK
ALEVİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI
HACI BEKTAS VELI
PİR SULTAN ABDAL
SONSÖZ