Salı, Ocak 28, 2020

Text Size


Son zamanlarda en çok aileyi yazıyorum.

‘’Durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak!
Haykırsam, kollarımı makas gibi açarak:
Durun, durun, bir dünya iniyor tepemizden,
Çatırdılar geliyor karanlık kubbemizden,
Çekiyor tebeşirle yekûn hattını âfet;
Alevler içinde ev, üst katında ziyafet!
Durum diye bir lâf var, buyrunuz size durum;
Bu toprak çirkef oldu, bu gökyüzü bodurum!
Bir şey koptu benden, şey, her şeyi tutan bir şey;’’

Şeklinde feryadı figan yazıyorum.

Başka bir yerden gelen desteğe bu hafta köşemi ayırmak istedim,buyrun.

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği İDSB tarafından 24-25 Ocak 2015 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Aile Konferansı 2’incisinin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgenin açıklanmasının ardından kapanış konuşmasını yapan İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt konferansın önemli fikirlerin ortaya çıkmasına ve sunulmasına vesile olduğunu belirterek, bildirgenin gerekli merciler tarafından dikkate alınacağına inandığını söyledi.

Av. Ali Kurt;’24-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık 500 STK temsilcisi, ilim adamı, akademisyen ve bürokratın katıldığı “Uluslararası Değişen Dünyada Bireyler Arası Etkileşim Ağı Olarak AİLE: Şefkat, Hürmet, Nezaket, Paylaşım” başlıklı İDSB II. Uluslararası Aile Konferansı’nın katılımcıları olarak bizler, aşağıdaki hususları dünya kamuoyunun dikkatine sunuyoruz’ sözleriyle sonuçları paylaştı.

Aile, sağlıklı birey ve toplumlar için alternatifi olmayan en önemli kurumdur. Bütün kadim din ve kültürlerin kabul ettiği bu önemin tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından günümüzde de kabul edilmesini ve aile birliğinin, güzel bir gelecek için en güçlü şekilde desteklenmesini bekliyoruz.

 1. Aile kurumunu tehdit eden modern kültürün ürettiği sorunların bertaraf edilebilmesi ve ailenin güçlendirilmesi için; Kur’an ve sünnete dayalı aile modeline imkân sağlayan sosyal politikaların hayata geçirilmesini öneriyoruz.
 2. Çekirdek aile yapısından kaynaklanan sorunların giderilebilmesi için şefkat, hürmet, nezaket ve paylaşım temelinde akrabalık bağlarının güçlendirilmesini önemsiyor; bu bağlamda sıla-i rahim kültürünün ihyası için STK’ların ve hükümetlerin ortak projeler geliştirmesini talep ediyoruz.
 3. İslam ülkelerinin, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sosyo-ekonomik politikalar geliştirmelerini; İDSB gibi şemsiye kuruluşlar başta olmak üzere STK’ların bu konuda hükümetleri yönlendirici çalışmalar yapmalarını talep ediyoruz.
 4. Şehir planlamaları yapılırken, fiziksel ve sosyal çevrenin, aile hayatına elverişli şekilde oluşturulması hususunda resmi ve sivil kurumların ortak çalışmalar yapmasını tavsiye ediyoruz.
 5. Yeni neslin biyo-psiko-sosyal gelişimini olumsuz etkileyen kitle iletişim araçlarını yönetenleri duyarlı davranmaya; aile değerlerine saygılı ve aile birliğini özendirici yayınlar yapmaya davet ediyoruz.
 6. İzlenen kadın politikalarının ve kadının sosyal hayattaki rolünün, onun eşi ve çocuklarıyla ilişkisi başta olmak üzere ailedeki temel vazifelerini engellemeyecek şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.
 7. Bütün aile üyelerinin sosyal güvenceye kavuşturulmasının önemini, özellikle çocuk, yaşlı ve özürlü gibi bakıma muhtaç üyeye sahip ailelere ilave destekler verilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
 8. Evliliğin teşvik edilmesi, kolaylaştırılması, aile üyelerinin evlilik öncesinde ve sonrasında eğitilmesi, ailenin manevi açıdan desteklenmesi için İslam ülkeleri arasında ortak programlar geliştirmesini öneriyoruz.
 9. Çocuğun, ailenin benimsediği değerler doğrultusunda yetiştirilmesinin önündeki her türlü engelin kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılmasını talep ediyoruz.
 10. Boşanmanın ve yol açacağı yıkıcı etkilerin en aza indirilebilmesi için geleneksel hakemlik kurumunun canlandırılması ve aile danışma merkezleri gibi sosyal mekânizmaların yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyoruz.
 11. İslam Dünyasında ailelerin yaşadığı; dünyevileşmeye paralel olarak değerlerin kaybolması, fakirlik, işsizlik, okur yazarlık oranının düşüklüğü, cinsler arasında adaletsizlik, aile içi şiddet, savaşlar ve iç çatışmaların artması sonucunda oluşan şiddet sarmalında temel hak ve hürriyetlerin fütursuzca ihlal edilmesi gibi ağır sorunların çözümlenmesini bekliyoruz.
 12. Sosyal, iktisadi ve hukuki açıdan aileyi güçlendirmek yoluyla ailenin durumunu iyileştirmek için müslüman ülkeler arasında stratejik ve somut işbirliği sözleşmeleri imzalanmasını tavsiye ediyoruz.
 13. Aile kurumunu ortadan kaldırmayı amaçlayan birlikte yaşama, eşcinsel evlilik vb. fıtrata aykırı çabaların kararlılıkla reddedilmesini, insanlık ailesinin geleceğini tehdit eden bu gibi anormal davranışların olağan bir durum olarak kabul edilmemesini talep ediyoruz.
 14. İslam ülkelerinin hükümetlerini cinsiyet kaynaklı mağduriyetlerin giderilmesi için adalet temelinde hak ve sorumluluklar dengesini gözeten politikalar geliştirmeye; bir taraftan geleneğin, öbür taraftan modernitenin mağdur ettiği kadının, fıtri özelliklerine uygun olarak ekonomik, siyasal ve sosyal alanda yer alması yönünde düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.
 15. İslam dünyasının şemsiye kuruluşlarından, uluslararası bilimsel toplantılar düzenleyerek, ‘Aileye İlişkin İslami Kavramlar Belgesi’ oluşturmalarını ve İslam ülkeleri hükümetleri başta olmak üzere uluslararası kuruluşların dikkatine sunmalarını bekliyoruz.
 16. Modern hayatta karşılaşılan evlenme ehliyeti, çok eşlilik, velayet gibi güncel aile sorunlarına fıkıh âlimlerimizin çözümler üretmesini, hükümetlerin de bu çözümler doğrultusunda yasal düzenlemeler yapmasını talep ediyoruz.
 17. Aile bireylerini güçlendirmek yoluyla aileyi güçlendirmeye yönelik kanunlar çıkarılmasını, öncelikle İDSB bünyesinde, ardından İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde özel bir komisyon kurularak ‘İslam Aile Hukuku Sözleşmesi’ hazırlanmasını talep ediyoruz.
 18. Uluslararası sözleşmelerin, toplumların temel dinamiklerini gözeterek gözden geçirilmesini ve yeniden düzenlenmesi talep ediyoruz.
 19. Birleşmiş Milletler’den halkların kültürel özelliklerini göz önünde bulundurmasını, tek kültürlülüğün engellenmesini, uluslararası sözleşmelerin toplumların dini değerleriyle çelişen maddeleri hakkında devletlerin çekince koymasına saygı göstermesini talep ediyoruz.
 20. STK’ları, aile üyelerine medya okuryazarlığı desteği vererek medya araçlarını bilinçli kullanmalarını sağlayacak projeler geliştirmeye davet ediyoruz.
 21. İDSB çatısı altında medya çalışma grubu, aile okulu çalışma grubu, ve internet üzerinden aile içi iletişim konusunda farkındalık ve duyarlılık eğitimi yapacak bir grup oluşturulmasını öneriyoruz.
 22. Özellikle İslam coğrafyasında cereyan eden savaşların bir an evvel sona erdirilmesi için uluslararası toplumun ve yerel dinamiklerin acilen harekete geçirilmesini ve çatışmaların ortaya çıkardığı mülteciler, yetimler, özürlüler, parçalanan aileler ve ülkelerin bozulan fiziki ve ekonomik yapıları gibi olumsuz tabloların süratle rehabilite edilmesini talep ediyoruz.

Acil Eylem Planı koduyla tavsiye edilen konular umarım dünyada huzur ve mutluluğun tek üretildiği yer olan aile kurumu için tekrar kolların sıvanmasına , seferberlik ilanına vesile olur.

Zira şu kesin bir hakikat ki; Sağlıklı bir aile yoksa para , makam , mevki , kariyer v.b. çokluklar sadece elem ve acımızı artırır.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy