Pazar, Mart 07, 2021

Text Size


S.Ü. İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen "Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri" Sempozyumu 8-9 Mayıs 2009 günleri Konevi Kültür Merkezinde başarı ile icra edildi.

Bu fikir panayırından önemli gördüğüm aklımda kalan tespitleri okuyucularımla paylaşmak istiyorum.

  • Dekan Prof.Dr. Ahmet Önkal, Sempozyumun geleneksel olduğunu, Kuran, Hadis-Sünnet, Siret ve Din Eğitimi olarak 4. sempozyumun icra edildiğini bu şekilde her yıl devam edeceği müjdesini verdi.
  • Prof.Dr. Ahmet Önkal,”Dinsizlik” meselesinin hiçbir zaman var olmadığını “ Dini algılama” probleminin olduğunu ifade etti.Peygamber dışında hiçbir kimsenin yorumu,görüşü,yaklaşımı din olamaz tespitini yaptı.İslam’ı tecrübe,gelenek,akıl ve bilim ışığında yorumlamak durumundayız dedi.
  • Prof Dr. Mustafa Tavukcuoğlu, “Türkiye’de “Din Eğitimi” konusunda problem vardır tespitini yaptı.Toplumun tüm kesimlerinde inceleme araştırma yapmak ve problemlere çözüm önerileri sunmak İlahiyatçıların görevidir,İslam’ı sanat,estetik,etik gibi farklı bakış açılarıyla yorumlamak zorundayız” dedi.
  • Tavukçuoğlu,”Dini görmezden gelerek hayatı, hayatı görmezden gelerek dini yorumlamanın patolojik bir olgu olduğunu,din ve hayatı birlikte ele almanın gerekliliğini,kullanılabilir,uygulanabilir,kabul edilebilir bir dinin insanlara öğretilmesi gerekir” dedi.Bu zaruri önemli bilgileri üretmeyen ,öğretmeyen milletlerin medeniyet sobasına “yakıt” olacağını söyledi.
  • Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı M. Şevki Aydın,”Pozitivist bir asrın geride kaldığını dinin bu gün yükselen bir değer olduğunu,ülkemizde en büyük problemin ise aydın kesimin dinle arasına mesafe koymasından kaynaklandığını” ifade etti.Din Eğitiminin hayatı kuşatacak şekilde verilemesi gerektiğini,bunun uzun zamandır yaşanan bir problem olduğunu M. Akif Ersoy’dan yaptığı alıntıyla açıkladı.”Hayatımızda yaşadığımız problemlere çözüm üretebildiğimiz sürece “teveccüh” görürüz,bu gün istediğimiz beklediğimiz teveccüh yoksa bunun sebebi çözüm üretemememizdir” dedi.
  • Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday, din eğitimin “ el yordamıyla” yapılmaması gerektiğini bu konuda İlahiyat Fakültelerinde mevcut bulunan birikimden mutlaka istifade edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
  • Prof Dr. Abdullah Özbek,”Ateistlerin,İslam’a karşı çıkanların en önemli delillerinin İslam’ın kendisi değil müslümanların “fiili” durumları olduğunu,ayağı yere basmayan bir din eğitimi yapılamayacağını,geçmişe özlemden bu günü unuttuğumuzu, geçmişi aşırı yüceltmenin ayağımızı yerden kesip,dini hayattan kopardığını,mülk suresi 8-9 ayetlerin aklın ve vahyin birlikte kullanılmasını emrettiğini,tezekkür:geçmişe,tedebbür:geleceğe,taakkul ve tefakkuh:bu güne ;dolayısıyla müslümanın geçmişe ve geleceğe bakarak bu günü inşa etmesi gerektiğini” söyledi.

Sempozyumda 2 gün boyunca birbirinden değerli akademisyenler tebliğler sundular,müzakereler yaptılar.İlgilenenler için İlahiyat Fakültesi tüm konuşulanları kitap halinde basacak.

Benim tebliğ konum:”Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi” idi.17 sayfalık tebliği metnini okumak isteyenler için Fakültenin basacağı kitabı beklemelerini tavsiye ediyor,sadece okuyucularım için tebliğin sonuç ve öneriler kısmını yazıyorum.

Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi Tebliği VII. SONUÇ

İnsan, sadece bedenden ibaret değildir. İnsanın diğer varlıklardan farklı olarak bir manevi yönü vardır.Secde suresi 7-9 . ayetlerde  Allah; insani topraktan yaratıp şekillendirdikten sonra ona kendi ruhundan üfleyerek can verdiğini ifade etmiştir. Bu ilahi ruha sahip olan insan, psikolojik,ruhi özellikleri olan,akıllı, düşünen, inanan, öğrenen, öğreten, ibadet eden, uygarlık kuran, tarih yapan, geçmişine sahip çıkan, geleceğini güvence altına alan bir varlık olmuştur. İnsan, maddi (biyolojik) ihtiyaçlarını çeşitli yollarla karşılamak durumunda kalıyorsa, manevi ihtiyaçlarına da karşılamak zorundadır. Manevi ihtiyaçlarının başında sevmek, güvenmek, en önemlisi inanmak gelir. İşte insani yeryüzündeki diğer varlıklardan ayıran ve üstün kılan özelliği akıl sahibi ve inanan bir varlık olmasıdır.

İnsan, bağlanma ve sığınma eğilimi olan bir varlıktır. Bu eğilim emniyet, güven, dayanma, korunma, sığınma, kabul görme, sevilme gibi insanin temel ihtiyaçları arasında yer alır. İnsan, kendisindeki güçsüzlük nedeniyle bağlanma ve sığınma duygusuna bağlı olarak her şeyden üstün, güçlü bir varlığa yönelir. Bu yöneliş din duygusunun temelini oluşturan unsurlardan biridir. En büyük koruyucu, en güvenilir sığınak olarak Allah'a bağlanan ve ona sığınan insan; güven, dayanma, korunma, sığınma, kabul görme, sevilme gibi temel duygusal ihtiyaçlarını giderir.

Henri Bergson "Bilimden, sanattan yoksun insan topluluklar geçmişte var olmuştur. Simdi de vardır. Fakat dinsiz bir toplum kesinlikle var olmamıştır" sözüyle inanmanın önemini vurgulamıştır.İnsanin doğuştan din duygusuna sahip olduğu dinler tarihi, din sosyolojisi, din psikolojisi ve din eğitimi alanında yapılan inceleme ve araştırmalar ile de ispatlanmıştır.

Yetiştirme yurtlarındaki gençlere; başlarından geçen üzücü, travmatik olayları anlayıp anlamlandırabilmeleri için ,yaratılış ,yaşamın gayesi,kader gibi onları birinci derecede ilgilendiren dini ,imani konularda tatmin edici bilgiler verilmesi gerekir.Bu tür bilgiler ,onların hayata intibaklarını kolaylaştıracak ,kendileri ve çevresiyle uyumlu ve barışık tutum geliştirmelerine yardım edecektir.

Yetiştirme Yurdu gençliğine din eğitimi verilmesi zaruridir. Her insanın bir yüce, üstün,aşkın varlığa inanma,ona bağlanma,ona dayanma ihtiyacı vardır.Bu ihtiyaç Yetiştirme Yurdu gençliğinde en fazladır.Onlara dini eğitim verecek insanların dini eğitimin yanında, özelliklere gençlere yönelik psikoloji,pedogoji,sosyoloji gibi konularda ilave eğitimlerle desteklenmiş olmaları gerekmektedir. Bu konuda ilgili Üniversitelerle,Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli bir çalışma yapılmalıdır.Özellikle fakültelerimizin ilgili bölümleri yurtlar,yuvalar,huzurevleri üzerinde akademik çalışmalar yaparak teşhis ve tedavi konusunda inisiyatif almalıdırlar.Çünkü bu kurumlarda yapılacak eğitimin bilimsel ve ,ihtiyaca yönelik,uygun metodlarla yapılması faydayı beraberinde getirecektir.

VIII. Öneriler:

1.Yetiştirme Yurtlarında yaşayan gençlere mutlaka din eğitimi verilmelidir.

2.Bu eğitimin alanında uzman insanlarla verilmesi elzemdir.

3.Alanında uzman insanlar istihdam etmek mümkün olmuyorsa ,bu eğitimi verecek              insanların uzmanlarca verilecek kurslarla desteklenmesi gereklidir.

4. Kurum imkanlarının yetmediği durumlarda mutlaka ilgili fakülteler ve 2007 yılında yapılan protokol mucibince Diyanet İşleri Başkanlığı imkanlarından yaralanılmalıdır.

5.Din Eğitimi sahasında çalışma yapan araştırmacıların Yetiştirme Yurtları üzerinde çalışarak onarlın ihtiyaçları ve nasıl giderileceği konusunda rehberlik yapmaları önemli bir boşluğu dolduracaktır.

The idea of a Panayır (Symposium) Then the rest of your mind

S.Ü. Organized by the Faculty of Theology, "in Theory and Action Orientation and the Philosophical Foundations of Religious Education of the theological" Symposium on 8-9 May 2009 in Konevi Cultural Center has been successfully executed.
This idea in my mind I see an important market for the detection would like to share with readers.
• Dean Prof.Dr. Ahmet Önkal, the symposium is the traditional, Quran, Hadith-Sunnah, Siret and Religious Education as a 4th In this way each year's symposium is being executed gave glad tidings to continue.
• Prof.Dr. Ahmet Önkal, "atheism" there is never a question of the "religious sense" problem that no person other than statements of etti.Peygamber comment, opinion, approach to religion can not be determined yaptı.İslam 's experience, tradition, reason and science have to interpret in the light said.
• Prof. Dr. med. Mustafa Tavukcuoğlu, "Turkey in the" Religious Education "is the problem identified in all segments of the yaptı.Toplumun to review research proposals and problems to provide solutions to the task of the theologian, Islam and the arts, aesthetics, ethics, such as with different perspectives have to interpret," he said.
• Tavukçuoğlu, "ignore the religious life, the life ignored religious interpretations by a pathological phenomenon that is, religion and life together to address the requirements of the available, applicable, acceptable to people of religion should be taught" essential dedi.Bu important information do not produce, do not teach civilization of nations stove to the "fuel" to be told.
• Vice President of Religious Affairs M. Şevki Aydın, "pozitivist of a century behind the din of the rising these days is a value in our country the greatest problem of the literate population in the listening distance is caused by the statement" etti.Din Education life to the siege should verilemesi, it's been a long time is a problem that M. Akif Ersoy was a quote from that. "Solution to problems we have lived our life as long" favor "we see today, so we want to wait because we do not favor solutions," he said.
• Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday, religious education of the "poke" to be made available in the Faculty of Theology in this regard from the accumulation of gold, noted that absolutely must be exploited.
• Prof. Dr. med. Abdullah Özbek, "Atheist of Islam against the most important evidence of Islam not the Muslims themselves the" actual "state of the feet on the ground bass of a religious education can not be done, nostalgia, this day we remember the past too sublime to our feet cut off from the religious life was taken away from , 8-9 ayetlerin property suresi mind and ordered testimony to be used together are tezekkür: history, tedebbür: future, taakkul and tefakkuh: these days, so the history of Muslims in this day and looking to the future should be built ", he said.
Symposium 2 days of each other, they provide valuable academic papers, the negotiations for the Faculty of Theology yaptılar.İlgilenenler they all talk in the book to print.
My position papers: "Training Youth Hostel and Religious Education" idi.17-page papers to read text for those who want to push the faculty to wait for the book is recommended only for readers of the notification of results and write recommendations.
Religious Education Training and Youth Hostel Tebliği VII. RESULTS
People just do not consist of the body. People as different from the other assets of a spiritual direction vardır.Secde suresi 7-9. In verse Allah; people create and shape of dust blown from the soul by itself can After you've given him is expressed. This spirit has a divine human, psychological, mental features, intelligent, thinking, believing, learning, teaching, the worship, the civilizations to the history that the past with the future, under the assurance has been an asset to the area. Human, material (biological) needs to meet the need in various ways, it is difficult to meet the spiritual needs. Spiritual needs at the beginning of love, to trust, to believe the most important income. Here on earth other people over assets and the feature that separates the owner and believe that is an asset.
People connected with trends and asylum is an asset. These trends safety, trust, tolerance, protection, shelter, see Kabul, I like the basic needs of people in between takes. People to connect because of their weakness and the sense of refuge from all things, depending on the above, will lead to a strong presence. This is the basis for Yöneliş religious feeling is one of the elements. The biggest saver, as the safest refuge in Allah, seek refuge in him and the people who connect, trust, tolerance, protection, shelter, see Kabul, I will resolve the basic emotional needs.
Henri Bergson "science, the arts community from the deprived people in the past there has been. Now there is. But atheistic society is definitely not there," he believes in the importance of religion vurgulamıştır.İnsanin innate sense of its religious history, religion, sociology, religion, psychology and religious education in the area of the examination and has been proven by research.
Training for young people in the country, beginning last sad, traumatic events can understand and explain the creation, purpose of life, such as the fate of them are interested in the religious, imani on satisfactory information to be given gerekir.Bu kind of information, their life, making it easy for them to adapt themselves and the environment and compatible with the peace attitudes will help to develop.
Be given to the religious education of youth culture Yurdu is imperative. Every man a lofty, high, love to believe in existence, for connecting to it, it needs based on needs vardır.Bu Training Dormitory youth in the religious education fazladır.Onlara give people with religious education, characteristics of youth psychology, pedogoji, sociology, such as additional training to be supported by the is required. This matter with the appropriate University, Directorate of Religious Affairs in coordination with faculty yapılmalıdır.Özellikle a study of the relevant sections of the country, sockets, academic studies on the nursing home by making diagnosis and treatment initiative in almalıdırlar.Çünkü these institutions will be done in the scientific and educational needs for the appropriate methods to be done with benefit will bring.
VIII. Suggestions:
Religious education for young people who live in the dormitory 1.Yetiştirme absolutely should be.
Experts in the field of education to give people 2.Bu is essential.
Not be possible to employ people 3.Alanında experts, this training course will be given by people with specialist support is required.
4. Not yet sure about the status of facilities in institutions and in 2007 the faculty of Religious Affairs mucibince opportunity benefit from the protocol.
The researchers in the field of study 5.Din Education Training to work on the dormitory and how to troubleshoot and repair most need guidance on making an important gap filled.

Yorumlar (0)

Bu yorumun beslemesine abone olun

Yorum yaz

daha küçük | daha büyük

busy